berden Veel reakties op concept-nota uitgangspunten mestverwerking STIJLVOL EN BIJZONDER. EMOFRA Pottenbakkerij Rooyart Brillen voor Afrika Lions Club Zandvoort huldigt zuster Lemmens De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Jan Vasse Gemeenteraad zal begroting in 2 fases behandelen BROEKEN DUUR? 5KOM NOU!!! MOSSELEN Onze showroom biedt u een uitgebreid assortiment Eerste spade nieuw zwembad linajj DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1990 Nr. 39 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF RV. - VENRAY U#CCI/QI AH l/AAD 1/CklDAV Ckl AMACVIMA Grotestraat 68 Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 TTEEIVDLMI# VWlY V CNl\AI Eil UnUEllNV] Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling modehuis (rvxidpS Grotestraat 23, 5801 BE Venray I LIONSCLUB VENRAY verzamelt brillen voor Malawi Hebt u nog een (oude) bril liggen, die u niet meer gebruikt? Dan kunt u daar wellicht iemand een groot plezier mee doen. Iemand, die net zo geholpen is met een bril als u, maar de kosten er van niet kan betalen. De brillenbank van Malawi In het ziekenhuis van Blantyre, e hoofdstad van Malawi, is een oogheelkundige afdeling, waaraan enkele Amerikaanse oogartsen (vrijwilligers) verbonden zijn. In de tropische gebieden zjjn zeer veel oogproblemen. Veel patiënten die een bril nodig hebben, kunnen die niet betalen. De brillenbank' pro beert hierin te voorzien. De organi satie is in handen van de plaatse lijke Lionsclub, die de brillen sorteert en distribueert. Lionsclub Venray heeft op een aantal verza melpunten een bak geplaatst Ook in Venray en omgeving liggen nog vele (oude) brillen op zolder of in een .vergeten lade. Zij vragen de plaatselijke bevolking, of men die brillen voor dit doel willen afstaan. Dit is een zeer direkte en gerichte hulpverlening. U kimt de brillen van 1 t/m 13 okt inleveren bij de Venrayse ban ken en de Venrayse opticiens. De Lions Club van Zandvoort laat zuster Truus Lemmens zaterdag uit Pakistan overkomen om haar in Treslong in Sassenheim op grootse wijze te huldigen en haar de Prix Humanité uit te reiken. Daarby zal haar ook een geldbedrag worden geschonken. De Lions van Zandvoort z(jn op de hoogte gebracht van het prachti ge menslievende werk, dat de uit Oostrum afkomstige 76-jarige zuster Truus Lemmens al 51 jaar in Pakistan verricht, door haar in Zandvoort wonende broer Antoon. By dit feest is de hele familie Lem mens uitgenodigd. Het wordt een geweldig feest in Treslong in Sassenheim, dat zater dag om 8 uur begint en tot twee uur zal duren, inclusief of exclusief het extra uur, dat de wintertyd zaterdag geeft Voor dit festijn hebben de organi satoren van de Lions Club Zand voort de nieuwste show van Paul van Vliet uitgekocht terwyl na af loop van deze show het Trio Pia Beek, dat zyn zilveren feest viert, zal optreden. Bovendien zal deze avond nog een grote lotery worden gehouden. De Zandvoortse Lions stellen ieder jaar een prys beschikbaar voor een instelling of persoon, die het verdient in het zonnetje te wor den gezet. Vorig jaar was het een in Libanon werkende pater; dit jaar is het zuster Lemmens, die de naam 'de Zuster Therese van Pakistan' met ere h^eft verdiend. /^7 J [#1VAN DE KAMP LDh ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 College van b. en w. houden vast aan tweesporenbeleid Een groot aantal reakties is bin nengekomen op de concept-nota 'Uitgangspunten mestverwerking', die het college van b. en w. begin ju li presenteerde. Reakties van dorps raden, bedrijven op Smakterheide en de Kamer van Koophandel. Op vallend is dat de dorpsraden van de diverse kerkdorpen in grote lynen akkoord gaan met deze nota terwyl de bedrijven op Smakterheide eensluidend negatief reageren op de nota, daarbij ondersteund door de Kamer van Koophandel. Ondanks deze negatieve reakties blyft het college van b. en w. van mening dat mestverwerking in het overschotgebied rond Ysselsteyn èn op industrieterrein Smakterheide mogelyk moet zyn. UITGANGSPUNTEN MESTVERWERKING In de nota worden diverse uit gangspunten aangedragen om tot mestverwerking in Venray te ko men. Zo zullen initiatieven die- leiden tot vermindering van het mestoverschot by de gemeente ho ge prioriteit krijgen. De initiatieven zullen wel moeten voldoen aan alle milieu-hygiënische en planologi sche randvoorwaarden. Ook dienen de initiatieven reëel uitvoerbaar te zijn. In de nota stellen b. en w. dat mestverwerking in het overschot- gebied èn op Smakterheide moge lijk moet zyn. Indien deze nota door de gemeenteraad goed wordt gekeurd, dan kan worden overge gaan tot het aanwijzen van lokaties binnen de gemeente Venray. Afwy- zing van deze nota zal inhouden dat mestverwerking in Venray, uitgere kend de plek waar in Nederland de meeste mest wordt geproduceerd, niet mogelijk is. DORPSRADEN De dorpsraden kunnen zich in grote lynen verenigen met de nota. Wel wordt gewezen op het belang van de verkeersveiligheid. Gepleit wordt voor brede wegen rondom de mestverwerkingsfabriek en even tueel fietspaden. Volgens b. en w. zal realisering van fietspaden afhanke lijk zyn van de individuele situa ties. Harde toezeggingen hiervoor kunnen dan ook niet worden ge daan. Hetzelfde geldt ook voor het vry waren van de dorpskernen voor zwaar verkeer. Vanuit het dorpsradenoverleg is de wens geopperd om een mestver werkingsfabriek minimaal 500 klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Uw ambachtelijke Bakker Waar bakker Jan Vasse stopt, begint bakkerij Cuijpers. Daarom houden wij openhuis op woensdag 3 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in de bakkerij. U bent van harte welkom in de bakkerij, Winkelcentrum Veltumse kleffen 58, 5801 SH Venray, waar u afscheid kunt nemen van fam. Vasse en kennis kunt maken met de fam. Cuijpers. oktober 1990 Venray, Jan en Willy Vasse Afferden (L), Theo Cuijpers en Gabry Rutten ©QJ]^p©[p© meter buiten de bebouwing te situ eren. In de nota stelt het college mi nimaal 100 meter. Afhankelyk van de milieu-effektrapportage zal voor elk initiatief afzonderlyk een pas sende afstand worden bepaald. Het college wil zich niet binden aan 500 meter. Verder zyn er nog diverse reak ties van de diverse dorpsraden. Zo wenst de dorpsraad Ysselsteyn geen mestverwerkingsfabriek in of gren zend aan het dorp. B. en w. gaan er echter vanuit dat zfy wanneer een initiatief voldoet aan de voorwaar den zoals die in de uitgangspunten nota worden verwoord, niet inzien waarom vestiging op zo'n lokalie problematisch zal z(jn. Verder draagt de dorpsraad Ys selsteyn enkele lokaties aan waar volgens de dorpsraad mestverwer kingsfabrieken mogelyk kunnen zyn. B. en w. gaan hier nu echter niet verder op in. Voor het aanwij zen van lokaties, zal een aparte lokatie-nota worden opgesteld. Die zal worden samengesteld zodra de uitgangspuntennota is goed gekeurd. NEGATIEF De bedrijven op het industrieter rein geven een eensluidend nega tief oordeel over de uitgangpunten nota mestverwerking. De bedrijven hebben een gezamenlyke reaktie ingediend, ondersteund door indi viduele reakties van een aantal be trokken bedryven. Volgens de bedryven kleven er te veel risiko's aan het inrichten van een dergelijk bedrijf op Smakterheide, in ver band met de weinig ervaringen op het gebied van mestverwerking. Bo vendien is volgens de bedryven stankoverlast niet uitgesloten wat Gijs en Hannic Janssen OPENINGSTIJDEN: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 16.00-21.30 uur zondag 14.00-21.30 uur dinsdag gesloten HoenderstraaN2 5801 CK VenraV Tel. 04780-12038^ Reserveren gewen De gemeenteraad van Venray zal dit jaar de begroting voor 1991 for meel behandelen. In verband met het onderzoek door de inspekteur van Binnenlandse Zaken is het niet mogelyk om met reële cijfers een begroting op te zetten en vast te stellen. Omdat voor 1 januari 1990 de tarieven van de gemeentelyke le ges en belastingen moeten worden vastgesteld, zal de raad hierover wel besluiten nemen. Pas als bekend is hoe groot de rykssteun voor Venray zal zyn zal een reële begroting wor den opgemaakt en door de raad worden behandeld. Dat zal pas in het vooijaar van 1991 zyn. Burgemeester Defesche, die deze mededeüng afgelopen dinsdag aan de raad deed, wees erop dat het on derzoeksrapport van de inspekteur in grote mate de begroting voor 1991 bepaalt 'Een begrotings behandeling zonder de rapport- resultaten zit vól lucht en onzekerheden', aldus dhr. Defesche. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 1 n/ potentiële ondernemers ervan weerhoudt om zich op Smakterhei de te vestigen. De stankoverlast zal bovendien leiden tot onaanvaardba re verslechtering van de arbeids omstandigheden voor een grote groep mensen die op Smakterheide werken. De gezamenlyke bedryven zyn verder van mening dat mestverwer king op Smakterheide niet by- d raagt tot de revitalisering (opwaardering) van het industrie terrein, dat noodzakelyk is om de industriegronden te kunnen ver kopen. Ook verwachten de bedrijven een grote overlast door de toename van het aantal agrarische trïmsportbe- wegingen op het industrieterrein. De risiko's zoals stankoverlast, vervuiling van het wegdek en even tuele kalamiteiten, vinden de be dryven onverantwoord. Verder bestaat er bij de bedrijven de angst dat, als een mestverwer kingsfabriek eenmaal funktio- neert, maar niet wordt voldaan aan de bepalingen van de Hinderwet vergunningen, de fabriek in het be lang van de mestproblematiek toch mag blyven werken. Volgens b. en w. past een mestver werkingsfabriek wèl in het beeld van Smakterheide. In het bestem mingsplan wordt ruime mogelijk heid geboden voor bedrijven /net aanzienlijke milieuhinder, zoals aardappel verwerkende bedrijven, petrochemische industrie, cement- of betonindustrie. B. en w. zien geen' reden waarom mestverwer king niet zou kunnen. Bovendien zou grootschalige mestverwerking een regionale funktie hebben. In het streekplan voor Noord- en Midden-Limburg wordt aangegeven dat op Smakterheide bedrijvigheid met een bovenregionale en regiona le betekenis gevestigd moet worden. MILIEU-EFFEKT Het college van b. en w. konsta- teert in de reakties van de bedry ven vooral onrust over de mogelijke milieu-effekten van een mestver werkingsfabriek. Ondanks het feit dat de realisering van een mestver werkingsfabriek met waarborgen omgeven procedures gepaard gaat, konstateren b. en w. dat dit voor de bedryven op Smakterheide niet overtuigend genoeg is. Het college stelt daarom voor om een delegatie van bedryven op Smakterheide uit te nodigen om gezamenlijk met ge meentelyke vertegenwoordigers een bezoek te brengen aan een aan tal reeds funktionerende mestver werkingsfabrieken. B. en w. hopen dat daarmee een belangryk deel van de onrust kan worden weg genomen Het college van b. en w. konklu- deert verder dat de reaktie van de gezamenlijke bedryven en die van de individuele bedryven en onder nemingsraden geen aanleiding ge ven om de concept-nota te wyzigen. Het standpunt mestverwerking in het overschotgebied èn op Smakter heide blyft daarmee gehandhaafd. TWEE FIETSEN VERNIELD Een bewoner van de Westsingel was in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 0.30 uur getuige dat twee jongens twee fietsen aan het vernielen waren naby het oplei dingsinstituut 'Den Hoebert'. Hij belde 06-11 maar kreeg daar, on danks zyn pogingen, geen gehoor. Kennelyk is toch iets verkeerd ge gaan. Jammergenoeg belde hy toen niet de politie maar wachtte bier- mee tot zondagmorgen. De politie, ging kyken en vond de twee ver nielde fietsen. De politie beschikt over een signalement van de jon gens maar hoopt dat ook andere ge tuigen zich zuilen melden. -&T. In de Keutsche Pot tounuue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Nu weer verse uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Handgevormde en op schijf gedraaide keramiek gemaakt van steengoed- en porceleinklei Gebruikskeramiek o.a. bekers roomstel theepot kandelaar Sierkeramiek (Keramiese unica) o.a. kaststel wandbord plastiek pot/vaas/schaal Keramiek gemaakt op bestelling o.a. geboortebord gedenkbord naambord Een uniek kado voor uzelf of een ander! U kunt er mee bij een klant aankomen als relatiegeschenk! U vindt ons aan de Hulst 12, industrieterrein De Hulst, een zijstraat van de Henri Dunantstraat, van het centrum van Venray naar het NS-station. Tel. 04780-89245. De legendarische wielerveteraan Wim van Est, die het ooit presteer de tijdens de Tour de France in een ravijn te duiken en daar onge schonden weer uitklom, viel woensdagmiddag in Venray van zyn fiets en beschadigde daarbij zijn neus, voorhoofd en handen. Deze val had overigens totaal niets te maken met de ceremonies rondom de officiële start van de bouw van het nieuwe zwem- en re creatiecentrum op de hoek van de Westsingel/Kempweg. Wethouder Jan Driessen, geflankeerd door de Venrayer Peter Winnen, de huidige kampioen van de beroepsrenners en Wim van Est, de eerste Neder landse renner die een gele trui ver diende in de Tour de France, brachten, met in hun kielzog een aantal gelegenheidsrenners, de spa de naar Venray. Burgemeester Defesche moest daarmee de eerste spade Vlakwater- zand verplaatsen. Hij moest echter, met behulp van zyn wethouders Driessen en Truyen diep graven om een cheque tevoorschijn te halen. De „vondst" werd overhandigd aan de heren H.L. Wismans en T.J. Cox, resp. voorzitter en ondervoorzitter van de ouderenvereniging Casten- ray. Daarmee werd aangegeven dat na Kerstmis '91, alle ouderen van Venray een dagdeel gratis gebruik mogen maken van het nieuwe zwem- en recreatiecentrum. Voor zyn arbeid kreeg de burge meester uit handen van dhr. G. Hendriksen van Hevo-project een zilveren spade. De wielrenners Pe ter Winnen en Wim van Est wer den in de bloemen gezet. Op weg naar de groepsfoto by het bord. aan de Kempweg liep de ketting van de fiets van Wim van Est vast, waar door hy over de kop sloeg. Vandaar, dat hy met een gehavend gezicht 0p de foto staat

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1