spetters Burgemeester Defesche legt op 1 juli 1991 zijn ambt neer Ook voor Ysselsteyn en Heide is er nog een reële kans op kabeltelevisie Jaarlijkse kollekte voor de Kankerbestrijding EMOFRA Groot in jonge rrröcJe Oude Volvo's naar Oirlo I SPAAR-HYPOTHEEKsL Aanvang bouw nieuw zwembad Kritiek De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Sol 1 Z°Od, BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! MOSSELEN 60 DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1990 Nr. 38 HONDERDENELFDE JAARGANG COVINET WIJN0DRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS CoviNET WUNÖDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITCAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UftCI/DI AR 1/AAD I/CUD AV CU AM#2C1#IU<T Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 ..Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - J=ax. 04780-10916 VvEEIVDLMU VvWlA VEIll\AI CM VFIUCVIMV) - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling wMm ■550. Venray Op zaterdag 22 sept viert Volvo- club 'Oerdegelijk toch sierlijk' afge kort OTS haar eerste lustrum Ongeveer 7 jaar geleden ontstond in Sambeek het idee om een club op te richten voor oude Volvo's. Na 2 jaar waren er al zo'n 70 leden en toen besloot m,en oin een officiële club op te richten onder de naam OTS. Nu 5 jaar later telt deze club ruim 180 Volvo-liefhebbers. Het doel van de club is om zoveel mogelijk oude Volvo's in goede staat rydende te houden. En natuurlijk de omgang met andere Volvo- liefhebbers is erg leuk. De club or ganiseert jaarlyks diverse tochten en meetings en iedere 2 maanden verschijnt bet ruim 30 pagina tel lende clubblad Signaal. Het type auto van de club varieert van een katte rug tot een 164 en van een Amazone tot een P1800. Zaterdagavond is ervoor de leden in camping De Walnoot in Oirlo een feestavond met aansluitend een kampeerweekend, waar men kan genieten van al dat blinkend schoon. Voor inlichtingen wat betreft de club kan men bellen naar G. de Ko ning te Oirlo, tel. 04787-1416. In de Keltische Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON TRABANTJE GESTOLEN Een in Venray. wonende eigenaar van een uit Oost-Duitsland af komstige Trabant P.601 heeft niet lang plezier van deze unieke auto gehad. Enkele dagen na dat hij hem als zijn eigendom mocht beschou wen, werd deze bij de Veltumse Kleffen geparkeerde auto, nog voor zien van een DDR-kenteken, gesto len. De auto was nog niet verzekerd en had een waarde van ƒ1.500,-. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 U koopt toch ook j een echte***- spijkerbroel JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel 04780 - 85214 j Volgende week woensdag om 16.00 uur zal officieel worden aan gevangen met de bouw van het nieuwe zwembad, op de hoek Westsingel-Kempweg. Burge meester Defesche zal dan de eerste spade in de grond steken. Voordat het echter zo ver is zal de ze spade eerst vanuit Vegchel, waar de projektontwiklcelaar HEVO is ge vestigd, naar Venray moeten wor den overgebracht. Dat zal op een zeer ludieke wijze gebeuren, nl. per fiets. Wethouder Driessen zal er persoonlijk zorg voor dragen dat de spade op tijd in Venray is. Hy zal in Vegchel rond 14.00 uur vertrekken, weer of geen weer. De wethouder zal dit niet alleen doen. Zo zal hy o.a. worden begeleid door afgevaardig den van HEVO, architektenbureau Lerou en Bouwmij Janssen, die de bouw van het nieuwe zwembad op zich neemt. Om er zeker van te zijn dat dit gezelschap op tijd in Venray arriveert heeft men sportieve on dersteuning gezocht bij twee beken de wielrenners. Zo zal nationaal kampioen wielrennen, Peter Win nen, in gezelschap van de oud- wielrenner Wim van Est, het pelo ton op gang houden. Als de bouw voorspoedig ver loopt, wordt verwacht dat het nieu we zwembad rond Kerstmis 1991 geopend zal worden. Politie vraagt getuigen Steeds vaker komt het voor dat in Venray bestuurders van personen auto's, nadat ze betrokken zijn geweest bij een botsing of verkeers ongeval, er vandoor gaan zonder dat zyn of haar identiteit kon wor den vastgesteld. Ook deze week roept de politie weer de medewer king van getuigen in om deze 'he ren of dames in het verkeer' te kunnen achtehalen. Het meest ergerlijke was dat in de nacht van donderdag op vrij dag omstreeks 03.00 uur op de Gro te Markt de politie een 37-jarige bromfietsbestuurder aantrof-die ge wond was geraakt Volgens zyn ver klaring was hij korte tijd daarvoor op de St Jozefweg door een perso nenauto aangereden die op de ver keerde weghelft reed. Hij was by de botsing gewond geraakt maar de bestuurder van de auto was gewoon doorgereden. Door de politie werd de bromfietsbestuurder naar de EHBO-afdeling van het ziekenhuis gebracht. Na behandeling en onder zoek kon hij naar hiiis worden over gebracht. Dinsdag tussen 11.15 en 14.10 uur is een op de St. Antoniusstraat geparkeerde personenauto van een dame uit America door een vracht auto aangereden en beschadigd. Die bestuurder is ook zonder dat zijn identiteit bekend kon worden gemaakt doorgereden. Uit de spo ren kon worden vastgesteld dat de veroorzaker een vrachtauto moet zyn geweest Tydens de koopavond van vrijdagavond werd een aan de Om loop geparkeerde personenauto van een inwoner uit Grave aangereden door een- ander motorvoertuig. In alle gevallen graag kontakt met de politie. Het staat vast dat na Merselo ook de dorpen Oirlo en Castenray zul len worden aangesloten op het Ven- rayse kabelnet. Dit bleek gisterenavond tijdens een bijeen komst tussen afgevaardigden van de diverse dorpsraden, wethouder Truijen en dhr. Arts van Kabeltele visie Venray b.v. Oirlo en Castenray bereikten exact het aantal aanmel dingen die nodig waren om in deze dorpen kabeltelevisie te realiseren. Ook voor Heide en Ysselsteyn is er goede hoop op kabeltelevisie. In deze dorpen werd de norm welis waar niet gehaald maar het tekort is zeer miniem. Om voor kabel-tv in aanmerking te komen moet in de diverse dor pen door minstens tweederde van de bewoners de bereidheid worden getoond dat zij een aansluiting ne men. Bovendien zyn hierbij de dor pen Heide en Ysselsteyn en de dorpen Oirlo en Castenray aan el kaar gekoppeld. In beide gevallen moet de norm in beide plaatsen ge haald worden. In juli van dit jaar werd daarom in de bovengenoemde dorpen een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Toen bleek dat alleen Merselo aan die norm voldeed. Voor de dorpen Heide en Yssel steyn bleek uit het haalbaarheids onderzoek dat Heide 11 en Yssel steyn 19 aansluitingen te kort kwam, Heide heeft 55 aansluitin gen nodig en had er slechts 44, Ys selsteyn heeft er 259 nodig maar had er slechts 240. In Oirlo en Castenray was eenzelf de beeld te zien. In Castenray wa ren 105 aansluitingen nodig en toonden zich maar 94 bewoners be reid om zich aan te sluiten. In Oirlo zag het er slecht uit Tegenover de 161 aansluitingen die noodzakelijk zyn werden er slechts 109 bereid- willigen genoteerd (-52). De afgelopen twee maanden heb ben de dorpsraden zich met veel enthousiasme ingezet om, zonder dwang, dorpsbewoners over te ha len om ook een aansluiting op het kabelnet te realiseren. Vooral in Oirlo heeft de dorpsraad goed haar best gedaan. Kwam men in juli nog 52 aansluitingen tekort, nu heeft men precies het vereiste aantal van 161 gehaald. Hetzelfde geldt voor Castenray. Ook daar is Het vereiste aantal precies gehaald en mag men concluderen dat kabeltelevisie in deze twee dorpen gerealiseerd gaat worden. Voor Heide en Ysselsteyn liggen de zaken iets anders. Ook Ys selsteyn voldeed aan de norm en haalde precies het vereiste aantal aanmeldingen, nl. 260. In Heide heeft men echter van de 11 aanslui tingen die nog nodig waren, er slechts 2 kunnen byschryven. Ondanks deze minimale tekorten adviseren de dorpsraden het colle ge van b. en w. om toch het vereiste krediet te garanderen, waardoor ka beltelevisie in alle betrokken dor pen gerealiseerd kunnen worden. De dorpsraden weten zich hiertoy gesteund door de heren Truyen en Arts. Wethouder Truijen zal zich binnen het college van b. en w., dat zich dinsdag over deze zaak buigt, sterk maken voor een positief re sultaat. Dhr. Arts zal hetzelfde doen by de commissarissen van de Ka beltelevisie Venray b.v. Dhr. Philipsen van de dorpsraad Ysselsteyn drukte dhr. Arts tenslot te nog op het hart dat hy zeker niet moest vergeten dat de dorpsraden zich echt hebben ingespannen en er veel tyd in hebben gestoken om het onderzoek te voltooiien. Tyd die zonder de hulp van de dorpsra den handen vol geld zou hebben Burgemeester Defesche zal op 1 juli 1991 zyn ambt als burge meester neerleggen. Dhr. Defesche die in juli van dat jaar 60 jaar wordt; zal gebruik maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden uit zyn funktie. De burge meester heeft dit vorige week aan de Venrayse gemeenteraad laten weten. In die brief geeft de burgmeester aan dat het feit, dat hy de 60-jarige leeftijd bereikt èn het feit dat hij 40 jaar in overheidsdienst is, hem tot nadenken heeft gezet of een van de ze gelegenheden voor hem aanlei ding zou vormen om de vervulling van zijn ambt te beëindigen. 'Na zorgvuldig afwegen van de verschil lende aan een dergelijk besluit verbonden konsekwenties heb ik tenslotte, op grond van overwegin gen, die voor my meest motiverend waren, besloten inderdaad de uit oefening van mijn funktie te beëin digen', aldus burgemeester Defesche in zyn brief aan de ge meenteraad. Hij voegt daaraan toe dat de raadsleden verzekerd kun nen zyn van z(jn beslissing om dit veel voldoening gevend ambt, in de ze fascinerende gemeente neer te leggen, bepaald niet gemakkelyk is gevallen. 27 JAAR BURGEMEESTER Als burgemeester Defesche op 1 ijuli volgend jaar zyn ambt neerlegt heeft hy iets meer dan 27 jaar de funktie van eerste burger bekleed. Op 16 juni 1964 werd hij benoemd tot burgemester van de gemeente Stramproy. Vyf jaar later mocht hij datzelfde ambt uitoefenen in de ge meente Maasbree. Op 16 februari 1976 volgde hij drs. F. Schols op als burgemeester van Venray. Een Het feit dat diverse fraktielei- ders van de Venrayse politieke partijen in een regionaal dag blad nogal kritisch reageerden op de mededeling dat burge meester Defesche zijn ambt neerlegt, is zeer opmerkelyk. Mensen, die jarenlang met deze burgemeester Venray hebben bestuurd, en nog negen maan den met deze burgemeester moeten werken, schuiven nu de zwarte piet naar de burge meester. Dit terwijl ze zelf als raadslid een even groot aandeel hebben gehad in bijvoorbeeld de slechte financiële situatie waarin Venray verkeert. Het is immers de gemeenteraad die voorstellen van het college van burgemeester en wethouders heeft goedgekeurd. En zou er reden tot kritiek zijn, dan moet die op de juiste plaats en op het juiste moment worden geuit. In dit geval is dat niet via de media en niet op een moment dat iemand besluit om er mee te stoppen. Daarom, en ook vanwege de grote verdiensten van dhr. Defe sche voor de Venrayse gemeen schap heeft onze redaktie besloten om deze kritiek, die ook aan ons adres (toen wij naar een realctie vroegen) werd geuit, niet te publiceren. funktie die hy bij zijn afscheid ruim vijftien jaar heeft bekleed. Dhr. Defesche kwam in een ge meente die een zeer snelle ontwik keling doormaakte. Zijn eerste officiële daad was het openen van het nieuwe NS-station te Oostrum, spoedig gevolgd door de feestelyke opening van de Grotestraat, als voetgangersgebied. Andere wapen feiten, tijdens de ambtsperiode van dhr. Defesche zijn de realisatie van het nieuwe politiebureau, uitbrei ding van de woningbouw, het volra- Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 ken van de industrieterreinen De Brier en De Hulst en het werk aan Venrays centrum, dat zyn voltooi ing nadert. Maar het ging burgemeester Defe sche èn Venray niet altyd voor de wind. Zo was er de kwestie met de koeien van van Dyk, en de nota Vre de en Veiligheid, waarby het ge meentebestuur zich onder leiding van burgemeester Defesche sterk verzette tegen een eventuele plaat sing van kruisrakketten op vliegba sis De Peel. Een minder gelukkige samen loop van omstandigheden was dat zyn 25-jarig ambtsjubileum als bur gemeester. samenviel met het be sluit van het college van b. en w. om, vanwege de slechte financiële omstandigheden van de gemeente, de artikel-12 status aan te vragen. Desondanks kreeg (en krijgt hy nog) de burgemeester veel waarde ring voor zyn werk. Zijn ver diensten werden in 1987 beloond met de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. In 1985 kreeg hij het Verdienstkreuz 1ste klasse van de Westduitse Bondsre gering, als beloning voor zijn inzet voor de Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge, en de jaar- lykse dodenherdenking op het Duitse Oorlogskerkhof te Yssel steyn. REAKTIES Politiek Venray reageerde nogal uiteenlopend op de mededeling van burgemeester Defesche. Naast enke le kritische kanttekeningen waren er ook lovende woorden aan het adres van de burgemeester. et*.- te betalen. Welke-urè.n? slater vt> of Schoolstraat-38,, 58.G1 BN VENRAY, Tel 04780-1024? PvdA-leider Twan Jansen ontving het nieuws met gemengde gevoe lens. Hy beschouwt het neerleggen van het ambt op deze leeftyd als een logische afronding van de car rière van burgemeester Defesche. 'Gezien de brede maatschappelijke en culturele belangstelling van dhr. Defesche geloof ik dat hy zyn vrye tijd op een nuttige een aangename manier zal besteden, en dat gun ik hem ook'. Wel was dhr. Jansen van mening dat het niet slecht is dat er na 15 jaar iemand anders deze funktie gaat bekleden. Dhr. Cees v.d. Ven. CDA- fraktieleider, omschryft de burge meester als een gemoedelyke bur gervader, die altijd open staat voor andermans meningen en die per- soonlyke belangen niet naar voren drukt. Dhr. Yd. Ven vindt het jam mer dat juist nu de burgemeester heeft besloten om zyn ambt neer te leggen. Behalve dat de politieke partyen en het ambtelyk apparaat volop bezig zijn met de artikel-12 procedure, komt er nu ook een zwa re taak by doordat veel tyd gesto ken moet worden in het maken van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Een nieuwe burge meester die volgens V.d. Ven over goede zakelijke kwaliteiten moet beschikken. Volgens V.d. Ven moet er niet iemand komen die vanuit Den Haag tot burgemeester gepro moveerd wordt, maar iemand die zich als manager van de gemeente Venray waar kan maken. Dhr. Den Brok van Samenwer king is over de persoon Defesche zeer te spreken. 'Hy is een integer en wys mens'. Hij hoppt dat de nieuwe burgemeester dezelfde per- soonlyke eigenschappen heeft als dhr. Defesche. Van dhr. Den Brok is bekend dat hij de burgemeester niet goed vindt fimktioneren. Hy vindt het besluit van dhr. Defesche verstandig. Hy moest er wel eerlyk- heidshalve aan toevoegen dat het moeiiyk zal zijn om een nieuwe burgemeester te vinden met dezelf de persooniyke eigenschappen als dhr. Defesche. Dhr. Leo Janssen (WD) vond de beslissing van dhr. Defesche een verstandige beslissing 'Als je ziet wat de gemeente Venray nog tp wachten staat i.v.m. de artikel-12 status, is het gezien zijn leeftyd ver standig die la§t aan een ander te la ten'. 'Verstandig vind ik het ook omdat hy nu kan zien hoe collegi aal zyn bestuur Is'. Leo Janssen doelde hiermee op de kritiek die bovengenoemde fraktieleiders ten aanzien van dhr. Defesche hadden geuit in een regionaal dagblad. 'On ze party heeft regelmatig kritiek ge had op het college van b. en w. en heeft die kritiek altijd op het juiste moment geuit Men gaat die kritiek toch niet uiten op het moment dat iemand aankondigt dat hy met de VUT gaat'. Dat die kritiek bovendien van partyen kwam, die mee regeer den. verwonderde hem evenzeer. De fraktie Yd. Vorle tenslotte respekteert het besluit van de bur gemeester. 'Ondanks dat het er voor onze party in de raad wel eens hard aan toe ging hebben wy voor de burgemeester een groot respekt, omdat hy ook voor onze fraktie een gewillig oor had' aldus dhr. Yd. Vor le. 'Als mens heeft de burgemeester zich zeer verdienstelyk gemaakt en voor Venray duidelyk zyn sporen verdiend'. Volgens de fraktie Yd. Vorle zal de nieuwe burgemeester ruime ervaring als gemeente bestuurder moeten hebben, finan cieel zeer deskundig moeten zyn om by te kunnen dragen om Ven ray uit de financiële problemen te helpen. Bovendien zou het een ech te Venray-promotor moeten zyn, binnen èn buiten de gemeente grenzen. De jaarlijkse huis-aan-huis kol lekte voor de Kankerbestryding, ten bate van het 'Koningin Wilhel- mina Fonds' mag zeker weer ge slaagd genoemd Worden. Daarvoor danken wy allereerst eenieder, die door het geven van een geldelyke bydrage (klein of groot) aan dit prachtige eindresultaat hebben meegewerkt Uw geldelyke steun zal zeker een steentje bydragen, by de nieuwe ontwikkelingen ter bestryding van de kanker. Daarnaast natuurlijk een woord van dank aan al onze kollektanten, voor hurt bereidwilligheid. Moch ten er onder de lezers van dit be richt zich ook nog vry willige re bevinden, dan kunnen zy kontakt 55. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 opnemen met het onderstaand adres. Venray centrum- Brukske-Landweert 16.950.50 Castenray 915,55 Heide 768,45 Leunen 1.112,55 Merselo 1.189,60 Oirlo 995,80 Oostrum 1.560,02 Smakt 276.25 Veulen 593.60 Vredepeel 343.60 Ysselsteyn 2.357,65 Totaal gem. Venray 27.063,57 Nogmaals iedereen harteiyk dank! Namens het Comité Venray. Kontaktpereoon: J. Emmen-van Oere, Alpenhof 2. 5801 PK Venray, tel. 04780-83909. Nu weer verse uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1