o©rc J©fl Wegkruis aan Deputé Petersstraat te Oirlo door vandalen vernield Pater Piet Winand Gussen vijftig jaar Franciscaan EMOFRA Zondag herdenking op Brits oorlogskerkhof Oud-rector van het Boschveldcollege MOSSELEN BROEKEN DUUR? 55 KOM NOU!!!" Voorlopig geen hondennota Autosloperijen medio 1991 uit Endepoel verdwenen Politie vraagt dringend getuigen Brukske krijgt schoon maakbeurt Villeroy Boch center 2Aa. Politie verzoekt getuigen zich te melden De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT I SPAAR-HYPOTHEEK I rtrlVAN DE KAMP POND El ERDAG 13 SEPTEMBER 1990 Nr. 37 HONDERDENELFDE JAARGANG WIJNÜDRANKENGROEP V Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF aV. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 IA# BEI/P I An 1/nn Q l/EIJDAY FM A|IFC\/||JF Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 113,00 C CIV D TvUn VCnrVAT EFI wF1VEVIFI\] - Abonnementsprijs buiten de regio 718,00 uitsluitend bij vooruitbetaling modehuis Grotestraat 23, 5801 BE Venray Op zondag 16 september viert pa ter Gussen oftn, die ruim twintig jaar rector was van het Boschveld college, in Venlo het feit, dat hy een halve eeuw Franciscaan is. Op die dag wordt om 11.15 uur in de St. Jo- sephkerk aan de Maagdenbergweg in Venlo een plechtige hoogmis uit dankbaarheid opgedragen. Na de mis is er tot 14.30 uur receptie in het Jeugdhuis aan de Maagdenberg weg 27 te Venlo. De naam van rector Piet Gussen is onverbrekelijk verbonden met het Boschveldcollege en daarvóór aan het 'Gym I.C.', het lyceum voor jongens 'Immanculatae Conceptio- nis' aan de Leunseweg. Hy heeft een grote invloed gehad op de ont wikkeling van het kleine lyceum tot een grote scholengemeenschap met een belangrijke betekenis voor een grote regio. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuw bouw van het Boschveldcollege aan de Zuidsingel. In Venray heeft hy zich doen kennen als een Francis caan, die de geest van zyn orde overdroeg in zyn werk. Hy werd geboren in 1922 in Am- by (Maastricht) en volgde zyn gym nasiale studie in Venray aan het Gym I.C. In 1940 trad hy in de Orde van de Franciscanen en in 1947 werd hij in Weert tot priester ge wijd. Daarna volgden jaren van stu die, totdat hy geheel tegen de verwachtingen in in september 1961 tot rector van het Venrayse lyceum-college werd benoemd. Bui ten de school was hy aktief op lan- Nu weer verse uw visspecialist: GO, THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 delyk, regionaal en plaatselijk onderwijsniveau. In januari 1982 kreeg hy te horen, dat hy het wat kalmer aan moest gaan doen. Hy vertrok naar Venlo, waar hy nog steeds woonachtig en behulpzaam is in de St. Josephparochie. Op 29 oktober 1982 werd op grootse wyze afscheid genomen van de laatste Franciscaanse rector van het Boschveldcollege. By die ge legenheid werd in de tuin voor de school een 'Rector Gussenboom' ge plant. Maar ook na zyn afscheid vergat Venray rector Gussen niet. P 5 februari 1983 kreeg hy de Aid Prinse-Plak van de Aid Prinsecom- paneej van de Carnavalsvereniging 'De Piëlhaas' vanwege zyn grote ver diensten voor de Boschveld- scholengemeenschap. .sn In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Een storm van verontwaardiging ging zaterdagmorgen door de Oirlo- se gemeenschap by het vernemen, dat het wegkruis tussen de drie lin den nabij de spoorwegovergang in de Deputé Petersstraat in Oirlo voor de tweede maal het doelwit van van dalen is geworden. Op verschillen de plaatsen langs de weg en in de buurt van het kruis werden scher ven van het corpus gevonden. Uit het politie-onderzoek is intussen gebleken, dat de vandalenstreek moet zyn gepleegd door jongelui, die na een fuif in Oirlo, naar huis gingen. Op weg naar huis verniel den zij ook enkele boompjes. Eventuele getuigen worden ver zocht zich met de politie in verbin ding te stellen, waarbij zy er verzekerd van kunnen zyn, dat hun getuigenis met de grootste dis- kretie zal worden behandeld. 'Hoe lang op deze plaats een weg kruis heeft gestaan, is niet bekend. Het kruishout heeft een hoogte van drie meter en is met een baldakyn afgewerkt. Het geheel ligt fraai aan de spoorlijn onder drie lindebo men. Vroeger was het corpus van hout en stamde uit plm. 1600. Tbt ongeveer 1930 ging men vanuit de Meijerij in processie naar Kevelaer. By het kruis in Oirlo werd dan geza menlijk gebeden. AFGEZAAGD... In 1978 heeft de thans 87-jarige Gradje Cursters toen penning meester van het kerkbestuur het corpus een grondige opknapbeurt gegeven. Het bleek een antiek cor pus te zyn. Toen de toenmalige pastoor Gelissen het resultaat van de poetsaktie zag, wilde hy, om diefstal te voorkomen, het corpus een plaats in de kerk geven. Maar omdat het corpus al generaties lang het kruishout had gesierd, besloot het kerkbestuur het corpus terug te plaatsen. Helaas kreeg pastoor Ge- lissen gelyk. Nog geen drie maan den later werd het kruis, afgezaagd, in een aspergeveld teruggevonden, ontdaan van het antieke corpus... Deze diefstal heeft in Oirlo grote ergernis gewekt. Grad Custers heeft in Helmond op eigen kosten (ƒ550,-) een nieuw eiken kruishout laten maken en in Kevelaer kocht hij een corpus van kunststof voor ƒ269,-. NOOIT GEVONDEN Grafje Custers heeft jarenlang tal van antiekhandelaren bezocht, want hij was er heilig van over tuigd, dat daar het oude corpus te- "De gemeente Venray stelt voorlo pig nog geen hondennota op". Dit deelde wethouder Truijen afgelo pen donderdag mee, tijdens de commissievergadering voor open bare werken en verkeer. Realise ring van een nota, waarin de inventarisatie van de overlast door honden moet worden vastgelegd, en waarin ook oplossingen voor de ze problematiek moeten worden aangegeven, vergt teveel energie van het ambtelijk apparaat. Energie die volgens de wethouder hard in andere nota's gestoken moet wor den, waarvan de prioriteiten hoger ligt (o.a. parkeernota, verkeerscir culatieplan). Pas als die nota's be handeld zyn en in uitvoering zy'n zal de hondennota weer ter hand worden genomen. Opvallend aan deze mededeling is het feit dat de wethouder zelf, toen hy nog fraktievoorzitter van het CDA was, een van de grootste voor standers van deze nota was. "Het is niet anders", aldus de wethouder, de prioriteiten liggen momenteel ergens anders. Dhr. Verkoeyen (Samenwerking) was hierover zeer teleurgesteld. Vol gens hem maakt de wethouder eer dere beloftes over een uitlaatterrein, nu niet waar. De wet houder ontkende overigens dat hy beloftes heeft gedaan. "Ik heb wel suggesties aangedragen om de over last van hondenpoep te verminde ren, maar zeker geen toezeggingen Dhr. Verkoeyen vroeg wanneer er dan wel iets aan gedaan kon wor den. "De overlast blijft". Wethouder Truijen kon hem geen definitieve datum meedelen. Dhr. v.d. Vorle vond dat er wel iets aan gedaan kon worden. "We zou den meer campagne via de gemeentepraat-pagina kunnen voe ren, zodat de mensen iets meene men om de hondenpoep meteen op te ruimen. Ook zou de politie verba liserend op kunnen treden". Wet houder Truijen vond dit goede suggesties, die hy mee zou nemen. rug te vinden zou zyn. Het corpus en de daders van de.diefstal zyn echter nooit gevonden. Na de diefstal van het tweede cor pus is bejaarde Grafje Custers diep verontwaardigd en vraagt zich af hoe jeugdigen er toe kunnen ko men een wegkruis zo grondig te vernielen. Hij vertelde ons, dat het kruis in ere moet worden hersteld, al moet hij het weer uit eigen zak betalen. Maar vooralsnog hoopt hy, dat de daders worden gepakt opdat hun de rekening kan worden ge presenteerd. Pastoor Te Plate hoopt, dat de van dalen de moed kunnen opbrengen om zich te melden en dat eventuele getuigen zich met de politie in ver binding zullen stellen. De autosloperyen van Robben en Burhenne aan de Endepoel zullen medio 1991 verdwenen zijn. Dit deelde wethouder Hoppenreijs vori ge week woensdag, tijdens de com missievergadering voor milieu mee. De verdwijning zal door de slopers vrijwillig gebeuren of onder dwang van de provincie (bestuursdwang). De huurcontracten voor de wo ningen met bedrijfsterrein zijn voor beide slopers opgezegd. Hen is een nieuw huurcontract aangebo den, zodat ze op de Endepoel kun nen blijven wonen. Dhr. Robben heeft hier inmiddels positief op ge reageerd. Hij heeft de gemeente reeds toegezegd om tot ontruiming over te gaan. Dhr. Robben heeft ook laten weten dat hij zijn slopersacti viteiten definitief zal beëindigen. Dhr. Burhenne heeft nog niet op het aanbod van de gemeente gerea geerd. Hem is ook een nieuwe loka- tie op het industrieterrein Smakterheide aangeboden, alwaar hy zyn bedrijvigheid kan voortzet ten. Ook hierop is niet gereageerd. Als beide terreinen ontruimd zijn al de provincie bodemonder zoek plegen naar giftige stoften. Ook de autosloperij aan de Me- taalweg gaat verdwijnen. Dit ter rein, dat voorheen door vier ondernemers in gebruik was, wordt thans door nog maar een onderne mer geëxploiteerd. Van deze laatste heeft men de huur opgezegd en hem gesommeerd het terrein op te ruimen. Als dit terrein leeg is zal het leeggehouden worden totdat ook hier bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Ook dit zal pas in 1991 gebeuren. Pas na bodemon derzoek zal dit stuk industrieter rein weer beschikbaar komen. Indien dhr. Burhenne zyn sloo- pactiviteiten niet voort zal zetten, zal het zyn dat Venray geen autoslo per meer binnen zyn gemeente grenzen heeft. A De 87-jarige Gradje Custers met de brokstukken van het vernielde corpus. De Werkgroep Kruisen en Kapellen zal proberen de scherven weer in elkaar te passen. Dinsdagmiddag omstreeks vier uur werd een 14-jarig meisje in het Vlakwatergebied door een on bekende man van haar fiets ge trokken, waarna hij poogde haar te verkrachten. De man vluchtte, toen over de Weg in den Berg twee mensen naderden. Het meisje reed op haar fiets over het pad tussen de Weg in den Berg, de Hoopweg en de Kemp- weg, toen zij merkte, dat zij ge volgd werd door een man in een trainingspak. Toen z\j harder ging rijden, liep de man hard achter haar aan en trok een zwarte muts met twee ooggaten over zijn hoofd. Het meisje werd van de fiets getrokken en onder hevig verzet van haar nam hy haar mee een bospaadje iri. Vermoedelijk omdat over de Weg in den Berg twee mannen naderden, liet de dader het meisje los, waarna hy in de bossen verdween. Signalement van de verdachte man: groot ongeveer 1.80 h 1.85 me ter, normaal postuur, losjes achter over gekamd middelblond haar, tot op de oren, smalle neus, opvallende ogen. Hij sprak met een Limburgs accent. Hij was gekleed in een don kerblauw met lichtblauw trai ningspak. Op de trainingsbroek waarschijnlijk twee lichtblauwe strepen langs de pijpen. De politie verzoekt degenen die informaties kunnen verschaffen, zich met haar in verbinding te stel len, tel. 04780-84888. "De gemeente krijgt de laatste tijd steeds meer klachten van men sen uit het Brukske. Op meerdere plaatsen in deze wyk is het vaak een grote troep. De gemeente wil hier wat aan gaan doen. Deze troep nodigt uit tot meer. en dat moet voorkomen worden", aldus wethou der Truyen, afgelopen donderdag tydens de commissievergadering voor openbare werken. Momenteel zyn schoonmaakploe gen van de gemeente al bezig om de wyk rondom het winkelcentrum schoon te maken en te houden. "Gekeken wordt of er middelen ge vonden kunnen worden om de wyk schoon te houden", deelde de wet houder verder mee. In verband hiermee vindt er heden, donder dagavond, overleg plaats tussen de buurtvereniging en de gemeente. PORSELEIN - KRISTAL BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood GROTE COLLECTIE KERSTSTOFFEN Ruime sortering QuiltstofTen Alle Quiltbenodigdheden Cursussen en workshops kado-artlkelen patchwork-qulltlng gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijden-bloemen bestek: Robbe Berklng Wllkens BSF In zilver en edelstaal meubels grenen - lloyd - loom woonldeeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs Venray Schoutenstraatje 6 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.... wat fijns voor jezelf Op maandagmorgen tussen 8.30 en 12.05 uur werd een op de Eiken laan geparkeerde auto van een in woner uit Horst door een bruine bestelauto of kleine vrachtauto ge ramd. Die bestuurder reed zonder dat zyn identiteit kon worden vast gesteld, door. De eigenaar van de auto zit met een behoorlijke scha de. De politie verzoekt getuigen zich met haar in verbinding te stel len. Het gebeurde op de Eikenlaan ter hoogte van de EsdoomstraaL Zondagmiddag tussen 15.00 en 19.00 uur werd, een op de Lang straat ter hoogte van huisnummer 114 geparkeerde blauwe Ford aan gereden door een fietser of brom fietser. Die veroorzaker is er ook vandoor gegaan zonder dat zyn identiteit kon worden vastgesteld. De politie verzoekt eventuele getui gen zich te melden. DIEFSTAL VAN ZWAAILICHT Terwijl bewoners van een woning aan de Handeistraat aan het verhui- sen waren en daarvoor een tractor hadden gehuurd, werd van die trac tor het zwaailicht afgeschroefd. De schade bedraagt ongeveer 100,-. Enorme keus voor biT en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek Venray Tel: 04780-10222 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Zondagmorgen om 11 uur ivordt op de Britse oorlogsbegraaf plaats aan de Hoenderstraat een herden kingsbijeenkomst georga niseerd door de Bond van Wapenbroeders afd. Venray. Hierbij zidlen 23 oorlogsinvaliden, die gewond zijn geraakt bij de bevrij ding van Venray, deelnemen. Partikidieren hebben het geld bijeen gebracht om hen in Nederland een vakantie te kunnen aanbieden. Bij de herdenking op het oorlogskerkhof zal gesproken worden door de heer Hennie Meijer van de Bond van Wapenbroeders, wet houder M. Hoppenreijs-de Loo en aalmoezenier Cuppen. Muzikale medewerking wordt verleend door de Zqngers van Sint Frans en de Kon. Harmonie Euterpe. Morgen, vrijdag, komen de Engelse oorlogsinvaliden in Venray aan, waar zij zullen overnachten bij gastgezinnen. Zij worden op het gemeentehuis ontvangen terwijl verder voor hen uitstapjes zijn georganiseerd.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1