Partikulier initiatief voor Stadspark in Venray beiden LAATSTE WEKEN! gebr. van ócroren's perzen MATH JANSSEN Pottenbakkerij Rooyart ihc MATH JANSSEN Telefoon 04760-73647 DE RIJDENDE THUISWINKEL VOOR DE COMPLETE WONINGINRICHTING VAN DE KAMP PECH VOGEL LIJN RAEDTS MOSSELEN DUIZENDEN PERZISCHE TAPIJTEN iflc— De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Nieuwe stand plaats voor 'Schutterij' DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1990 Nr. 36 HONDERDENELFDE JAARGANG Covixrarr WIJNgsDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS CoviNCT WUNÖORANKENGROeP V Venray Iienseniusstraal 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY |A|CCI/DI Al\ l/AAD 1/EUDAV CU AM/!CI/IIJ/! Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780^82727 - ,Fax. 04780-10916 VvCCIVDLMI/ WWW IV ENIVMI Clw VrlUCf lllll Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling De nieuwe najaarskollektie is binnen OPEN DAG: zondag 9 september Geopend 12.00 - 17.00 uur modehuis Grotestraat 23, 5801 BE Venray I SPAAR-HYPOTHEEKl ASSURANTIËN telefoon 047B0-87575 04709-2019 IAUTOJcWfBEDRUF GEBR. TIMMERMANS HORST Schade herstellen? r Timmermans bellen: en het komt gegarandeerd goed TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties uc H.M.M. RAEDTS^—: beëdigd taxateur--^ TEL. 04780-81469 Nu weer verse i visspecialist: 5C THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY OPENING Bij deze nodigen wij u uit om onder het genot van een drankje de nieuwe winkelaanwinst van Venray te komen bekijken, en hierbij kennis te maken met onze collectie modische accessoires voor dames, heren en kinderen. Open dag vrijdag 7 september van 10.00 tot 21.00 uur. Grotestraat 41 Venray. Tevens bij iedere aankoop op vrijdag, zaterdag en zondag een presentje. Een groep Venrayers, onder de naam Initiatiefgroep Stadspark Venray, heeft deze week plannen bekendgemaakt voor het realiseren van een Stadspark in Venray, tus sen de Grote Kerk en het gemeente huis. Een uitgewerkt plan van de inrichting van dit park is al gereed terwijl ook de financiële gevolgen, die een stadspark met zich mee brengt, reeds op papier staan. De kosten, gemoeid met de realisering van dit park, worden geraamd op zo'n ƒ535.000,-, inclusief de bestra ting van dit park. Twee van de initiatiefnemers, de ken Buschman en de tuip- en land schapsarchitect F. Ruyten, hebben het plan van de initiatiefgroep in middels voorgelegd aan het college van b. en w. Volgens hen staan b. en w. hier positief tegenover. GROOT GEBIED Het plan omvat een park in het gebied tussen de Grote Kerk, het Kerkpad, de woning van deken Buschman, de moskee en het Freulekeshuus, de Scholengemeen schap Jerusalem, het gemeente huis en de parkeerplaats aan de Raadhuisstraat. In het plan, zoals dat nu op tafel ligt, is tussen de Grote Kerk en de Latijnse School (WV-kantoor)/Coe- nen een beeldentuin geplaatst. Aan de noordzijde van de kerk, tot aan het Kerkpad is een kruidentuin in gericht. Op het terrein tussen de kerk en de pastorie wordt gedacht aan een manifestatieveld. Achter het Freulekeshuus heeft de ontwer per, dhr. Ruyten, een museumtuin gepland, met daarin een vijver. Hier is zoveel mogeüjk gebruik gemaakt van bestaande begroeiing. Tenslotte wordt in het plan, over het parkeer terrein aan de Raadhuisstraat, een loofgang gesitueerd, die de verbin ding tussen het Kerkpad en het ge meentehuis aantrekkelijker moet maken. Als aankleding binnen dit plan, gaan de gedachten uit naar een speelhoek en een kiosk op het ma nifestatieveld. Ook wordt er ge dacht aan het plaatsen van een carillon en een gedenksteen. Die gedenksteen moet de herinnering levend houden aan alle mensen die op het voormalige kerkhof hebben gelegen. Het Stadspark moet niet alleen mogelijkheden gaan bieden als natuur- en wandelgebied. Ook zou den er in de toekomst evenemen ten zoals muziekuitvoeringen, tentoonstellingen en/of sportont- moetingen. STICHTING Een volgende stap in de mogelij ke realisering van een stadspark is het oprichten van een stichting. Die zou zich bezig moeten gaan houden met de verdere uitwerking van dit plan en de realisering van het Stadspark. Gezocht zal gaan wor den naar een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak terwijl er ook financiële bronnen gevon den moeten wórden. Aktiviteiten, om financiële middelen te verkrij gen. liggen nog niet in het ver schiet NOORDTANGENT Al vele jaren wordt in Venray ge- diskussieerd over de aanleg van de zg. Noordtangent die de aansluiting zou moeten zijn van de binnenring rond het centrum van Venray. Deze bestaat uit de Langeweg, Paterslaan, Oude Oostrumseweg en Julianasin- gel. De bedoeüng was (en is) door middel van de Noordtangent de cir kel te sluiten. In het verlengde van de Stationsweg zou een weg moeten komen, over de voormalige begraaf plaats, door het huis van de deken (dat uiteraard dan moet worden af gebroken) naar de Eindstraat en via de Bontekoestraat en Hoender- straat zal aansluiten op de Lange weg. In verband met deze plannen moest in het begin van de zeventi ger jaren de begraafplaats worden geruimt Er is in de loop der jaren heel wat kommotie over de Noordtangent ge weest in verband met de hoge kosten, maar ook om het feit, dat de weg zou moeten lopen over de voor malige begraafplaats, waarop nog een aantal graven ligt. In september 1981 besloten de voorzitters van de raadsfrakties zelf te onderzoeken of de aanleg van de Noordtangent al dan niet noodzakelijk was. Maar in begin 1982 onthielden Gedeputeer de Staten van Limburg hun goed keuring aan de tweede wyziging van het Centrumplan in verband met de hoge kosten van de aanleg van deze verbindingsweg. Het ter rein kreeg de bestemming "bijzon dere doeleinden', waardoor de aanleg in de toekomst van de Voor keramiek in steengoed en porcelein, gedraaid op de schijf en met de hand gevormd. De Hulst 12, Oostrum/Venray (achter Clephas en nabij N.S.-station) Tel.: 04780-89245 Geopend van dinsdag t.m. zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-18-00 uur en op koopavond. Zaterdag 8 sept. gesloten. Noordtangent tot de mogelijkheden bleef behoren wanneer daaraan be hoefte zou bestaan. Sindsdien rusten de plannen in de gemeente lijke diepvriezer. VOORMALIGE BEGRAAFPLAATS De voormalige begraafplaats speelt dus danig mee in de plannen voor het gebied tussen Grote Kerk en het gemeentehuis. In de verga dering van de commissie algemene zaken van juli jl. werd de oude be graafplaats weer ter sprake ge bracht naar aanleiding van het gebruik daarvan door 'Jumping Venray'. Door de burgemeester werd toegezegd, dat de juridische status van de begraafplaats nader zal worden bestudeerd. Ook de ver schillende ideeën met betrekking tot de kom van Venray, zullen dan tevens worden bekeken, omdat de voormalige begraafplaats daarin ook een rol speelt. TUINPLAN Ten tijde van de verbouw van het voormalige klooster 'Jerusalem' tot gemeentehuis, werd" in opdracht van de gemeente door' de Werk plaats voor Milieubouw ir. Will Thijssen BV te Lith (N.Br.) een tuin plan opgesteld voor het gebied tus sen Grote Kerk en gemeentehuis. In dit plan was een bescheiden Noordtangent opgenomen, die ver diept zou moeten worden uitge voerd. Beide tuindelen (ook als wandel-stadspark bedoeld) zouden met een bruggetje met elkaar wor den verbonden. Van dit aardige plan is de entree tot het gemeente huis vanaf de Raadhuisstraat inclu sief de ommuurde parkeerplaats Marocberbers. kussens, lopers, lassen, salonmalen, halmalen. eelkamermaten enz Rechtsreeks van importeur naar particulier! Totale verbouwingsuitverkoop ^ji Perzische en Oosterse tapijten Gebr. Van Dooren heelt de mooiste Oosterse tapijten van Noord-Limburg. VANWEGE RENOVATIE van onze zaak in Venray zijn deze nu ongekend goed koop te verkrijgen, NIT ALLEEN in Venray maar ook in onze zaak te Blerick. Profiteer nu! Zorg dat u er bij bent!!! Kioosterstr. 66 Blerick Schoolstraat 11 Venray. voor het gemeentehuis en de par keerruimte ten noorden van het voormalige atelier van Mère Ancil- le, gerealiseerd. Waar de Noordtan gent is geprojekteerd, ligt nu een verharde parkeerplaats, waarvan eens in de gemeenteraad werd ge- zegt: 'Men behoeft nog maar een klein stukje verder te beklinkeren en de Noordtangent legt er... VERKEERS CIRCULATIEPLAN 'De politieke diskussie, of tussen de Grote Kerk en het gemeentehuis straks een Stadspark kan komen, zal gevoerd worden tijdens de be handeling van het Verkeerscircula tieplan', meende wethouder Kersten ons desgevraagd. Het con cept van dit plan werd deze week door het college van burgemeester en wethouders besproken. Hierin worden enkele oplossingen aange voerd voor een verbeterde ver keersstroom rond het Venrayse centrum. Een van die oplossingen is een weg door het gebied, waarvan de initiatiefnemers menen dat daar een stadspark moet komen. De wethouder vond het een goed initiatief maar wilde en kon zich niet uitlaten over de mogelijkheid, dat het park er inderdaad komt. De wethouder heeft de initiatiefgroep wel laten weten dat de groep alle steun die mogelijk is. van de ge meente kan krijgen. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Het beeld van de Schutterij, dat in juli uit de Grotestraat verwijderd is krijgt een nieuwe plaats. Binnen kort komt de Schutterij aan de Raadhuisstraat te staan, tussen het publieke parkeerterrein en het par keerterrein van de gemeente. Dit maakte burgemeester Defesche af gelopen dinsdag bekend tijdens de commissievergadering voor cultu rele zaken. De Schutterij is op verzoek van dhr. Ariaens verwijderd uit de Gro- testraat Vandalen gebruikten het monumentje om bij hem op het platdak te klimmen. Burgemeester en wethouders stelden in juni aan de commissie, culturele zaken voor,'het beelcije te verplaatsen naar de Hofstraat, voor het pand van Pouwels. Dit stuitte op bezwaren. De gemeente moest maar eens samen met de kunstenaar van dit beeldje, naar een goede lokatie zoeken. De maker van dit kunstwerk, dhr. Sjra Schoffelen, is komen kijken. Na een wandeling door het cen trum had hij drie lokaties, die door hem goed werden bevonden. Tben men naar de technische uitvoer baarheid ging kijken bleef alleen de lokatie aan de Raadhuisstraat over. De commissie had met deze keuze van de kunstenaar geen pro blemen. U belt ons voor een afspraak en wij komen vrijblijvend en kosteloos bij thuis onze kollektie tonen. U kunt dan rustig in uw eigen omgeving kiezen en keuren vyat u eventueel wilt aanschaffen. Het voordeel van de rijdende thuiswinkel is, dat u thuis In alle rust kunt bekijken wat het beste bij uw interieur past. In onze rijdende winkel hebben wij een grote kollektie vloerbe dekking, zeil, marmoleum, vitrage, overgordijnen, luxaflex, rol gordijnen, lamellen, meubelstoffen, behang en dekbedden. Ook verzorgen wij o.a. voor u betimmeringen, bekleden van trappen, maken van gordijnkappen, repareren en fatsoeneren van meubelen. Wij hebben modern, klassiek en alledaagse inrichtingen. Wij staan borg voor een goede kwaliteit, service en garantie. U kunt ons bereiken 7 dagen in de week van 08.00 tot 23.00 uur. Ook op deze tijden kunnen wij bij u aan huis komen. Thuis kosteloos kiezen en keuren. Wij helpen u daarbij. U vindt ons ook in de Gouden Gids onder Woninginrichting. OOK VOOR GORDIJNEN EN VITRAGE Telefoon 04760-73647

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1