UGTC j©n Twee Venrayse meisjes vermist Gaat nieuwbouw laboratorium tegen de vlakte? Gemeenteraad positief over kinderopvang Pottenbakkerij, Rooyart XJM X Villeroy Boch center De arbeidsmarkt in juli 1990 EMOFRA um covöïet coupeuse De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Ziekenhuis- direkteuren nemen ontslag broeken duur? ]'l kom nou!!! MOSSELEN PONDERDAG 30 AUGUSTUS 1990 Nr. 35 HONDERDENELFDE JAARGANG Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUN'-rflRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY U/EEI/DI AH l/AAD 1/CUDAV EU AMfEVIU/S Grotesfraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 fWEEIXDLMV YVVl\ YEHfXMI EP! VPlUEYIIlU Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling wij vragen voor direkt: Die zelfstandig en korrekt veranderingen aan heren-, dames- en kinderkleding kan verrichten. Werkervaring vereist. Werktijden in onderling overleg. Sollicitaties schriftelijk aan modehuis Grotestraat 23, 5801 BE Venray Vreemde botsing Woensdag 22 augustus jl. kwam bij de politie een wel heel ongewo ne melding binnen, van een ver keersongeval op de Lisdodde in Landweert Daar was een zelfge bouwd karretje, voorzien van een benzinemotor, tegen een gepar keerde personenauto gebotst. De bestuurders die de botsing hadden veroorzaakt waren 5 jaar oud... Een 12-jarige jongen, eigenaar van genoemde kar, had die kar ge stald in een niet afgesloten ruimte op de Lelie. Af en toe 'speelden' ook andere kinderen met die kar, zo ook die woensdag. Wie het karretje heeft gehaald kon niet door de poli tie worden achterhaald. Op een ge geven moment speelde een groepje kinderen met die kar op de Lisdod de. De 5-jarige Bram Hendricx en de evenoude Pascal Piris bestuur den de kar terwyl anderen duw den. De kar stond in zijn vry, maar iemand haalde een handel over waardoor de kar in de versnelling kwam te staan en de motor aan sloeg. Daar waren de beide "bestuur ders' niet op voorbereid en zy verloren de macht over het stuur. Al na enkele meters botsten zij met hun kar tegen de voorzyde van een daar geparkeerde personenauto, die daardoor beschadigd werd. Ge lukkig zagen beide partijen het on schuldige (of komische) van die aanryding in. De verzekeringen zullen zich er het hoofd over moeten buigen wie er aansprakelijk is voor het ongeval en welke verzekering van toepas sing is. De politie nam de zelfbouw- kar in beslag en de vader van de jeugdige eigenaar deed ten behoeve van Justitie afstand van de kar zo dat een terugkeer op de weg onmo gelijk is. Op de foto de 5-jarige Bram Hen dricx tijdens de rekonstruktie van het ongeval, als bestuurder van de zelfbouwkar. De ontwikkelingen omtrent kin deropvang in Venray verlopen zeer positief. Die mening uitte de Ven- rayse gemeenteraad, tydens de behandeling van de nota kinderop vang. Door een financiële bydrage van het Rijk, tot en met 1993, is uitbreiding van Kinderdagverblijf Duimelot met 47 kindplaatsen mo gelijk geworden. Ook kan hierdoor peuterspeelzaal Centrum in een nieuw onderkomen worden onder gebracht. Mevr. Koster van het CDA was zeer positief over de nota. Zy vond de stimulans van de overheid een goede zaak maar wees erop dat het bedrijfsleven hier ook een steentje aan moest bijdragen. Zy vroeg zich af of de gemeente geen voorbeeld hierin kon geven. Mevr. Kammelings (PvdA) zag dat iets anders. Zy gaat er vanuit dat de gemeente tenminste twee kind plaatsen koopt. Verder kon z\j zich helemaal in de nota vinden. Mevr. Roling (Samenwerking) keek wat verder vooruit. De finan ciële bijdrage van het Ryk is gega randeerd tot en met 1993. Maar wat daarna? Kinderopvang dient dan wel op hetzelfde niveau gehand haafd te worden. Springt de ge meente dan bij? Zij vond het zinvol om hier nu al bij stil te staan. Dhr. Lemmen (V.d. Vorle) liet we ten dat zijn fraktie zich niet kon verenigen met één centrale plaats voor kinderopvang. Hij was van me ning dat de ruimte die voor Duime lot vrijkomt eigenlyk in de verschillende wyken gecreëerd moet worden. Hij vond het onver antwoord dat ouders met een klein kind op de fiets door de regen naar een kinderdagverblijf moeten gaan. Wethouder Driessen vond die de centralisatie geen gekke gedachte, maar ook niet te realiseren. Alleen op deze wijze kunnen we ook de kwaliteit van kinderopvang garan deren', aldus de wethouder. De wethouder kon niet in de toe komst kijken voor wat betreft de fi nanciën na 1993. 'Er is geen garantie dat de gelden blijven bin nenkomen. Overleg hierover tus sen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie is gaande. Verwacht wordt dat er voor na 1993 een strukturele bydrage van het Ryk komt, van dezelfde om vang. Ik kan dit niet garanderen maar ik ben hier niet bezorgd over'. Zou het Rijk toch geen strukturele bydrage leveren dan moet de ge meente zelf gaan bekyken wat hier mogelijk is. Over een voorbeeldfunktie van de gemeente kon wethouder Driessen verder zeggen dat hij zich sterk zal maken om op de begroting 1991 ruimte te maken voor de aankoop van een kindplaats. Voor keramiek in steengoed en porcelein, gedraaid op de schijf en met de hand gevórfnd. De Hulst 12, Oostrum/Venray (achter Clephas en nabij N.S.-station) Tel.: 04780-89245 Geopend van dinsdag t.m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-18.00 uur en op koopavond. Aan alle politieposten is middels een telexbericht gevraagd uit te zien naar twee Venrayse meisjes, die zaterdagmiddag rond 12 uur de ouderlijke woning hebben verlaten en waarvan sinds dat tydstip niets meer is vernomen. Het gaat om de 13-jarige Yvonne Kuypers en de 16-jarige Gemmy Frencken. De beide meisjes zyn vriendinnen van elkaar. De ouders kunnen zich niet indenken welke motieven by de beide meisjes aan leiding zouden kunnen zijn ge weest om zonder iets te zeggen, de ouderlyke woning te verlaten. Met de ouders hadden beiden een goede verstandhouding en niets wees in de richting dat ze het thuis niet naar hun zin zouden hebben. Hoewel uit niets kan worden ge- konkludeerd dat de meisjes zich in de omgeving van Venlo zouden be vinden, is er door de beide ouders èn door de politie, in Venlo en om- INBRAKEN IN PERSONENAUTO'S Door forcering van het tocht- raampje was toegang tot een aan het Bergkwartier geparkeerde per sonenauto verkregen. Uit de auto werden de radiocassettespeler en enkele cassettebandjes ontvreemd. Door het inslaan van een klein ruitje was toegang tot een aan de Eligiusweg geparkeerde perso nenauto verkregen. Het daarin aanwezige rijbewys en 5 cassette bandjes werden ontvreemd. Ook is getracht de auto te ontvreemden, maar dat was niet gelukt Zowel in een aan de Vogezen- laan als in een aan de Weg in de Berg geparkeerde personenauto was getracht in te breken. Dat is niet gelukt. De eigenaren zitten wel met schade. Via het dak was toegang ver kregen tot een aan de Kiosk gepar keerde personenauto. Ontvreemd wer de radiocassettespeler. geving extra aandacht voor deze zaak gevraagd. Ook is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake zou kunnen zyn van een misdryf. In die richting zoekt de politie dan ook niet Zover kon worden nagegaan zyn de meisjes zonder vervoermiddel vertrokken en hebben geen extra kleding meegenomen. Het is niet bekend of ze over geld beschikken. De politie vraagt eenieder die de verblijfplaats van de beide meisjes kent zich met haar in verbinding te willen stellen. Inlichtingen wor den met de grootste diskretie be handeld. Ook heeft de politie kontakten gehad met alle mogelyke hulpver leningsinstanties zoals kinderbe scherming, kinderopvang, kinder telefoon en het RIAGG. Daar kon men de politie niet verder helpen. WEER SERIE INBRAKEN OPGELOST Maandagavond zagen Venrayse politiemensen in het centrum een hun bekende 24-jarige inwoner van Nijmegen fietsen. Voor deze inwo ner had de politie byzondere be langstelling want hy werd verdacht betrokken te zyn geweest bij enkele inbraken. Hij werd aangehouden en tydens de verhoren bekende hy betrokken te zyn geweest by o.a. twee inbra ken bij de winkel voor gereedschap pen in de Hofstraat: by een inbraak bij een opticiën in de Passage en dat hij een greep had gedaan in een kassa van de Tbrro supermarkt De totale buit bedroeg naar schat ting ƒ25.000,-, de vernielingen niet meegerekend. Van de buit kon nog niets worden achterhaald. Hy is ingesloten en zal worden voorgeleid aan de officier van justitie in Roermond. Het signalement van de meisjes luidt als volgt: Yvonne Kuypers is 13 jaar maar ze lykt ouder dan ze is. Ze is 1.68 meter lang, heeft half blond krul lend haar en was gekleed in een oranje-rode blouse met capuchon en een kort wit rolye. Gemmy Frencken is 16 jaar, 1.74 meter lang, heeft donkerbruin krullend haar (lang) en droeg een afgeknipte blauwe spykerbroek en een rose T-shirt met split aan de zijkant. Alle mogelyke deskundigen zijn ingeschakeld om duidelijkheid te krijgen wat er met de door brand aangetaste nieuwbouw van het Kli nisch Laboratorium en Apotheek van de Stichting Apotheek van het St. Elisabeth ziekenhuis zal moeten gebeuren. Dit in aanbouw zynde ge bouw zou eigenlyk al moeten wor den opgeleverd. Door de brand is er vertraging in de uitbreiding van het SL Elisabeth ziekenhuis gekomen. Nu al spreekt men van 'n half jaar. Zoals bekend brak er op 25 juli jl. brand uit in de aanbouw, toen per soneel bezig was een caotinglaag aan te brengen in dat gebouw. De vrijkomende gassen raakten in brand met voor de bouw fatale ge volgen: pvc-materialen raakten in brand. Hierdoor kwamen zoutzuur- oplossingen vry die zich vastgezet hebben op de staalkonstruktie en BOTSING IN DE BOSSEN VAN DE BALLONZUIL Donderdagavond omstraaks 20.30 uur heeft in de bossen van de Ballonzuil, een wel heel uitzonder lijke botsing plaatsgevonden. Daar wilde een 12-jarige jongen op een crossbrommer linksaf en botste toen frontaal tegen een personen auto. Hij werd zeker tien meter weg geslingerd en liep aa. een zware hersenschudding op. Hy moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. De jongen had van zyn vader een crossbromfiets gekregen en mocht daarmee op hun terrein aan de En depoel crossen. Maar de jongen wil de de brommer verder uitproberen en reed naar de bossen van de Bal lonzuil waar hy voorlopig zyn crosseinde vond. voor erosie zorgen. Tevens werd een buizensysteem aangetast Het staat in ieder geval vast dat hebben dq deskundigen al vast gesteld, dat vele delen van de nieuwbouw niet gereinigd kunnen worden en zullen moeten worden vervangen. Als de deskundigen hun onderzoek afronden zou het zelfs kunnen zyn dat de stalen konstruktie wel eens in zyn geheel vervangen zou moeten worden. Dat betekent dat het grootste gedeelte van de aan de Hoenderstraat gele gen nieuwbouw, tegen de vlakte zal moeten. Was er eerst sprake van dat de schade iond een miljoen zou lig gen, verwacht men nu dat het scha debedrag hoger zal zyn. Zowel de heer Edejrveen als de heer Noten spreken van een grote tegenvaller, niet alleen dat de ver traging van de bouw zeker zes maanden zal omvatten, maar vooral omdat, niet zoals gehoopt werd, me dio september de nieuwbouw in ge bruik zal kunnen worden GELDLADE TELEFOONCEL OPENGEBROKEN Er werd aangifte gedaan van het openbreken van de geldlade van een telefooncel op het terrein van St Anna. Vermoedelyk zat in die la de een bedrag van ƒ175,-. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 genomen. Ook zal de verbouwing van het ziekenhuis zelf hierdoor vertraagd worden. POR*SELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood GROTE COLLECTIE KERSTSTOFFEN Ruime sortering QuiltstofFen Alle Quiltbenodigdheden Cursussen en workshops wu it kado-artlkelen patchwork-qulltin gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens ak zijden-bloemen 4c bestek: Robbe Berklng Wllkens BSF in zilver en edelstaal 4= meubelt grenen lloyd - loom 4c woontdeeën 4c schilderijen aquarellen 4c hebbedingen Tineke Meurs Venray Schoutenstraatje 6 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.... wat fijns voor jezelf De heren B. Grimmelt en K. Dek- huyzen, beiden direkteuren van de ziekenhuizen in Venlo en Venray. hebben ontslag genomen. Dit werd afgelopen vry dag in een medede ling aan het personeel bekendge maakt In deze mededeling worden persoon lyke redenen voor dit ont slag aangenomen. De beide direkteuren wensen niet dieper hierop in te gaan. Zy noe men het een weloverwogen beslis sing waarmee ze een halfjaar bezig zyn geweest Het ziekenhuisbestuur was zeer verrast door het voorgenomen ont slag. Het besluit van beide direkteu ren wordt wel, zy het met spyt, gerespekteerd. Ook vanuit de ondernemingsraad wordt het besluit betreurd. Ge vreesd wordt dat het ontslag de po sitieve ontwikkelingen, die zich binnen de beide ziekenhuizen voor doen, verstoord worden. Om de kontinuïteit van beide zie kenhuizen niet in gevaar te bren gen blyven de beide direkteuren nog even in dienst Het ziekenhuis bestuur wil binnen twee weken dui- delyk maken hoe in de opvolging van beide direkteuren wordt voorzien. In de afgelopen maand is de werkloosheid landelyk en provinci aal licht toegenomen. Ook in het gewest Venray is het bemiddelings bestand zonder baan gestegen. Ulti mo juli 1990 waren er in het gewest Venray 3.100 (6,3% van de beroeps bevolking) ingeschrevenen zonder baan, eind juni 1990 waren dat er 3.082 (6,3%), een styging van 18 personen, ofwel 0,6%. Het totaal aantal ingeschreven schoolverla ters nam toe met 6 personen. By de mannen was er een daling met 8, by de vrouwen een styging met 2 personen. De styging van het bemiddelings bestand zonder baan kwam geheel voor rekening van het rayon Gen nep, nl. een toename van 29 perso nen 2,3%), in het rayon Venray was er een afname met 11 personen (0,6%). In de vergelijkbare periode van juni-juli 1989 nam in het rayon Venray het bemiddelingsbestand zonder baan af met 0,4%, in het ray on Gennep nam het toe met 17%. Het bemiddelingsbestand van mannen zonder baan nam lande lyk en provinciaal licht toe. Ook in het gewest Venray nam het aantal ingeschreven mannen toe nl. met 7 personen. Het percentage van het bemiddelingsbestand zonder baan voor de mannen kwam op 53% van de beroepsbevolking. De styging van het aantal inge schreven mannen zonder baan deed zich alleen voor in het rayon Gennep (+12). in het rayon Venray was er een daling (-5). Het aantal ingeschreven vrouwen zonder baan nam landelyk, provin ciaal en gewesteiyk toe. In het ge- Overloon. Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Venray nam het aantal ingeschreven vrouwen toe met 11 personen. Het percentage van het bemiddelingsbestand zonder baan voor vrouwen kwam op 8,2% van de beroepsbevolking. De styging van het aantal ingeschreven vrouwen zonder baan deed zich alleen voor in het rayon Gennep 17), in het rayon Venray nam het aantal af (-6). Het bemiddelingsbestand zonder baan by de mannen werd in juli gekenmerkt door kleine af- en toe names in de verschillende beroeps groepen. Afnames waren er by de volgende beroepsgroepen: metaal -12), horeca (-1), transport - 3) en overig (-6). Tbenames waren er by de beroepsgroepen bouwvakkers B en U 8), landbouw 2), handel 5), kantoorpersoneel 3), onder- wys (+4), sociaal/geneeskundig personeel (+2) en algemene dienst (+4). Het bemiddelingsbestand zonder baan by de vrouwen werd in juli ook gekenmerkt door kleine toe- en afnames. Tbenames waren er by de beroepsgroepen kantoor (+18), on- derwys 8) en- algemene dienst (+10). Afnames waren er bij de be roepsgroepen landbouw (-6), han del (-1). horeca (-5), sociaal/ geneeskundig (-9) en overig (-5) Het aantal inschryvingen in juli 1990 bedroeg 494, waarvan 338 in het rayon Venray en 156 in het ray on Gennep. Hiertegenover stonden 535 uitschryvingen. In juli 1990 werden 146 nieuwe vakatures aangemeld by het GAB Venray-Gennep. Het aantal open staande vakatures eind juli 1990 be droeg 658 ofwel 1,4% van de beroepsbevolking. Nu weer verse uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Overval op tankstation aan de Leunseweg Zondagavond omstreeks 21.50 uur heeft er een overval plaatsge vonden op het Mobil tankstation aan de Leunseweg. Een ongemas kerde, manneiyke dader bedreigde met een mes, vermoedelyk een stil- letto. de aanwezige pompbediende. Nadat de dader de pompbediende een bedrag van ongeveer 600 gul den afhandig had gemaakt, werd de pompbediende opgesloten in de op slagruimte. waar zij zich later kon bevrijden. De dader moet wel zeer brutaal te werk zyn gegaan want hy verdween te voet naar het centrum. Het is mo gelijk dat hy hulp heeft gehad van iemand die hem daar in de buurt heeft staan opwachten. Het signalement van de man luidt: ongeveer 30 jaar. lengte 1.80-1.85 meter, normaal postuur, donkerbruin lang haar dat aan de achterzyde in een staartje was ge bonden. De man had een snorretje en een ongeschoren gelaat, droeg een zg. schipperspetje kleur zwart dat vermoedelyk van leer was. in ieder geval van glanzend materiaal. Aan de voorzyde van het petje zat een zilverkleurig embleem. De da der droeg een donkerkleurig T- shirt en donkerblauwe spyker broek. De man sprak vloeiend Duits. Hoewel de politie na de melding alle beschikbare mankracht inzette lukte het niet de dader aan te hou den. Het verzoek van de politie is of dat eventuele getuigen of personen, die na dat tydstip een persoon, die aan het bovenomschreven signale ment voldoet nog hebben gezien, kontakt op willen nemen met de politie. Wie 't kleine niet eert Wethouder Joos Truyen heeft ondermeer de financiën van de gemeente Venray in zyn porte feuille. Een taak die hy zeer se rieus neemt Wekelyks maakt hy zich sterk by de inspekteur van Binnenlandse Zaken om, in verband met de Artikel 12 aan vraag van de gemeente Venray. zo veel mogelijk geld van het Ryk te krygen. om zo van Ven ray weer een gezonde gemeente te maken. 'Elke gulden wordt vyf keer omgekeerd voordat we hem uitgeven', is een veelge hoorde kreet van hem. als we hem naar de financiële toestand van Venray vragen. Zoals we al zeiden, hy neemt zyn taak zeer serieus. Dat bleek ook deze week weer eens toen hy zich plotsklaps naar de grond boog en triomfantelyk zyn hand opstak met daarin een dubbeiye. "Zou het goed gaan met de ge meente. dat het geld nu al op de grond ligt' vroegen wy ons af. 'Nee', zei de wethouder. 'Als we guldens moeten omdraaien, geldt dat ook voor dubbeltjes'. En met de woorden 'Wie het kleine niet eert' overhandigde hy het dubbeltje aan een ambte naar, die daar een goede bestem- tying voor heeft gevonden. In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1