7^ Kwaliteitsverbetering onderwijs voor Venray desastreus Wij gaan weer naar school JS LAATSTE WEKEN! verkoopster Oostrumse kermis wordt verplaatst gebr. van óaoren's perzen T Pottenbakkerij Rooyart EMOFRA CoviWET SPAAR-HYPOTHEEK I De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT HOLLANDSE NIEUWE DUIZENDEN PERZISCHE TAPIJTEN Postagentschap Ysselsteyn gaat dicht Verplaatsing papiercontainers BROEKEN DUUR? VNKOM NOU!!! Voorverkoop Taptoe Venray PEEL EN MAAS DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1990 Nr. 34 hUNUtHUÊNELFDE JAARGANG WIJN&jGRANKENGROEP Venray Henseniusstraa! 1 04780-81801 PEEL EN MAAS CoviNET wunSdrankengroep Venray lleiiseniusslraal I 04780-81801 UITGAVE DRUKKERIJ WN DEN MUNCKHOF BV VENRAY ^[[KBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio /18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Wij vragen voor direkt afd. damesmode. met verkoopervaring, leeftijd 23 tot 35 jaar, die met groot enthousiasme 9ns verkoopteam komt versterken. Gaarne schriftelijke sollicitatie, voorzien van recente pasfoto. modehuis berden Alom tevredenheid, afgelopen weekeinde na de eerste autoraces op cir cuit 'De Peel' Op sportief gebied waren deze races een sukses. Vooral voor jde Engelse coureurs die in de Superstocks- en Hotrods-klassen domineer den. Tevredenheid ook bij Ton Maessen uit Ysselsteyn die op zijn thuis- circuit de wedstrijden bij de Quads op zijn naam wist te schrijven. Tevre denheid bij de organisatie, die weliswaar wat meer toeschouwers had ver wacht (er kwamen er toch enkele duizenden), maar er in geslaagd was om de baan op tijd klaar te krijgen en er voor gezorgd had dat de coureurs niets te klagen hadden. De organisatie hoopt stilletjes dat Spedeworth, de overkoepelende orga nisatie van deze races, volgend jaar een WK-race op het Venrayse circuit laat plaatsvinden. De mensen van Spedeworth hebben al laten doorsche meren hier niet ongenegen tegenover te staan. Misschien dat de Engelse suksessen, afgelopen weekeinde, een handje helpen bij de beslissing hier over. Dat zou een kroon op het werk van SMC Venray zijn. De Oostrumse kermis, die van 8 t/m 11 september wordt gehouden, zal dit jaar niet op het dorpsplein worden gehouden. Op verzoek van het 'werkcomité Oostrum' zal de kermis dit jaar verschoven worden naar het terrein bij de Oude Water molen. Het werkcomité had hierom gevraagd om te voorkomen dat de pas ingezaaide grasmat op het dorpsplein vernield zou worden. Deze grasmat is in juni heringe- zaaid. Het werkcomité is bang dat de grasmat onvoldoende sterk zal zyn om de kermis te overleven. De droogte van de afgelopen maanden heeft de lconditie van de grasmat, die normaal gesproken goed had kunnen zijn, danig ver slechterd. Regenval kort voor of tij dens de kermis zal het grasveld tot een modderpoel omtoveren. Dit komt de kennis èn de grasmat niet ten goede. Bovendien zal herstel van de grasmat de gemeente dan flink geld gaan kosten. Reden voor de gemeente Venray om in te stem men met het verzoek van het werk comité. Voorlopig is hier sprake van een eenmalige verplaatsing. Begin vol gendjaar zal bekeken worden of de kermis dan weer terugverhuist naar het dorpsplein of nabij de Oude Watermolen zal blijven. Als gevolg van deze verplaatsing moeten op het terrein bij de Oude Watermolen elektriciteitsvoorzie ningen aangebracht worden. Dit gaat de gemeente ƒ3.000,- kosten. Het gaat hier echter om een perma nente voorziening omdat de PLEM geen tijdelijke voorzieningen wil treffen. Zou volgend jaar dan voor het terrein by de Oude Watermolen gekozen worden, dan hoeven deze voorzieningen niet meer worden aangebracht. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 ZONDER RIJBEWIJS EN VERZEKERING Opmerkzaamheid van een politie man was de reden om een auto te kontroleren, waarmee een 43-jarige bestuurder rondreed. De politie man meende te weten dat die bestuurder niet meer over een gel dig rybewys beschikte. Dat bleek juist te zijn. Verder bleek dat de auto niet verzekerd was. Proces verbaal werd van een en ander op gemaakt. Voor keramii in steengoed en porcelein, gedraaid op de schijf en met de hand gevormd. De Hulst 12, Oostrum/Venray (achter Clephas en nabij N.S.-station) Tel.: 04780-89245 Geopend van dinsdag t.m. zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-18.00 uur en op koopavond. Indien de plannen om de kwali teit van het onderwijs te verbeteren door het minimum aantal leerlin gen op een school op 250 te zetten, doorgang zullen vinden, zal dit voor Venray desastreuze gevolgen hebben. Niet alleen zal het aantal scholen drastisch verminderen, ook de sociale gevolgen op de dor pen zullen niet te overzien zyn. Afgelopen dinsdag overhandigde een werkgroep een rapport aan staatssekretaris Wallage van onder wijs. De werkgroep bestond uit ambtenaren van onderwijs en ex terne deskundigen. Om de kwali teit van het onderwys te verbeteren zouden de basisscholen groter moe ten worden. 250 Leerlingen op een basisschool zou dan het minimum zyn, 500 leerlingen ideaal. Deze operatie zou inhouden dat ruim 50% van de scholen in Nederland dicht moet. Hiermee zou 700 mil joen gulden bespaard worden, waarmee de kwaliteit van het on derwys verhoogd kan worden. VENRAY voor venray zullen deze plannen, indien ze ooit uitgevoerd gaan wor den, desastreuze gevolgen hebben. Op 16 januari van dit jaar zaten op alle (17) katholieke scholen in de ge meente Venray 2.764 leerlingen. Houdt men de minimum norm aan dan zouden er zowiezo 6 scholen moeten verdwijnen. De Hommel, de protestants-christelijke school in Venray, telde begin dit jaar 150 leerlingen. Deze school zou dus moeten verdwijnen of fuseren met een andere school in de omgeving. De drie openbare scholen in Venray hebben gezamenlijk 522 leerlin gen. Ook hier zou dus een school moeten verdwynen. TWEE SCHOLEN Kykt men nu naar het aantal leerlingen dat op de basisscholen zit, dan zijn er slechts twee scholen die aan de norm van 250 leerlingen voldoen. Dat zijn de Foekepot in Brukske en Coninxhof met resp. 349 en 306 leerlingen. De kleinste scholen binnen de gemeente liggen in Vredepeel (28 leerlingen). Veulen (42 leerlingen) en Heide (67 leerlin gen). Deze cijfers kunnen overigens iets afwyken i.v.m. de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het is dus duidelijk dat, indien de plannen uitgevoerd gaan worden, diverse scholen met elkaar moeten fuseren. Laat men even de kapaci- teit van de gebouwen buiten be schouwing, dan zou men tot de volgende kombinaties kunnen ko men. In Venray-kom zouden de Pe trus Bandenschool (230) en Dokter Poelsschool (120) gefuseerd kun nen worden. Hetzelfde kan met de Vlaswei (205) en de Kruudwis (123) in Landweert Verder zou de Bon gerd (196) in de bomenbuurt samen kunnen gaan met de Kemp (127) na bij de Vredeskerk, Coninxhof en Foekepot zouden blijven zoals ze zyn. Op de kerkdorpen ligt het alle maal wat problematischer. De af standen tussen de dorpen zou by een fusie het voor de leerlingen niet gemakkelijker maken. Kijken we naar het leerlingen aantal dan ligt het samengaan van de Mariaschool in Oostrum (235) en de Mariaschool in Oirlo (100) voor de hand. Casten ray (94) zou samen met Oirlo te weinig leerlingen heb ben. De Castenrayse scholieren zou den dan in Leunen terecht komen. Basisschool De Meent in Leunen heeft nl. 192 leerlingen. Leerlingen van de St. Antoniusschool in Veu len (42) zouden naar Ysselsteyn moeten gaan. De St Odaschool in Ysselsteyn telt nl. 231 leerlingen. Zou men, een voor de hand liggen de kombinatie maken van Leunen Veulen, Heide, dan zouden de leer lingen van de basisschool De Stek in Casten ray, in een moeilijke posi tie komen. Voor de dorpen Heide (67). Merse- lo (119) en Vredepeel (28), ligt de si tuatie moeilijk. Tesamen hebben deze drie scholen nog geen 250 leerlingen. Leerlingen uit Heide zouden evt. naar de gefuseerde school van Ysselsteyn en Veulen of Leunen en Castenray kunnen. Voor leerlingen van Merselo en Vrede peel lykt dan haast niets anders meer mogelijk om naar Venray te moeten. Als de scholen op deze manier verdeeld worden zouden er van de 17 katholieke basisscholen slechts 8 overblijven... Behalve de grote problemen die het vervoer van de vele kinderen naar andere kerkdorpen met zich meebrengen, zullen ook in de kerk dorpen zelf. de gevolgen merkbaar zijn. De sociale funktie die de school in een kerkdorp heeft is zeer groot. Het verdwynen van een school uit een dorp zal de sfeer in een dorp drastisch veranderen. Gelukkig dat de politiek èn de on derwijsbonden de plannen al rigou reus van de hand hebben gewezen, zodat er van uitgegaan kan worden dat het hier om een storm in een glas water gaat. Maandagmorgen precies volgens het programma, startte wethouder Joos Truyen in Leunen de span doekcampagne 'Wij gaan weer vei lig naar school'. Hij deed dat bij basisschool 'De Meent' te Leunen. Voordat hy echter, in samenwer king met adjudant Sjef Janssen van de politie, op de Albionstraat de kinderen veilig liet oversteken, gaf TjEnorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 wethouder Truyen nóg eens aan, hoe belangrijk het is dat juist de kinderen (een zeer kwetsbare groep in ons verkeer, vooral op weg naar en van school), reeds op de basis school geleerd moet worden hoe ze veilig van de weg gebruik kunnen maken tussen alle auto's, brom mers en fietsers. Met het spandoek wordt aan alle verkeersdeelnemers gevraagd zich verkeersveilig te gedragen. Venray heeft volgens de wethou der maar weinig geld maar had toch wat over om zo aan alle leerlin gen van groep 8 van basisschool 'De Meent' een shirt te schenken met het opschrift 'Wij gaan in Venray naar school'. Hij wenste alle kinde ren van alle groepen een fy'ne schooltijd toe. Adjudant Sjef Janssen wees ook nog eens op de noodzaak van de ak- tie die door Veilig Verkeer Neder land wordt gevoerd. Hy wees echter ook de kinderen, die met de fiets naar school gaan, erop dat die fiets in orde moet zijn. Hy deelde mede dat de politie binnenkort op dé scholen zal komen kijken of de fiet sen in orde zy'n. Direkteur H. Bovee van de basis school vertelde nog dat de leraren deze week in de lessen de nadruk zullen leggen op het verkeersveilige de enige echte uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Marocberbers. kussens, lopers, lassen, salonmaten, halmalen. eetkamermaten enz. enz. Rechtsreeks van importeur naar particulier! Totale verbouwingsuitverkoop Perzische en Oosterse tapijten Gebr. Van Dooren heeft de mooiste Oosterse tapijten van Noord-Limburg. VANWEGE RENOVATIE van onze zaak in Venray zijn deze nu ongekend goed koop Ie verkrijgen, NIT ALLEEN In Venray maar ook in onze zaak te Blerick. Profiteer nu! i Kloosterslr, 66 Zorg dat u er fl t ufóafe. J Blerlck bij bent!!! ,8 S M*Jj l, Sch°ol^aM1 Met ingang van 1 september wordt het postagentschap in Ys selsteyn gesloten. 'Dhr. Van Gassel, die dit agentschap jarenlang ver zorgde, beëindigt zijn werkzaamhe den', aldus een persbericht van de PTT. Over de reden waarom dhr. Van Gassel zijn werkzaamheden beëindigt, wordt niets gerept. Dhr. Van Gassel bevestigde ons desgevraagd dat hy het postagent schap zelf heeft opgezegd. 'Dit heb ik vorig jaar gedaan', vertelt hy. 'Mijn agentschap is volledig geauto matiseerd. Alle handelingen wor den in de computer verwerkt. Opeens deed de PIT de mededeling dat myn apparatuur weggehaald zou worden. Toen ik hierover b(j de PTT reklameerde, kreeg ik de me dedeling dat ik dit maar allemaal handmatig moest doen. Ysselsteyn was to klein voor een geautomati seerd kantoor'. Dhr. Van Gassel heeft daarop de PTT laten weten dat hy het post agentschap opzegde. 'Als ik al dat werk handmatig moet doen, dan kost dit veel te veel tyd, voor te wei nig geld. Er is nu al niet veel aan verdiend. Dkn zal ik veel te sociaal bezig zijn. Nee, dit is niet meer te doen', aldus Van Gassel, die de gang van zaken betreurt Dhr. Van Gassel heeft zyn tyd als postagent overi gens wel met de computer mogen volmaken. In Ysselsteyn zal nu elke maan dag t/m vrydag aan het Lovinck- plein een Rydend Postkantoor slaan tussen 16.00 en 16.30 uur. Dit heeft weer invloed op de tyden van het postkantoor in Oostrum, waar het kantoor tussen 15.00 en 15.45 uur geopend zal zyn. In de Keulsche Pot toundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering. TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON ichter had nog meer op zijn kerfstok Met de aanhouding van een 24-jarige inwoner, die er van ver dacht wordt meerdere malen oplichting te hebben gepleegd, heeft de politie nog ander zaken, zo als inbraak in een bedrijf, in een winkel en 2 inbraken in auto's, kunnen oplossen. Er waren b(j de politie enkele aangiftes van oplich ting gedaan. De 24-jarige inwoner had onder valse voorwendsels geld geïnkasseerd, zg. voor het plaatsen van reklame. Er is nooit sprake van uitvoering van die reklame geweest H(j bekende 12 middenstanders op deze wyze te hebben opgelicht door bedragen van 60 tot 75 gulden in ontvangst te nemen. Het gekke daarvan was dat niet alle benadeel den by de politie aangiften hebben Verder bekende hij nog een in braak in een op het industrieter rein gelegen bedrijf waar hy o.a. een lastnestel, een fax en gereed schappen ter waarde van ƒ10.000,- had ontvreemd. Verder had h(j in gebroken in een winkel te Over loon en daar bedroeg de buit ƒ315,-. By inbraken in twee personenauto's had hij radio-apparatuur ontr vreemd. Van al de goederen is niets meer terug gevonden. De politie tracht nu de helers te achterhalen. Omdat hij nog een gevange nisstraf voor eerdere misdrijven te goed had, werd hy in overleg met de officier van justitie in hechtenis genomen en kan hij zyn straf, in af wachting van de berechting van de ze misdrijven, reeds gaan uitzitten. In verband met de aanleg van het nieuwe zwembad op de hoek West- singel/Kempweg moet niet alleen de Blokhut van Jong Nederland ver wijderd worden. Ook de twee daar aanwezige papiercontainers moe ten op een andere plaats worden gezet Het betreft, hier papiercontai ners van de Atletiekvereniging Venray-Regio en Heil der Zieken. Beide verenigingen zyn gevraagd waar zij hun containers het liefst geplaatst zagen. Onafhankelijk van elkaar spraken de besturen de voor keur uit voor een plek op of naby het parkeerterrein by de Huben- hof. By de gemeente vond men deze lokatie echter niet zo geschikt Daar gaf men de voorkeur aan een loka tie nabij de Perdstal. De Atletiek vereniging had geen bezwaren tegen deze lokatie. De gemeente moest dan wel middels publikaties in Gemeentepraat en verwysbord- jes vanaf de oude lokaties, de nieu we lokatie onder de aandacht brengen. Heil der Zieken daarentegen voel de niet veel voor die lokatie. Vol gens deze vereniging is hier geen toezicht mogelyk, bij de Hubenhof is dat wel het geval. Omdat het college van b. en w. zich wel met de mening van het Heil der Ziekenbestuur kon vereni gen is nu besloten om beide contai ners op de hoek WestsingelTSans- hofstraat te plaatsen. Inmiddels staat een van deze containers al op die plek. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Vanaf heden is de voorverkoop voor de Thptoe 1990 weer van start gegaan. Dit jaarlijks terugkerend evenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 september. Behalve deel name door de organiserende ver eniging, M.M.S.K. St. Petrus Banden zullen de volgende korpsen deelne men: Drumfanfare 'Concordia' uit Zevenhuizen (Groningen); Show- en Drumfanfare 'Het Kamper Trom petterkorps' uit Kampen en Show band Pasveerkorps uit Leeuwarden. Zeer by zonder is dit jaar het voor programma. Om 20.30 uur zal een optreden worden verzorgd door het Koninklijk St. Willibrordusgilde uit Geysteren. De Thptoe zal traditioneel afgeslo ten worden door alle medewerken de korpsen met o.a. het Ihptoe- signaal en het Wilhelmus. Toegangskaarten voor de Tiptoe zyn verkrijgbaar by Sigarenhuis Chris Jansen, Grote Markt; Sigaren winkel Van Dyck, Langstraat 26; OLA ijs, Chopinstraat 64; VW Ven ray, Grote Markt en Snackbar Hap py Corner te Overloon. Zitplaatsen kosten ƒ7,50 (65 en kinderen on der 12 jaar ƒ6.-). Staanplaatsen kosten ƒ5,- (resp. ƒ2,50). uw weekblad

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1