3 DAMES Heimat-Abend en Tiroler I Matinee in Leunen PEEL EN MAAS Oval-Racing op circuit 'De Peel' Echtpaar Franken neemt manege Geurts van Kessel over OVER SMAAK VALT NIET TE TWISTEN! v VEKFfr WAND Veldeke organiseert weer 'Hommes mit kruudwiszaegening' 'ersoneel heeft veel vertrouwen in toekomst zelfstandig Nieuw Spraeland COR PAIIV WIJ ZOEKEN Nieuwe uitdaging voor S.M.C. Venray: Paterslaan 7 Venray Telefoon 04780-82810 Het ene huis is het andere niet, dit geld ook voor kleur. Cor Paint weet hier alles van, profiteer hier dus van. DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1990 Nr. 33 HONDERDENELFDE JAARGANG Op zaterdag 18 augustus 1990 om 19.00 uur zal voor de zesde achter eenvolgende keer een plechtige ucharistieviering in de Venrayse taal worden opgedragen in de Grote Kerk van Sint Petrus' Banden. Deze dialect-mis mocht zich de laatste ja ren verheugen in een grote belang stelling van de Venrayse bevolking en ver daarbuiten. De aanleiding in 1985 was. destijds het 12^-jarig be staan van Veldeke Ven ray op 15 augustus. Ter gelegenheid van dit jubileum werd o.a. een plechtige heilige mis opgedragen in de Ven rayse taal. Deze eucharistieviering werd erg druk bezocht en gezien de vele reakties die Veldeke Ven ray hierop ontving, kon een jaarlijks vervolg niet uitblyven. MARIA HEMELVAART Vyftien augustus was vroeger een verplichte zondag. Men vierde dan 'Assumptione Beatae Mariae Virgi- nis', de ten hemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Hoeëge Lieve Vröwwendag of He melvaart was een van de zondagen zonder schoon hemd. Het was een hoogtepunt in de bedevaarten naar Kevelaer. Vanuit Oirlo en Leunen trok men naar Maria in Oostrum. Maria Hemelvaart was ook een oogstfeest en de vruchten op het land werden op een bijzondere ma nier gezegend, tot in de tweede we reldoorlog; elders in Limburg nog langer. Het gebeurde met de 'kruudwisse'. KRUUDWISSE De samenstelling van deze krui den en gewassen was van streek tot streek verschillend. In Ven ray was het een bundeling van zeven plan ten. Het meest gebruikt werden: 1. reindersknop of re in va ren (boe ren- wormkruid); 2. hazegaerf (duizend blad); 3. haver; 4. rogge; 5. een tak van appel- of pereboom met vruch ten; 6. koolblad; 7. wortelloof. In de kruudwisse werden wel eens planten vervangen door els, le verkruid, gerst, boekweit of bieten blad. De nummers 1 en 2 zijn van oudsher donderkruiden, de andere vormen een greep uit de oogst. Ze speelden een wezenlijke rol na de zegening. De kruudwisse werd voor de hoogmis gezegend en na de mis mee naar huis genomen. Hy weer de alle kwaad af en werd aan de zol derbalken opgehangen. Het fruit werd gedeeld en gegeten door de ge zinsleden. Het graan ging naar het vee en de kippen. By onweer werd de gedroogde kruudwisse wat bevochtigd en een gedeelte werd met veel rook ver brand als afweer. De zeven gewassen waren met een lang lint tot een bos gebonden. Dit lint werd ook bewaard want het kwam van pas bij een 'opgeblazen' koe. Die leed dan aan trommel, een verstopping. Het lint van de kruud wisse werd om de gezwollen buik gebonden om de koliek over te la ten gaan. In sommige streken is de ze zegening bewaard gebleven. Veldeke Venray is bly dat de kruudwisse-zegening hier weer te rug is. al is het maar symbolisch. Op dinsdag 14 augustus gaan de leden van Veldeke Venray vanaf acht uur in zaal 'In den Engel' aan de Poststraat, de kruudwissen sa menstellen. De kruudwissen zullen gebruikt worden als versiering van de kerk. Na de zegening worden ze mee naar huis genomen. RADIO-UITZENDING Van de dialect-mis zal VOS (Ven rayse Omroep Stichting) opnames maken voor uitzending in het PCV (St. Anna, St. Servatius), Spraeland, St. Elisabeth Ziekenhuis, Beukenro de en Schuttersveld. Wellicht dat de opnames ook uitgezonden worden via de LOV (Lokale Omroep Venray). Een ontvangst voor geheel Venray en omstreken is dan mogelijk. De lezingen en de mis zullen vrij wel geheel in de Venrayse taal wor den opgedragen. Om een en ander zo goed mogelyk te kunnen volgen worden er misboekjes in het dialect uitgedeeld voor aanvang van de mis. Net als vroeger by hoogtijdagen gebruikelijk was, wordt deze plech tige eucharistieviering opgedragen door drie heren: Pater Thys Smits. Pater Harry Laurensse en Pater Ju les Camps. Lektor is Louis Truyen. De Koninklyke Harmonie Euter pe zal met processie-mars de priesters naar het altaar begeleiden en deze viering mede opluisteren. De Gregoriaanse gezangen van de mis worden verzorgd door het Ge mengd Koor, onder leiding van de heer Stoef, op het orgel begeleid door de heer An sums. VOOR DIVERSE PROJECTEN IN VENRAY (Avonduren) INFORMATIE MEVR. MARIE-JOSE PRICE TEL. 04780-87024 HOENDERSTRAAT 53 VENRAY Op 1 januari 1991 zal het zwak zinnigeninstituut Nieuw Spraeland te Oostrum als een zelfstandige stichting gaan opereren. Het insti tuut komt dan los te staan van het Psychiatrisch Centrum Venray. Om dat deze verzelfstandiging niet van de een op de andere dag verwezen lijkt kan worden, is men intern op Nieuw Spraeland volop bezig om dit proces in goede banen te leiden. Als onderdeel van dit verzelfstan digingsproces is er onder de 230 personeelsleden een enquête ge houden. Hieruit blijkt dat 85% van de personeelsleden de toekomst van Nieuw Spraeland met vertrou wen tegemoet ziet. Slechts een en keling is pessimistisch over een zelfstandig Nieuw Spraeland. PROBLEMEN De stuurgroep die de verzelfstan diging van Nieuw Spraeland bege leidt staat nu voor de vraag hoe die verzelfstandiging uitgevoerd moet worden. Om hier een antwoord op te krygen zijn alle personeelsleden geïnterviewd en is hen gevraagd naar hun mening over een zelfstan dig Nieuw Spraeland, of er proble men zyn en zo ja welke problemen. Zowel de personeelsleden als de enqueteurs zyn zeer tevreden over het verloop van de gesprekken. Uit de enquete blijkt dat het per soneel van mening is dat, doordat Nieuw Spraeland zelfstandig wordt, de kwaliteit van de zwakzinnigen zorg verbeterd zal worden. Veel werknemers zien een zelfstandig Nieuw Spraeland dan ook als een uitdaging. Toch leven er veel vragen onder het personeel. 'Er zyn veel partyen by de verzelfstandiging betrokken, waardoor we het niet helemaal kun nen volgen' was een veelgehoorde opmerking. De wens naar meer, duidelijke en eerlyke informatie is dan ook zeer groot. Dit heeft er in tussen toe geleid dat de medewer kers via een info-bulletin stap voor stap geïnformeerd zullen worden. Andere probelemen liggen meer op het persoonlyke vlak: 'Wordt myn arbeidskontrakt meegenomen'. 'Hoe zit het met de sekundaire ar beidsvoorwaarden, die wy by het PCV hadden'. De stuurgroep die de verzelfstan diging begeleidt zal zich eind deze maand over de resultaten van de enquete buigen. Bekeken zal dan worden welke problemen het meest urgent zijn en hoe en wanneer deze aangepakt kunnen worden. WEER ERGERLIJKE VER NIELINGEN FIETSCROSSCLUB Weer werd namens het bestuur van de Venrayse fietscrossclub Fly ing Flies aangifte gedaan van erger- lyke vernielingen aan hun in het Vlakwaterterrein gelegen clublo kaal. Er waren deze keer gaten in de wanden aangebracht, er was weer een wc vernield en de waterkraan was opengedraaid. In een feesttent in het centrum van Leunen vindt zaterdag voor de zevende maal de Heimat-Abend plaats. Ook dit jaar berust de orga nisatie by de Leunse blaaskapel 'DIE FRÖHLICHEN RÜBENSAMM- LER'. Zo zal Leunen dit weekend in het teken staan van Egerlander- en Tsjechische muziek, welke ge bracht wordt door: 'De Stromen land Kapel' uit Wijchen en 'De Smeleblaozers' uit Ysselsteyn. Twee muziekgezelschappen die alom in de lande bekendheid genieten. 'DE STROMENLAND KAPEL' Deze kapel, die 21 leden telt is opgericht in 1985. Zy hebben zich ontwikkeld tot een groep muzikan ten, die de oorspronkelyke Tsjechi sche muziek zijn gaan spelen. Het repertoire bestaat naast de Tsjechi sche muziek ook uit muziek van Ernst Mosch en van Nederlandse componisten en arrangeurs, waar onder de leider van de kapel: Si mon Meurs. Onder zyn leiding wist hy de kapel telkens weer te inspire ren tot grote muzikale prestaties. De kapel heeft in haar kort be staan onder zyn leiding reeds enke le opmerkelyke suksessen weten te boeken, nl.: Open Kampioenschap pen van Maas en Waal 1986; Open Nationale Kampioenschappen 1987 te St Michielsgestel (zy kregen van een Tsjechische en Duitse jury een eerste prys met lol); Open Zuidne derlandse Kampioenschappen 1989 te Nederweert (in de topklasse werd het kampioenschap behaald met lof der jury); Open Nationale Kampioenschappen 1989 te St Mi chielsgestel. Hier behaalden zy: het kampioenschap van Nederland, winnaar van de Gouden Edelweiss en winnaar van de Publieksprijs; Eerste Nederlandse Kampioen schappen 1990 in Muntendam (ook hier werden zij kampioen van Ne derland in de Tbpklasse); Open Zuidnederlandse Kampioenschap pen 1990 te Nederweert (met lof van de jury, behaalden zy ook hier het kampioenschap in de Tbpklasse). 'DE SMELEBLAOZERS' Deze blaaskapel bestaat uit 18 le den, waaronder een viertal dames. De kapel staat onder leiding van Wiet van der Hoff. Ruim 30 jaar ge leden werd de kapel opgericht, toen der tijd nog meer als hofkapel. La ter is deze kapel uitgebreid en om gevormd tot een zg. Tiroler-kapel. Het repertoire bestaat uiteraard uit de Egerlander- en Böhmische blaasmuziek, maar ook de echte stemmingsmuziek ontbreekt uiter aard niet op hun programma. Voorts heeft de kapel enkele komi sche nummers in hun programma, waarmee zy vooral in de regio be kend zyn geworden en waarvoor zij vaak gevraagd worden by 'pronkzit- tingen' e.d. De leider van de kapel weet bij hun optredens er steeds de juiste stemming in te brengen en het pu bliek te laten genieten van de mu ziek en de show die deze kapel brengt. De kapel treedt regelmatig op in de regio maar heeft ook al een aan tal optredens verzorgd in Beieren by de zg. Volksfesten aldaar. Daar werd men iedere keer met veel en thousiasme begroet. Kortom, de blaaskapel 'De Smele- bloazers' staat er garant voor, dat het publiek een leuk programma krijgt voorgeschoteld en dat de stemming naar een hoogtepunt wordt gevoerd tijdens hun muzika le show. Het optreden van beide kapellen die zoveel talent in huis hebben, be gint om 20.00 uur in de feesttent by café Martens aan de Albionstraat te Leunen. De toegang is vijf gulden. Kaartjes k vier gulden zijn tot 17 augustus te koop in de voorverkoop by: Rabobank Leunen en café Mar tens Leunen. MATINEE Traditioneel na de Heimat-Abend is een groot Tirolermatinee. Dat zal ook dit jaar weer plaatsvinden in het centrum van Leunen, met veel muziek, kinderspelen en een gri meur. Het matinee dat om 13.30 uur begint, zal geopend worden door de eigen blaaskapel 'Die Fröhlichen Rübensammler'. Deze kapel o.l.v. Leo Reintjes, die in november 1989 de leiding over nam van de toenmalige leider Wim van Osch, telt 16 leden. Leo is met zijn muzikanten aan een ver nieuwd repertoire begonnen, mede door het aanstellen van de zangeres Elisabeth Lemmens. Doordat de leider en de zangeres de laatste tyd hard gewerk hebben om de zangnummers onder de knie te krygen, zal tydens hun optreden het publiek verrast worden door dit zangduo dat deze kapel nu in hun midden heeft. Zo zal dit duo het publiek laten genieten van de fijne zang, die hoort bij Egerlander- en Tsjechi sche blaasmuziek. Daar het voor de eerste keer een optreden is in eigen dorp is dit matinee een mooie gele genheid om zich voor eigen- en an der belangstellend publiek te presenteren. Het tweede gedeelte van dit mati nee zal verzorgd worden door de blaaskapel uit Neerkant 'Die Lusti- gen Dorpsfreunde', om ongeveer 16.15 uur. Deze kapel o.l.v. Chris Kömhoff uit Meyel telt 16 muzikan ten. Zy hebben vooral bekendheid gekregen door het intensief deelne men aan concoursen in de regio, waar zy dan veel eerste en pu- bliekspryzen op hun naam konden schryven. Deze kapel weet dan ook het publiek te boeien met muziek en show van Egerlander- en Tsje chische muzieknummers. Het matinee zal gehouden wor den in de feesttent bij café Martens aan de Albionstraat te Leunen. In een speciale ruimte in de zaal van café Martens wordt onder toezicht aandacht besteed aan de jeugdigen onder het publiek met diverse kin derspelen waar ook een prysje aan verbonden is. Ook hebben we deze middag een zeer goede en enthousiaste grimeur ter beschikking, die by groot en klein op een toepasselijke wyze een ander aangezicht naar voren kan toveren. De toegang tot dit matinee is ge heel gratis. WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus a.s. worden er op het ge heel nieuw aangelegde circuit 'De Peel' in Venray voor het eerst Oval- racing wedstrijden gehouden. Orga nisator 'S.M.C. Venray' heeft de laat ste maanden tyd noch geld gespaard om 'De Peel' om te toveren in een fraaie auto- en motorsport akkommodatie. Op die manier heeft men een Oval-racing circuit gebouwd wat zijn weerga in Neder land of daarbuiten niet kent Een 470 meter lange en 13 tot 15 meter brede baan moet er voor zorgen dat de Hot Rods, Stock Rods, Super Stock en ga zo maar door zich thuis gaan voelen op deze nieuwe baan. Zonder nog maar een meter op deze nieuwe baan te hebben gereden is iedereen in het Oval-racing wereld je al laaiend enthousiast. Niet al leen in Nederland maar ook in Engeland waar men al lange tyd zit te wachten om ook eens buiten eigen land op een voor hen accepta bel circuit te kunnen racen. Op 18 en 19 augustus zullen er derhalve naast een150 Nederland se deelnemers ook zo'n 30 top- moeten beginnen. In de afsluitende finale over 40 ronden staan de snel le jongens wel vooraan. Omdat het er by dergelyke wedstryden enorm snel aan toe gaat, en een botsing links of rechts niet is uitgesloten, moet een Oval- circuit aan strenge veiligheidseisen voldoen. Het publiek staat op veili ge afstand en kan het hele schouw spel overzien. Aan de start komen de volgende klassen: Super Stocks, Hot Rods. Stock Rods en Midgets/Speedway. Daarnaast ryden ook de quads (mo toren) die behalve de verharde Oval- baan ook een stuk cross circuit ge bruiken voor hun race. In de diver se klassen ryden een groot aantal regionale favorieten. Op zaterdag vinden er vanaf 12.00 uur trainingen plaats en van af 17.00 uur wedstryden. Elke klas se komt twee keer aan de start Op zondag is de opening om 12.00 uur en de wedstryden vanaf 13.00 uur. Er worden dan 2 heats en een finale verreden. De entreepryzen zyn: op 2aterdag ƒ10,- en op zondag ƒ15,-. Engelsen In Venray aan de start ven 1 voor belde dagen schynen. In de Hot-Rods klasse en de Super Stocks klasse ryden de deelnemers om het Open Neder lands kampioenschap. Daarnaast telt voor de Engelsen deze wedstrijd ook nog eens een keer mee voor hun eigen kampioenschap. Aan in zet van de deelnemers zal het daar om in Venray niet ontbreken. Oval-racing is een byzonder spek- takulaire manier van autoracen. De heats duren 20 ronden waarin de snelste coureurs telkens een in haalrace moeten ryden. Dat vanwe ge het feit dat de snelsten achteraan kost ƒ20,-. Circuit 'De Peel' is te vinden langs de Middenpeelweg ter hoogte van vliegbasis 'De Peel'. WAT IS OVAL-RACING? Oval-racing is een snelle, spekta- kulaire en vooral spannende ma nier van autosport De auto's die voor dit soort wedstryden gebruikt worden zijn zodanig afgesteld en geprepareerd dat ze op een circuit met 2 bochten en 2 rechte stukken zo hard mogelyk kunnen rijden. De baan in Venray is 470 meter Op 18 augustus zal manege Geurts van Kessel overgaan in han den van het echtpaar Gerrit en Co- by Franken. Zy komen van de Noordoostpolder, waar zij in Emme- loord een groot ruitersportcentrum beheerden. Zij zullen de manege onder de naam Ruiter-Sportcen- trum Ysselsteyn voortzetten. Gerrit Franken is naast instruk- teur ORUN, ook nog men-instruk- teur en voltigeleider. Menig leerling van hem heeft zich in de nationale en internationale ruitersport weten te handhaven. Bovendien is hy met de L.R. Noordoostpolder nationaal kampioen van de Kon. Ned. Federa tie geweest. Gerrit Franken geeft da gelijks les aan de ruiters van de manege en ook rekreanten kunnen terecht op het Ruiter-Sportcentrum in Ysselsteyn. Coby Franken heeft les gegeven aan gehandicapte ruiters in Emme- loord. Deze groep bestond uit zo'n honderd ruiters per week. Tte zijner tijd zullen ook gehandicapte ruiters in Ysselsteyn aan bod kunnen ko men, wanneer daar vraag naar is. Het hoogtepunt van haar lessen aan gehandicapte ruiters was dit jaar de deelname van één van haar leerlingen aan de Wereldspelen te Assen voor de Nederlandse equipe. Zy geeft ook les aan manege-ruiters en voert het beheer over de kantine van het Ruiter-Sportcentrum. Voor de toekomst zien zy beiden vele mogelykheden in de manege aan de Buntweg in Ysselsteyn. Er zal, naar zy verwachten, uitbrei ding komen van de lessen aan rui ters op manegeponies en -paarden. De manege zal ook dienen als win- teronderkomen voor diverse paarden- en ponyclubs uit de regio. Verder kan er door meerdere ver enigingen gebruik gemaakt worden van de akkommodatie voor onder meer hondentrainingen, jeu de boule, etc. Vele evenementen wor den en kunnen worden georgani seerd in de multi-funktionele ruimte van het Ruiter-Sportcen trum, niet alleen op paardengebied. Natuurlyk zyn er concoursen in het komende winterseizoen, maar er zyn ook mogelykheden voor menwedstryden, hondenshows en kleindierententoonstelling. Wanneer het aan de familie Fran ken ligt wordt het deze winter een drukte van belang in en om het Ruiter-Sportcentrum in Ysselsteyn, te beginnen met het OPEN HUIS op 18 augustus aanstaande van 18.00 tot 22.00 uur. Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 17.00-1830 uur: Afscheidsreceptie Antoinette Geurts van Kessel. 19.00 uur: Demonstratie PC Ys selsteyn. 19.20 uur: Demonstratie leerling manege Geurts van Kessel. 19.40 uur: Fanfare De Peelklank. 1930 uur: Dressuurproef Antoinet te Geurts van Kessel met Joyce en Sabine Franken. Het circuit 'De Peel' tijdens de aan leg van de 'Oval-baan'. lang, op de rechte stukken 13 meter breed en in de bochten 15 meter breed. De ondergrond waarop gere den wordt is betonhard. De wagens gaan met hoge snelheid, driftend. door de bochten. Het aantal deelnemers per start kan soms oplopen tot zo'n 50 auto's. Om de sensatie nog extra te verho gen moeten de snelste wagens ach teraan beginnen. Op die manier zyn er altyd inhaalraces te zien wat voor het publiek een waar schouw spel op kan leveren. In de heats worden de startplaat sen voor de finale bepaal tl. Een goe de startplaats in de finale is van groot belang zodat goede resultaten in de heats een must zyn om hoog te eindigen in die finale. In de finale staan de beste ryders uit de voorafgaande series in de voorste ryen. In Venray wordt, zoals gezegd, ge reden in vyf verschillende klassen: Super Stock (2000ee), Hot Rods (2 li ter toerwagens). Stock Rods (1300cc toerwagens). Midgets (korte open racewagens) en Speedway (wat gro tere open racewagens). In Engeland is Oval-racing enorm populair. 15 k 20 Duizend toeschou wers in een weekend zyn daar heel normaal. DEELNEMERS In het grote internationale deel nemersveld bevinden zich ook en kele lokale coureurs. Harry Maessen zal uitkomen in de Super Stocks, Tbn Maessen zal zich laten gelden in de quads. 20.00 uur: Binnenrijden van de koets met Gerrit en Coby Franken geflankeerd door Antoinette. Joyce en Sabine. Jo en Truus Geurts van Kessel komen te voet in de manege. Sleuteloverdracht met toespraak van Jo Geurts van Kessel en Gerrit Franken. Koets verlaat de manege met Jo en Truus Geurts van Kessel geflankeerd door Antoinette, Joyce en Sabine. Gerrit en Coby Franken gaan te voet de kantine binnen. 20.15 uur: Fanfare De Peelklank. 2030 uur: Pas de Deux van Antoi nette Geurts van Kessel en Fran ka Massoeurs. 20.45 uur: Demonstratie LR Ys selsteyn. 21.15 uur: Koetsendefilé door re- kreatiemenners Ysselsteyn en om streken. 21.45 uur: Springdemonstratie LR Ysselsteyn. Vanaf 19.00 uur zal de muziek worden verzorgd door The Joy Hills uit Emmeloord. WINKELDIEFSTAL Een 23-jarige uit Ghana afkomsti ge asielzoeker van het AZC te Blit- terswijck, werd in een zaak in de Grotestraat betrapt by diefstal van cosmetica. Nadat hem een transak- tie was aangeboden kon hy vertrek ken naar het asielzoekerscentrum.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 9