Duizenden vissen gered van verstikkingsdood Veronica glimlachte op woensdag vanuit Venray gSÜ' 1 Venrays oudste werd 10Ö jaar EMOFRA Villeroy Bocli center WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING CAESAR De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT HOLLANDSE NIEUWE Broeder Donatus KOM NOU!!! SPAAR-HYPOTHEEK L DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1990 Nr. 33 HONDERDENELFDE JAARGANG CqviN: WIJNgpRANKEN Venrav Henseniiisstraat 1 04780-8)80] PEEL EN MAAS CdViNET WUNA^DRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: EIRUKKERIJNWN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraar 68 - Postbus 1\Tel. 0478082727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio ƒ18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Wij zoeken VERKOOPSTERS voor ons modehuis. Heeft u meer dan 2 jaar ervaring met verkopen. Bent u representatief voor een modezaak. Ziet u snel in welke mode by welke persoon hoort. Bent u ouder dan 20 jaar. Dan bent u degene die wij in ons verkoopteam kunnen gebruiken. Gaarne schrifteiyke sollicitaties aan de directie van MODEHUIS THOMASSEN Postbus 444, 5800 AK Venray GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214. 1000 m2 topmerken in mode en schoenen Grotestraat 2 speciale verhuizingsaanbieding: gehele van Gils Collectie 30 tot 70% korting toekomstig adres: Grotestraat 43 Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 de enige echte T THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Het is jammer dat wij in ons arti kel over Broeder Donatus een ver keerde naam hebben gebruikt. Deze Broeder van Liefde zou vol gens ons in de burgelijke stand ge boekt staan als Gradje Lenssen. Nu kunnen wij alle uitvluchten zoeken hoe het gekomen is, maar dan ver anderd er niets aan het artikel, want het is en blyft GRADJE HEESEN. Als enig excuus kunnen wij óver onze stommiteit aanvoeren, dat de ze Broeder Donatus na het overlij den van zijn moeder, steeds een Veltumse thuishaven had by zyn zuster en die was getrouwd met Lenssen. Vandaar deze naamsver warring. LADDERZAT Voor haar en andermans veilig heid besloot de politie een op leef tijd zynde 'dame' mee te nemen en in de daarvoor bestemde ruimte in te sluiten ter ontnuchtering. De 'da me' was volgens het politierapport 'ladderzat'. Later kreeg zy de mede deling dat tegen haar proces verbaal inzake openbare dronken schap zal worden opgemaakt. BROEK^w DUUR?V^> Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Afgelopen week hebben leden van de visverenigingen 't Alvertje en de Roerdomp zich ingezet voor het behoud van de duizenden vis sen in de overstortvijver van het Brukske. Door de aanhoudende droogte is de waterstand in de over- stortvyver zodanig gedaald dat de vissen aan zuurstofgebrek dreigden te sterven. Naar lucht happende vis sen was een veel gezien beeld, eind vorige week. Door het aanbrengen van een IV2 meter diepe geul, af gelopen zaterdag, konden zo'n dui zend karpers en tweeduizend voorns in veiliger water worden overgebracht. Dit gebeurde groten deels met manden. Ibch kon niet worden voorkomen dat een paar honderd vissen het leven moesten laten. REKREATIEVE FlINKTIE De overstortvijver nabij het Brukske heeft als primaire funktie het overtollige rioolwater in die wijk op te vangen. Normaal gespro ken staat in de vijver ongeveer 70 cm water. Behalve als overstort heeft de vijver in de loop der jaren steeds meer een rekreatieve funktie gekregen, 's zomers als viswater en 's winters als ijsbaan. Dit leidde er ondermeer toe dat enkele jaren ge leden door de Venrayse visclubs in deze vijver voorns en karpers wer den uitgezet. Door de aanhoudende droogte en de grote hitte is het niveau van het water tot bijna nul gedaald. Grote stukken van de vijver staan droog. Dit was aanleiding voor de visver enigingen (en ook enkele wijkbewo ners) om de noodklok te luiden. Vorige week vrydag werd wethou der Driessen eigenlyk nog met vakantie benaderd door de heren Van Sinten van de Hengelsportfede ratie en Van Valkengoed van 't Al vertje. Hierop ging de wethouder zelf polshoogte nemen. Dit leidde ertoe dat zaterdag, op kosten van de gemeente en met de hulp van vele vrywilligere (zelfs het raaus id V.d. Vorle schuwde het werk niet), een sleuf werd gegraven. Een deel van het overgebleven water stroomde hierin. Veel vissen moesten echter met de hand en met een schepnet gevangen worden, waarna ze in manden werden overgebracht. Zondagochtend diende zich ech ter een nieuw probleem aan. Het water werd steeds zuurstofarmer. Zaterdag werd nog een zuurstofge halte van 9% gemeten, zondagmor gen was dat nog maar 3%. Om de vissen in leven te houden was een zuürstofpercentage van 6% noodza kelijk. Om het zuurstofgehalte op peil te brengen moest er gesproeid worden. Sinds zondagavond staat langs het water een pomp, die water oppompt en weer over het opper vlak uitsproeit Hierdoor was het zuurstofgehalte maandagavond gestegen tot 13%, ruim voldoende dus. OPLOSSING Om soorgelijke problemen in de toekomst te voorkomen is er afgelo pen maandag overleg geweest tus sen de heren Van Sinten en Van Valkengoed en de wethouders Driessen (rekreatie) en Truyen (openbare werken). Dit heeft als re sultaat gehad dat afgelopen dinsdag begonnen is om de visvijver verder uit te diepen. Het watemiveau moet dan in de toekomst, normaal gesproken rond de meter komen te liggen. In het midden van de vijver zal een diepere kuil worden gegra ven, tot aan het grondwater. Daar mee wordt drooglegging van de vyver in de toekomst voorkomen. Het uitdiepen van de vijver is ove rigens nog een hele klus. Eerst moet de sliblaag, die op de bodem ligt, eraf geschraapt worden. Vervol gens wordt er dan met gele zand een binnendijk aangelegd, het slib wordt vervolgens tussen de binnen dijk en de oude dijk gestort. Tenslotte wordt de gele zand, die uit de vijver gehaald wordt, boven op het slib gestort. Hierdoor wordt de vijver in principe kleiner maar ont staat er een stevige dijk rondom, en blyft de rekreatieve funktie van de vijver behouden. Sinds woensdag weet heel Neder land, dat de Venrayse Grote Markt het gezelligste plein van Nederland is, dat - zonder namen te noemen - de bakker op dit plein de grootste en de lekkerste abrikozen-kereen- vlaai kan bakken en dat het Venray se publiek het beste is dat de artiesten zich kunnen wensen. 'De glimlach van de woensdag' kwam dus woensdag van 's mor gens zeven tot 's middags vijf uur via Radio Veronica vanuit Venray, met als entourage een 'waanzinnig' enthousiast (overwegend jeugdig) publiek. Hotel/café 'De Zwaan' was deze dag de studio van het 'Veronica komt naar je toe'-gebeuren, waar zo'n vijfentwintig Veronica-mede- werk(st)ere Venray in de landelyke bekendheid brachten. Hans v.d. Veen, adjunkt-direkteur van Veronica-radio, noemde Venray de eerste en enige gemeente, waar men zonder gezeur het programma kon afwerken. 'De medewerking van de gemeente en allen, die by de voorbereiding waren betrokken, was fantastisch' zei hij. Voor Eric Wiegman werd het een in alle opzichten 'Goeiemorgen'. Bij het nieuwe spelletje 'Bicycle Race' van Bart van Leeuwen, bracht hy als eerste het beeldje van 'De Schieëper' naar De Zwaan en won daarmee een fiets. Dat hy niets van het beeldje wist, zy hem vergeven, want wie weet nu, dat het beeldje een hommage is aan de Venrayse Schaapscompagnieën en dat het origineel in de Passage is gemaakt door de kunstenaar Dolf Wong uit Neer? Bakker Pijpers bracht zijn inter view er keurig af, evenals baronnes van Lynden. Voor de honderdjarige mevr. Maria Goertz was het inter view net iets te veel. Zij klapte, zoals Hans Mondt later zei, emotioneel dicht. Maar wat wil je als je een eeuweling bent? De bekende streekgenoot, kwam uit... Den Bosch. Albert West moest de Limburger René Schumann ver vangen en dat deed hij maar al te graag omdat hij zoals hy zei - nog steeds met veel plezier terug denkt aan zijn optreden in 1988 bij Jumping Venray. (Weet je nog, dat ik van het paard viel?) 'Will wil wel wat weggeven want Will weet wel wat wij willen win nen' stond op een enorm spandoek, dat zeer nadrukkelijk Will Luikin- ga werd voorgehouden. De muntjes van Harry rammelden in het voor deel van Geert Thyssen, die een 'handblender' en een krultang liet schieten om tenslotte een CD- speler te winnen. Verder een keur van artiesten op de Grote Zomertruuk tijdens Will Wil Wel en Nederland Muziekland, met als primeur voor Venray het optreden van Jan Boezeroen en zoon Frank en dochter Karin. Al met al een leuke happening in het hartje van Venray, waar het nog lang gezellig bleef. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood GROTE COLLECTIE KERSTSTOLLEN Ruime sortering Quiltstoffen Alle Quiltbenodigdheden Cursussen en workshops kado-artikelen patchwork-quiltin gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijden-bloemen bestek: Robbe Berklng Wllkens BSF In zilver en edelstsal meubels grenen - lloyd - loom woonideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs Venray Schoutenstraatje 6 y 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.... wat fijns voor jezelf Gisteren, woensdag 15 augustus, was voor mevr. Goertz-Peetere een zeer bijzondere dag. Z\j vierde nl., als oudste inwoner van Venray, haar 100ste verjaardag. Dit heuglyk feit werd gevierd met een eucha ristieviering in bejaardencentrum Het Schuttersveld, alwaar zij in het verzorgingstehuis verblyft. Na die eucharistieviering werd haar door het bejaardencentrum een receptie aangeboden. Burgemeester Defe- sche was een van de vele mensen die de hondert^jarige daarbij mocht feliciteren. Mevr. Goertz werd honderd jaar geleden in het Duitse Sterkrath, uit Hollandse oudere, geboren. Haarva der was zelfs in Venray geboren. Het gezin Peetere verhuisde vervol gens naar de Boschhuizen nabij Oostrum. De familie woonde daar in de boerdery 'Kenienshool'. In die tyd ging mevr. Goertz-Peetere die nen in het Duitse Krefeld. Daar leerde zij haar man kennen met wie ze in 1913 trouwde. Direkt na de eerste wereldoorlog, in 1919, trok het paar naar Venray en kocht een woning aan de Maasheseweg, op de plek waar nu het busbedrijf Van Ham is gevestigd. Dhr. Goertz was van beroep koperslager, eerst als zelfstandige, later in dienst van SL Servatius. Het echtpaar Goertz kreeg twee kinderen die vervolgens voor 6 kleinkinderen zorgden. Na enkele omzwervingen in Ven ray, het gezin woonde ook aan de Willemstraat en de Hoenderetraat, trok het echtpaar Goertz in 1969 in een bejaardenflat van Het Schut tersveld. Vier jaar later werd ver huisd naar het verzorgingshuis van Het Schuttersveld. Daar overleed dhr. Goertz in 1974. Mevr. Goertz heeft zich binnen Het Schuttersveld jarenlang zeer verdienstelijk gemaakt voor het welfare-werk. Meer dan honderd poppen heeft zy vervaardigd, die by de mensen zeer geliefd waren. De laatste jaren doet ze het echter wat rustiger aan. ondanks haar redelij ke vitaliteit Tbch heeft ze zelf voor de eucharistieviering, Lg.v. haar 100ste verjaardag, nog het een en ander geregeld. NIET GEMELD VOOR UITZITTEN GEVANGENISSTRAF Nu de wet is aangepast gaat de of ficier van Justitie de gestraften die een gevangenisstraf moeten uitzit ten en daarvoor een oproep van de strafinrichting hebben gekregen om zich te melden en dat niet doen, aanpakken. Dat hebben al een vyf- tal inwoners van Venray gemerkt toen de politie met een arrestatie bevel aan hun deur verscheen. De v\jf inwoners werden naar het poli tiebureau overgebracht en daar in gesloten in afwachting dat ze werden afgehaald door de parketpo litie. Wel werden de dagen, doorge bracht op het politiebureau, in mindering gebracht op de uit te zit ten straf. In de Venrayse gevallen ging het om straffen die varieerden van 28 tot 61 dagen. Betalen was er niet meer by en de officier van Justitie had reeds de machtiging tot binnentreden van de woning ondertekend, zodat 'niet thuis' er niet by was. Manege Geurts van Kessel wordt per 18 augustus 1990 RUITER-SPORTCENTRUM YSSELSTEYN dan zal de officiële overdracht plaatsvinden aan Gerrit en Coby Franken Buntweg 12, 5813 Ylsselsteyn tel.: 04785-1903 OPEN HUIS OP 18 AUGUSTUS VAN 18.00 TOT 22.00 UUR Wij staan voor u klaar voor: Rijlessen op manegeponies en -paarden, zowel privé als in groepsverband. Rij- en menlessen met eigen paarden en ponies. Aanrijden of corrigeren van uw paard. NèC IBOP-klaar maken van uw paard. Pensionstalling.(Zie ook artikel elders in dit blad) f#1VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 \y o In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDUK2 OVERLOON

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1