verkoper of verkoopster Milieukontrole uit de lucht 'Veronica' komt op woensdag 15 augustus naar Venray toe Sint Jozef-klooster gaat verdwijnen Villeroy Boch center „velfcum" EMOFRA Coviisr WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING modehuis Peel en Maas tijdens de kermis HOLLANDSE NIEUWE I SPAAR-HYPOTHEEK I j Plaats voor 133 wooneenheden? De grootste kollektie i verlichting van Venray j en omgeving, tegen de j laagste prijzen! BETER LICHT stomerij broeken duur? om nou!!! DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1990 Nr. 31 HONDERDENELFDE JAARGANG WIJNSJDFW'KENI Von ray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEl^MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Wij vragen voor direkt afd. herenkonfektie. met verkoopervaring, leeftijd 23 tot 35 jaar, die met groot enthousiasme ons verkoopteam komt versterken. Gaarne schriftelijke sollicitatie, voorzien van recente pasfoto. berden De radio- en televisiekreet: 'Ve ronica komt naar je toe...' geldt op woensdag 15 augustus expliciet voor Venray. Van 's morgens 7.00 uur tot 's middags 17.00 uur is hartje Venray de lokatie van waar uit Radio Veronica op Radio 2 een amusementsprogramma met tal van artiesten zal verzorgen. By het ter perse gaan van dit blad kon producer Herman Braakman ons nog niet vertellen welke be kende artiesten naar, Venray ko men en met welke bekende Op donderdag 9 augustus, daags na de Venrayse kermis, verschynt er traditioneel geen Peel en Maas Na een jaar van hard werken rust de redaktie en het personeel van onze drukkerij een weekje uit Met betrekking tot familiedruk werk (geboortekaartjes en rouw- drukwerk) is er in de kermisweek wel iemand van 9.00 tot 12.30 uur in de drukkerij aanwezig om dit te verzorgen. de enige echte r c f uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Nederlander uit Venray, of de pro vincie, Elsemiek gaat praten in Hotel 'De Zwaan'. Hotel 'De Zwaan' is de binnen- lokatie, waar om zeven uur Bart van Leeuwen de Nederlandse luiste raars 'Ook Goeiemorgen' wenst. Om 9 uur presenteert Hans Mondt 'Muziek terwyl u werkt'. Ty- dens dit programma zal hy, zoals het programma vermeldt' de plaat selijke winkeliers aandoen'. Om 11 uur is het Elsemiek Havin- ga, die vanuit Hotel 'De Zwaan' praat met de (nog onbekende) be kende Venrayer of Limburger. Will Luikinga beklimt om 12 uur de podiumwagen voor zijn pro gramma 'Will Wil Wel' en zal met het aanwezige publiek het bekende spel met Harry en zyn muntjes spe len; waarmee prijzen en/of ƒ500,- zijn te verdienen. Bart van Leeuwen gaat om 14.00 uur 'Terug in de tijd' vanuit de stu dio in Hilversum. In Venray wordt het publiek gezellig bezig gehouden met muziek en optredens van een aantal bekende artiesten. Om 15.00 uur presenteert Chiel van Praag vanaf de podiumwagen het programma 'Nederland Mu ziekland'. In zowel het programma 'Will Wil Wel' als 'Nederland Muziekland' zal een keur van artiesten optreden. Via de bekende spots op radio en t.v. zal Veronica in de komende da gen uitschreeuwen, dat Veronica op 15 augustus de hele dag in Venray zal zijn. [tflVAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Er zal nog veel water door de Maas moeten stromen en veel zal er nog moeten worden gepraat, voordat de eerste spade in de grond kan worden gestoken, op de terreinen van het St. Jozef klooster, gelegen tussen de Overloonseweg-Noordsingel en Heuvelstraat. Het is reeds langer bekend, dat de zusters van de Goddelyke Voorzie nigheid, in de volksmond bekend als de Zusters van het St. Jozef klooster, Venray gaan verlaten. En meteen waren er de spekulaties, wat er met het klooster en de gron den zou gaan gebeuren. Intussen zy'n er nu wat meer konkrete plan nen op tafel gekomen, om er 133 wooneenheden te bouwen. Het was reeds onder wethouder H. Willems bekend, dat er gezocht werd naar wat er mogelyk zou zyn, op de straks vrykomende terrei nen. Omdat het vigerende bestem mingsplan daar geen woningbouw toestond, zou een planologische procedure noodzakelijk zijn. D^t betekent dus toestemming van\ commissies en gemeenteraad; van inspraak door belanghebbenden; en goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Een nog lange weg Iben wethouder Willems Venray ging verlaten, om burgemeester te worden van het Brabantse Wouw, nam wethouder Kersten het zoeken naar gepaste plannen over. Een ex- tem adviesbureau werd ingescha keld voor de uitwerking van enkele plannen. En het college van burge meester en wethouders heeft nu toestemming gegeven daarmee ver der te gaan. BETERE WONINGEN Die plannen behelsen duurdere 'stadsvilla's' aan de Overloonseweg- TAXATIEKANTOOR raedts voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur ^fcTEL. 04780-81469 Noordsingel, bestemd voor ouderen die nabij het centrum willen wo nen. Gebouwd zou worden in vier blokken van elk vier etages. Op elke etage komen vier appartementen. Aan de Noordsingel-Heuvelstraat bestaan de plannen uit 21 wonin gen van het type twee-onder-één kap, waarvan de hoekwoningen vrijstaand zyn. Zoals gezegd, die plannen zyn op gesteld door de gemeente in samen werking met projektontwikkelaar INBO. HET KLOOSTER De congregatie wil het klooster met grond verkopen, omdat er nu nog maar enkele zusters wonen. Die verhuizen einde van dit jaar naar enkele andere kloosters van de congregatie. De nu voorliggende plannen la ten het feitelyke klooster nog ge heel buiten beschouwing. Voor dit gebouw is nog geen koper gevon den en het ziet er ook niet naar uit dat daarvoor een koper gevonden zal kunnen worden; ook al vanwege de bouwkundige staat waarin het kloostercomplex verkeert Geruchten welke er nog steeds in Politie in hogere sferen Ook boven Venray? Met de PH 127 Skywalker Ultra Light een superlicht vliegtuigje van aluminium stangen en stevig doek en een 52 PK motor, heeft de Helmondse hoofdagent Twan Klomp vorige week vrydag politie- geschiedenis geschreven. Met een eerste officiële vlucht boven het be drijventerrein Zuidoost-Brabant in zuidelyk Helmond liet hy aanteke nen dat het Helmondse politie korps het eerste gemeentelyke korps in Nederland en wellicht in Europa is dat over een eigen vlieg tuigje beschikt. KONTROLEREN In eerste instantie is het vlieg tuigje aangeschaft om naleving van de milieuwetgeving vanuit de lucht te kontroleren. Maar wellicht is het ook inzetbaar voor nog een reeks andere overheidstaken. Het openbaar ministerie ziet veel in het Helmondse projekt. Daarom ook mocht vry dagmorgen me vrouw mr. Otten, officier van justi tie, het lint doorknippen waardoor voor de politieblauwe Skywalker (luchtwandelaar) de baan vrij kwam. Hoofdagent Klomp, die in drie maanden tyd de papieren be haalde die nodig zyn om met de tweezitter te gaan vliegen, zal in de komende maand zyn werkgebied vanuit de lucht gaan verkennen. Dat werkgebied kan heel ruim worden: heel Zuidoost-Brabant en ook Midden- en Noord-Limburg. Of het vliegtuigje ooit tot aan de grens van zijn actieradius zal ko men (400 kilometer) hangt af van de mate waarin projektlexder in- spekteur Irving Barnard de inzet van het ultralichte vliegtuigje bij andere overheidsinstanties kan verkopen. Voor het Helmondse korps alleen is het vliegtuigje te kostbaar. De korpsleiding heeft het dan ook al leen mogen kopen onder de voor waarde dat het hele projekt geen cent extra van het normale politie budget zal vergen. Door zyn geringe kosten (150 tot 250 gulden per uur versus 1250 gulden voor een uurtje helicopter) ziet de politie wel een markt dagen. Luchtkontrole in Venrays buiten gebied? foto: Veiden, met centraal de Vee voederfabriek Nijsen PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood GROTE COLLECTIE KERSTSTOFFEN Ruime sortering QuiltstofTen Alle Quiltbenodigdheden Cursussen en workshops WITTE kado-artlkelen patchwork-qulltin gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijden-bloemen bestek; Robbe A Berking Witkens BSF In zilver en edelstaal meubels grenen - lloyd - loom woonideeën schilderijen aquarelten hebbedingen Tineke Meurs Vena Schoutenstraatje 6 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.... wat fijns voor jezelf Venray circuleren, als zou het mini sterie van WVC voor het klooster belangstelling hebben, voor huis vesting van asielzoekers, worden door de adviseur van de congrega tie naar het ryk der fabelen verwezen. Het ziet er dus naar uit dat het kloostercomplex gesloopt zal wor den. Er is nu reeds een plan, dat op die plaats voorziet in de bouw van twee aan elkaar geschakelde blok ken van 32 'stadsvilla's' waaraan, voor de "betere stand' van Venray. behoefte zou bestaan. ONTSLUITING De gemeente pleit voor een snelle realisering van de plannen, om te voorkomen dat die plannen verou deren. De gemeente heeft daarom de uitvoering van de benodigde openbare werken in dit plan al op een ry^e gezet en dan blijkt dat de lasten van die openbare werken on geveer ƒ2.500.000 vergen, exclusief de kosten in verband met de voor bereiding en het normaal toezicht. Vanwege die kosten wil de ge meente die openbare werken in fa ses uitwerken in gedeelten dus. Dat betekent, dat de congregatie daarmee rekening moet houden i.v.m. de financiële ontwikkeling, terwyl nu nog onbekend is wan neer de plannen zouden kunnen worden uitgevoerd. De voor- en na delen van een dergelyke plan uitvoering zullen door de zusters nog terdege overwogen moeten worden, vooraleer men 'het groene licht' geeft. WEL SLOPEN Ondanks de beoogde gefaseerde uitvoering van de openbare werken zal er toch worden gesloopt, en wel op korte termyn. Allereerst de leegstaande vleugels van het klooster, welke eerder nog in ge bruik waren door de Scholenge meenschap 'Jerusalem'. Ook zal binnenkort begonnen worden met de overbrenging van de stoffelyke resten van de op het kloosterkerkhof begraven liggende zusters. Die zullen een plaats kry- gen op het kerkhof van de congre gatie van de Zusters aan de Waterloostraat te Steyl. De complexen van zowel het St Vincentiushuis, als van de Laterije, worden op een goede manier by de verdere planvorming ingepast, waarby de privacy van de bewoners voorop staat Degenen die bezorgd zyn over de prachtige bomen die langs de Over loonseweg staan en op het terrein van het klooster, kunnen wij ge ruststellen; in de plannen, die wy hebben gezien, is rekening gehou den met wat we mogen noemen:' het openbare groen. Dat zal zoveel mogelyk gespaard blyven. Nadat de plannen waren uitgelekt hebben zich al verschillende pro- Enorme keus voor 1 en buiten. Modern,'' halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 jektontwikkelaars tot de congrega tie van de Zusters van de Goddelyke Voorzienigheid of tot hun adviseur gewend. Men wil maar al te graag een deel van de plannen uitvoeren, Er blijkt daarby, dat er een grol behoefte bestaat, vooral door oud» ren met een bredere beurs, oi huisvesting te krygen in dit! gunstig gelegen complex. DE ZUSTERS VAN ST. JOZEF Nu de kans bestaat, dat nog dit jaar de laatste 'Zusters van St Jozef Venray gaan verlaten, hopen wy dat er een comité gevormd gaat wor den. dat dit vertrek niet ongemerkt voorby zal laten gaan. Daarvoor moeten wy de zusters te dankbaar zyn! En als we dan even in de geschie denis duiken, dan zien we dat op 17 maart 1877 Moeder Overste Veroni ca met 4 zusters naar Venray kwam en haar intrek nam in enkele aan de Overloonseweg gelegen amien- woningen, welke van het kerk bestuur van St Petrus Banden waren. Die zusters hadden als opdracht, vooral de hulpbehoevenden by te staan; vooral by ziekte. Het waren ook deze zusters, die als eersten het Kruiswerk gingen doen: verpleging aan huis. Later werd die taak door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal (het ziekenhuis) overge nomen. Die zusters van het eerste uur hebben heel veel armoede gele den, maar bleven desondanks in Venray. Ze waren maar wat biy, dat reeds in 1880 mgr. Paridus, bis schop van Roermond, toestemming gaf om een klooster te bouwen. Dat werd het nu nog bestaande St Jozef-klooster, dus byna 110 jaar oud. In de loop van de jaren hadden de zusters een internaat voor wezen en schipperskinderen. Deze aktivitei- ten kwamen na de Tweede Wereld oorlog te vervallen. De zusters waren het ook, die de stichting van een BLO-school ver zorgden, welke eerst in het com plex van St Jozef was gehuisvest maar later verhuisde naar de Ursu- 1 ast raat, als MLK-school. Met het oog op hun komend ver trek hebben de Zusters van St Jozef al veel van hun overtollig meubilair geschonken aan Pblen. Wy zullen in een later artikel on- getwyfeld nog terugkomen op het verdienstelyk werk van de Zusters van St Jozef. V Veltumse Kleffen 58a - Tel. 842S7 Poststraat 6 - Tel. 82025 venray tijdens de kermisweek zijn wij gesloten Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1