ttet* Toch een terras bij schouwburg In Venray staan nog 461 vakatures open LAATSTE WEKEN! NU: 20% tot 50% korting Nog geen duidelijkheid omtrent bodemvervuiling Knopkruid gebr. van óaorcn's perzen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Alle zomerkleding ae ï&°*e :^B EMOFRA J Mexx, Esprit, Sandwich, Undercover, Pepé, Bad Boys, Tripper, Rifle, Love, Cartoon Gto°* Voorlopig uitgeschoten De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Peel en Maas tijdens de kermis HOLLANDSE NIEUWE DUIZENDEN PERZISCHE TAPIJTEN Jaarmarkt weer druk bezocht I SPAAR-HYPOTHEEK I rfrlVAN DE KAMP DONDERDAG 26 JULI 1990 Nr. 30 HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET wijnQdrankengroep Venray Hcnsenin,,straat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS Venray Henscniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ Grotestraat 68 - Postfel VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio /18.00 uitsluitend bij vooruitbetaling \lV Aiü uv. u>r. y Velen hebben het misschien nog niet eens opgemerkt. Afgelopen dinsdag hebben medewerkers van de gemeente, nog voordat de win kels geopend werden, het beeld van de schuttery, uit de Grotestraat ver wijderd. Dit beeld, dat op de hoek van de Passage en de Grotestraat stond, was reeds lange tijd een doom in het oog van dhr. Ariaens, eigenaar van een sportzaak. Niet dat h(j het beeld niet mooi vindt, in tegendeel. Alleen werd dit kunst werk door vandalen steeds vaker gebruikt als opstapje naar het plat dak boven zyn winkel, alwaar de nodige vernielingen werden aange bracht. Daarom heeft hy by de ge- Enorme keusrvoOr binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 meente verzocht om voor dit beeldje een andere lokatie te zoe ken. Als tijdelyke oplossing tegen deze vandalen heeft dhr. Ariaens zijn dakrand voorzien van haaie- tanden, waardoor het klim- en klauterwerk een pijnlijke aangele genheid werd. Bij de gemeente had men aanvan kelijk een mooie lokatie gevonden, op de hoek van de Julianasingel en de Hofstraat, by het voormalige wa renhuis van Pouwels. Deze lokatie stuitte echter op bezwaren bij de commissie voor culturele zaken. De gemeente heeft nu van de commis sie de opdracht meegekregen om de maker van dit kunstwerk, dhr. Sjra Schoffelen uit Jabeek, te raad plegen. Gemeente en kunstenaar kunnen dan gezamenlijk naar een nieuwe lokatie kijken. Vooralsnog is er tussen gemeente en kunste naar geen kontakt geweest. Omdat de gemeente dhr. Ariaens beloofd had dat het kunstwerkje in juli ver wijderd zou worden, is mep deze belofte nagekomen. 'De Schutterij' staat nu voorlopig uitgeschoten op het gemeentelager. 'De gemeente Venray en het bestuur van cultureel centrum 'De Beejekurf zyn uit het terras- probleem. Afgelopen donderdag is tussen beide partijen overeenstem ming bereikt over deze zaak. Af gesproken is dat er toch een terras op de hoek Schoolstraat-Schouw burgplein komt. De gemeente stelt daar tegenover dat het achterstallig onderhoud van de schouwburg wordt aangepast'. Dit deelde wet houder Truyen ons desgevraagd mee. Aan dhr. Stoks, die een hore cagelegenheid aan de Schoolstraat gaat exploiteren, is inmiddels een terrasvergunning voor die lokatie gegeven. DUBBELE AFSPRAKEN Het terras-probleem ontstond doordat de gemeente Venray een dubbele afspraak had gemaakt. Te genover het schouwburgbestuur was toegezegd dat op die plek, langs het kantoor van schouwburgdirek- teur Cattoir, geen terras zou komen. Tegenover Amro Projektontwikke- laar werd echter de toezegging ge daan dat, als er aan de Schoolstraat een horeca-gelegenheid zou komen, daar ook een terrasvergunning by zou worden afgegeven. Eerste on derhandelingen over dit probleem leidden tot niets. In de laatst gehouden raadsvergadering kreeg het college van burgemeester en wethouders van de raad de op dracht het probleem op te lossen, waarbij vanuit de raad de voorkeur voor een terras werd uitgesproken. Dit leidde tot een langdurig gesprek tussen het schouwburgbestuur en o.a. wethouder Truyen. Daaruit vloeide voort dat het schouwburg bestuur, onder voorwaarden, ak koord ging met het verstrekken van een terrasvergunning. ACHTERSTALLING ONDERHOUD Volgens het schouwburgbestuur is er in het Venrayse cultureel centrum sprake van enorm achter stallig onderhoud. De akkommoda- tie is verouderd. Hierdoor is er een gebrek aan mogelijkheden om 'De Beejekurf eigentijds te gebruiken. Het schouwburgbestuur is verder van mening dat de ruimte meer aan de gemeenschap beschikbaar ge steld moet kunnen worden. Het schouwburgbestuur wil daar om alleen meewerken aan een ter rasvergunning als deze gebreken aangepakt worden. Er zal nu een totaalplan worden opgezet om de schouwburg aan te passen aan de eisen die de huidige tyd stelt, waarbij de toekomst zeker niet uit het oog verloren mag wor den. Het plan zal dan fasegewijs, worden uitgevoerd. Hierbij heeft verplaatsing van de kantoorruim ten, de hoogste prioriteit Het college van b. en w. is bereid aan dit plan mee te werken. In de commissievergaderingen voor Cul tuur en voor Financiën, in de maand september, zullen de proble men van de schouwburg aan de or de komen. Elders in dit blad verneemt u de cijfers van de arbeidsmarkt in de maand juni. In het gewest Venray (met de rayons Venray en Gennep) registreerde men die maand 3.082 personen zonder baan. Vergeleken met juni 1989, toen 3.216 mensen zonder baan by het arbeidsbureau ingeschreven stonden, een daling van 134. Kijken we naar het aantal vakatu res, die by het arbeidsbureau gere gistreerd staan, dan z(jn dit er voor het gewest 598. Een jaar geleden waren dat er nog maar 378. Beperken we ons alleen tot het rayon Venray dan konstateren we dat er 461 vakatures nog niet zijn ingevuld. In juni 1989 waren dit er nog maar 307. Ttegenover deze niet ingevulde vakatures staat een aan tal mensen zonder baan van 1.825. OORZAAK Onder het rayon Venray vallen, naast de gemeente Venray, de ge meenten Meerlo-Wanssum, Horst en Sevenum. In dit rayon is een groot overschot aan administratie ve krachten. De vraag naar kantoor personeel is nihil terwyl in de kantoorsektor meer dan 200 men sen zonder baan geregistreerd staan. In de algemene dienstensek- tor staan bovendien nog eens ruim 300 mensen zonder baan geregis treerd. Onder deze groep bevinden zich veel jongeren, die met een mavo- of havo-diploma menen dat zij in deze beroepstak werk kunnen vinden. Anders ligt dat in de technische sektor. Daar is veel vraag naar tech nisch geschoold personeel. In de metaalsektor staan 110 vakatures open, in de bouwsektor (woning bouw en bouwprojekten) 95 vakatu res en in het transportwezen 44. Kijkt men naar de cijfers van mensen zonder baan in deze sektor dan komen die wat vreemd over: 125 mensen zonder baan in de me- Op donderdag 9 augustus, daags na de Venrayse kermis, verschynt er traditioneel geen Peel en Maas. Na een jaar van hard werken rust de redaktie en het personeel van onze drukkery een weekje uit. Wy adviseren daarom het sport en verenigingsnieuws, dat gericht is op de week na de Venrayse ker mis, reeds komende week, voor dinsdagmorgen 10.00 uur, by ons in te leveren. Zo kunt u uw leden vroegtijdig van alle aktiviteiten op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor de heren pastoor en de rectoren. Lever alvast uw misintenties voor de week na de Venrayse kermis in. Onze boekhandel zal tijdens de kermisweek, wel met aangepaste openingstijden, voor het winkelend pubhek geopend zyn. Kermismaan- dag is de winkel open van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Vanaf donderdag is onze winkel weer normaal open. Met betrekking tot familiedruk werk (geboortekaartjes en rouw- drukwerk) is er in de kermisweek wel iemand van 9.00 tot 1230 uur aanwezig om dit drukwerk voor u te verzorgen. taalsektor, 55 in de bouwsektor en 74 in het transportwezen. De realiteit gebeidt dat de inge schrevenen niet die kapaciteiten bezitten die door de werkgevers worden gevraagd. In de metaalsek tor is grote behoefte aan gediplo meerde lassers, frazers, bankwer kers en plaatwerkers. De ingeschre venen worden door werknemers te oud bevonden of zy voelen zich al leen aangetrokken tot het vak maar beschikken niet over diploma's. Hetzelfde verschijnsel zien we in de bouwsektor. By het transportwezen ligt de zaak iets anders. Er is mo menteel een grote vraag naar chauf feurs voor de internationale routes. Hier staat een overschot aan chauf feurs tegenover, die alleen binnen Nederland willen ryden. Deze situatie rechtvaardigt nog eens de noodzaak van een MTS- vestiging in deze regio. REKREATIE Behalve dat er voor mensen zon der baan toekomst ligt in de techni sche sektor, is ook de rekreatie in deze regio een groeiende bedrijfs tak. Was de rekreatie voorheen seizoen-gebonden, nu is er, het hele jaar door, een chronisch tekort aan koks en bedienend personeel. Het raadsel rond de stankoverlast in de woning Knopkruid 38 van de familie Turk is nog niet opgelost De provincie voert momenteel een onderzoek uit om de oorzaak te vin den. In afwachting op het eindre sultaat dat ongeveer half augustus bekend moet zijn, heeft de gemeen te Venray, samen met de Inspektie Volksgezondheid Limburg, bekeken of een voorlopige maatregel om de stankoverlast tegen te gaan moge- lyk is. Hierbij werd gedacht aan ge forceerde doorluchting van de kruipruimte om het binnenklimaat van de woning te verbeteren. De ge meente heeft de familie Turk deze week laten weten dat zulks onmogelyk is. 'Er zijn nog geen duidelyke aanwijzingen voor ver ontreinigingen in de bodem. De on duidelijkheid maakt het niet mogelijk om gericht voorlopige maatregelen uit te voeren. Het is immers onbekend waartegen, op welke plaats en in welke mate', al dus de gemeente in haar brief. De gemeente stelt verder in haar brief dat, zodra de resultaten van het onderzoek dat nu gaande is be kend zyn, deze aan de familie zul len worden meegedeeld. ONDERZOEK De eerste klachten van stankover last in de woning aan het Knop kruid stammen uit 1983. In april van het vorig jaar meldde de familie Turk opnieuw stankoverlast in hun woning. Een eerste onderzoek van de woningbouwvereniging leidde tot de konklusie dat de stankoor zaak buitenshuis lag. Nadat ook de gemeente, zonder resultaat, een onderzoek had ge- de enige echte uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY daan werd de provincie ingescha keld. De provincie heeft daarop het bureau TAUW Infra Consult de op dracht gegeven een bodemonder zoek in te stellen. De eerste fase van dit onderzoek heeft nog niets opge leverd. Momenteel is men dus met een nader veldonderzoek bezig op de percelen van Knopkruid 36, 38 en 40. Dit onderzoek zal in augus tus afgerond worden. GEZONDHEID Inmiddels z(jn ook de Inspektie Volksgezondheid Limburg en de GGD ingeschakeld. Dit gebeurde mede door de achteruitgang van de gezondheid van mevr. Turk. Voorlo pig zal er echter nog geen verande ring komen in de situatie. Als de resultaten van het onderzoek be kend z(jn zal verder worden beke ken wat er moet gaan gebeuren. VERNIELING LAMPEN OVERWEG Een wel heel ergerlijk soort van dalisme werd in de Smakt ge- konstateerd. Vandalen hadden de vier rode lampen van de met knip perlicht beveiligde overweg stuk ge gooid. Gelukkig werd dit tijdig ontdekt en konden er, voordat er ongelukken gebeurd waren, nieuwe lampen worden geplaatst Graag tips die kunnen leiden tot de aan houding van die vandalen. Dat kan ook worden gevraagd voor de vandaal die het leuk heeft gevonden een putdeksel aan de Langeweg te verwyderen, waardoor gevaar ontstond voor weggebrui kers. Ook dit vandalisme werd ty- dig ontdekt en personeel van gemeentewerken kon maatregelen ROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Marocberbers, kussens, lopers, tassen, salonmaten, halmalen, eelkamermaten enz Rechtsreeks van importeur naar particulier!! Totale verbouwingsuitverkoop Perzische en Oosterse tapijten Gebr. Van Dooren heeft de mooiste Oosterse tapijten van Noord-Limburg. VANWEGE RENOVATIE van onze zaak in Venray zijn deze nu ongekend goed koop te verkrijgen, NIT ALLEEN In Venray maar ook In onze zaak te Blerlck. Profiteer nu! 1 Kloosterstr. 66 Zorg dat u er 1 8 Bierick bij bent!!! ,0 3 fflMPJ.Jvl i, Schoolstraat 11 Afgelopen maandag, tijdens de traditionele jaarmarkt, kon men in het centrum van Venray weer op de koppen lopen. Weer een groot aan tal mensen voelden zich, onder ideale weersomstandigheden, aan getrokken tot de markt, met alle ak tiviteiten daaromheen. De gezelligheid was weer troef met de jaarmarkt De kinderen konden zich vermaken op de kin- dermarkt in de Schoolstraat of op het grote luchtkussen op het Schouwburgplein. Ook de poppen kast en de goochelaar trokken veel bekyks. "Ibet Em' het oljjke Noordlim burgse straatorkest toog met verve over de markt en op elk vry hoekje bracht het orkestje een muzikale hulde aan de marktbezoekers, met daartussen veel vrolijke noten. Een groot aantal bezoekers wer den door Mister X verrast met waar debonnen, waarmee de kosten van zo'n dagje jaarmarkt teruggedron gen werden. Een van de hoogtepunten van de jaarmarkt was weer het standwer kersconcours. Ruim twintig stand houders probeerden, middels hun druk gepraat en demonstraties hun koopwaar aan de man (of vrouw) te brengen. Tben burgemeester Defe- sche rond 17.00 uur de pr(jzen uit reikte bleek dat de Ven ray er Paul Bol de eerste prys had gewonnen. Hy wist de kopers er zelfs van te overtuigen, dat grootmoeder, 92 jaar, met de fiets, maar zonder gebit vanuit Amsterdam naar Venray ge komen. best wel kon blijven eten, als het eten maar met zyn messen was fijngesneden. De tweede prys in het standwer kersconcours werd gewonnen door A. van de Ruit uit Capelle aan de IJssel, met vlekkenpoets. De derde pr(js was voor mevr. B. Booy-Iewes uit Eindhoven met haar autowas. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON V"

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1