Laatste bewoner Wit-Desselke moet pand per 1 oktober ontruimd hebben gSii NP NU ALLE ZOMERKLEDING 20% tot 50% korting Eetpunt voor ouderen in Beukenrode Venray wint maar weet EMOFRA kermis-prijs van niets... Villeroy Boch center WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Dameskleding Herenkleding Shopkleding Kinderkleding m ISPAAR-HYPOTHEEK I VAN DE KAMP BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Weer verkoop van gevonden fietsen Runder schenkeL Zeventig jaar in klooster Jaarmarkt in Venray De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT DONDERDAG 19 JULI 1990 Nr. 29 HONDERDENELFDE JAARGANG CoviNET WIJNgjDRANKENGRCEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN Grotestraat 68 - Postbus 1 PEEL EN MAAS Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 ;N MUNCKHOF B.V. - VENRAY Tel. u<t780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Maandag 23 juli zijn wij i.v.m. de jaarmarkt geopend van 10.00-18.00 uur modehuis berden Venray heeft van de NKB (de Ne derlandse Kennisbond) de 'Neder landse Kermisprys' toegekend gekregen. Dit heeft deze vereniging van onafhankelijke kermisvakge- noten in haar algemene ledenverga dering van januari jl. beslist. Een heuglijk feit en een schou derklopje voor het Venrayse ker- misteam dat zich al vele jaren inspant voor een goede Venrayse kermis. Een heuglijk feit maar op het Venrayse gemeentehuis weet men officieel van niets. Terwijl onze krant middels een brief over de toe kenning is geïnformeerd, heeft de gemeente Venray nooit iets ontvan gen. Wel weet men dat de prijs is toegekend. Via omwegen is men in het bezit gekomen van het vereni gingsorgaan van de BOVAK. Dit is de Nationale Bond van Kermisbe- dryfhouders. Dit blad maakte in een artikel over de algemene leden vergadering van de college vereniging NKB gewag van dit heuglyke feit. Maar. dat men er in Venray zo achter moest komen, mag de feestvreugde niet drukken. Vanwege de gang van zaken heeft de gemeente zelf maar een brief gestuurd naar de NKB, om hen 'er aan te herinneren' dat Venray deze prijs gewonnen heeft Tevens wordt vanuit de gemeente voorgesteld om de overhandiging van deze prijs te laten plaatsvinden tydens de ope ning van de Venrayse kermis, of za terdag 4 augustus of t\jdens de jaarlijkse bijeenkomst in het ge meentehuis op kenniswoensdag. Reeds meerdere malen heeft onze redaktie kontakt gehad met dhr. Boots, sekretaris van de NKB. Die kon ons echter alleen maar mede delen dat de prijs inderdaad was toegewezen. Waarom Venray de prys gekregen heeft, wilde hij ons niet mededelen. Het juryrapport was nog niet klaar... Nadere toelich ting daarop verschafte hy niet om dat dat niet onder zijn bevoegdheid viel. Zodra er nieuws was over het juryrapport liet hy het ons wel weten. De heer Boots kon na enig aan- ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 X Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 dringen wel zeggen dat de NKB besloten had om de prijs op de vrij dag of zaterdag voor de kennis te overhandigen. Op welke dag precies stond nog niet vast... Tenslotte vroegen we nog aan dhr. Boots wat de 'Nederlandse Ker- misprijs' nu precies inhield, maar zelfs dat mocht of wilde hij ons niet vertellen, omdat die mededeling zijn bevoegdheid te buiten zou gaan... In de Keulsche Pol foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON X Met ingang van maandag 30 juli bestaat er voor ouderen de moge lijkheid om in het trefpunt/restau rant van Beukenrode in groeps verband te eten. Het eetpunt is speciaal bedoeld voor ouderen die, om uiteenlopende redenen, thuis niet meer zelfstandig willen of kun nen koken. Die mensen kunnen zich aanmelden by het Ouderen werk Venray van de stichting RISC. Omdat voorlopig maar tien plaat sen beschikbaar zyn beoordeelt een werkgroep of de aangemeldde oudere voor een plaats in het eet punt in aanmerking komt WARME MAAITIJD- VOORZIENING In Venray kent men al sinds en kele jaren de warme maaltijd- voorziening voor ouderen. Vrijwilli gers bezorgen dagelijks bij ruim 60 ouderen in de gemeente Venray een warme maaltyd. Het gaat hier om ouderen, vaak alleenstaanden, die zelf niet meer in staat zijn om te ko ken. Deze mensen wonen nog wel thuis. De maaltyden worden klaar gemaakt in de keuken van het Schuttersveld. Op het Schuttersveld zelf bestaat er voor bewoners van de flat de mo gelijkheid om in het restaurant van dit bejaardencentrum te komen eten. Ook ouderen uit de omgeving maken hier gebruik van. Het RISC heeft nu, in samenwer king met o.a. de Gezinszorg, het Groene Kruis, Beukenrode en Het Schuttersveld, een werkgroep in het leven geroepen, die de wanne maaltijd-voorziening wil gaan aan pakken cq. uitbreiden. Vanuit Beukenrode bleek vervol gens de bereidheid om een eetpunt te kreëren. Binnen Beukenrode zelf wil men binnen korte termijn de mogelijkheid scheppen om somati sche patiënten (patiënten niet li chamelijke gebreken) in het restaurant te laten eten, al waar zij een a la carte menu kunnen krij gen. Binnen dat geheel was de di- rektie van Beukenrode bereid om tien eetplaatsen open te houden voor ouderen van buitenaf. REGELS Het eten voor ouderen in het restaurant van Beukenrode is wel aan regels gebonden. Ouderen moeten zich aanmelden bij het Ou derenwerk Venray aan het Kenne- dyplein, telefoon 86706. Het Ouderenwerk is een onderdeel van het RISC. Vervolgens wordt beke ken of de oudere in aanmerking komt voor een eetplaats. Bij de wanne maaltijd-bezorging wordt voornamelijk gekeken naar licha melijke gebreken. Binnen Beuken rode wil men ook plaats kreëren voor mensen die om uiteenlopende redenen geen zin meer in koken of alleen eten hebben. Ouderen die ge brek hebben aan sociaal kontakt kunnen dus ook in aanmerking ko men voor een eetplaats. Is aan een oudere een eetplaats toegewezen dan krygt hy of zij een toelatingsbewijs. Met dit toelatings bewijs kan de ouder bij de receptie van Beukenrode terecht om daar vervolgens maaltijdbonnen te ko pen. Voor ƒ8,50 kan met een drie gangen maaltijd krijgen met een kopje koffie na. De ouderen kunnen dagelijks vanaf ongeveer twaalf uur in het restaurant terecht Zij dienen daar op eigen gelegenheid naar toe te gaan. Daar is gelegenheid voor een praatje, om wat te lezen of te biljar ten. Om half een wordt dan geza menlijk aan tafel gegaan. Op deze wyze wordt vooral veel aandacht aan het sociaal kontakt besteed. Voorlopig wordt nog met vaste maaltyden gewerkt Meerkeuze me nu's is pas in een later stadium mo gelijk. Wèl zal het menu aangepast worden als iemand een bepaald ge recht niet lust. Hij of zy krygt dan een aangepaste maaltyd. Aange paste maaltijden zijn ook mogelijk als er sprake is vap bepaalde diëten. In beide gevallen moet dit van te vo ren wel kenbaar worden gemaakt. Over een half jaar zal over het funktioneren van het eetpunt een evaluatie plaatsvinden. Dan zal bij voorbeeld bekeken worden of aan dit eetpunt nog een vervoerspro gramma moet worden gekoppeld. Ook zal dan bekeken worden of nieuwe eetpunten in andere instel-, lingen tot de mogelijkheden behoren. juli staat in Beukenrode een tafel gedekt waar 10 nuderpn\ gezellig samen een warme manlt.ijd'WSSSBmï Ihunnen nuttigen. Op woensdag 11 juli jl. heeft de kantonrechter een uitspraak ge daan in de gerechtelijke procedure die de Woningbouwvereniging Noord-Limburg heeft aangespan nen tegen dhr. R. de laatste be woner van het Wit-Desselke. Meerdere malen heeft hy een wo ning door de woningbouwvereni ging aangeboden gekregen doch die aanbiedingen steeds afgewezen. R. wilde persé een woning met be drijfsruimte. De woningbouwver eniging kon die echter niet aanbieden. Uiteindelijk heeft de woningbouwvereniging de rechter ingeschakeld. Deze heeft beslist dat R, zijn woning op 1 oktober ont ruimd moet hebben. Voldoet hy niet aan dit bevel, dan wordt zyn woning, op eigen kosten, ontruimd. 'Indien nodig gebeurt dit met om dersteuning van de sterke arm', al dus de gerechtelijke uitspraak. Dhr. De Klerk van de woning bouwvereniging toonde zich zeer verheugd over de uitspraak. "Einde lijk komt er nu een einde aan deze zaak, en wordt het algemeen belang gediend'. De woningbouwvereniging wacht overigens niet tot oktober met de bouwaktiviteiten in het toekomsti ge St. Joriskwartier. Begin septem ber wordt al een aanvang gemaakt met de bouw van huurwoningen. ■t Zodra dhr. R. zyn woning verla-i ten heeft zal het laatste woonblok van Wit-Desselke gesloopt worden. Dan kan ook met de woningbouw op die lokatie begonnen worden. Terwijl de bouwketen al klaar staan, is er nog volop bedrijvigheid rond de woning van R. De fietsenstalling van de gevon den fietsen op het politiebureau is weer overvol zodat besloten is weer tot verkoop van die gevonden fiet sen wordt overgegaan en wel op vrijdag 27 juli a.s.: kijken van 17.00 tot 18.00 uur en de verkoop middels een in een enveloppe ge daan bod vindt na 18.00 uur plaats. De fiets is dan voor de hoogste bieder. WIE KAN INSCHRIJVEN Ieder die in de loop van dit jaar aangifte heeft gedaan van diefstal van zyn of haar fiets kan een bod' komen doen op de dan aangeboden fietsen. De fietsen die niet verkocht worden zullen op de gebruikelijke manier worden afgevoerd. Nogmaals wordt erop gewezen dat het van het grootste belang is om de fietsen te voorzien van de postcode, want dan kunnen de gevonden fiet sen al direct aan de rechtmatige eigenaar of eigenares ter hand wor den gedaan en behoeft er geen ver koop plaats te vinden. Wel zal worden gecontroleerd of er aangifte van diefstal van zyn of haar fiets heeft plaats gehad. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood GROTE COLLECTIE KERSTSTOLLEN Ruime sortering Quiltstoffen Alle Quiltbenodigdheden Cursussen en workshops kado-artikelen patchwork-quiltin gordijn- en kledingstoften tafellinnen en kussens zijden-bloemen bestek: Robbe Berking Wilkens BSF in zilver en edelstaal meubels grenen - lloyd - loom woonideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs Venray Schoutenstraatje 6 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.... wat fijns voor jezelf Daar lust ik wel soep van!! 500 gr. Helmond Ameidestraat 15, tel. 25682 Weth. Ebbenlaan 122, tel. 04920-24640 A.s. zaterdag herdenkt zr. Oda Smits het feit dat zij 70 jaar geleden toetrad tot de orde van de Francis canessen. Zr. Oda Smits. 88 jaar. is geboren en getogen in Overbroek. tussen Leunen en Veulen. Op 18-jarige leeftijd trad zij tot de orde toe en studeerde voor onderwyze- res. Vele jaren heeft zy op een school in Beneden-Leeuwen lesge geven. Toen die school afbrandde verhuisde zij naar een bejaarden huis in Mill, waar zij als direktrice in dienst trad. Daar is zij werkzaam gebleven tot haar 80ste! levensjaar. Ziekte en een sterk verminderd zicht waren de oorzaak dat zij haar werkzaamheden moest stoppen. Zr. Oda Smits woont thans in het klooster Nazareth te Gemert. Daar ontvangt zy a.s. zaterdag van half drie tot zes al haar neven en nich ten om gezamenlijkdit heuglyke feit te vieren. Op maandag 23 juli a.s. staat de Venrayse weekmarkt weer in het te ken van de traditonele Jaarmarkt. De Jaarmarkt vangt aan om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Een aantal bijzondere attrakties staat borg voor een feestelijke en aantrekkelijke Jaarmarkt Zo is uiteraard 'mister X' ook dit jaar weer van de partij en deelt hij waar debonnen uit aan het publiek, die by de marktkramen ingewisseld kunnen worden. Voor de kinderen is er een luchtspringkussen op het schouw burgplein en wordt een kinder- markt gehouden in de Schoolstraat. Ook is er een poppenkast en treedt een goochelaar op- en verstrekt een suikerspinkraam gratis suiker spinnen. De Jaarmarkt zou geen Jaar markt zyn zonder het Karakte ristiek standwerkers-concours. Zo'n 20 tot 25 standwerkers nemen daaraan deel en geven de markt dat extra tintje om het de Jaarmarkt te laten zijn! Burgemeester Defesche zal rond 17.00 uur de prjjzen uitrei ken. Bovendien zorgt een loop orkest voor de muzikale omlijsting van de Jaarmarkt Kortom: het belooft een feestelij ke dag te worden in Ven ray- centrum voor iedereen die de Jaar markt bezoekt Ook de winkels zyn die dag ge opend vanaf 10.00 uur. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 DIEFSTAL AANHANGWAGEN Vanaf een aan de Microstraat gele gen bedrijf werd een aanhangwa gen met huif gestolen. Tbegang tot het bedrijf was verkregen door for cering van de toegangspoort. De waarde van de aanhangwagen be draagt 5.000,-.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1