NU AFGEPRIJSD LAATSTE WEKEN! Meer ruimte voor kinderopvang in Venray T gebr. vnn óooren's perzen Leopold v. Asten naar Europese Ponykampioen schappen Rijk draagt ook bij in sanering grondbedrijf EMOFRA Cervix*: COViNET WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Dameskleding Herenkleding Shopkleding Kinderkleding modehuis Venray krijgt artikel-12 status De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER ENORME VLOOIEN MARKT WANSSUM (centrum) PEEL EN MAAS Peter Winnen afgestapt SPAAR-HYPOTHEEK fijrlVAN DE KAMP PEEL EN MAAS BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! HOLLANDSE NIEUWE DONDERDAG 12 JULI 1990 Nr. 28 HONDERDENELFDE JAARGANG WIJN&DRANKENGROEP Venray Henseniiissstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNgpRANKENGROEP Venrav Henseniusslraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar ƒ13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio ƒ18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden L^ltFAV Nadat het college van B. en W. op 2 juli jl. bestuurlijk overleg hebben gehad met de Provincie en het mi nisterie van Binnenlandse Zaken, is duidelijk geworden dat Venray de artikel-12 status toegewezen zal krijgen. Wethouder Truyen, die dit woensdagmiddag mededeelde, ver wacht 'een definitieve bevestiging hiervan in de loop van augustus. Opvallend is dat de inspecteur van Binnenlandse Zaken, in zyn rapport over het noodlijdende Ven- rayse grondbedrijf, tot de conclusie komt dat de gemeente Venray de sa nering hiervan niet alleen aankan. Volgens hem zal ook het Rijk hierin een bijdrage moeten leveren. Opval lend is die conclusie omdat tot op heden het grondbedrijf bij de aan vraag van een artikel-12 status door een Nederlandse gemeente, altijd buiten beschouwing werd gelaten. VERHOOGDE BELASTINGDRUK Deze verheugende mededeling heeft echter ook een keerzijde. Het Rijk draagt wel by in de sanerings- kosten van het grondbedrijf maar ook de burgers en bedrijven in Ven ray zullen mee moeten betalen. De gemeente heeft van het Rijk de op dracht gekregen om de gemiddelde belastingdruk van de Venrayse in woners mt 60,- te verhogen. Om dat een verhoging van 60,- ineens teveel wordt bevonden (er staan im mers al de nodige andere belasting verhogingen te wachten, wat u elders in deze krant kunt lezen), is besloten om vanaf 1 januari 1991 de belastingdruk met 15,-- te verho gen en dit bedrag jaarlyks met 15,- op te voeren. Enorme keus voor binden: en buiten, halogeen en Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Deze extra belasting zal via de onroerend-goed-belasting geind gaan worden. Wat de precies conse quenties voor een huishouding zul len zijn, is nog niet duidelyk. Volgens wethouder Truyen bestaat er een kleine kans dat dit bedrag van 60- in de komende jaren naar beneden by gesteld kan wor den. "Dan moet er wel sprake zyn van een zeer voorspoedige grond- verkoop van de gemeentegronde", zo stelde hy. Over die grondverkoop is de wethouder vrij positief. "Kei- zersveld loopt als een trein", zo stelt de wethouder. Volgens hem heeft de aanleg van de A73 nu al een merk bare positieye aantrekkingskracht op de Venrayse industriegronden. zondag 15 juli 10-18 uur 175 kramen en atracties int.04920-25483 OPENING Zie elders in dit blad Kinderopvang krijgt in Venray meer ruimte. Ruimte in financiële zin maar ook in de zin van meer op- vanglokalen. Dat blijkt uit de nota kinderopvang, die afgelopen don derdag door de commissie voor on- derwys, jeugd, sport en recreatie werd behandeld. Door het beschikbaar komen van gelden door de belastingsoperatie Oort worden de gemeenten door het Rijk financieel tegemoetgeko men bij het uitbreiden van voorzie ningen van kinderopvang. Die financiën (de Oort-gelden) bestaan uit een exploitatiesubsidie en een investeringssubsidie. Deze laatste is voor Venray een bedrag van 282.000,- ten behoeve van de bouw, c.q. verbouw van accom modatie. SITUATIE Venray kent op dit moment drie vormen van kinderopvang: Het kin derdagverblijf Duimelot, diverse peuterspeelzalen en Gastoude- ropvang. In kinderdagverblijf Duimelot vindt professionele opvang van kin deren tussen 0 en 4 jaar plaats. In Duimelot is ruimte voor 20 kind plaatsen. Dit is niet hetzelfde als aantal kinderen, omdat veel kinde ren niet de hele week opgevangen worden. Momenteel worden zo'n 50 kinderen in Duimelot opgevangen. Duimelot is gevestigd in de voorma lige Claraschool, die door de ge meente beschikbaar is gesteld. Voor de drie full-time krachten ontvangt Duimelot eveneens subsidie. Verder is Duimelot afhankelijk van de hulp van vrijwilligers. Duimelot kent een wachtlijst van ruim 60 kinderen. In de peuterspeelzalen in Venray worden kinderen in de gelegenheid gesteld met leeftijdgenootjes te spe len. De doelstelling is dus anders als bij het kinderdagverblijf. Daar worden kinderen opgevangen om de ouders de mogelijkheid te bie den een taak buitenshuis te kun nen vervullen. Een ander verschil tussen een peuterspeelzaal en Dui melot is dat een peuterspeelzaal een wykfunctie heeft terwijl Dui melot een voorziening voor heel Venray is. Ook peuterspeelzalen kennen een lange wachtlijst De Oort-gelden die de gemeente ontvangt zijn ech ter niet voor de peuterspeelzalen. Verder kent men in Venray sinds 3 jaar het Gastouderprojekt. Taak van het Gastouderprojekt is, het be middelen tussen ouders die opvang voor hun kind(eren) zoeken en ouders die, in eigen huis, kinderen op willen vangen. In het Gastouder projekt nemen kinderen van 0 tot 12 jaar deel. Het Gastouderprojekt is een goede aanvulling op de ande re vormen van kinderopvang. OORT-GELDEN De Oort-gelden zijn een subsidie om kinderopvang in Nederland te stimuleren. De gemeenten ontvan gen 5.000,- per nieuw te creëren kindplaats. Op basis van bepaalde criteria gaat men er bij het Rijk van uit dat er in Venray in het jaar 1993 47 nieuwe kindplaatsen gereali seerd moeten zijn. In de praktijk betekent dit extra kinderopvang van 120 kinderen. Om dit te rea liseren heeft men in Den Haag voor Venray de volgende bedragen gere serveerd: 94.000,- voor 1990 (18,8 nieuwe kindplaatsen); 140.286 voor 1991 (28.1 nieuwe kindplaat sen); 187.048 voor 1992 (37,4 nieu we kindplaatsen) en 235.000 voor 1993 (47 nieuwe kindplaatsen). In Venray kost een kindplaats jaarlyks 9.000- (landelijk 12.000). De ouderbijdrage voor zo'n kindplaats bedraagt ongeveer 2.000. Het Rijk gaat er vanuit dat de gemeente dit tekort zal opvullen. Hierby staat het de gemeente vrij om bedrijven te stimuleren kind plaatsen te kopen. De commissiele den, met name dhr. Poels van de WD, drong er op aan om dit ook zo veel mogelijk te doen. BEDRIJ F80PVAN G Behalve dat de gemeente bedry- ven kan stimuleren om kindplaat sen te kopen, is er sinds begin dit jaar, door een aantal bedrijven de stichting Coördinatie bedrijfsge richte Kinderopvang Noord- Limburg opgericht. Het CBK heeft als doel het promoten en coördine ren van bedrijfsgerichte kinderop vang ten behoeve van werknemers van bedrijven en instellingen in de regio Noord-Limburg. By het CBK zijn oa. Rank Xerox, Nelissen van Egteren Bouwgroep en de gemeente Venray aangesloten. Bedrijven kunnen via het CBK kindplaatsen bij oa. Duimelot ko pen. Ouders van kinderen die ge plaatst worden betalen normaal de ouderbijdrage. Het bedrijf betaalt de rest. Sinds mei van dit jaar heeft Rank Xerox via het CBK kindplaat sen bij Duimelot gekocht. Momen teel genieten drie kinderen van ouders die bij Rank Xerox werken, kinderopvang bij Duimelot. Ook de gemeente Venray wil in het bedrijfsmatig kopen van kind plaatsen het voortouw nemen. Be keken wordt of er binnen de begroting van 1991 ruimte is om 1 2 kindplaatsen te kopen. HUISVESTING Voor uitbreiding van kinderop vang op Duimelot is natuurlijk ook meer ruimte nodig. Het Ryk stelt hiervoor een investeringssubsidie van 282.000 beschikbaar. Duime lot zal de nog resterende drie loka len in de Claraschool in de komende jaren voor kinderopvang mogen gaan gebruiken. Om alle 47 extra kindplaatsen te kunnen huis vesten komt Duimelot 1 lokaal tekort Eigenlijk waren deze lokalen toe gezegd aan Peuterspeelzaal Cen trum aan de Prins Berhnardstraat. De peuterspeelzaal is daar gehuis vest in een noodlokaal, dat echter slooprijp is. Daarom zal nu bij de Claraschool een bouwplan in ontwikkeling wor den genomen, voor vervangende huisvesting voor peuterspeelzaal Centrum (2 lokalen), èn voor aan vullende huisvesting voor Duimelot (2 lokalen). Financiering van het bouwplan zal geschieden door gebruik te ma ken van de investeringssubsidie èn middels de opbrengst van de grond aan de Prins Bemhardstraat 145.000), waar nu nog de peu terspeelzaal op staat. Er bestaan overigens plannen om op deze grond woningen te bouwen. Peuterspeelzaal Centrum: het ge bouw wordt gesloopt en de peu terspeelzaal verhuist Tiaar twee nieuw te bouwen lokalen bij Dui melot Op deze plek zal zo goed als zeker woningbouw gepleegd wor den. Zes a acht woningen, mogelijk voor ouderen, zullen hier verrijzen. 'n abonnement waard Peter Winnen is gisteren, in de etappe van St Gervais naar Alpe d'Huez, by de ravitaillering af gestapt. De Venrayer ondervond te veel hinder van zyn blessures, over gehouden aan een botsing met een NOS-wagen, vlak voor aanvang van de Tour. Elders in dit blad vindt u nog een artikeltje over Peter Win- ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 nen. Dit ontvingen wy dinsdag avond, toen er van opzeggen nog geen sprake was. uw weekblad Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 DUIZENDEN PERZISCHE TAPIJTEN Marocberbers. kussens, lopers, lassen, salonmaten, halmalen. eetkamermaten enz Rechtsreeks van importeur naar particulier!! Totale verbouwingsuitverkoop Perzische en Oosterse tapijten Gebr. Van Dooren heeft de mooiste Oosterse tapijten van Nooid-Limburg. VANWEGE RENOVATIE van onze zaak in Venray zijn deze nu ongekend goed koop te verkrijgen, NIT ALLEEN in Venray maar ook in onze zaak te Blerick. Profiteer nu! 1 Kloosterstr. 66 Zorg dat u er J Bierick bii bent!!! ij i. Schoolstraat 11 Vandaag zal de Nederlandse dressuur- en springequipes afrei zen naar de Europese ponykampi oenschappen, die komende week in Italië gehouden worden. Onder de deelnemers bevinden zich 5 Limburgse combinaties. Bij de springequipe zyn vier Lim burgers die de nederlandse eer hoog gaan houden in het land. waar de wereldkampioenschappen voet bal nog maar net zyn afgelopen. De beryamin van de equipe is de pas 13-jarige Leopoltj v. Asten uit Ys- selsteyn, wiens vader geen onbe kende in de Limburgse springsport is. Leopold rijdt al vanaf zyn vyfde jaar pony en is op 8-jarige leeftyd gaan springen. Zijn inmiddels flink gegroeide erelijst is te lang om op te noemen. Leopold is een talent wiens ry stijl wel eens vergeleken werd met die van Henk Nooren, een springruiter die lange tijd aan de wereldtop heeft meegesprongen. Zyn talent blijkt o.a. uit het fveit dat hij meerdere pony's naar de zwaarste klasse bij de pony's heeft gebracht. Ofschoon zijn broer Ma- thys ook niet onverdienstelijk rijdt, profiteert hy toch mee met het ta lent van Leopold. In de Keulsche Pol foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Leopold's troef voor de Europese kampioenschappen is de pony Ca- therson Redgold. Met hem nam Le opold na twee selectiewedstrijden (Maasbree en Volkel) een derde plaats in. Toen echter de selectie wedstrijden in Ermelo en Deurne achter de rug waren stond de jeug dige combinatie uit Ysselsteyn tweede en verdiende daarmee roy aal een plaats in de Nederlandse springequipe. Als voorbereiding heeft de Neder landse springequipe al een eerste internationale test achter de rug. In Berlyn, waar alle EK deelnemers aan de start verschenen, wist Leo pold zich vqor de individuele finale wedstrijd té plaatsen. De Europese kampioenschappen springen en dressuur voor pony's vindt plaats van 15 t/m 18 juli in Pratoni del Vi- varo by Rome, waar eens de Olym pische zomerspelen werden gehouden. de enige echte smakelijke traktatie uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1