ttet* t homassen Parkeerperikelen in de Schoolstraat Spetterende prijzen! „velfcum" Mestverwerking moet kunnen op Smakterheide èn in het overschotgebied Villerov Boch center Jac Siebers opnieuw nationaal kampioen boogschieten WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 4 l Merkkleding in prijs verlaagd, óók spijkerbroeken. Stem- bureau's Pogi ng tot iiibïraak wijk centrum Extra geld voor wegen HOLLANDSE NIEUWE [spaarhypotheek! CÉ De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT DONDERDAG 5 JULI 1990 Nr. 27 HONDERDENELFDE JAARGANG CoviNET WIJN&DRANKENGROEP Ven ray Henseniusslraal 1 04780-81801 PEEL EN MAAS VANguRMv ENGHOfcP Venray Henseniusslraal 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAV Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling f ZO.-' Hoewel de gemeenteraadsverkie zingen nog maar net achter de rug zijn, wil dhr. V.d. Vorle van de ge lijknamige fraktie nu al aandacht voor de eerstvolgende verkiezin gen. Hy was van mening dat de lage opkomst in de gemeente Venray te wijsten was aan een slechte inde ling van de stembureau's. Veel, vaak oudere, mensen moesten volgens hem te ver lopen om by het aange wezen stembureau te komen. Vol gens Van de Vorle moet een stembureau centraal liggen, met al- e stemmers in een cirkeltje erom heen wonend. Hy noemde als voorbeeld het tembureau St Servatius, waar vol- ;ns hem een zeer lage opkomst te oteren viel. De loopafstand voor 3el kiezers was volgens Van de Vor- te groot. Hy pleitte voor wijziging n stembureau's m.n. locaties St. ma en St Servatius, en uitbrei- ng met twee nieuwe bureau's. Burgemeester Defesche bestreed 4, relatie afstand7opkomst tijdens ie verkiezingen. Volgens hem is he 't niet te voorkomen, dat iemand wt fl eens verder moet lopen. "Het is ni» ;3t mogelijk om iedereen naar het dii chtsbijzijndste stembureau te kr ijgen". i Die mening van de burgemeester wl llen wij best onderschreven. Na- vo> rsingen in de verkiezingscijfers vai i maart leert ons dat in Venray- koi ia, op St. Servatius de hoogste op kon ast (59%) werd genoteerd. In de wyl t Brukske, waar twee stembu reau fs toch zeer centraal gelegen zyn werd de laagste opkomst geno teen 1 (41 en 49 Opvallend in de ze za ak is dat de fraktie Van de Vorle op St Servatius slechts 81 stemmen kree; g en daarmee het laagst scoor de. (I 3ok op de locatie St Anna kwa1 ai de fraktie met de minste sten. anen uit de bus. Uiti breiding van het aantal stem- bureij iu's zag burgemeester Defe sche ook niet zitten. "Autoi matisering van het stemmen was ei r op gericht het aantal stem- bureai a's in te krimpen", was de me ning v an dhr. Defesche. Hy zag dan ook ge en enkele reden om uitbrei ding te óverwegen. Wel zegde hij toe dat de indeling van de gebieden rondom de stembureau's bekeken zouden worden. BROEKEN o. DUUR? KOM NOU!!! Overloon, Vriierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbiiree, Dorpstraat 93 Telet'aaon 04765-3395 Heythuysenj,, Telefoon 04749-3866 Het afgelopen weekend is ge tracht met geweld binnen te komen in het aan de Beukenlaan gelegen wykcentrum. Met een koevoet was getracht zowel de deur als een raam open te breken, maar dat was niet gelukt De politie sluit de mogelyk- heid niet uit dat de dader in zyn werk is gestoord. Als dat het geval is worden de personen (of persoon)! die de dader bemerkt hebben, ver- zocht de politie hun constateringen 'e vertellen. Opnieuw heeft de inspecteur van het ministerie van Binnenlandse zaken, die onderzoekt erf Venray ar tikel 12 gemeente wordt de proble men van het Venrayse wegennet onderkend. Afgelopen maandag liet hy het college van b. en w. weten dat het bedrag, dat in voorgaande jaren voor wegenonderhoud op de begroting was geplaatst veel te laag was. In die begrotingen werd een bedrag van 8 a 9 ton voor wegenon derhoud gereserveerd. Een bedrag dat door alle bezuinigingen mini maal was. De inspecteur heeft nu, na bestudering van o.a. een rapport van de grontmij geconcludeerd dat dit bedrag te laag is. Volgens hem is jaarlijks zeker het dubbele bedrag nodig om verder achterstallig wege nonderhoud in Venray te voorkomen. Thans wordt nog bekeken hoe hoog het exacte bedrag is. dat jaar- lyks nodig zal zijn om verdere ver kommering van de Venrayse wegen te voorkomen. Wanneer de ge meente Venray over dit bedrag kan beschikken is ook nog niet dui- delyk. de enige echte THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY TAXATIEKANTOOR raedts voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 STOMERIJ y Veltumse Kletten 58a - Tel. 84257 Poststraat 6 - Tel 82025 venray Gemeente presenteert nota uitgangspunten mestverwerking: Deze week presenteerden de wet houders Kersten en Hoppenreijs de gemeentelijke nota uitgangspunten mestverwerking in de gemeente Ven ray. In deze nota worden uitgangspun ten voorgesteld, van waar uit men in het najaar van 1990 kan komen tot de keuze van een aantal locaties, waar mestverwerking mogelijk moet zijn. In de nota worden dus nog gèèn loca ties aangewezen. Afgelopen maandag werd de nota voorgelegd aan de leden van de dorpsraden Ysselsteyn, Veulen, Hei de, Merselo en Vredepeel. Deze dor pen liggen in of tegen het mestoverschotgebied binnen de ge meente Venray. Gisteren, woensdag, werd de nota gepresenteerd aan af gevaardigden van bedrijven van Smakterheide. UITGANGSPUNTEN Mestverwerking is een noodzake- lyke maar tevens gevoelige zaak. Dat bleek in het verleden toen de gemeente Venray in Ysselsteyn, en later in Heide, een locatie aanwees waar volgens het college van b. en w. mest verwerkt kon worden. Dit stuitte op grote bezwaren van om wonenden en de gemeente moest erkennen dat met de gevolgde pro cedure geen schoonheidsprys was verdiend. Daarom heeft de gemeente nu een andere weg ingeslagen. Nu wordt niet meer aangehaakt op ini tiatieven van particulieren. De ge meente bepaalt nu op welke loca ties in Venray mestverwerking mo gelyk kan zijn. Particuliere initia tieven kunnen daar dan op inspringen. In de nota worden de volgende uitgangspunten aangedragen om tot mestverwerking in Venray te komen: aan elke oplossing die kan by- dragen aan een terugdringing van het mestoverschot wordt zo wel in het milieu- als het ruimte- lyk ordeningsbeleid hoge prioriteiten toegekend; de te ontwikkelen mestverwer kingsfabrieken dienen te vol doen aan te stellen milieuhygië nische en planologische rand voorwaarden; de uitvoerbaarheid van de te kie zen oplossingen dient reëel te zyn. PRIORITEIT Initiatieven die leiden tot vermin dering van het mestoverschot krij gen by de gemeente hoge prioriteit. By de gemeente is men zich er ter dege van bewust dat maatregelen noodzakelyk zijn. In de nota Wordt gewezen op cijfers van het CBS, die aangeven dat in 1988 binnen de ge meente Venray 970.108 ton mest werd geproduceerd, die 4,2 miyoen kilo fosfaten bevatte. In de gemeen te Venray mag tussen 1991 en 1994 jaarlyks 1,6 miyoen kg fosfaat uit gereden worden. Er is dus een over schot van 2,6 miyoen kg. Als men dan kykt dat in 1995 in Nederland een mestproduktie van 6 miyoen ton wordt verwacht, waarvan 3 mil joen alleen al in Venray wordt ge produceerd, is het niet verwonder- ly k dat het college van b. en w. er al les aan wil doen om mestverwer king in Venray van de grond te krygen. VOORWAARDEN Het college van b. en w. gaat er in de nota van uit dat mestverwerking mogelijk moet zyn op industrieter rein Smakterheide. Het bestem mingsplan aldaar staat de vestiging van een mestverwerkingsfabriek toe, met inachtneming van de gel dende gebruiks- en bebouwings voorschriften. Om tot mestverwerking in het overschotgebied te komen heeft de gemeente een aantal voorwaarden op papier gezet. Zo zal aan alle mi lieuwetgevingen en ruimtelyke or dening wetgevingen voldaan moeten worden. Ook zal de kwali teit van het wegennet rondom een locatie, op een mestverwerkingsfa briek moeten zyn afgestemd. De constructie van de wegen moet be rekend zyn op vrachtwagens met ca. 35 ton laadvermogen. De breed te van de weg zal minimaal 5 meter moeten zyn. Met betrekking tot de ze infrastructuur wordt in de nota wel melding gemaakt van enkele wegen die als ontsluitingsweg ge schikt worden geacht Dat zyn de Deumeseweg, de Peelweg/Jan Poels- weg/Puttenweg, de Ysselsteynseweg en de Paardekopweg. De laatste twee zullen wel verbreed moeten worden. In de nota wordt verder gesteld dat de milieuhygiënische effecten van een mestverwerkingsfabriek op de omgeving aanvaardbaar moet zijn. Vestiging van een mestverwer kingsfabriek nabij woonbebouwing is alleen mogelyk als de afstand tussen beiden minimaal honderd meter bedraagt. De afstand van ver- zuringsgevoelige gebieden (bosge bieden en houtwallen) wordt gesteld op 500 meter maar minder kan hierby in overweging worden genomen. Indien een mestverwerkingsfa briek in het overschotgebied wordt gevestigd, dan dient die fabriek op een verantwoorde wijze te worden ingepast in het landschap. REËEL UITVOERBAAR Indien een initiatiefnemer bij de gemeente aanklopt, zal ook worden bekeken of zijn plannen reëel uit voerbaar zyn: is het plan econo misch onderbouwd, zyn er geen onevenredig hoge planschade claims te verwachten; kan de initia tiefnemer de benodigde gronden verwerven. VERDERE AANPAK De dorpsraden en industrieën, wiens reacties U elders in dit blad kunt lezen, hebben tot 1 september de tyd om op deze nota te reageren. Daarna zal de nota, al dan niet aan gepast, worden voorgelegd aan de raadscommissies en de gemeente raad. Die zullen hierover in oktober een oordeel vellen. Wordt de nota goedgekeurd, dan kan worden over gegaan tot het aanwy zen van loca ties. Wordt deze nota echter afgewezen dan moet men conclude ren dat mestverwerking in Venray, uitgerekend de plek waar in Neder land de meeste mest wordt gepro duceerd, niet mogelyk is.... INTERIEURVERZORGING Wilhelmlnasiraai 6 - Venray - 04780-82510 ArtiforC Gelderland IÜilsla Am» Thonel Jori sn Bielefeld Charm Classic Raanhiiis Koekoek In de Schoolstraat, langs het Schouwburgplein, zyn twee (grote) invaliden-parkeerplaatsen gereali seerd. De daarnaast gelegen par keerplaatsen zyn vry, voor iedereen. Voorheen was op deze par- keerstrook, 's maandagsmorgens, ruimte gereserveerd voor de ANWB-bus. Daartoe waren, als waarschuwing, een viertal parkeer vakken van een kruis voorzien. Then de ANWB-bus plaats moest maken voor twee permanente invaliden-parkeerplaatsen, werden drie parkeervakken tot twee vak ken heringericht In het vierde vak liet met het kruis staan - zonder dat het nog enige betekenis had. Dat. parkeervak met kruis zorgt voor veel vergissingen. Niet alleen menen invaliden onterecht dat die plaats ook voor hen gereserveerd is; maar ook de gewone burger twyfelt eraan of hy daar mag parkeren ja of nee? Het gevolg is, dat deze plaats dikwyls onbezet is, zelfs tydens spits-uren... Maar niet alleen de gewone bur ger vergist zich daar. Ook de politie weet kennelijk niet hoe de zaken er feiteiyk geregeld zyn. Deze week za gen wij namely k, dat een politie patrouille een bonnetje uitschreef voor een automobilist die er gepar keerd stond. De goeie man was éch ter helemaal niet in overtreding. Diezelfde parkeerstrook zorgt nog voor meer strubbelingen. Sinds de wekelykse makrt zodanig is uitge breid, dat er ook in de Schoolstraat kramen geplaatst worden, geldt er op die dag een parkeerverbod voor vier parkeerplaatsen. Tegen die re geling kan niemand iets hebben. Alleen... die vier parkeerplaatsen zyn voor de groeiende Venrayse markt niet voldoende. De heren kramenbouwers - en na hen de marktkooplieden - nemen ook de ruimte voor drie volgende parkeer vakken "in beslag". Met het weke lykse gevolg, dat een aantal auto's de gehele marktdag staat ingeslo ten; ze kunnen er niet meer uit.. Nu het er naar uitziet dat de re novatie van dit gedeelte van de Schoolstraat en het Schouwburg plein het eerste jaar nog niet aan bod komt is het wel zaak, dat de ge meente orde op zaken stelt! Dus: geen kruis op 'n parkeervak dat vry behoort te zyn en verder duidelyk aangeven hoever er ter plaatse kramen geplaatst mogen worden, respectievelijk in hoeveel vakken er 's maandags niet gepar keerd mag worden. i>l-~L; VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood GROTE COLLECTIE KERSTSTOLLEN Ruime sortering Quiltstoffen Alle Quiltbenodigdheden Cursussen en workshops kado-artlkelen patchwork-quillin 4c gordijn- en kledingstoffen 4c tafellinnen en kussens zijden-bloemen bestek: Robbe Berking Wilkena BSF in zilver en edelstaal 4c meubels grenen - lloyd - loom 4c woonideeën 4c schilderijen aquarellen 4c hebbedingen Tineke Meurs Venray Schoutenstraatje 6 04780-88566 iets leuks voor 'n ander.... wat fijns voor jezelf De heer Jac. Siebers van de Mer- seloseweg heeft afgelopen zondag te Venlo opnieuw de nationale titel boogschieten 25 meter behaald. Met een totaal aantal punten van 475, hetgeen zeer hoog is, sleepte hij de titel in de wacht. Al vele ma len behaalde dhr. Siebers. lid van handboogschuttery Diana, de titel. De laatste keer was dat in 1988. AI ruim 30 jaar staat Jac. Siebers aan de nationale top van de hand boogschuttery. Vanaf 1959 is hy ve le malen uitgekomen voor het Nederlandse en/of Limburgse team. Zijn totaal aantal officiële inter lands staat op 42 terwyl hij ook aan 78 semi-interlands deelnam. Jac. Siebers is bovendien enkele malen rekordliouder geweest op de onder delen 18 m en 25 meter. Een van zyn hoogtepunten in de handboogschuttery was zyn 25e in terland, op 10 september 1978 te Hoogstraten. Dhr. Siebers is 57 jaar oud en denkt voorlopig nog niet aan stop pen. Binnen de vereniging heeft hy al 27 keer de koningstitel veroverd. Het blijft voor hem nog elk jaar een uitdaging om die titel te behouden. Naar zyn zeggen zullen de medeclu bleden nog lang stryd moeten voe ren om die titel te behalen. ANNIE THIJSSEN Bijna had handboogschuttery Diana twee kampioenen gehad. Na een spannende strijd in de dames klasse ging de titel met een puntje verschil aan Annie Thijssen voor bij. Door deze tweede plaats heeft zij zich voor de vierde keer geplaatst voor het Nederlandse team, voor waar een goede prestatie. Annie Thijssen is 29 jaar en woonachtig te Maashees. Zij beoe fent de handboogsport sinds 1980. In diverse klassen kon zij al eens beslag leggen op de nationale titel. Ook behaalde zij diverse malen het Limburgs kampioenschap. VOOR JONG EN OUD Velen denken dat handboog schuttery een cafésport is. Dit idee ontstaat omdat vaak geoefend wordt in café's en zalen (wegens ge brek aan andere locaties). Niets is minder waar. De handboogschutte ry is een zeer serieuze spon u«e veel inspanning vereist maar ook zeer ontspannend kan werken. Vanwege dit „verkeerde" beeld van deze sport, wordt handboogschutte ry vaak als ontaantrekkelijk om schreven. Bij handboogschuttery Diana wordt het tegendeel bewezen. Met haar 35 leden stevent de ver eniging af op het 100-jarig bestaan in 1997. Een oude vereniging dus, die echter ook aan het vergryzen is. Daarom zoekt men by Diana naar jeugdleden voor deze sport. Geïnte resseerden kunnen zich melden by het secretariaat van Diana, dhr. Thyssen, tel. 04782-626. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 BEENVERWONDINGEN Woensdagmorgen omstreeks 10 uur wilde een 17-jarige bromfietser rydende over de Paterslaan linksaf de Kruisstraat inrijden en verleen de geen vrye doorgang aan de per sonenauto bestuurd door een 41-jarige inwoner van Venray. De bromfietser kwam door de botsing ten val en moest met beenverwon dingen naar ziekenhuis worden vervoerd. In de Keutsche Pot loundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1