Over vier jaar zijn bodem en grondwater weer zuiver Peter Winnen Nederlands kampioen bij de profwielrenners ZOMEROPRUIMING. EMOFRA I SPAAR-HYPOTHEEK I CQViNET WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING KEUZE, ZOVEEL KLASSE, ZOVEEL KORTING IN DE GRANDIOZE Het loont beslist de moeite om j bij ons binnen te stappen, want de enorme kortingen op de voorjaarscollectie liegen er niet om. Ga perfect gekleed voor een uitgeklede prijs!! modehuis Samenwerking wil extra subsidie voor kerken BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT De bodemverontreiniging bij Rank Xerox gevraagd:. zelfstandig werkende kok (m) (Full-Time) Wereldwinkel heeft nog geen onderdak speciale aanbieding electrische- en motor- gazonmaaiers Op Op Villeroy Boch CENTER >Jc VAN DE KAMP J DONDERDAG 28 JUNI 1990 Nr. 26 HONDERDENELFDE JAARGANG WIJN0DRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNÖDRANKENGROEP 44 Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 n UITGAVE:/ DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - .Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden 'Kunnen kerken, die tevens rijksmonument zijn, van de ge- - meente geen extra subsidie krij gen?' Dit vroeg dhr. Den Brok zich afgelopen dinsdag tydens de raads vergadering af. Tijdens die vergade ring werd het meerjarenprogram ma restauratie rijksmonumenten in Venray behandeld. Uit dit pro gramma blijkt dat er pas in 1995 geld vrijgemaakt kan worden ten behoeve van de restauratie van de O.L. Vrouwekerk in Oostrum en de Grote Kerk in Venray. Dhr. Den Brok vond dit lang duren. Hij was bang dat de kosten die nu geraamd worden voor restauraties, dan veel hoger zullen uitvallen. Dhr. Dhr. Brok maakte verder een vergelijking tussen molens en ker ken. Volgens hem zijn molens niet funktioneel meer in deze tijd. Ker ken wel. Kerken overstijgen zelfs het belang van de parochie. Als voorbeeld droeg hij de Grote Kerk aan die een grote trekpleister is binnen Venray. Den Brok vraagt zich af of een gemeentelijke by dra- ge mogelyk is naast de rijksbijdra ge om sneller tot restauratie over te gaan: 'Beide kerken zijn in een slechte toestand. Het belang van de ze gebouwen acht ik hoger dan b.v. een zwembad of schouwburg. Zou den we niet moeten denken aan een extra subsidie voor deze monu menten?' Het is overigens niet zo dat dhr. Den Brok subsidie ten behoeve van de restauratie van molens afwyst 'Wel moet er naar gestreefd worden dat deze molens ook funktioneel worden. Zorg ervoor dat ie draait, b.v. een keer per maand'. U koopt toch ook een echte spijkerbroek JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214 Burgemeester Defesche had er geen moeite mee dat het belang van een kerkgebouw hoog werd inge schat. Hij vroeg zich wel af of dat een reden moest zijn om extra sub sidie te geven voor het onderhoud van een kerk. Volgens de burgemeester is er wel een provinciale subsidie voor bui tengewoon onderhoud aan kerken. De gemeente moet dan wel voor eenzelfde bedrag een subsidie verle nen. Dhr. Defesche kon echter niet 100% zeker zeggen of die regeling nog bestaat. Dhr. Truyen hield als wethouder van financiën de hand voorlopig nog op de portemonnee. Hij wees erop dat Venray nog steeds een arti kel 12-gemeente is. 'We hebben no£ veel geld nodig. Het is niet zo dat we, nu we extra geld krijgen, veel kunnen. Elke gulden zullen we minstens vijf keer om moeten draaien voordat we die uitgeven'. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Ongeveer een jaar geleden werd bekend dat het Rank Xerox-terrein op zes plaatsen ernstig vervuild was. Afval resten van gevaarlyke stoffen die bij het produktie-proces van kopieerapparaten gebruikt wer den, waren in de bodem terecht gekomen. Het betrof hier hoofdza- kelyk vluchtige organische stoffen. Nu een jaar later, is men bij Rank Xerox volop aan het werk om de bo dem en het grondwater te zuiveren. Een schoonmaakproces dat nog ze ker vier jaar zal duren, voordat bodem en grondwater helemaal ge zuiverd is. METHODE Omdat de vervuiling op het ter rein niet uit zware metalen bestaat hoeft er geen grond afgegraven te worden. Speciale processen waarbij lucht en water uit de bodem ont trokken worden, worden daarom toegepast. Afgelopen jaar heeft men het zuiveringsproces eerst profma- tig uitgeprobeerd omdat elke bo dem andere eigenschappen heeft. Voor de zuivering van de bodem moet lucht uit de grond onttrokken worden. Dit gebeurt door de grond met een dekzeil af te dekken. Po- reuse pijpen worden de grond inge boord. Deze worden op een pomp aangesloten waarna de lucht uit de grond wordt gezogen. De lucht stroom In de bodem veroorzaakt een verdamping van de vervuilende bestanddelen. Die dampen worden dus uit de bodem gezogen en door een aktief-koolstof-filter geleid, die de verdampte vervuilende bestand delen absorbeert Op drie van de zes lokaties is men nu volop bezig de bodem te reini gen. Het proces, dat al 140 dagen, 24 uur per dag continu, aan de gang is, duurt nog enkele maanden. Daarna zullen de andere drie loka ties aan bod komen, terwyl op deze eerste lokaties begonnen wordt met het grondwater te reinigen. Men hoopt over een jaar de bodem hele maal gezuiverd te hebben. GRONDWATERREINIGING Het diepe en ondiepe grondwater zullen met behulp van een beluch tingstoren gereinigd worden. Deze techniek bestaat uit het onttrekken van grondwater uit putten. Vervol gens wordt dit water naar de top van een zuiveringstoren geleid. Daarna stroomt het water naar be neden en wordt de val door het vul materiaal in de toren gebroken. Tbgelykertyd wordt onderin de to ren lucht geblazen. Het intensieve contact tussen de opwaartse luchtstroom en de verontreinigde waterdruppels zorgt ervoor dat de vervuilende bestanddelen verdam pen en meegevoerd worden door de luchtstroom. Deze luchtstroom wordt dan uitgestoten uit de top van de toren. Deze techniek, die veelvuldig wordt gebruikt heeft een bewezen rendement van 98-99% voor het verwijderen van de aange troffen verontreinigingen. De luch- temissie van de zuiveringsteren zal de gestelde limiet van lkg/dag aan gechloreerde koolwaterstoffen niet te boven gaan. Alle componenten die uitgestoten worden in de atmos feer zijn afbreekbaar en worden af gebroken door de ultraviolette straling van het zonlicht (m.u.v. fre on, dat in minimale hoeveelheden voor een nieuw te openen restaurant in 't centrum van Venray. - een goed Salaris - zeer gunstige werktijden - een prettige werkkring - zondags en dinsdags vrij Uw sollicitaties zien wij gaarne voor 1 augustus a.s. tegemoet. Ttelefomsche afspraak met hr. M.A. Stoks, tel. 04780-88000. Wij bieden: De Wereldwinkel Venray heeft voorlopig nog geen onderdak. Op zyn vroegst in het najaar kan by de gemeente bekeken worden of er gel den vry gemaakt kunnen worden waardoor de Wereldwinkel even tueel onderdak kan kragen. Voorlopig zullen de Wereldwinkel medewerkers het met een markt kraam in het Venrayse winkel centrum moeten doen. Afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering voor jeugd, sport, recreatie en onderwys stelde mevr. Roling van Samenwerking hier vragen over. Wethouder Driessen kon haar slechts mededelen dat eerst de eva luatie van het Divinolandia projekt moet worden afgewacht. De Venray se gemeente verleent financiële hulp aan zr. Eibers in het Brazili aanse Divinolandia. 'Pas als dat pro jekt is afgerond kan geld worden vrygemaakt voor andere doelein den, zoals de Wereldwinkel' is het standpunt van de wethouder. Het college van burgemeester en wet houders staat overigens zeer posi tief tegenover het Wereldwinkel initiatief. Deze aktiviteit heeft volgens de wethouder wel degelijk een duidelijk draagvlak binnen het Venrayse. Er is op dit moment al leen geen akkommodatie en geen geld. Schoolstraat 26 Venray Dhr. Kapteijns van Rank Xerox legt uit hoe de zuiveringstoren werkt Vierentwintig uur per dag wordt hier water omhoog gepompt en gezuiverd. aanwezig is). Het water wordt uiteindelijk ge loosd op het riool en via de water zuivering verder geleid. Eerst zal het ondiepe grondwater gezuiverd worden, voordat met het diepe grondwater wordt begonnen. Dat zal ongeveer zomer 1992 zijn. Reiniging van het diepe grondwater neemt dan nog twee jaar in beslag. VEENLAAG Op een van de verontreinigde lo katies heeft men te maken met een veenlaag in de bodem. Veen heeft de eigenschap om als een spons te werken. Op die lokatie is het onmo gelijk om lucht of water gescheiden omhoog te pompen. Hiervoor is een speciale techniek ontwikkeld, het 'Jewel Fhce Extraction proces'. Lucht en water wordt tegelykertijd aan de bodem onttrokken waarna in een vat de lucht en het water van elkaar gescheiden worden. De lucht wordt vervolgens door de aktief- koolstof-filters geleid en gezuiverd terwyl het water naar de zuive ringstoren wordt geleid. Voor deze speciale techniek heeft Rank Xerox in de Verenigde Staten een patent aangevraagd. KOSTEN Rank Xerox heeft het schoon maakproces geheel in eigen hand genomen. Gewerkt wordt wel vol gens de normen van de overheid. Die overheid, in dit geval de provin cie, zorgt ook voor de kontrole, zo dat men aan het einde er zeker van kan zyn dat de grond daadwerke lijk schoon is. Ook de kosten, die dit schoon maakproces met zich meebrengt, zullen volledig door Rank Xerox ge dragen worden. Het vooronderzoek heeft het bedrijf al 2 miljoen gul den gekost. De kosten van bodemsa nering en grondwatersanering bedragen nog eens 4 miljoen gulden. Verder is men by Rank Xerox volop bezig met het nemen van pre ventieve maatregelen om vervui ling in de toekomst te voorkomen. Deze maatregelen houden o.a. het ondoordringbaar maken van werk vloeren e.d. in. De kosten die hier mee gepaard gaan, worden tussen de IV2 en 3 miljoen gulden geschat. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie .of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON MOTOR TERUGGEVONDEN In de bossen van de Maasheseweg werd een Honda 250cc motor onbe heerd aangetroffen. Die motor bleek in september 1987 in Gemert ontvreemd te zijn. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood /I Wil It kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf Zijn laatste aansprekende over winning op de fiets dateerde alweer van ruim driejaar geleden, toen hy een etappe won in de Ronde van Zwitserland. Hy werd in dat jaar tweede in het eindklassement, op slechts 1 sekonde van Andrew Hampsten. Afgelopen zondag kon Peter Win nen opnieuw het zoet van de over winning proeven, en wat voor een overwinning. Tijdens het Neder lands Kampioenschap, een rit over 230 km, sloop Peter Winnen op 25 km van de aankomst weg uit een sterke kopgroep, die hem niet meer terugzag. Met een voorsprong van anderhalve minuut arriveerde de Venrayer als eerste aan de finish, en kon hy zich laten huldigen in de rood-wit-blauwe kampioenstrui. VORM Behalve het feit dat dit voor Peter Winnen de eerste overwinning in drie jaar is, is het ook zijn eerste overwinning —in zyn b(jna tien jarige profcarriere— in een een daagse wedstrycL Voor sommigen een verrassing, voor anderen een bevestiging van de vorm waarin Pe ter Winnen dit jaar steekt Al vrij vroeg in het wielerseizoen was hij van voren te vinden. Dat resulteer de in goede klasseringen in o.a. Luik-Bastenaken-Luik en de Grote Prjjs van Frankfurt (resp. 11e en 3e). Tbch bleef Peter Winnen afgelo pen zondag vry nuchter onder zyn overwinning. 'Het was een moeilyk parcours' was zyn mening. 'In de laatste ronde ging het daarom ook niet echt hard meer', aldus de kers verse kampioen. Maar in die laatste ronde kon hij zijn voorsprong zelfs nog iets vergroten. Ook de konkur- rentie zat dus stuk. Echt gemakkelyk ging het dus al lemaal niet maar ook in het be gin van de wedstrijd liep het by Peter Winnen nog niet lekker: 'In het begin ging het niet zo dende rend. Pas na een ronde of acht be gon het allemaal wat soepeler te draaien'. HULDE Tben liy zondagavond tegen half negen thuis arriveerde trof hij zyn Wethouder Driessen overhandigde zondagavond namens het gemeen tebestuur een bos bloemen aan de kersverse kampioen. huis versierd aan. Buurtbewoners (zo'n 40 50 personen) verwelkom den hem met luid applaus en vele bossen bloemen. Op een vlag was de tekst 'En nu Alpe d'Huez WINNEN' geschreven. Een wens van vele fajis. Peter zelf heeft het winnen van een etappe niet direkt als hoofd doel. 'Iedereen wil een etappe win nen, dus het blyft moeilyk'. Iiy heeft zich wel voorgenomen om in een van de bergetappes een hoofd rol te spelen. Als de kans zich dan voor zal doen zal hy zeker een gooi naar een etappe-overwinning doen. Een hele hoge positie in het alge meen klassement ziet hij niet echt zitten: 'Onze ploeg is ingesteld op dagsuksessen. Ikzelf heb binnen de ploeg een vrye rol'. Een rol die Peter Winnen wel bevalt. Hij heeft het by zyn nieuwe werkgever dan ook aar dig naar zyn zin. Een andere reden waarom het al gemeen klassement voor hem niet zo telt is de discipline van het tyd- ryden. 'Ik verlies daarin teveel tijd om aanspraak te maken op een van de bovenste plaatsen'. A.S. zaterdag begint de Tbur de France in Futu ros cope. Pas in de negende etappe doemen de eerste bergen op. waar Peter Winnen dan een poging zal doen om een hoofd rol te kunnen spelen. Peel en Maas zal de Tbur de France dit jaar wat nadrukkelyker volgen. Een specia le verslaggever zal voor ons blad met de tourcaravan meeryden en wekelijks een bydrage over de ver richtingen van Peter Winnen brengen. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1