Si Jozefweg blijft gehandhaafd Missieclub 'Comeo' viert zijn zilveren jubileum Nieuwbouw polikliniek officieel van start MATH JANSSEN Flancy-fair op 23 en 24 juni a.s. Pottenbakkerij Rooyart 1 Wijkgezondheidscentrum Landweert gaat uitbreiden EMOFRA MATH JANSSEN Telefoon 04760-73647 DE RUDENDE THUISWINKEL VOOR DE COMPLETE WONINGINRICHTING 'V WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING I SPAAR HYPOTHEEK PEEL EN MAAS Villeroy Boch center r\ wn it BETER LICHT BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! HOLLANDSE NIEUWE iNDERDAG 21 JUNI 1990 Nr. 25 HONDERDENELFOE JAARGANG CoviNET wunQdrankengroep Venray Heriseniusslraat 1 04780-81801 CpvfNxrr wunQdrankemgroep Venray Henseniusstraai 1 04780-81801 PEEL EN MAAS >r* JITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF EV. - VENRAY ier Srotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Straatnaamgeving is eigenlijk een taak van de gemeenteeraad. Die heeft deze taak echter overgelaten aan het college van b. en w. met de restrictie dat de voorstellen wel eerst in de commissie worden be handeld. De commissie voor cultu rele zaken, die in deze raadsperiode de straatnaamgeving behandeld, had afgelopen dinsdag een groot aantal naamgevingen cq. wijzigin gen te behandelen. Dat deze com missie haar taak zeer serieus neemt bleek uit de levendige discussies die bij diverse naamgevingen ont stonden. Er worden dus niet zo maar namen aan straten gegeven. ST. JOZEFWEG/LANGEWEG Met name over het vervallen van de St. Jozefweg was binnen de com missie nogal wat verdeeldheid. Dhr. Den Brok (Samenwerking) pleitte voor handhaving. H(j vond dat de Langeweg maar een rare kronke lende straat werd als die naam passage 10 venray tel. 04780-85772 'Comeo' de werkgroep voor mis sie en ontwikkeüngshulp in Ven ray, viert komend weekend haar züveren jubüeum. Als thuisfront voor de Venrayse missionarissen en ontwikkelingshelp(st)ers heeft zij voortdurend kontakt met deze plaatsgenoten, die overal in de derde wereld hun dikwijls moei lijk werk verrichten. 'Comeo', die o.m. jaarlijks een grote fancy-fair organiseert, kan hen, mede daar door, financiële steun geven. Op zaterdag 23 en zondag 24 ju ni wordt de grote jubileum fancy- fair georganiseerd op het sport terrein van St. Servatius (ingang Oostsingel tegenover de Pr. Bem- hardstraat). Op beide dagen van 13.00 tot 17.30 en van 18.00 tot 23.00 uur. Uiteraard zal ook het befaamde rad van avontuur weer voor het goede doel draaien, ter wijl er ook tal van nieuwe attrak- ties voor veel spanning, vertier en mooie prijzen zuUen zorgen. Omdat ieder jaar weer Venrayers een bezoek brengen aan de door 'Comeo' georganiseerde fancy-fair, ftjkt het ons goed eens nader in te gaan om alles wat met deze jubile rende werkgroep te maken heeft. GESCHIEDENIS Om iets van de geschiedenis te weten te komen, moeten we terug gaan naar 5 augustus 1965. Toen vond er op uitnodiging van een aantal vooral jongere Broeders van Liefde, die toen op St. Servatius werkzaam waren, een bijeenkomst plaats om te komen tot de oprich ting van een werkgroep ter onder steuning van werk(st)ers in de derde wereldlanden. De werkgroep kreeg de naam 'Comeo', welke af korting staat voor Comité voor Missie- en Ontwikkelingshulp. Deze naam geeft precies aan wat het werkterrein van deze groep is. Omdat het comité op initiatief van de Broeders van Liefde was op gericht, lag het voor de hand, dat het missiegebied van deze Broeders veel aandacht kreeg. Maar ook de algemene noden in de derde wereld werden niet vergeten. Zo werd 'Co meo' derhalve 25 jaar geleden al de eerste instelling, die zich in Venray daadwerkelijk met ontwikkelings hulp ging bemoeien. FANCY-FAIR IS TRADITIE De eerste grote (landelijke) aktie, waaraan 'Comeo' deelnam was 'Eten voor India'. Door verpleegden en personeel van SL Servatius werd in een bliksemaktie het voor die tijd grote bedrag van ƒ13.000,- bij een gebracht en afgedragen. Vanaf 1967 wordt als hoofdaktiviteit jaar lijks een fancy-fair georganiseerd. Deze inmiddels tot traditie gewor den fancy-fairs, die met medewer king van direktie en personeel worden gehouden, zijn steeds een groot sukses. Dit is zeker te danken aan de enthousiaste hulp van veel vrijwilligers en een grote toeloop van bezoekers uit Venray en wijde omgeving. De opbrengst, die aanvankelijk voor 'n bepaalde instelling of missi onaris was bestemd, werd later verdeeld over een twintigtal missio narissen en ontwikkelingshelp(st)- Voor keramiek in steengoed en porcelein, gedraaid op de schijf en met de hand gevormd. De Hulst 12, Oostrum/Venray (achter Clephas en nabij N.S.-station) gesloten op v r 1 vrijdag 22 juni Tel.: 04780-89245 Geopend van dinsdag t.m. zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-18.00 uur en op koopavond. ers uit Venray en de regio. Zy kun nen jaarlijks op een vaste bydrage rekenen. ANDERE AKTIVITEITEN Maar in de loop der jaren heeft 'Comeo' nog meer aktiviteiten op touw gezet of organiseert zy nog steeds. Dat zyn het verzenden van lektuur voor ontspanning of ander zins naar missiorissen of ontwikke- lingswerk(st)ers, die dikwijls op eenzame posten wonen; het zenden van voedselpakketten (b.v. kerst pakketten); het schenken van be dragen, waarmee een bepaalde nood kan worden gelenigd. Deze aktiviteiten worden betaald uit donaties en donateurebydragen van verpleegden en medewerkers. Aan giften is een totaalbedrag van ruim ƒ5.500,- ontvangen, terwijl de opbrengst van de jaarlykse fancy- fair niet minder dan ƒ14.555,01 heeft bedragen. ZU WORDEN GEHOLPEN In de afgelopen 25 jaar zyn schenkingen van ƒ250,- tot ƒ1.000,- gedaan aan in totaal 23 missiona rissen en ontwikkelingshelp(st)ers uit Venray en omgeving. Dit zyn: in Brazilië: zr. J. Eibers, pater M. Droog, pater W. van Lin en pater P. Geurts; Rwanda: zr. A.K. van Ooi en br. P. Mommen; Zaïre: br. M. Jen- neskens, zr. A. Jenneskens, zr. M. Jongenelen en zr. B. Reinijes; Irian Jaya: zr. W. Derks, pater J. Peetere en pater J. Camps; Cameroun: pater H. van Loon; Angola: pater P. Pub ben; Indonesië: pater P. Hoedemae- kere en pater J. Geeraeds; Papua New Guinea: pater J. Camp; Peru: zr. P. Naus; Pakistan: zr. T. Lemmens; Zimbabwe: pater W. Schwachöfer; Nicaragua: br. J. Billekens en El Sal vador-. pater J. Groetelaare. En wanneer men dit allemaal weet, ligt het voor de hand, dat de komende fancy-fair op 23 en 24 juni a.s. weer een sukses zal wor den. Want dan kan men weer met spelen en veel gezelligheid een byzonder goed doel steunen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 doorgetrokken zou worden tot aan de Noordsingel. Hy vond het boven dien jammer dat het schoolbestuur wel naar een mening was gevraagd terwyl de bewoners het uit de krant moesten vernemen. Mevr. Poels-Petere vond het even eens jammer als deze naam zou ver vallen. Zij zag echter wel in dat de verkeerssituatie dusdanig was dat doortrekken van de naam Lange weg logisch was. Dhr. A. Jansen (PvdA) vond het verlies van de naam nu niet onover komelijk. In de toekomst kan die naam in dit gebied gemakkelijk weer worden ingevoerd. Hij doelde daarmee op de mogelijkheid van een weg tussen de SL Jozefweg en de Hoenderstraat Dhr. Lemmens (fraktie V.d. Vorle) sloot zich bij dhr. Jansen aan. Op zich een vreemde zaak want het was zyn fraktie die voorstelde om de naam te laten vervallen omdat er verwarring zou bestaan met de St. Jozeflaan te Smakt. Voorzitter Defesche wees de com missieleden erop dat als de St Jo zefweg gehandhaafd zou blijven, het hele plannetje niet door kon gaan. Na wat heen en weer gepraat kwam de commissie er uiteindelijk toch uit. De St Jozefweg blyft ge handhaafd. Sterker nog, het gedeel te Overloonseweg tussen de Noordsingel en de St Jozefweg wordt aan de St Jozefweg toege voegd. Het gedeelte Overloonseweg dat vanaf de St Jozefweg naar de Eindstraat loopt zal by de Eind- straat worden gevoegd. Wat de commissieleden waar schijnlijk niet geweten hebben is dat vroeger de Langeweg liep zoals het nu in eerste instantie was voor gesteld: over de St Jozefweg en Overloonseweg, waarna die achter het St Jozefklooster naar de Heu velstraat boog. STRÜBENLAAN Dat de commissie ook op details let bleek by de voorgestelde Stru- benlaan, gerelateerd aan Emil Strü- ben, huisarts te Venray van 1906 tot 1928. Het stoorde de commissiele den dat by de naamgeving de um laut op de U was weggelaten. Besloten werd dan ook om de punt jes op de U te zetten. TOELICHTING By de naamgeving in het St Jo- riskwartier vond de commissie het noodzakelijk om meer duidelijk heid te krygen by de Burgemeester Esse ret raat Dit vanwege het feit dat er drie burgemeesters Esser zyn ge weest Mevr. Cals (WD) stelde voor om onder op de straatnaambordjes een toelichting te vermelden. Zy kreeg hierbij steun van dhr. Den Brok. Hy pleitte ervoor om vanaf heden by elke straatnaam, indien nodig, een toelichting te geven. Zo vroeg hij zich als oorspronkelijk niet-Venrayer af wie Frans Michels (verzetsstrijder) was. Besloten werd om, ondanks de hogere kosten, daar waar nodig was een toelichting by de straatnaam op het straatnaambord te vermel den. Dit zal niet gebeuren by al be staande straten. Dat zou teveel geld kosten. elke week nieuws Morgen, vrydag 22 juni, zal een officieel begin worden gemaakt met het plan om de poliklinieken en de funktie-afdeling van het St Elisa beth Ziekenhuis te Venray uit te breiden. De behoefte aan meer polikliniek ruimten bestond reeds jaren. Het St Elisabeth Ziekenhuis is ge bouwd in 1970. Then bestond de bemanning van de medische staf maar uit enkele personen, één per specialisme. Thans worden alle me dische disciplines ingevuld door minstens twee of drie specialisten. Tevens zyn er nieuwe vakken bijge komen: orthopaedie in 1979, cardio logie in 1981 en polikliniek revalidatie in 1983; en nu, met de fusie van het St Maartens Gasthuis te Venlo in de Stiching Ziekenhui zen Venlo/Venray de poliklinieken voor longgeneeskunde, urologie, reumatologie en de kaakchirurgie. De behoefte aan meer ruimte voor de zgn. funktie-afdelingen (waar bepaalde funkties van het li chaam worden gemeten: elektro cardiogram —hart—, longfunktie, elektrische meting van de hereen- funktie, met een 'kykertje' in de maag of darmen kijken, oog- en oorfunkties meten e.d.) is met de toename van het aantal specialis men en niet te vergeten de toename van de medisch-technische moge lijkheden ook sterk toegenomen. De bouwplannen houden een deel nieuwbouw in: uitbreiding van de polikliniekvleugel (tot aan de verpleegstereflat). Verbouwd wordt de begane grond van de oude ver pleegstereflat tot polikliniek en vooral funktie-afdeling. Daartoe moet het daar geplaatste pereo- neelsrestaurant en rekreatieruimte eerst verplaatst worden naar waar voorheen de wassery van het zie kenhuis was. Tévens zal tot poli klinieken worden verbouwd het gedeelte van de polikliniekvleugel waar nu nog het laboratorium is. Het laboratorium wordt in septem ber verplaatst naar de nieuwbouw van de Venrayse Ziekenhuisapo theek- en Laboratorium-Stichting aan de Hoenderstraat (achterzijde van het ziekenhuisterrein). In het ziekenhuis blijft alleen een 'prikla- boratorium' over. Min of meer los van deze forse bouw zal in het najaar begonnen worden met een face-lift van de cen trale hal: deze wordt aanzienlijk gewyzigd, patiëntvriendelijker ge maakt met een hedendaagse receptie- en informatiebalie, koffie-] shop en winkeltje. De vergunning van de overheid voor wat betreft de kosten van de bouw die nu start bedraagt onge veer 6 miljoen gulden en een en an der moet voo ij aar 1991 klaar zyn. De aanzienlij ke wijziging van de hal met een nieuwe entree zal nog eens een half miljoen gulden vragen. De voorbereidingen voor deze for se nieuwbouw en verbouw zyn reeds in 1978 gestart Het vergun ningenbeleid van de overheid tegelykertyd met beddenreduktie- maatregelen en bezuinigingsron den in de gezondheidszorg waren steeds weer belemmering om tot uitvoering van de bouw te komen. Voor de naaste toekomst hoopt men nog de O.K.-ruimten en de patiënte nafdelingen te moderniseren. In de Keulsche Pol foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen V eursx VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-8856& iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf Het wijkgezondheidscentrum Landweert gaat uitbreiden. De Stichting Wykgezondheidscen trum Landweert is in de gelukkige omstandigheid om het pand Arons kelk 74, wat naast het centrum ligt aan te kopen. Voor die aankoop en de verbouwing van het centrum, is by de gemeente Venray een garan tie gevraagd voor een hypothecaire lening. De commissie Maatschappelijke Zaken behandelde deze aanvraag af gelopen dinsdag en oordeelde hier over positief. Naar verwachting zal ook de gemeenteraad hier volgende week dinsdag weinig moeite mee hebben. Dhr. Schmeets, een van de gebrui kers van het wykgezondheids centrum was verheugd met deze ontwikkeling. Het wykgezond heidscentrum heeft volgens hem een steeds vastere plaats in Land weert veroverd. 'Steeds meer wijk bewoners maken hier gebruik van', aldus Schmeets. De huisvesting van de gebruikers in het gezondheidscentrum is daar door aan de krappe kant geworden. Naast de huisartspraktijk van dr. .orme keus voor binnen V èn buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Schmeets wordt er spreekuur ge houden door de verloskundigen, een logopediste, is er een fysiothe- ratpie gevestigd en heeft ook de wijkverpleging ruimte nodig. Bo vendien is dr. Schmeets sinds kort huisartsopleider. Voor een vrouwe lijke arts in opleiding is daarom ook een ruimte nodig. De situatie is op dit moment zo dat het er naar uitziet dat binnen niet al te lange tyd in Landweert plaats is voor een tweede huisarts. Die praktyk zal eerst een part-time praktyk worden, die later kan uit groeien. De aankoop van het belendend pand kost ƒ88.000.-. Voor de verbou wing van het wijkgezondheidscen trum heeft men vervolgens een bedrag van ƒ32.000,- nodig terwyl voor onvoorziene uitgaven een be drag van ƒ5.000,- gereserveerd wordt. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 de enige echte THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY U belt ons voor een afspraak en wij komen vrijblijvend en kosteloos bij thuis onze kollektie tonen. U kunt dan rustig in uw eigen omgeving kiezen en keuren wat u eventueel wilt aanschaffen. Het voordeel van de rijdende thuiswinkel is, dat u thuis in alle rust kunt bekijken wat het beste bij uw interieur past. In onze rijdende winkel hebben wij een grote kollektie vloerbe dekking, zeil, marmoleum, vitrage, overgordijnen, luxaflex, rol gordijnen, lamellen, meubelstoffen, behang en dekbedden. Ook verzorgen wij o.a. voor u betimmeringen, bekleden van trappen maken van gordijnkappen, repareren en fatsoeneren van meubelen. Wij hebben modern, klassiek en alledaagse inrichtingen. Wij staan borg voor een goede kwaliteit, service en garantie. U kunt ons bereiken 7 dagen in de week van 08.00 tot 23.00 uur. Ook op deze tijden kunnen wij bij u aan huis komen. Thuis kosteloos kiezen en keuren. Wij helpen u daarbij. U vindt ons ook in de Gouden Gids onder Woninginrichting. OOK VOOR GORDIJNEN EN VITRAGE Telefoon 04760-73647

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1