Vive mon Père THONEli Winkelcentrum Venray is toe aan grote publiekstrekker Gemeente Venray gaat matigen met alcohol LAATSTE WEKEN! gebr. iron booren's perzen Vele positieve reakties op het Venrayse Kerkepad WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING EMOFRA Pottenbakkerij Rooyart 1 X Spetterende prijzen. BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Ondernemers bespraken struktuurvisie centrum IJPAAR-HYPOTHEEK I l Ysselsteynse pony- ruiter naar EK Springen in Italië HOLLANDSE NIEUWE Vaderdag Tip zijden overhemd PEEL EN MAAS DUIZENDEN PERZISCHE TAPIJTEN PEEL EN MAAS INDERDAG 14 JUNI 1990 Nr. 24 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS Venray Heiiseniusslraal 1 04780-81801 JITCAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - pax. 04780-10916 Advertentieprijs: ,31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar /13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling LO Wie komende zaterdag het Ven- rayse centrum bezoekt, zal het ge voel krijgen in Parys te zijn. Het hele centrum zal een gezellige Fran se sfeer ademen. Her en der opge richte bouwwerken, zoals de Eifeltoren, de Are de Triomphe, maar ook uitgebreide dekorbouw van gezellige Paryse winkeltjes en cafeetjes zullen Venray sieren. Na tuurlijk zullen de Franse wijn, het bekende stokbrook met kaas en de croissants niet ontbreken. Ook de winkels zullen aan het Franse sfeerbeeld zijn aangepast. Door het gehele centrum zullen schilders hun kunsten vertonen. Bovendien zullen er verschillende optredens plaatsvinden: volksdansen, een rock en roll demonstratie van Dansschool Wetjens, de Muziek school zal een aantal muziekstuk ken ten gehore brengen, en er zal een optreden verzorgd worden door First Choise. Ttevens zullen er in de Hofstraat een aantal extra aktivitei- Model: 214K Ontwerp Michael Thonet (1796 - 1871). Oorspronkelijk model uit 1859, door toevoeging van knoop een schitterend collectors-item. Tachtig exemplaren in zwart, knoop in speciale kleur blauw Uniek vakmanschap, voortvloeiend uit een rijk verleden, THONET-dealer ten plaatsvinden, dit in verband met de realisering van de herin richting. Zoals u hebt gemerkt, is gedurende dit vooijaar nogal over last bezorgd vanwege de vernieu wing van de riolering in deze straat. Met het gereed komen van de Hof straat is het gebied rondom de Gro te Markt geheel vernieuwd. Als klap op-de vuurpijl wórden er nog 4 pryzen verloot. By elke beste ding van ƒ25,- vult de klant een Franse kansbon in, waarmee hij mee kan dingen naar een weekend- reis naar Parijs, beschikbaar gesteld door de reisburo's Rottink, het Venrays Reis- en Passageburo, Holland International en de Amro- bank. De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan de raamposter. Hier moet u dus zyn, wilt u meedin gen naar een van de reizen: Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Enorme keus voor binnen err buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Voor keramiek in steengoed en porcelein, gedraaid op de schijf en met de hand gevormd. De Hulst 12, Oostrum/Venray (achter Clephas en nabij N.S.-station) Tel.: 04780-89245 Geopend van dinsdag t.m. zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-18.00 uur en op koopavond. 'Het Venrayse winkelscentrum is toe aan een grote publiekstrekker'. Dat is een van de konklusies uit de ruimtelijke-ekonomische struk tuurvisie die door BRO-adviseurs, in opdracht van het VZO en de ge- mteente Venray is opgesteld. Onder zoek wees uit dat de konsument de grote wens uitsprak voor bijvoor beeld een C&A in Venray. Een an der aspekt is dat, als er geen grote trekker naar Venray komt, er nog maar weinig ruimte zal zyn voor nieuwe winkels in Venray. Het hui dige winkelbestand, gerelateerd aan de omzet van die winkels, geeft een optimaal beeld weer. Meer win kels, zonder publiekstrekker, zal niet leiden tot een verhoging van de totale omzet en is dus voor de win keliers minder gunstig. De Venrayse ondernemers, ver enigd in'de VZO, bespraken afgelo pen maandag de resultaten van het door BRO-adviseurs gehouden on derzoek. Het was dan ook een te rechte konklusie van dhr. C. Reynders om een lobby op gang te brengen om zo een grote pubheks- trekker (C&A) naar Venray te halen. INRICHTING Behalve de noodzaak van een pu bliekstrekker zou ook het centrum van Venray aantrekkelijker moeten worden voor de konsument. Steeds meer mensen kombineren winke len met een rekreatieve aktiviteit. Vooral aan dat laatste is in Venray een gebrek (weinig terrasjes, weinig openbaar groen). Mogelijke oplos singen hiervoor zijn een stadspark op de voormalige begraafplaats, een herinrichting van het Schouwburg plein en Wilhelminaplein. Ook zou er een aantrekkelijke routing in het centrum gekreëerd moeten worden. VERKEER EN PARKEREN Problemen met het verkeer en het parkeren in het centrum zyn inmiddels bekend. Het onderzoek toonde dit nog eens aan: tekort aan parkeerplaatsen, teveel langpar- keerders binnen de blauwe zone (die overigens niet funktioneert zonder kontrole) en problemen met laden en lossen bij winkels. Met na me in de Schoolstraat ontstaan re gelmatig opstoppingen als er bij een winkel geladen en gelost wordt. Met betrekking tot het parkeren in het centrum wees dhr. Linders van BRO-adviseurs erop dat, om de parkeerbehoefte in Venray aan te kunnen, er zo'n 2.000 parkeerplaat sen nodig zyn. Venray heeft er mo menteel bijna 1.450. Dit jaar zullen er nog 130 parkeerplaatsen gereali seerd gaan worden (Hoenderstraat, by De Bleek en aan de Merselose- weg). Dit betekent toch een tekort van 450 parkeerplaatsen. Dit ontlokte dhr. Clephas het voorstel om de Zuidooster te laten verhuizen naar het pand van de PTT op De Hulst (die zou daar weg willen). Venray zou dan de beschik king krygen over een enorme par keerplaats, direkt langs het centrum. Verder werd erop gewe zen dat achter de AMRO-bank par keerruimte mogelijk zou zijn. Het parkeerprobleem in Venray ligt vooral aan de oostzijde. Konsu- menten die daar Venray centrum naderen vinden nagenoeg geen parkeerruimte. De parkeerruimtes aan de ander zijde van Venray zijn dan moeilijk te bereiken. In het rapport wordt daarom een 'noorde lijke parkeerroute' als oplossing aangedragen. Dit zou een (eenrich- tings)weg moeten worden die lïetx verkeer dat op zoek is naar parkeer-^ plaatsen, tussen het gemeentehuis en de Grote Kerk door. naar de ove rige parkeerplaatsen leidt Sug gesties voor een route variëren van over de begraafplaats, over het Kerkpad en langs het gemeente huis onder de boog by het Freule- keshuus door. Verdere oplossingen voor de ver keersproblematiek is het tegengaan van doorgaand verkeer (m.n. in de Schoolstraat), betere kontrole voor de blauwe zone om zo ook een on derscheid te maken tussen kort- en langparkeerders. OVERLEG Ondernemers en gemeente zul len nu in ieder geval met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om deze ruimtelijk-ekonomische, struktuur visie te bestuderen en van daaruit aktie te ondernemen. Er liggen makkelijke en moeilyke taken voor het VZO en de gemeente klaar om het centrum van Venray een grote re regiofunktie te laten vervullen. Alleen door samenwerking tussen ondernemers en gemeente, èn tus sen ondernemers onderling zal ver groting van die regiofunktie mogelyk zyn. De gemeente Venray heeft beslo ten om, evenals enkele andere Noordlimburgse gemeenten, een al- coholmatigingsbeleid te gaan voe ren. Doel hiervan is om tot een algehele matiging van het gebruik van alcohol te komen. De uitvoe ring van dit beleid is in eerste in stantie op de gehele gemeentelijke werkorganisatie van toepassing. Het te voeren beleid is dus van toepassing op werknemers van de gemeente maar ook op de gemeen tebestuurders (leden van het colle ge van b. en w., raadsleden èn commissieleden). Wethouder Hop- penreijs presenteerde begin deze week een aantal uitgangspunten voor het alcoholmatigingsbeleid. 'Er is geen sprake van droogleg- VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Van 15 tot 18 juli zullen in Italië de Europese Kampioenschappen Springen voor pony's plaatsvinden. Daar zal ook de 13-jarige Leopold van Asten uit Ysselsteyn met z'n po ny Catherson Redgold om de hoog ste eer gaan strijden. Na vier selektiewedstrijden in Maasbree, Volkel, Ermelo en Deur- ne wist Leopold zich als 2e te plaat sen voor de afvaardiging naar deze EK de enige echte d" uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY ging', lichtte zij de uitgangspunten toe. UITGANGSPUNTEN De voorgenomen maatregelen, die tot stand zijn gekomen in over leg met een werkgroep van ambte naren, omvatten de volgende punten: Tijdens het werk cq. tijdens verga deringen wordt geen alcohol ge dronken. In de kantine is alcohol niet beschikbaar en is gebruik er van niet toegestaan. Ook tijdens werklunches buitenshuis wordt geen alcohol genuttigd. Tydens recepties, vieringen en ope ningen in het gemeentehuis wordt het schenken van alcoholische dranken gelimiteerd aan twee uur. Naast het rondgaan met alcoholi sche dranken zal een ruim assorti ment niet-alcoholische dranken gepresenteerd worden. Bij recepties, officiële vieringen e.d. die door de gemeente worden geor ganiseerd maar die buitenshuis plaatsvinden zal eveneens ruim schoots worden rondgegaan met niet-alcoholische dranken. De tijdslimiet van twee uur is hier ech ter niet van toepassing. Gemeentelijke relatiegeschenken zullen geen alcoholhoudende pro- dukten bevatten. Personen die optreden als vertegen woordiger van de gemeente mogen geen medewerking verlenen aan promotie-aktiviteiten voor alcohol houdende dranken. Om eventuele alcoholproblemen van individuele werknemers vroeg tijdig te onderkennen en te kun nen begeleiden wordt aanbevolen dat leidinggevenden en personeels- funktionarissen worden by ge schoold in hun kennis over alco holverslaving. De gemeente zal verder, indien er sprake van versla ving is èn die werknemer een behandeling daarvoor wenst te on dergaan, die behandeling zoveel mogelyk ondersteunen. JONGEREN EN VERKEER 'Na de zomervakantie zal worden bekeken of het alcoholmatigingsbe leid ook uitgevoerd kan worden met betrekking tot jongeren en verkeer', aldus de wethouder die verder mededeelde dat ook bijvoor beeld onderwijs en sociaal-cultu rele instellingen bij dit beleid betrokken kunnen worden. De commissie voor maatschappe lijke zaken, die volgende week dins dag om 18.00 uur bijeenkomt, zal zich over deze beleidsvoornemens buigen. Indien de commissie en la ter ook de raad zich hiermee kan verenigen zal, een jaar na aanvang van de uitvoering van het alcohol matigingsbeleid, een evaluatie plaatsvinden. 350 v.a. 129,- 'n abonnement waard Marocberbers. kussens, lopers, tassen, salonmaten, halmaten. eetkamermaten enz. enz. Rechtsreeks van importeur naar particulier! Totale verbouwingsuitverkoop Perzische en Oosterse tapijten Gebr. Van Dooren heeft de mooiste Oosterse tapijten van Noord-Limburg. VANWEGE RENOVATIE van onze zaak in Venray zijn deze nu ongekend goed koop te verkrijgen, NIT ALLEEN in Venray maar ook in onze zaak te Blerick. Profiteer nu! 1 Kloosterstr. 66 Zorg dat u er B upaL., J sierick bij bent!!! ,8 IBBBIiH 11 Twee zaterdagen heeft Venray in het middelpunt gestaan van het 'Kerkepad' van de NCRV-televisie. Naar schatting van de Venrayse VW hebben zeker 6.600 mensen, uit alle delen van het land, een be zoek gebracht aan de Grote Kerk. Ook het Venrays museum 't Freu- lekeshuus' heeft zich —eigenlijk buiten verwachting— op beide da gen in een grote belangstelling mo gen verheugen. De heer D. Min van de plaatselijke VW heeft zeer veel positieve reakties van dq Kerkepad- gangers gehoord. Niet alleen was men vol lof over de goede organisa tie ter plaatse, maar ook over Ven ray zelf. 'Wy komen zeker terug om hier onze vrije dagen door te bren gen' werd verschillende keren gehoord. UIT ALLE PROVINCIES Werden op zaterdag 2 juni rond 3.200 bezoekers geteld in de Grote Kerk, op zaterdag 9 juni waren het er zeker 3.400. Velen waren met het openbaar vervoer gekomen, maar de meesten kwamen toch met eigen vervoer. Uit de gesprekken bleek, dat de bezoekers afkomstig waren uit alle delen van het land, zelfs uit Groningen en Friesland. Er waren er by, die het Kerkepad van uit Venray per fiets reden, terwyl er zelfs iemand uit het westen per bromfiets naar Venray kwam en vandaar het hele Kerkepad via Horst Sevenum, Helenaveen naar Deurae reed en 's avonds op het brommertje weer naar huis tufte. UITERST TEVREDEN Iedereen was uiterst tevreden over hetgeen in Venray te zien was. Men stond er versteld van hoeveel bezienswaardigs de Grote Kerk te bieden heeft. Er werd dan ook zeer veel gefotografeerd. In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Enkele Spakenburgse 'schonen' be wonderen de pracht en praal van de Grote Kerk. Hun aanwezigheid aldaar was voor de Venrayers een bezienswaardigheid op zich. Het optreden van vocale en in strumentale groepen en solisten was iets, dat men nog nooit eerder by een Kerkepad had meegemaakt. Daarbij trokken ook de schutters van Schutterij 't Zandakker Gilde St Jan —van ouds beschermers van kerk en staat— in hun eeuwenoude uniformen, veel aandacht Keizer Joep 'en Koning Martien moesten dan ook veel vragen beantwoorden, want buiten Limburg, Brabant en Gelderland zijn schutterijen en gil den volkomen onbekend. De prachtig gepoetste koperen lezenaar met adelaar, de zilveren kandelaars, de kazuifels, de voor werpen in de schatkamer en niet te vergeten de eeuwenoude beelden, waren voor de overwegend pro testantse bezoekers grote beziens waardigheden. Algemeen was men het er over eens, dat de Venrayse Grote Kerk yeel meer te bieden had, dan de andere in de Kerkepad opge nomen kerken. Het restauratiefonds heeft er in ieder geval ook iets aan overgehou den, mede omdat de gathering in eigen hand was gehouden. On danks het feit, dat de bezoekers veelal niet meer van de jongsten waren, hebben ook de torengidsen nog ƒ415,- opgehaald voor de kerk restauratie. Nu alles weer achter de rug is, heeft men gekonstateerd, dat de Venrayse Grote Kerk niet voor niets het predikaat Monument nr. 1 draagt. Omdat zelfs veel Venrayers niet op de hoogte zijn van wat deze kerk te bieden heeft, wordt er over gedacht om b.v. tydens de Open Mo numentendag de kerk op dezelfde wijze open te stellen als tydens de beide Kerkepaddagen. 'n abonnement waard

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1