Gemeente Venray verkeert inderdaad in heel bijzondere omstandigheden Mogelijkheden kabeltelevisie in vijf kerkdorpen OPnUNINfi BENDERS VOORJAARSAANBIEDINGEN dameskleding herenkleding kinderkleding in pr|js verlaagd hollands! nieuwe EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING BROEKEN DUUR? d KOM NOU!!! Voor een gulden de Venrayse toren in Willibrords Mis in de Geysterse bossen PEEL EN MAAS Venrayse pomphouders voeren aktie tegen accijnsverhoging Villeroy Boch center PEEL EN MAAS Aktie in Schuttersveld voor 6% loonsverhoging Franse sfeer in centrum van Venray SPAARHYPOTHEEK De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Interieurs pJNDERDAG 7 juni 1990 Nr. 23 HONDERDENELFDE JAARGANG SOViNET VIJNgjDRANKENGROEP Venray 11 Henseniussiraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNWDRANKENGROEP Venray Henseniussiraat 1 04780-81801 liotes iAVEt DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY l^otestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Vorige week vrijdagmiddag werd bij Inalfa een gewichtige klus ge klaard. Een 53 ton ivegende hy draulische pers, moest over een afstand van 26 meter over het dak in de fabriek worden geplaatst met een speciale kraan. De nieuwe pers, met een perskracht van 400 ton, is de modernste uitvoering naar de laatste stand van de techniek en zal voor allerhande werkzaamheden worden gebruikt Maar met name zal de pers worden ingezet voor het persen van de. stalen dragers voor de bumpers van de Volvo. Omdat Inalfa aktief is op het terrein van toelevering op de plaatmarkt, zal zij met de nieuwe pers deze markt nog beter kunnen bedienen de enige echte i uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Tydens de eerste Kerkepad-dag van de NCRV hebben by na twee honderd mensen de toren van de St. Petrus Bandenkerk beklom men. Onder hen waren ook Venray se mensen, die de vervanging van de vliezotrap kwamen bewonderen, gemaakt door leerlingen van de LTS. Door de vele evenementen in het Pinksterweekend, waren veel men sen niet in de gelegenheid om deze eerste Kerkepad-dag te bezoeken. A.s. zaterdag 9 juni, wanneer de tweede Kerkepad-dag plaatsvindt, kunt u alsnog een bezoek brengen aan de Grote Kerk. Onder begelei ding van de torengidsen kunt u dan ook de toren weer beklimmen om Venray eens van de andere kant te bekyken en hoe Venray het afgelo pen half jaar aan zyn centrum heeft gewerkt In de Grote Kerk zullen, evenals vorige week, wederom van 10.00 tot 17.00 uur diverse verenigingen en organisten hun muzikale medewer king verlenen. In de maanden juni, juli en augustus is er iedere woensdag een H. Mis in de Wilbertskapel in de Geysterse bossen om 7 uur *s avonds. In die H. Missen is er tele- kens een korte meditatie over het milieu en Sint Willibrord. elke week nieuws Tussen de aanbieding en de be handeling van de begroting voor 1990 tegen het einde van vorig jaar, werd de gemeenteraad ge- konfronteerd met een aantal rap porten van externe bureaus. Deskundigen gaven hierin aan hoeveel geld de gemeente nodig zou hebben aan b.v. onderhoud van en het inhalen van achterstal lig onderhoud aan wegen; hoe de stand van zaken was met betrek king tot de gemeentelijke akkom- modaties, grondbedrijf, riole ringen, en de personeelsformatie. In al deze rapporten werd aange geven hoeveel geld er nodig zou moeten zijn om van een redelijke situatie te kunnen spreken. De ge meentebegroting voor 1990 liet al een gat zien van twaalf mi ij oen gulden en de rapporten lieten een veelvoud van dit bedrag zien. Al leen al voor de wegen zou een be drag van vijftien miljoen nodig zijn. Het stond er dus niet al te best by met de financiële situatie van Ven ray. Vandaar, dat het college van Gedeputeerde Staten het gemeente bestuur van Venray adviseerde de 'Artikel 12 status' aan te vragen. Dit heeft de gemeente Venray dus ge daan aan het begin van het begro tingsjaar. GEMEENTEFONDS Een gedeelte van 's Ryks in komsten vloeit in het Gemeente fonds. - Hieruit ontvangt iedere gemeente jaarlijks een bedrag vol gens een bepaalde verdeelsleutel. O.m. krijgt iedere gemeente een be drag per inwoner uit het Gemeente fonds. In dit fonds, dat beheerd wordt door de ministers van Finan ciën en Binnenlandse Zaken, is ook een bedrag gereserveerd voor gemeenten, die in moeilyke finan ciële omstandigheden verkeren. Volgens artikel 12 van de Financië le Verhoudingswet 1984 kunnen ge meenten, die de financiële touwtjes niet meer aan elkaar kunnen kno pen, een beroep op dit artikel doen om ondersteuning. Er wordt een in- spekteur benoemd, die zich gaat verdiepen in de financiële toestand van zo'n gemeente om tenslotte aan de ministers te adviseren al dan niet extra geldelyke steun toe te kennen. REDELIJKE BELASTINGDRUK Nu is het 'potje' van het Gemeen tefonds, waaruit de Artikel 12- uitkeringen worden gedaan, be paald geen filantropische instel ling. Er wordt wel degeiyk goed gekeken, of by een gemeente het water tot aan de lippen is gestegen en of er geen andere mogelykhe- den bij de gemeente zelf liggen om aan geld te komen. Venray heeft de laatste jaren bezuinigd by het le ven, de belastingen verhoogd en het rioolrecht —als laatste redmid del— ingevoerd. Men mocht zelfs, met de Artikel 12-toekenning in het vooruitzicht, de eigen reserves aanspreken. De gemeentelyke re serves ontstaan, wanneer uitgaven op een goedgekeurde begroting, niet of niet helemaal worden besteed. Bij het toekennen van extra geld via Artikel 12, wordt nagegaan of de gemeentelyke belastingen op een redelyk peil zijn. Wat redelijk is, wordt uiteindelijk door de mi nisters bepaald. UITZONDERLIJKE GEMEENTE Het is een bekend feit, dat de ge meente Venray een 'uitzonderlijke gemeente' is. Zij heeft een opper vlakte van 14.636 ha., en een inwo nertal van 34.275. Behalve de kern Venray, heeft zy ook nog eens tien kerkdorpen. Zy telt 56,6 km quar taire wegen en 301 km andere we gen buiten de bebouwde kom. Hiervan is 144 km verhard en 157 km onverhard. Daarnaast zyn er nog "andere, verharde, wegen bin nen de bebouwde kom. Zou de gemeente —zo is becyferd— in drie jaar het achter stallige onderhoud willen wegwer ken, dan is daar vyftien miljoen voor nodig... Een groot deel van de Venrayse ri olering stamt nog uit de tweede helft van de twintiger jaren. Gelei- delyk aan wordt deze riolering ver nieuwd. Berekend is. dat hiervoor in de komende tien jaar 25 miljoen nodig zal zyn. Maar voor de ver nieuwing van de riolering betaalt het Ryk geen cent. Het ligt dan ook voor de hand, dat het rioolrecht moet sty gen. ARTIKEL 12-GEMEENTE Zoals wy vorige week al bericht ten, is het voor de aangewezen in- spekteur nu reeds duidelyk, dat de gemeente Venray in byzondere om standigheden verkeert en derhalve aanspraak kan maken op financië le ondersteuning. Vooruitlopend op het eindrapport van de inspekteur heeft hy toestemming verleend om in 1990 voor 3 miyoen kapitaaluit gaven te doen voor het achterstallig onderhoud van de wegen. Intussen heeft de inspekteur ook al een concept-notitie over het Ven rayse grondbedrijf opgesteld. Nog voor de zomervakantie komt de de finitieve versie klaar en uiteinde- lyk zal ook deze notitie deel uitmaken van het eindrapport van de inspekteur met betrekking tot de Artikel 12-aanvrage. Zodra de onderzoeken naar het grondbedrijf en de wegen zyn afge rond, komen de gemeentelyke eigendommen aan de orde. Of daar mee nog voor de zomervakantie kan worden gestart, is op dit mo ment nog onzeker. In de dinsdagavond gehouden vergadering van het Dorpsraden- overleg in gemeenschapshuis 'De Brink' in Leunen, gaf wethouder Joos Truyen een duidelijke infor matie over de mogelykheden tot aanleg van de kabeltelevisie in de kerkdorpen Merselo, Oirlo, Casten- ray. Heide en Ysselsteyn. Overleg en studie hadden als re sultaat opgeleverd, dat in ieder dorp een cirkel was getrokken met daarbinnen de aansluitingsmoge- lykheden. In totaal zouden in die vijf dorpen 1063 panden kunnen worden aangesloten. Er van uit gaande dat 67% zou aansluiten, kan dat betekenen, dat er 716 panden aangesloten worden. Dat betekent een investering van in totaal 2,5 miyoen gulden. Als dat allemaal door de gemeen teraad wordt goedgekeurd, bete kent dat voor de nu reeds aangeslotenen een verhoging van ƒ1,40 per maand. Alle aangeslote nen moeten dan op 1 juli 1992 een bedrag van ƒ20,82 per maand betalen. Op korte termyn zal voorlichting worden gegeven. In Casten ray in het gemeenschapshuis op 13 juni en daags daarna in Merselo in zaal het Anker. Maar de gezinnen die aangesloten kunnen worden, kry- gen voor de voorlichtingsvergade ringen nog een persoonlijke uitnodiging. De andere dorpen kry- gen op een nog te bepalen datum de voorlichtingsavond. Wethouder Truijen stond er op dat hy zelf na- Alle pomphouders van Venray en Horst hebben zich aangesloten by de grote Limburgse aktie tegen de door minister May-Weggen voorge nomen verhoging van de accy ns op benzine met acht cent De pomp houders vrezen dat daardoor velen in Duitsland goedkopere benzine zullen gaan tanken. Er zal ook kon- takt opgenomen worden met de winkeliers om een soortgelyke ak tie te gaan voeren. De pomphou ders gaan nl. van het standpunt uit, dat degenen, die in Duitsland zul len gaan tanken, daar ook andere boodschappen zullen gaan doen en dat daardoor veel Nederlands geld naar Duitsland gaat. Tydens de aktie, welke op 6 juni van start is gegaan en een week zal duren, krijgen tankende automobi listen by ieder benzinestation een kaars aangeboden met de tekst 'By ons gaat het licht uit'. Dit symbo lisch gebaar wordt vergezeld van een kaart, waarop de automobi listen door middel van het invullen van hun naam en adres zich ak koord kunnen verklaren met de ak tie tegen de accynsverhoging. Een affiche by de pompstations, waarop is afgebeeld, dat May-Weggen de pomphouders de strop omdoet, .on» dersteunt de aktie. Het is de bedoe ling, dat op 19 juni a.s. een petitie met de ondertekende kaarten zal worden aangeboden aan minister Andriessen van Economische Zaken. INBRAKEN IN YSSELSTEYN Op vrywel dezelfde wijze werden er enkele inbraken gepleegd in Ys selsteyn. Door forcering van een achterdeur of een raam kwam men binnen. In het gunstigste geval was het raam uit de sponning genomen. Op twee plaatsen aan de Peelweg weihen gereedschappen en geld ontvreemd, terwyl uit een op een binnenplaats staande auto een radiocassette rekorder werd ont vreemd. Aan de Timmermannsweg wer den uit een loods twee slypmachi- nes en een kettingzaag ontvreemd. De waarde van het gestolene; be droeg ƒ2.000,-. Om toegang te krygen tot een wo ning aan de Deumeseweg werd een glas-in-lood raam vernield. Uit de woning werd een geldbedrag van ongeveer ƒ1.000,- gestolen. mens het gemeentebestuur in ieder dorp die voorlichting zou geven. Na die voorlichtingsavond krijgt ieder gezin, dat kan worden aan gesloten. een enquêteformulier. Verwacht wordt dat het formulier getekend zal worden terugbezorgd of door leden van de dorpsraad Zal worden teruggehaald. Men ver klaart zich bereid, aan te willen sluiten op de Kabeltelevisie Venray tegen aansluitkosten van ƒ177,75 en de betaling voor 12 maanden van de abonnementskosten op datum van aansluiting. Wethouder Truyen stelde duide lijk dat het nooit zal lukken om ieder gezin in Venray op de kabel televisie aan te sluiten. Maar wel vroeg hy van de mogelykheid tot aansluiting gebruik te maken. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood Wil It 1 kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - iloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY A Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf uw weekblad Vandaag, donderdag 7 juni, wordt door het personeel in bejaardente huizen regionaal aktie gevoerd in het kader van de eis van 6% loons verhoging. Ook Het Schuttersveld zal zich by deze aktie aansluiten met o.m. een werkonderbreking van 15.00 tot 16.00 uur. De huisartsen hebben bericht ontvangen, dat zy op dat tydstip niet te woord gestaan zullen wor den. Overigens is het een bewoners- vriendeiyke aktie met toestem ming van de direktie. De bewoners zullen rond 15.00 uur in de rekrea- tiezaal ontvangen worden, waar zy mei koffie en een traktatie worden onthaald. Daarna zal het personeel met spandoeken naar buiten trek ken om mensen buiten het bejaar dencentrum kenbaar te maken, dat de 6% nu echt moet komen. Ook de bejaardentehuizen in de regio ne men deel aan deze aktie. In het kader van Vaderdag organi seert Het Winkelcentrum Venray op 16 juni een Franse dag. Het gehe le centrum zal dan In het teken staan van Franse gewoonten en ge bruiken, terwijl er veel aandacht wordt geschonken aan een typisch Franse aankleding en Paryse de- kors. Het thema van deze aktie, en hoe kan dit ook anders, hebben ze gevonden in "Vive Mon Père' of: lang leve mijn vader. Gedurende de ze zaterdag zal een aantal meerdaag se reizen naar Parijs worden verloot onder de konsumenten. Op zaterdag 16 juni zal iedereen die Venray bezoekt, zich echt in Pa- rys wanen. Met behulp van dekors en vlaggen zal het Venrayse winkel centrum worden veranderd in de Franse hoofdstad. Zo zal men zich op de Bleek wanen in het Parijse Cartier Latin. Onder een nagebouw de Eifeltoren zullen schilders hun doeken maken en te verkoop aan bieden. Een echte Franse accordeo nist zal het publiek verpozen, terwyl silhouetknippers uw om trekken tot in de kleinste details zullen nameken. Ook het Henseniusplein zal een metamorfose ondergaan. Op de daar gekreëerde 'Cour des jeux' zal door Jong Nederland een twintigtal Franse volksspelen, zoals straatte kenen en grimeren worden uitge voerd. Natuurlyk is ook het jeu de boule hier niet weg te denken. Het publiek kan hier aan deelnemen. Een echt Parijs' mini-orgel zal zor gen voor een aantrekkelyke muzi kale begeleiding. Ook zal er een show zyn van Franse auto's, waar zowel types uit vroegere tyden als de meest nieuwe modellen te be wonderen zyn. Dit geheel zal zich afspelen aan de voet van de 'Are de Triomph', die hier voor een dag zal worden gebouwd. Ook de Grote Markt zal geheel in het teken staan van deze Franse Dag. Hier wordt een echt Frans kaas- en wyndorp geschapen. Ook hier wordt natuurlyk gezorgd voor een muzikale entourage. Er zullen Franse volksdansen worden uitge voerd, de Muziekschool zal een uit voering verzorgen terwyl een Can-Can groep het frivole Franse ac cent zal weten te brengen. Tevens zal in de Hofstraat een aantal aktivi- teiten plaatsvinden ter gelegenheid van de heropening: kinderattrak- ties zullen hier vrij ter beschikking staan van de kinderen. Natuurlyk wordt voor dit "Vive mon Père' het hele centrum met vlaggen versierd. Ook zullen mi- mespelers door het centrum trek ken, om her en der heel verrassend het publiek te amuseren. Al met al belooft het een gezellige dag te wor den met veel sfeer en gezelligheid. DIEFSTAL FIETS Uit een tuin aan de Pöststraai werd ten nadele van een 44-jarige inwoner zyn fiets ontvreemd. In de Keulsche Pot toundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON VAN DE KAMP ASSURANTIËN ^elofooi^0478^757^J Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 showroommeubelen, tapijten, kasten, verlichting, stoelen, tafels, enz. donderdagavond koopavond. TEGELEN Rijksweg Venlo-Roermond telefoon 077-736525 l 'Vv Si l

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1