3 Miljoen voor achterstallig wegenonderhoud Venray twee zaterdagen in de ban van Kerkepad van de NCRV Venrays praatprogramma over voetbalperikelen PINKSTERPRIJZEN EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING I modehuis De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Ossengal aan de bal' Villeroy Boch center wn it 1 Oost Prijs voor ostrums koor MT0 in Venray weer op losse schroeven VANAF 2 2 MEI DE ECHTE HOLLANDSE NIEUWE BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! ISPAAR-HYPOTHEEK PEEL EN MAAS op alle afdelingen kijk in de voordeelhoek van PajJNDERDAG 31 MEI 1990 Nr. 22 HONDERDENELFDE JAARGANG ?OVlNSBT IJNftDRANKENGROEP Venray i_i llenseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS Venray Henseniusslraat 1 04780-81801 Uigave: drukkerij van den munckhof b.v. - venray iur otestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 lag Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio M8.00 uitsluitend bij vooruitbetaling be ffden norme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De/Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Graag getuigen Woensdagmiddag omstreeks 16.30 uur wilde een autobestuurder uit Well, vanaf de Witte Venneweg te Oostrum, linksaf de Deumese- weg oprijden. Hij sorteerde voor, op het kruisingsvlak, om het door gaande verkeer vrije doorgang te verlenen. Op dat moment naderde uit Oostrum een personenauto, waarvan de bestuurder onbekend bleef, die linksaf de Wanssumseweg wilde oprijden. Hy nam daarbij de binnenbocht en raakte toen de voorgesorteerde auto, welke schade opliep. Hoewel vrijwel direkt na de bot sing een toevallig passerende poli tiepatrouille kennis kreeg van het gebeuren en een achtervolging in zette, lukte het hen niet de doorry- der te achterhalen. Omdat de benadeelde geen kente ken kon doorgeven hoopt de politie dat eventuele getuigen dat kente kennummer wel hebben geno teerd. Zij worden verzocht kontakt op te nemen met de politie en kun nen verzekerd zyn, dat die medede lingen met de grootste diskretie behandeld zullen worden. Inbreker door bejaarde dame betrapt Een 81-jarig in een bungalow aan de Leunseweg wonende dame, werd donderdagmorgen omstreeks 07.00 uur wakker door geluid in haar slaapkamer. Ze ontdekte een haar onbekende man, die toen ijlings de vlucht nam. De dame belde de poli tie, maar haar melding kwam ken nelijk onduidelyk over, want op het door de politie opgenomen adres bleek niets aan de hand te zyn. Toen de dame even later weer bel de met de vraag waarom het zo lang duurde werd de vergissing bemerkt. De onbekende inbreker had wat geld en etenswaren meegenomen. Korte tijd later kreeg de politie, van buurtbewoners aan de Pla taanstraat, de melding dat op het speelterrein enkele mannen lagen te slapen. Dat bleken twee Joegosla- ven te zijn, die in afwachting van hun asielaanvraag verblijven in het opvangcentrum Het Roekenbosch in Blitterswyck. Het bleek een goede tip te zijn ge weest van die buurtbewoners, want het tweetal had zich aan de inbraak bij de bejaarde dame schuldig ge maakt Zij waren nog in het bezit van de gestolen etenswaren en het geld. Het tweetal werd overgebracht naar het politiebureau en daar in gesloten, in afwachting van de beslissing van de hoofdofficier van Justitie. Een van de twee daders is reeds eerder betrapt bij een inbraak Venray wordt 'artikel 12' gemeente In december 1989 heeft de ge meenteraad van Venray de begro ting 1990 vastgesteld met een exploitatietekort van ruim ƒ12.000.000,-. Mede op advies van Gedeputeerde Staten van Limburg werd vervolgens op basis van de Fi nanciële Verhoudingswet 1984 een verzoek ingediend bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Finan ciën om in aanmerking te komen voor een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds. Artikel 12 van deze wet biedt de ministers de mogelijkheid om aan een gemeente, die haar eigen in komsten tot een redelijk peil heeft opgevoerd en waarvan de algemene middelen aanmerkelijk tekort schieten om in de noodzakelijke be hoeften te kunnen voorzien, jaar lijks een aanvullende bijdrage te verlenen. Vanaf januari 1990 zijn door de daartoe door de minister van Bin nenlandse Zaken aangewezen in- spekteur meerdere onderzoeken verricht naar het 'waarom' van de slechte financiële positie van Venray. Voor de inspekteur is nu reeds duidelijk dat de gemeente Venray in bijzondere omstandigheden ver keert en dus aanspraak kan maken op financiële ondersteuning Het streven van de inspekteur is erop gericht om na de zomervakantie zijn totale inspektierapport gereed te hebben. Vooruitlopend op dit inspektie rapport heeft de inspekteur met betrekking tot het probleem van achterstallig onderhoud wegen toestemming verleend om in 1990 voor ƒ3.000.000,- kapitaal uitgaven te doen. Het college van b. en w. is van oor deel, dat deze eerste bydrage aange wend moet worden voor het achterstallig onderhoud aan wegen in het buitengebied. Op korte ter mijn zal een voorstel gemaakt wor den welke wegen voor onderhoud in aanmerking komen. Alle aktie wordt erop gericht om vóór 1 no vember 1990 het toegemeten bud get efficiënt te besteden aan zoveel mogelyk wegen. De uitvoering zal zeker tydelijk hinder en overlast veroorzaken. Voordat aan de uitvoering wordt be gonnen zal dan ook gerichte infor matie verstrekt worden. De kosten van deze eerste bydra ge in het achterstallig onderhoud wegen komen ten laste van de rijks overheid. Met betrekking tot de financie ring van toekomstige sanerings- en inhaalakties zal rekening gehou den moeten worden met een bydra ge van de inwoners van Venray. Na de televisie-uitzending op dinsdagavond jl., waarin de NCRV haar Kerkepad door de Peel heeft laten lopen, worden de komende twee zaterdagen vijf- tot achtdui zend bezoekers in Venray ver wacht Rond 150 personen zijn op de zaterdagen 2 en 9 juni in Ven ray aktief om deze bezoekers stroom —die de Grote Kerk tot doel heeft— te leiden en te bege leiden. Venray is op beide dagen begin- en eindpunt van deze po pulaire toeristische route langs kerken en andere monumentale gebouwen in Venray, Horst, Seve- num, Helenaveen en Deume. De route kan nl. zowel in Venray als in Deurne worden begonnen. Het televisieprogramma, dat de aan dacht vestigt op 'De schatkamers van het Zuiden' wordt op zaterdag 2 juni herhaald op Nederland 1, 16.40 uur. Het lijkt er op, dat Venray zich van haar beste zyde wil tonen aan de velen, die deelnemen aan de Kerkepad-route. De toegangsweg vanaf de Eindstraat naar de Grote Kerk is net op tyd klaargekomen en de gemeente zorgt voor bloemen en aanplantingen rond Venrays monument nr. 1. De nieuwe trap in de toren is klaar en in de kerk en het museum wordt al het koper grondig onderhanden genomen. De VW is koördinator van het Kerkepad-gebeuren en heeft zich verzekerd van de medewerking van de torengidsen, rondleiders in de kerk en velen, die de bezoe kersstroom in goede banen moeten leiden. KERKEPAD DOOR DE PEEL Op beide zaterdagen opent de Grote Kerk van Venray de deuren om zijn rijke kunstschatten te to nen. In Horst kan pien de St. Lam- bertuskerk bezoeken en in Sevenum is de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastian us in de route opgenomen. Op doortocht naar Deume kan in Helenaveen worden gestopt om het protestantse kerkje te bekyken en in Deurne is er aandacht voor de Hervormde kerk aan de Helmondseweg en voor de forse St Willibrorduskerk. PENDELDIENST MET BUSSEN Afgaande op de ervaringen van andere Kerkepad-routes, rekent de NCRV er op, dat tussen de 700 en 1000 belangstellenden met het openbaar vervoer zullen komen. Daarom zyn vanaf de NS-stations Oostrum en Deurne vier pendel bussen ingezet. Wanneer de reizi gers vanaf een van deze stations naar de eerste bezienswaardigheid zijn gebracht, rijden zij later op de dag de verdere route af. Degenen, die met eigen vervoer komen, wor den via borden naar de parkeerge- legenheden geleid. AKTIVITEITEN IN VENRAY Op beide dagen zijn er tal van ak- tiviteiten in en rond de Grote Kerk van Venray. Ieder uur zyn er mu ziekuitvoeringen in de kerk. Op za terdag 2 juni is er orgelspel door Jean v.d. Tillaart, wordt opgetreden door het dameskoor 'Ven rode'. Sal- tarello. Collegium Vocale en Fr. Ver hofstad en J. Verstegen met orgel en schuiftrombone. Op zaterdag 9 juni treden de Bandelieren en Tomor row People op. De heren E. Cruys- berg en Ansems bespelen het orgel, terwijl er ook een optreden is van het Muzikaal Kwartet van Pater Fal- co. In de kerk zijn rondleiders aan wezig en de torengidsen zyn er op voorbereid velen op hun tocht naar hoger sferen te begeleiden. Ook het Venrays Museum 't Freulekeshuus is op beide zaterdagen geopend. Bij de ingang van de Grote Kerk staan kraampjes opgesteld met hap jes en drankjes. De Stichting tot Be houd en Restauratie van de Petrus Bandenkerk organiseert de ver koop, om op die manier geld te krij gen voor de restauratie van het kerkgebouw. Bakker Pijpers ver koopt deze dagen het zg. Petrus brood, waarvan de winst ook gaat naar het restauratiefonds. Vlak voor de officiële start van de WK wil ook Ossengal Lokaal niet om het voetballen heen. Het pro gramma staat dinsdag 5 juni dan ook in het teken van het spel met de knikker. De redaktie heeft ech ter gekozen voor enkele verrassen de invalshoeken, met een link naar de Venrayse situatie. Presentator Matieu Emonts, zelf fanatiek voetbalsupporter, spreekt met z'n gasten over voetbal in Ven ray. En dan niet enkel over de vaan deldragers, het eerste van SV Venray, maar over de gevechten in de achterhoede. De konkurrentie die de Venrayse club ondervindt van het rekreatief voetbal, zo u wilt cafévoetbal. Wat stelt de organisatie Rekreatief Voetbal Venray (RW) voor en hoe staan KNVB en SV Ven ray daar tegenover? Gesproken wordt ook over de 'macht van Zeist'. De KNVB heeft by voorbeeld weer nieuwe regels be dacht voor zaalvoetbalclubs, die de ze tak van voetbal voor kleine clubjes duurder en minder aan- trekkelyk maken. Mathieu Emonts praat erover met onder andere Horstemaar Jan Tterburg, KNVB- bestuurslid in Limburg. Met SW-supporters en -bestuurs leden wordt gepraat over clubliefde en supporterdom. Leeft het voetbal in Venray en hoe staat het met de clubliefde van de spelers? Een interessante vraag is ook of de spelers van een amateurclub als Venray ook zoveel in de melk te brokkelen hebben als Marco van Basten cs. Onder voorbehoud is ook de KNVB-funktionaris te gast, die zich sinds kort bezig houdt met de bege leiding van supporters. Op de vraag wanneer ook in het amateurvoetbal de dranghekken worden geplaatst weet hij het antwoord. Tenslotte heeft Ossengal Lokaal een echte Venrayse voetbalfamilie op bezoek: het gezin Philipsen. Vader Piet is bekend als oud-speler en elftalleider, Peter en Theo spe(e)l(d)en in het eerste en een der- Politie vraagt medewerking De laatste tyd komt het herhaal- delyk voor, dat er aan de fietsen,' welke in de kelderruimte van de Hoge Beek zyn geplaatst, vernielin gen worden aangericht Ook wer den er onderdelen van gestalde fietsen gesloopt Het is de politie nog niet gelukt de daders aan te houden. Ze roept nu de medewerking van omwonen den in. Zy worden verzocht zodra ze iets verdachts zien, onmiddellyk de politie te bellen. Ze kunnen ver zekerd zyn dat hun tips met de grootste diskretie zullen worden be handeld. de zoon doet dat in net derde elftal. Mathieu Emonts vraagt zich af hoe het dagelyks leven bij zo'n gezin er uit ziet Wat doen en laten ze voor het voetballen en hoe beleeft een moeder zoiets? Interessante vragen en dito gasten aan de vooravond van de WK voetbal in Ossengal Lokaal. Behalve gesprekken is er uiteraard het aktu- ele liedje, op tekst van Sjang Vollen- berg en vertolkt door Els Gerrits. Ossengal Lokaal wordt gehouden in café de Bonte Koe. Hoenderstraat 4 in Venray en begint om 20.30 uur. porselein - kristal - bestek Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd loom woon-ideeén schilderijen aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf /.u. Afgelopen zondag behaalde de Oostrumse zangkompeneej, o.l.v. Frans Verhofstad een mooie eerste prys op het zangersconcours te Weert. In de afdeling C behaalden zy met het verplicht nummer O Domine Jesu Ch riste en het vry nummer Andante in totaal 75 punten. Hier mee bewezen zy hun plaats in deze afdeling waarnaar zy twee jaar gele den promoveerden. Na enkele maanden moeizaam repeteren was dit 'n mooie afsluiting van het sei zoen. Nu kunnen zy met veel ple zier gaan werken aan de viering van het 10-jarig bestaan. Dit wordt in september gevierd met het orga niseren van een Liederentafel festi val. Veel sukses. Het ziet er naar uit, dat de vesti ging van Middelbaar Technisch On derwys in Venray weer van de baan is. Staatssekretaris J. Wallage van het Ministerie van Onderwys heeft de Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg en het bedry fsleven in de regio laten weten, dat de hui dige instellingen voor deze onder- wysrichting in de regio in staat moeten worden geacht aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Nog niet zo lang geleden konden, wij melden, dat de vestiging vtui\ middelbaar technisch onderwijs ip Venray gerealiseerd kon worden door de voorgenomen fusie tussen de MBO-scholen in de regio, waar door kosten konden worden be spaard. Nu stelt de staatssekretaris, dat de instellingen voor MTO in Venlo, Roermond, Helmond en Eindhoven aan de vraag naar tech nisch geschoold personeel kunnen voldoen en dat de erkenning van Venray als MTO-nevenvestiging niet door kan gaan. De Kamer van Koophandel scha kelt nu organisaties van werkgevers en vakbonden in om de staatssekre taris nogmaals te wijzen op het gro te belang van middelbaar technisch onderwys in de regio Venray. In de Keulsche Pot toundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOITHESEDIJK 2 OVERLOON Fijnproevers opgelet! zijn ze er weer Kom ze zelf proeven j \bij uw visspecialist; THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 uw weekblad GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214. Vrijdag koopavond

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1