Onduidelijkheid over precariorechten cor Hermans V Landelijke Kontaktdag Industriële Mestverwerking 21 juni in Venray 1 LENTE AANBIEDING! EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING BROEKE DUUR? KOM NOU!!! In memoriam Toon Jeuken 'de klompenmaker' Torentrap in gebruik Veronica komt naar Venray toe Peeltoernooi in Castenray Rank-direkteur Stollman wordt voorzitter Kamer van Koophandel Dames opgelet! Villeroy Boch center wn it i ISPAAR-HYPOTHEEK Winkelmolen De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT VANAF 22MEI DE ECHTE HOLLANDSE NIEUWE Vv op alle afdelingen kijk in de voordeelhoek van X OENSDAG 23 MEI 1990 Nr. 21 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS COViNET WUNgpRANKBOWEP Venray ilcnsrniusstraat 1 04780-81801 wr UITGAVE: DRUKKERIJ \VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY n» Grotesfraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - -Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio ƒ18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04708-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Op donderdag 17 mei jl. overleed vrij onverwacht dhr. Tbon Jeuken, in Venray beter bekend als 'de klompenmaker'. Dhr. Jeuken over leed aan een hersenbloeding en werd 73 jaar oud. Zijn bijnaam 'de klompenmaker' dankte dhr. Jeuken aan het feit dat hij, als zoon van een klompen maker, zelf meer als vyftig jaar klompen maakte. Het merendeel daarvan deed hy met de hand. Ja renlang was klompen maken ook zijn beroep, maar nadat hy met de hand onder een cirkelzaag was ge komen kon hij dit vak alleen nog maar als hobby uitvoeren, maar met net zo veel liefde als voorheen. 1 Vorig jaar kwam Tbon Jeuken in het nieuws omdat hy voor al zyn werd voor de kerk de pauselyke on derscheiding 'Pro Ecclesie et Ponti- flcé' mocht ontvangen. Dat werk verrichtte hy al zo'n zestig jaar gele den, toen hij tot de lekenorde van de Derde Orde van St. Frans toe trad. Binnen die orde kwam hy in 1958 in het bestuur en werd hy pre- fekt van die orde. Een funktie die Tbon Jeuken jarenlang vervulde. Verder vervulde dhr. Jeuken meer dan 25 jaar de funktie van kollektant in parochiekerk van On ze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Dat koliekteren heeft Tbon Jeuken tot aan zyn dood gedaan. Naast koliekteren in de Paters kerk was Tbon Jeuken, sinds zyn pensionering, ook akoliet in de Pa terskerk. Vooral by begrafenissen assisteerde hy de pastoor. Gisteren, dinsdag 22 mei, is hy Qa een plechtige eucharistieviering tn 'zyn' Paterskerk, begraven op de ■9 algemene begraafplaats 'Bosch- huizen'. A.s. maandag 28 mei om 17.00 uur zal wethouder Driessen de nieuwe trap in de toren van de Gro te Kerk in gebruik nemen. Zoals wy reeds eerder berichtten is de oude steile vliezotrap vervangen door een stevige vaste trap. Leerlingen van de KTS hebben deze klus ge klaard, terwyl de trap een schen king is van Vissers Wegenbouw. De torentrap is hiermee op tyd gereed voor het Kerkepad-gebeuren van 2 en 9 juni. Wethouder Driessen was een van de eerste torengidsen die de be klimmingen van de kerktoren met raad en daad bijstond. Was in de be ginperiode de beklimming van de toren nogal problematisch, thans vormt toegang weinig problemen. Wil men met een groep de toren be klimmen dan kan dat, onder bege leiding en indien deze beklimming tijdig wordt aangevraagd. In de Keulsche Pol foundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Afgelopen dinsdag behandelde het college van b. en w. een voorstel waarmee instemming werd ge vraagd om de Veronica Omroep Or ganisatie naar Venray te laten komen. Op woensdag 15 augustus wil deze omroep naar Venray ko men onder het motto 'Veronica komt naar je toe'. Van 's ochtends 7.00 tot 's middags 17.00 uur zullen bekende radioprogramma's zoals 'Ook goeiemorgen' en 'Wil Wil Wel' vanaf de Grote Markt op Radio 2 te beluisteren zijn. 'Het Winkelcentrum Venray' en de VW zijn de initiatiefnemers van Op donderdag 24 mei. Hemel vaartsdag, zaterdag 26 mei en zon dag 27 mei a.s. organiseert de Castenrayse fanfare 'Dorpsklank' het 24e Peeltoernooi. Dit muziek festijn wat beurtelings in Brabant of Limburg wordt gehouden vindt plaats in een tot muziekhal omgeto verde fabriekshal aan de Lollebeek- weg in Castenray. Er wordt deelgenomen door 22 muziekgezel schappen die gezamenlyk 1100 muzikanten op de been brengen. Als jury zal fungeren dhr. Henri Arends uit Rekem-Lanaken België. Op 24 mei is de aanvang van het toernooi 15.15 uur. De navolgende muziekkorpsen zullen dan voor het voetlicht treden: 1. Fanfare O.L.V. Gilde, Holthees-Smakt; 2. Fanfare St. Cornelius, Vortum-Mullum; 3. Fanfare Eendracht Maakt Macht, Koningslust; 4. Harmonie St. Anto- nius, Asten-Heusden; 5. Harmonie St. Cecilia, St. Anthonis; 6. Fanfare Concordia, Meterik; 7. Fanfare Mon te Corona, Kronenberg. Einde: 21.00 uur. Zaterdag 26 mei is de aanvang om 15.15 uur. 1. Fanfare Een dracht, Melderslo; 2. Fanfare St, Al- degondia, Maasbree; 3. Fanfare Semper Avanti, Grashoek; 4. Fanfa re De Peelklank, Ysselsteyn; 5. Harmonie St Catharina, Leunen- Veulen-Heide; 6. Fanfare St Willi- brordus, Neerkant; 7. Harmonie Kon. Harmonie Horst, Horst Einde-. 22.00 uur. Zondag 27 mei, de laatste dag van het toernooi, wordt begonnen om 13.40 uur. 1. Fhnfare Dorps klank, Castenray; 2. Fanfare Renan- tia, Griendtsveen; 3. Fanfare Wilona, Helenaveen; 4. Harmonie Kon. Harmonie Concordia, Pannin- gen; 5. Fanfare Vriendenkring, Oef feit; 6. Fhnfare Vriendenkring, Overloon; 7. Fanfare St. Hubertus, Hegelsom; 8. Fanfare St Caecilia, America. Einde: 21.00 uur. De president-direkteur van Rank Xerox Venray, ing. F. Stollman wordt voorzitter van de Noordlim burgse Kamer van Koophandel. De benoeming van Stollman (48) zal tijdens de ledenvergadering van de KvK op woensdag 30 mei worden bekrachtigd. Stollman heeft sinds 1 januari van dit jaar de leiding in handen van Rank Xerox in Venray. Daar voor was hij van 1987 tot 1989 be last met de ontwikkeling van een nieuwe generatie kopieerappara- tuur in de Engelse Xerox-vestiging in Welwyn Garden City. Stollman, geboren in Roermond, werkt sinds 1974 bij Rank Xerox. Stollman is bestuursvoorzitter van de Industriële Kring Venray en van Scholengemeenschap Jerusa lem in Venray. Hy is sekretaris van het Centrum voor Kantoorin novatie. dit gebeuren. Bij de gemeente heb ben zij de medewerking gevraagd. Deze zal bestaan uit het afzetten van de Grote Markt op die dag voor het verkeer, het plaatsen van dranghek ken en het achteraf opruimen en reinigen van de Grote Markt De winkeliersvereniging dient verder zorg te dragen voor een elektro-aansluiting voor de wagen van Veronica. Deze wordt verkregen door de realisering van een tijdelij ke aansluiting vanuit de Muziek school. KOSTEN De totale kosten die de gemeente Venray voor dit gebeuren moet ma ken bedragen slechts 570,-. De kosten voor de gemeentewerken be dragen ƒ450,- terwyl de berekende kosten voor het precariorecht van de podiumwagen ƒ120,- zyn. Preca riorecht is een belasting voor ge bruik van gemeentegrond. In het voorstel, dat het college dinsdag be handelde, werd voorgesteld om de totale gemeentelijke kosten te dek ken uit het gemeentelijk budget voor promotie-aktiviteiten. Piet van Dyck, voorzitter van Het Winkelcentrum Venray was ver heugd dat de gemeente die kosten op zich wilde nemen. Alleen het feit dat ook de precariorechten door de gemeente zullen worden betaald zat hem niet lekker. Sinds vorig jaar heeft de gemeen te ƒ2,- per m2 precariorecht voor el ke commerciële aktiviteit die op gemeentegrond wordt gepleegd. Zo kreeg Het Winkelcentrum Venray voor het Straatfestival een rekening gepresenteerd van ruim ƒ3.000,-. Gesprekken daarover met wethou der Truyen leverden niets op, die rekening moest betaald worden. 'Ik weet best wel dat het moeilijk is een scheidslijn te trekken tussen com merciële en promotionele aktivitei- ten' zegt Piet van Dijck. 'Onze aktiviteiten zijn niet alleen com mercieel maar ook een groot stuk Venray-promotion' vervolgt hij. 'En als voor elke aktiviteit zo'n reke ning gepresenteerd wordt, is het onmogelijk om voor onze vereni ging nog aktiviteiten te organise ren'. Behalve dat de kosten te hoog zijn, wyst Van Dyck erop dat in de omliggende gemeenten nergens precariorechten worden geheven. Van Dyck is van mening dat de komst van Veronica niet af mag hangen van deze precariorechten. 'De komst van Veronica is een groot stuk Venray-promotion'. Hij vindt het ook prima dat de gemeente de precariorechten wil betalen maar vindt het onjuist dat als het Win kelcentrum by wyze van spreken een 'luchtkussen buiten plaatst, daarvoor betaald moet worden. 'Er moet eindelijk eens duidelijkheid komen over die precariorechten. De gemeente moet aangeven wan neer die wel en wanneer die niet ge heven worden. Het college van b. en w. besloot dinsdag dat de precariorechten voor deze "Veronica-dag" niet geïnd zullen worden. Het colle ge vindt het promotionele aspekt zwaarder wegen dan het commer ciële aspekt. Door dit besluit blyft het voor het bestuur van Het Winkelcentrum Venray onduidelijk wanneer een aktiviteit commercieel of promotio neel is. Op donderdag 21 juni 1990 wordt in het Cultureel Centrum te Venray een Landelijke Kontaktdag In dustriële Mestverwerking ge houden. De heer ir. G.J.M. Braks, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zal de officiële opening verrichten. Hy zal als eerste de kon- gresgangers toespreken over 'Mest verwerking: oplossingsrichting voor een perspektiefbiedende vee houderij'. Mestverwerking moet op termyn. De weg naar een verwerking op gro te schaal is echter nog lang en moeizaam. Zowel overheden als het landbouwbedryfsleven ontkomen er niet aan zich maximaal in te spannen om de verwerking van de grond te laten komen. Daarom zal op deze dag onder andere gespro ken worden over lokatiekeuzen, vergunningverlening, aanvoer en afzet en financiering. De verwerking van mest hoeft geen lastige faktor te zijn die de ontwikkeling stagneert Integen deel; technologische ontwikkelin gen geven nieuwe impulsen aan de landbouw en het bedryfsleven. Na de inleiding van de minister zullen deskundigen, afkomstig van verschillende overheden en uit industriële kringen, ingaan op be langrijke aspekten van de mestver werking. De heer L. de Bekker, Kom eens kijken, het is beslist de moeite waard! Maten 38 t/m 52, ook tussenmaten. GROTE KEUZE DONDERDAG Hemelvaart 24 mei OPEN DAG met verkoop van 10 tot 17 uur. Vrijdag en zaterdag OPEN DAG. Grote keuze in japonnen, pakjes, rokken, blouse, bloussons. Ook voor de oudere dames die graag klassiek gekleed gaan; 24, 25 en 26 mei 10% korting. liHUIt Ktuzt «MODEHUIS IUI Z.ICINO! tot ziens! TELEFOON 08855-71588 - Steenstraat 32 - Boxmeer Openingstijden; ma. 13.30-18.00 u., di. t/m do. 9.30-12.30 u./13.30-18.00 u., vrijdag 9.30-12.30 u./13.30-21.00 u., zaterdag 9.30-12.30 u./ia30-17.00 u. voorzitter van de Projektgroep Mestverwerking van het Land bouwschap zal ingaan op de organisatie- en financieringsstruk- tuur van de mestverwerking. De heer ing. E.P.B.M. van Tuijn, direk- teur van Vefinex te Weert zal de af zet van de eindprodukten nader toelichten, terwyl de adviseur van Nehem, de heer ir. L.G.A.M. Lans- weyer zal spreken over de in dustriële mestverwerking als een uitdaging voor het bedryfsleven. De heer P.G.G. Hilhorst, lid Gede puteerde Staten van Limburg, be kijkt de mestverwerking vanuit de provinciale optiek en hij zal tevens ingaan op de lokatiekeuze in Zuid- Nederland. De vergunningverle ning en de MER-procedures worden door de heer dr. J.M. van der Lin den, Inspekteur Milieuhygiëne in Noord-Brabant, uitvoerig behan deld. Dagvoorzitter burgemeester mr. H.J.M. Defesche, zal het geheel begeleiden en tevens als voorzitter van de forumbespreking fungeren. Omdat met praten alleen het mestprobleem niet wordt opgelost, vindt er in de schouwburg boven dien een infobeurs plaats. Een aan tal organisaties en bedryven, die by de verwezenlijking van de mestver werking behulpzaam kunnen zyn, zullen zich hier presenteren. De Kontaktdag Industriële Mestverwerking is onder andere bedoeld voor potentiële initiatief nemers, besturen en overheids organen, milieu-ambtenaren, landbouwers en landbouworganisa ties. Voorts is deze dag ook van belang voor transportonderne mingen, industriële bedrijven, opslagbedryven en mestverwer- kingsbedrijven. Ook inspekties van volksgezondheid, adviesburo's, milieumanagers en milieuspecia listen, projektburo's en onderwijs instellingen behoren tot de doelgroepen, waarvoor de informa tie die op deze dag wordt verstrekt zeer waardevol kan zijn. De kontaktdag is een gezamenlyk initiatief van: Gewest Noord- Limburg: Gewest Midden-Limburg; Gewest Helmond; Provincie Lim burg; Provincie Noord-Brabant; LLTB (Limburgse Land- en Tuin- bouwbond); NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond): Ministe rie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Ministe rie Landbouw. Natuurbeheer en Visserij. De organisatorische realisatie is in handen van het advies- en orga- nisatieburo ABCO te Baarlo. Geïnte resseerden kunnen met dit buro kontakt opnemen, tel. 04707-3535. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek; - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 DOOR HOND GEBETEN Kinderen waren met een hond aan het spelen op een speelterrein naby het Herderstasje op Land- wee rt, De hond had een stok in zijn bek en een kind wilde die uit de bek van de hond trekken. De hond liet de stok los maar beet het kind in zyn bil. Het kind moest voor be handeling naar de dokter en kreeg daar een prik. De eigenaar van de hond regelde de schade met de ouders van het kind. Ons berichtje over de naam 'Win kelmolen' voor het woon/winkel pand aan het Kapelaanspad, vorige week, was niet helemaal juist Wij vermeldden daar toen in dat dhr. Winkelmolen oprichter was en la ter de maalderij over heeft gedaan aan dhr. V.d. Beuken. Dhr. V.d. Beu ken is echter in 1924, samen met dhr. Winkelmolen, de maalderij be gonnen. De maalderij is midden dertiger jaren door dhr. Yd. Beu ken alleen voortgezet tot 1962, en niet tot 1945, zoals wij schreven. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 WAS PA AL ONTVREEMD Een in een tuin achter een wo ning aan de Cellostraat staande waspaal was ontvreemd. JEUGDIGE VANDALEN KREGEN LES IN OPRUIMEN Zondagavond kwam by de politie een melding binnen dat jeugd aan het 'rotzooien' was op de speel plaats bij de LOM-school aan het G roenewoldsewpad. Er werden nog al wal vernielingen aangericht, maar het gelukte de politie die 'van- daaltjes' in de kraag te grypen. Zy moesten de gemaakte rotzooi oprui men. Mogelijk hebben ze van deze les geleerd. VERNIELING RUIT Weer sneuvelde een ruit van ba sisschool De Bongerd aan de Eiken laan. De steen waarmee de ruit vernield was bleef achter, waardoor de opzet van de vernieling bewezen was. Fijnproevers opgelet! zijn ze er weer Kom ze zelf proeven j bij uw visspecialist: THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY GROTESTRAAT 93 VENRAY. TEL. 04780-81214. Vrijdag koopavond

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1