Tien commissies gaan gemeenteraad ondersteunen THOISEli Zuiveringschap neemt maatregelen tegen galvanisch bedrijf in Venray Inzamelen landbouwplastic suksesvol Tal van nevenaktiviteiten rondom Jumping Zwierige VoorjaarsMode EMOFRA y Peel en Maas volgende week Villeroy Boch center r\ wu it i BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT VANAF 2 2 MEI DE ECHTE HOLLANDSE NIEUWE SPAAR-HYPOTHEEK VAN DE KAMP Pi DONDERDAG 17 MEI 1990 Nr. 20 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS COViNET WUN&DRANKENGROEP Venray Hcnseniusslraal 1 04780-81801 UITC^E DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF BV VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar A 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden Het aantal commissies, dat de ge meenteraad by de besluitvorming ondersteunt en adviseert, wordt van zes naar tien uitgebreid. Dit hebben burgemeester en wethou ders in een voorstel naar de fraktie- voorzitters van de politieke partyen laten weten. Elke wethouder zal twee commissies gaan voorzitten. Op de commissie algemene zaken na, zullen alle commissies uit tien personen bestaan. Burgemeester en wethouders hadden negen leden voorgesteld maar met name het CDA kon zich daarmee niet vereni gen. Deze party zou van die negen leden slechts vier zetels toegewezen krijgen, wat volgens deze partij in geen verhouding staat met de ver kiezingsuitslag. INDELING In hun schryven aan de fraktie- voorzitters stellen burgemeester en wethouders de volgende commis- siestruktuur voor: Burgemeester Defesche zal de commissies algemene zaken en cul turele zaken voorzitten; wethouder Hoppenreys leidt de commissies milieu en maatschap pelijk zorg; wethouder Truyen ontfermt zich over de commissies financiën en openbare werken terwyl wethouder Kersten ruimtelijke ordening en economische zaken doet De nieuwe wethouder Driessen zal sociale zaken en de commissie onderwijs, jeugd, sport en recreatie ca. voorzitten. Het is de bedoeling dat elke com missie een keer per maand zal gaan vergaderen. Het wordt echter niet uitgesloten dat commissievergade ringen vervallen, door gebrek aan agendapunten. REAKTIE Inmiddels hebben de fraktievoor- zitters in een gezamenlijke brief ge- Vorige week vrydag voegde wet houder Jan Driessen zich nog eenmaal tussen zyn voormalige leerlingen. Op de laatste dag voor de vakantie (in Oirlo is de school tij dens de kermisweek gesloten) kwam hy officieel afscheid nemen van zyn leerlingen en mede collega's. Om van dit afscheid een blijvende herinnering te maken had de wet houder iets bijzonders bedacht. 'Als Volgende week donderdag is het weer Hemelvaartsdag. Zoals gebruikelijk zal Peel en Maas die week op woensdag verschij nen. Dit heeft natuurlijk als ge volg dat we onze krant eerder klaar moeten hebben. Daarom zijn de inlevertijden aangepast Kopij kan ingeleverd worden tot uiterlijk maandag 14.00 uur. Alle kopij <üe later komt kunnen wij helaas niet meer verwerken. Voor de advertenties geldt dat die dinsdag, uiterlijk 10.00 uur in ons bezit moeten zijn. Voor advertenties die later inge leverd worden, kunnen wy niet garanderen dat deze geplaatst worden. afscheidscadeau wil ik jullie alle maal iets aparts geven. Géén snoep, géén lollies, géén ijsjes... maar iets heel anders: samen naar de ker mis', schreef de ex-onderwyzer in een uitnodiging aan zijn ex- leerlingen. Met de eigenaren van de draaimo len en de autoscooter op de Oirlose kermis, de gebr. Boeken, was Jan Driessen overeengekomen dat de hele school zich een half uur lang op de Oirlose kermis gratis mocht amuseren. Een uitnodiging die niet voor dovemansoren was. En zo toog vrijdagmiddag, tussen twee flinke regenbuien door, de groep leerlin gen van de Oirlose basisschool naar het kermisterrein. En, naarmate het terrein dichterby kwam, werd het looptempo hoger om tenslotte in een eindsprint naar draaimolen en autoscooter te eindigen. En zo hadden leerlingen èn Jan Driessen een gezellig half uurtje kermis, waarby de wethouder in de auto scooter veelvuldig het doelwit werd van botsende leerlingen. In de Keulsche Pol loundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON WIL BENADEELDE ZICH MELDEN Op 10 mei werd omstreeks 11.50 uur op het zg. zwarte pad, gelegen by de Bachstraat, een meisje met een fiets aangereden door een bromfiets, bestuurd door een 24-jarige inwoner. Bij de botsing, waarby het vermoedelijk alleen om materiële schade ging, is het meisje met haar beschadigde fiets wegge gaan, zonder dat haar identiteit kon worden vastgesteld. Om de schade te regelen, maar ook om de juiste oorzaak te kunnen vaststellen, zou de politie graag hebben dat het be treffende meisje of haar ouders kontakt opnemen met de politie. reageerd op de voorstellen van het college. In principe gaan de ffaktie- voorzitters akkoord met het voor stel om tien commissies in te stellen. Wel wordt het voorstel van b. en w. op enkele punten aan gepast. Zoals gezegd wil het CDA tien in plaats van negen commissieleden. Het CDA zou dan vyf leden leveren, de PvdA 2 en de overige partijen (fraktie V.d. Vorle, Samenwerking en de WD) ieder een commissielid. Behalve dat deze verhouding meer strookt met de verkiezingsuitslag, krygt het CDA zo ook meer ruimte om niet-raadsleden in te gaan scha kelen. Bij een commissie met ne gen leden zouden de andere partyen relatief meer niet- raadsleden by het commissiewerk in kunnen schakelen. De overige partijen leggen zich overigens by dit voorstel van het CDA neer. Wel zijn de fraktievoorzit- ters van deze partijen van mening dat dit geen verbetering betekent voor het efficiënt, doelmatig en kostenbesparend fimktioneren van de commissies. Het minimum aantal raadsleden dat zitting heeft in een commissie wordt door de gezamenlijke fraktie- voorzitters op vier gesteld. 'Gezien het aantal commissies is het bijna onmogelijk om vyf raadsleden in een commissie te laten plaatsvin den'. is de reaktie. De politieke partijen stellen ver der voor om de commissievergade ringen om 18.00 uur te laten beginnen. B. en w. stelden 17.00 uur voor maar volgens de fraktievoor- zitters zijn de burgers om 18.00 uur beter in de gelegenheid om een openbare commissievergadering by te wonen. In hun reaktie aan het college van b. en w. stellen de fraktievoor- zitters verder nog een vervangers- regeling voor, voor die frakties die met slechts een lid in een commis sie zyn vertegenwoordigd. Deze, vaste, vervanger, dient met naam bekend te zyn. Het college van b. en w. stelde ver der voor om de vervanging van de fraktievoorzitters in de commissie algemene zaken, te laten geschie den door de vice-fraktievoorzitters. Voor de eenmansfraktie van de WD is het dan echter onmogelijk om zich te laten vervangen. Daarom wordt gevraagd om ook hier een op naam gesteld, niet-raadslid, voor de vervanging te laten zorgen. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels de aangedragen wijzigingen besproken. In het voorstel naar de raad zal worden opgenomen dat per fraktie een, met naam beken de persoon, als vervanger van commissieleden mag optreden, als de gehele fraktie verhinderd is. Met betrekking tot de vervan ging van dhr. L. Janssen die na mens de WD in de commissie algemene zaken zit, is het college van mening dat vervanging door een niet-raadslid, niet mogelijk is. In de commissie algemene zaken worden namelijk nogal wat ver trouwelijke zaken tussen b. en w. en de raadsleden besproken. Wèl zeggen b. en w. toe dat, als dhr. Janssen afwezig is, hy volledig over al het besprokene op de hoogte zal worden gehouden. Het Waterschap Zuiveringschap Limburg (WZL) gaat stappen onder nemen tegen een galvanisch bedryf in Venray. Dit bedrijf overtreedt re gelmatig (en aanzienlijk) de voor schriften voor zware metalen die in de vergunning staan, voor het lozen van bedryfsafvalwater, huishoude lijk afvalwater en regenwater. Dit water gaat via de gemeentelijke rio lering naar de rioolwaterzuive ringsinstallatie Venray en daarna naar het oppervlaktewater. Het zuiveringschap geeft de lo zingsvergunning af en kontroleert of men er zich aan houdt. In eerste instantie is het bedryf aangeschreven er binnen een maand voor te zorgen dat de voor schriften niet meer worden overtre den. Als eind mei bij kontrole bly kt dat het bedryfsafvalwater wederom niet voldoet aan de gestelde voor schriften, dan zal het zuivering schap bestuursdwang toepassen. Dat betekent dat het zuivering schap —op kosten van het galva nisch bedrijf— zelf maatregelen neemt om te voorkomen dat nog in str\jd met de lozingsvergunning wordt gehandeld. Dit kan inhouden dat de lozing van alle bedryfsafval water van het bedryf op de riole ring zal worden beëindigd. Het is niet de eerste keer dat het zuiveringschap problemen heeft met het galvanisch bedryf. Reeds viermaal eerder werd proces verbaal opgemaakt omdat het be drijf de voorschriften uit de vergun ning aan zyn laars lapte. Het zuiveringschap spreekt dan ook van een 'notoire overtreder' die 'de naleving van de vergunningsvoor schriften geringe prioriteit geeft'. Ook nu weer is in samenwerking met de gemeentepolitie Venray proces-verbaal opgemaakt Het zuiveringschap heeft beslo ten om maatregelen te nemen, toen tijdens kontroles in maart en april 1990 bleek dat het bedryf tot 70 maal de norm voor zink en tot by- na 30 maal de norm voor chroom overtrad. Deze overschrijdingen zijn niet nodig, omdat het bedrijf apparatuur in huis heeft om binnen de gestelde normen— zwa re metalen uit het afvalwater te ver wijderen. De illegale lozingen hebben ook duidelijk een nadelige invloed op de werking van de rioolwaterzuive ringsinstallatie Venray van het WZL. Zware metalen komen tijdens het zuiveringsproces grotendeels terecht in het zuiveringsslib (het produkt dat overblijft nadat het af valwater is gezuiverd). Dit slib raakt daardoor dusdanig vervuild, dat het niet meer bruikbaar is als meststof in de landbouw. Om het süb op ver antwoorde wijze te verwerken, moet het WZL nu ƒ70,- per ton slib extra kosten maken. Per dag wordt twee ton slib 'geproduceerd', zodat de kosten in een maand opgelopen zyn tot ƒ4.200,-. Het zuiveringschap stelt het bedryf voor deze extra kosten aansprakelijk. Het WZL tracht door deze manier van optreden met alle beschikbare middelen te bereiken dat het be drijf gaat voldoen aan de vergun ningsvoorschriften. Overigens werd het Venrayse be dryf onlangs door de ekonomiseh politierechter veroordeeld voor twee eerdere overtredingen in de cember '88 en januari '89. In beide gevallen werd een boete van vijfdui zend gulden opgelegd, waarvan (ook in beide gevallen) de helft voor waardelijk. De proef om zwart landbouw plastic apart in te zamelen is suk sesvol verlopen. Afgelopen weekeinde werden in de gemeen ten Venray, Meerlo-Wanssum en Broekhuis in totaal 17 ton zwart landbouwplastic ingeleverd. Hier van is ongeveer 14 ton afkomstig uit de gemeente Venray. In totaal werden drie containers van 40 m3 met het voor het milieu schadelijke landbouwplastic gevuld. Dhr. Josten, milieu-ambtenaar by de gemeente Venray was zeer ter- vreden. Vooral de hoeveelheid plastic dat in Ysselsteyn en Merselo werd ingeleverd was boven ver wachten. By de TJ.TB in Leunen werd daarentegen relatief weinig ingeleverd. Ook over de wijze waar op het materiaal aangeleverd werd, was weinig aan te merken. Slechts een enkeling meende ook het dun nere landbouwplastic in te kunnen leveren. Verder was er nog een per soon die meende op deze wijze van zyn pvc-buizen af te kunnen ko men; Helaas voor hem was dat niet de opzet van deze inzamelaktie. Op dit moment is er nog geen zicht of de inzamelaktie ook in fi nancieel opzicht geslaagd is. Zeker is dat in het najaar nogmaals een inzameling van het zwarte land bouwplastic zal plaatsvinden. Daar na zal bekeken worden of dit experiment een blyvend karakter zal krygen. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs J VENRAY Schoutenstra Tel. 04780-88 iels leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf Het wedstrydprogramma van Jumping Venray wordt twee dagen lang omlyst door gezellige en spor tieve evenementen die voor elk wat wils bieden. De sfeer zal een belang rijke trekpleister worden. Reden voor veel mensen om op zaterdag avond en zondagmorgen en -mid dag de gezelligheid op te zoeken in het hart van Venray. Het parcours zal omzoomd worden door terras- Model. 214K Ontwerp: Michael Thonet (1796 - 1871). Oorspronkelijk model uit 1859. door toevoeging van knoop een schitterend collectors-item. Tachtig exemplaren in zwart, knoop in speciale kleur blauw. Uniek vakmanschap, voortvloeiend uit een rijk verleden. THONET-dealer iWiiEKSMl Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Énorme keus voor binnen en buiten. Modern, -halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 sen en tribunes, terwyi in diverse tenten en tentjes niet alleen eten en drinken verkrygbaar is. maar ook live-muziek voor sfeer zal zorgen. Het springconcours wordt op za terdagavond afgewisseld met een optreden van Lori Spee en een vol- lybalwedstryd tussen de Rooyse VK en het team van Velden. OPENLUCHTMIS Heel bijzonder is wel de open luchtmis die op zondag om 9.30 uur door deken CJ.R. Buschman wordt opgedragen midden op de Grote Markt Aan de mis wordt meege werkt door het kerkkoor van de Pe trus Bandenkerk en door een internationale groep koperblazers. Lidwien Geurts verleent solistische medewerking. Een groep ponyrui- ters van de Venrayse ponyclub St. Isidorus zal door zyn aanwezigheid het hippische karakter benadruk ken. Na afloop van de mis zal deken C.JJL Buschman de paarden zegenen. Na de mis is er een gezellig Früh- shoppen, waardoor er ongetwyfeld een gemoedelyke sfeer zal ontstaan op de Grote Markt De zondagmid dag staat verder in het teken van de pure paardesport Al zal dat zeker geen afbreuk doen aan de gezellig heid. Ttentjes waar eten en drinken verkocht wordt en gezellige live muziek zullen daar voor zorgen. MAN TEGEN PAARD Het zondagmiddagprogramma wordt afgewisseld met een hoogspringwedstry d tussen de jeugdige Venrayse atleet Bart Lam berts en de Venrayse ruiter Reinier van de Maas. Zy maken in een rechtstreeks duel uit wie er het hoogst kan springen. De 15-jarige Bart Lamberts presteerde het om onlangs in een officiële wedstryd voor zijn vereniging AV Venray Re gio 1.90m hoog te springen. Ook het paard van Reinier van de Maas moet die hoogte kunnen halen. Maar beiden zullen op de zondag middag moeten bewyzen dat ze het kunnen. Traditiegetrouw wordt het pro gramma van Jumping Venray om lyst door optredens van het Venrayse Mtyoretten en Show Korps SL Petrus Banden. Elders in deze uitgave van Peel en Maas vindt u uitgebreide informa tie over wat en hoe tydens Jumping Venray. Fijnproevers opgelet! zijn ze er weer Kom ze zelf proeven vbij uw visspecialist; THIELEN GROTESTRAAT 103 VENRAY ASSURANTIËN telefoon 04780-87575

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1