Florado Bloemen Business-Centre is een ambitieus projekt op Keizersveld Lokale Omroep heeft programmaraad EMOFRA Dodenherdenking Alleen voor oudere mensen? WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING KB0 Venray wenst ouderenwoning op lokatie St Jozefklooster De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Xy' BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! „Omdat moederdag toch een bloemendag is" SPAAR-HYPOTHEEK Villeroy Boch center wn it i Marinel barst kleurrijk uit haar voegen! GttW Restaurant Venray Goed uit met MOEDERDAG f 27.75 Quick \n Grill restaurant NDERDAG 10 MEI 1990 Nr. 19 HONDERDENELFDE JAARGANG1 PEEL EN MAAS Veorav Henseniusstraat 1 04780-81801 UITC/WE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY ui Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen is van mening dat het terrein van het St. Jozef klooster uitermate geschikt is voor woningbouw voor ouderen. Dit schrijft het bestuur van de KBO in een brief aan het college van burge meester en wethouders. Het bestuur van de KBO vind de lokatie uitermate geschikt. Deze gedach- tengang past bovendien in het voor genomen beleid van de gemeente Venray t.a.v. ouderen, is de mening van het KBO-bestuur. Het bestuur wil niet ingaan op welke woonvormen er moeten ko men. Wel wil ze graag betrokken Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 worden bij de mogelyke invulling van dit terrein. Het KBO-bestuur is van mening dat rondom een derge lijk projekt ervan moet worden uit gegaan dat een oudere zo lang mogelijk zelfstandig zou moeten kunnen blijven wonen. Het moge bekend zyn dat de zusters van de congregatie van de Goddelyke Voor zienigheid het klooster willen verlaten de gebouwen willen verko pen. In de vleugels van het klooster worden momenteel nog lessen ge geven door de scholengemeen schap Jerusalem. Omdat aan deze lokalen moeilyk een andere be stemming gegeven kan worden, zullen die vleugels vermoedelyk gesloopt worden. Wethouder Kersten kon zich hele maal vinden in de brief van de KBO. In een reaktie liet hy weten dat de lokatie inderdaad zeer geschikt is voor woningen voor ouderen. 'Maar', aldus de wethouder, 'zover is het nog lang niet. De besprekingen over dit gebied zyn momenteel nog in een oriënterende fase', waarmee de wethouder aanduidde dat een in vulling voor dit terrein voorlopig nog niet aan de orde is. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 exclusieve boeketten en plantenbakjes met speciale verrassing en natuurlijk tegen zéér scherpe prijzen De Bleek 46 Venray Mogelyk wordt in oktober al aan vang gemaakt met een voor Venray nieuw en ambitieus projekt Pro- jektontwikkelaar Gebebouw uit Helmond en makelaarskantoor Hil- horst presenteerden deze week de plannen om op het bedrijventer rein „Keizersveld" een heus business-centre te realiseren. Be drijven kunnen hierin kantoor en/of produktieruimte huren. De initiatiefnemers zjjn optimistisch over de kans van slagen van dit pro jekt Gedegen onderzoek heeft aan getoond dat in Venray zeker belangstelling bestaat voor een der- gelyk projekt. In Helmond, waar een soortgelyk projekt is ontwik keld, was het business-centre al he lemaal verhuurd, voordat de bouw begon. Als inderdaad in oktober met de bouw kan worden aangevan gen hoopt Gebebouw in februa ri/maart klaar te zijn. KEIZERSHOF Het business-centre, dat de naam „Keizershof' krijgt zal binnen het Keizersveld achter het PLEM- terrein komen te liggen, tegenover de lokatie waar Nelipak zich zal gaan vestigen. Het pand zal in een driehoeks-vorm worden gebouwd. Veel aandacht zal worden besteed aan het voorfront van het gebouw, dat enigszins gezichtsbepalend moet worden voor Keizersveld. In dat voorfront wordt over twee ver diepingen verdeeld 1000 m2 kan toorruimte ingericht Deze ruimtes worden dusdanig opgeleverd dat de huurder alleen nog maar zijn of haar meubels binnen hoeft te zet ten en kan beginnen. De kantoorruimtes zijn geluid- dicht afgesloten van de produktie- ruimtes. Dit houdt niet in dat deze ruimtes moeilyk te bereiken zullen zijn. Via een patio, midden in de driehoek, kan men op eenvoudige wijze van het kantoor naar de be drijfsruimte en omgekeerd. De be drijfsruimtes hebben een totale oppervlakte van 2000 m2. Vla ge luidsdichte wanden worden de di verse bedryven van elkaar gescheiden. Zo heeft men dus geen last van elkaar. Het business-centre is ideaal voor kleine produktie- of assemblagebe- drijven. In de bedrijfsruimtes is zelfs de mogelykheid om een toon zaal in te richten. Verder is by de uitwerking van de plannen goed gekeken naar het parkeren. Er zijn uitgebreide par- keergelegenheden en vrachtauto's, die by de verschillende bedryven moeten laden en lossen, kunnen dit ongehinderd van elkaar doen. Omdat Gebebouw het ontwerp, de bouw en de afwerking geheel in eigen beheer gaat doen is, volgens dhr. Bouwmans van dit bedry f, hier sprake van een goedkope realise ring waardoor er voor Venray rede lijke huurprijzen uit voortvloeien. Afhankelijk van het sukses van Kei zershof, wordt zelfs al aan een twee de business-centre gedacht Ook jl. vrijdagavond ontkwamen we niet aan de indruk dat de jaar lijkse dodenherdenking in Venray een aangelegenheid is voor oudere mensen; mensen die de oorlog aan de lijve hebben ondervonden... Daarom vonden we het een goede gedachte de schooijeugd ditmaal bij die herdenking te betrekken. Dat gebeurde dan in het kader van het landelyk projekt 'Adopteer een mo nument'. En het was groep 8 van de openbare basisschool De Fherefluit die dit jaar het oorlogsmonument aan het Kerkpad voor haar reke ning nam. Die schooljeugd was door het col lege van b. en w. uitgenodigd in de raadszaal van het gemeentehuis, waar zy verwelkomd werd door loco-burgemeester mevr. Hoppen- reys. In haar toespraak tot de jon gens en meisjes probeerde zy met uitstekende voorbeelden duidelijk te maken wat de in 1945 verworven vrijheid ook nü nog betekent: gaan en staan waar je wilt; spelen met vriencijes en vriendinnen naar je eigen keus; luisteren en kyken naar radio- en t.v.-programma's die je zelf leuk vindt De heer G. Hanssen, namens het comité 'Adopteer een monument* vertelde de jongelui het hoe en waarom van het adopteren van een oorlogsmonument. Doelstelling is natuurlijk het levendig houden van de herinnering aan oorlog en ver zet Voor de school zelf had de heer Hanssen een grote plaquette, als herinnering aan dit projekt en ver der nog een fraai boek waarin de meer dan 800 Nederlandse oor logsmonumenten staan afgebeeld en beschreven. By de daarna volgende herden kingsdienst in de Petrus Banden- kerk werd de schooljeugd eveneens betrokken, o.m. doordat twee leer lingen elk een gedicht voordroe- nen, waaraan, hoe kan het ook anders, vryheid en vrede ten grondslag lagen. In deze herdenkingsdienst werd het woord gevoerd door mevr. Hop- penreys, deken Buschman en mevr. Van Es. Venrays Mannenkoor en Fanfare St Catharina uit Leunen-Veulen-Heide verzorgden op uitstekende wyze de muzikale omlijsting van het geheel. De stille tocht naar het oor logsmonument gevolgd door The Last Post' als trompetsolo en tenslotte het 'Wilhelmus' vormden een waardige afsluiting van deze herdenking. Bloemen van het gemeente bestuur, het Oraiye-comité en van De Flierefluit werden by het oor logsmonument neergelegd. Laatste waarschuwing Het regent de laatste tyd weer re gelmatig klachten by de politie, dat niet alleen fietsers en bromfietsers, maar ook automobilisten hinder ondervinden van de regen installa ties die over de weg spuiten, met al le gevaren vandien voor de weggebruikers. Zo ontstond er op de Geysterse- weg een by na-ongeval met zo'n straal water. Een woordvoerder van de politie deelde ons desgevraagd mede dat het ingevolgde de APV verboden is zó te spuiten dat daar gevaar voor de weggebruikers door kan ont staan. Hij deelde ook mede dat er NIET MEER zal worden gewaar schuwd. By konstatering zal door de politie onmiddellyk proces verbaal worden opgemaakt VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeén schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs venray Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf Lokale Omroep Venray heeft haar programmaraad. Onder voorzitter schap van dhr. W. Buys werden op op 2 mei jl. de leden van die pro grammaraad geïnstalleerd. Het doel van de programmaraad is om toe zicht te houden op de inhoud van de programma's van de LOV. Als er In de Keutsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Eerste sukses inbraakalarm scholen Het eerste sukses Is reeds ge boekt Het inbraakalarm by de scholen werkt perfekt Daardoor kon de politie twee jeugdige Ven- rayse inbrekers op heterdaad be trappen. Na het afgaan van het inbraak- alarm by de LOM-school 't Groene- wold aan het Groenewoldsepad, ging de politie ter plaatse kyken en ontdekte dat er in de school enkele personen aanwezig waren. De agen te van de politie Anita stelde zich op bij een openstaand raam en daaruit sprong een jongen letterlyk in haar armen. Het was voor haar een klein klusje, om de 15-jarige jongen in de boeien te slaagn. Een andere jongen kon ontko men, maar kon mede door aanwij zingen korte tyd later worden aangehouden. Deze jongeman was 16 jaar oud. Het bleek een goede vangst te zyn, want tydens de verhoren heeft het tweetal bekend betrokken te zyn geweest by verschillende in braken, oa. in de kantine en kleed ruimten van SW, van de Ven ray se hockeyclub, van de voetbalvereni ging in Geysteren, in het clublokaal van Jong Nederland in Geysteren en in de Volksuniversiteit aan de Oostsingel. Behalve dat zy veel goederen heb ben ontvreemd, heeft het tweetal ook bekend zich als vandalen te hebben misdragen, door zinloze vernielingen aan te richten, welke vele duizenden guldens aan herstel zullen vergen. Het tweetal is ingesloten en zal nog verder worden verhoord. Moge lyk zyn ze ook betrokken by ande re nog niet opgehelderde inbraken en vernielingen. bepaalde geledingen van de Venray- se bevolking te weinig in de pro gramma's aan bod komen, zal de programmaraad de LOV daarop wij zen. Daarom moet een programma raad uit afgevaardigden van alle geledingen van de Venrayse bevol king bestaan. Zulks is momenteel echter nog niet het geval. Naast voorzitter W. Buys bestaat de programmaraad momenteel uit dhr. A. van Zwol (Veldeke/cultuur), R. Wortelboer (ge zondheidszorg), J. Arts (VZO) en mevr. Schim-van der Loef (R.K. kerk). Oorspronkelyk had ook dhr. C. v.d. Ven zitting in de programma raad, namens het onderwys. Door zyn aktiviteiten als fraktievoorzit- ter van het CDA in de Venrayse ge meenteraad zal naar een vervanger gezocht moet worden. De statuten bepalen echter dat de ze groep mensen te klein is om een representatieve programmaraad te vormen. De leden van de program maraad zyn dit ter dege bewust Ge zocht wordt dan ook naar mensen uit de politiek, sport minderheids groepen, vrouwenbewegingen, jeugd- en jongerenwerk etc. Aan vulling van de programmaraad zal op de eerste vergadering van de programmaraad, 30 mei a.s. uitge breid aan de orde komen. Ook zal gesproken worden over een beleids advies naar het bestuur van de LOV. Als er groepen of verenigingen zyn die menen ook vertegenwoor digd te moeten zyn in de program maraad. dan kunnen zij kontakt opnemen met het bestuur van de LOV, Postbus 365, 5800 AJ Venray. stoffenboetiek F=i i r\j passage li) j venray VA~ tel. 04780-05/72 ASPERGE GELEI IN EIER VINAIGRETTE SAUS \\C x GARNALEN CRÈME SOEP VARKENSMEDAILLONS SEVILLA MET GARNI PRALINE MOUSSE voor alle moeders een gratis aperetief Grote Markt 11 Venray tel. 04780-80250

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1