Gemeente neemt proef met inzameling landbouwplastic 1 Twee koninklijke onderscheidingen tijdens Koninginnedag EMOFRA Zwierige VoorjaarsMpd^ Villeroy Boch center De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BROEKEN DUUR? 1SOM NOU!! zaterdag 5 mei geopend van 10.00 tot 17.00 uur RAEDTS STOMERIJ „valkum" VENRAY PEEL EN MAAS Doden herdenking MEDEDELING I GESLOTEN Nietiwe portefeuilleverdeling voor de wethouders BETER LICHT I SPAARHYPOTHEEK gestreept- Normaal t DONDERDAG 3 MEI 1990 Nr. 18 r. HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET wijnSdrankengroep WWNÖDRANKENQRGEP PEEL EN MAAS UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UfCEI/DI Aft UAAD t/CIJDAV CU AM/IEI/IU/! Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13.00 Grote^traat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 WwCClYDLMI# TVVil VEIlllHI EN VPIUEV INt] - Abonnementsprijs buiten de regio 118,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen 4c hebbedingen Tineke Meurs venray Schoutenstraatje 6 Tel 04780-88566 Iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf De gemeente Venray start volgen de week, in samenwerking met de gemeenten Meerlo-Wanssum en Broekhuizen, een proef met het in zamelen van landbouwplastic. Hier mee wordt eindelyk voldaan aan de wens van een groot aantal raadsle den. Op donderdag 10, vrydag 11 en zaterdag 12 mei hebben de land bouwers uit genoemde gemeenten de mogelijkheid om hun landbouw plastic op diverse lokaties te kun nen deponeren. PLASTIC In Nederland wordt jaarlijks 35.000 ton landbouwplastic ver bruikt. Tbt voor kort was recycling van dit materiaal alleen mogelyk met hele grote partijen. Voor land- bouwplastic lykt nu een markt in ontwikkeling te zyn, die in de na bije toekomst rendabel is. Het gaat hier dan om het dikkere zwarte landbouwplastic. Het ziet er dus naar uit dat dit afval niet meer op de stort terecht gaat komen (waar het niet afgebroken wordt) öf dat het niet meer verbrand hoeft en mag worden (waarby schadelijke gassen vry komen). PROEF De inzameling is voorlopig nog een proefprojekt Dit jaar zal twee keer het landbouwplastic worden opgehaald. Hierby hebben de be trokken gemeenten de volledige medewerking van de landbouwor ganisaties. Die gaat zelfs zo ver dat bij eventuele tekorten de land bouworganisaties de kosten zullen dekken. Het plastic moet vrij van vreemde materialen worden aangeboden en redelijk schoon zijn. Transparant plastic, gebruikt voor asperges en aardbeien, mag niet worden aange leverd. De samenstelling van dit plastic is anders als de samen stelling van het zwarte plastic. Landbouwers, die niet by een landbouworganisatie zyn aan gesloten mogen óók hun land bouwplastic Inleveren. De inzameling vindt plaats op de volgende data en lokaties: - LLTB Ysselsteyn, donderdag 10 mei van 08.00 tot 12.00 uur; - LLTB Merselo, donderdag 10 mei van 13.00 tot 17.00 uur; - LLTB Leunen, vrijdag 11 mei van 08.00 tot 12.00 uur; - SaWeCo Oirlo, vrijdag 11 mei van 13.00 tot 17.00 uur; - Overslag gemeente Meerlo- Wanssum, zaterdag 12 mei van 10.00 tot 12.00 uur. 's Middags zal het plastic in Broekhuizen wor den opgehaald. De tweede ophaal ronde zal eind van het jaar plaatsvinden. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden tussen de betrokken gemeenten. Dan zal ook een eventuele aanpassing van de werkwijze van de marktontwik keling mogelijk zyn. Voor verdere informatie verwyzen wy naar de pagina Gemeentepraat. 3 mei donderdagavond koopavond tot 21.00 uur 4 mei vrijdagavond GEEN KOOPAVOND 5 mei zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur beiden In de eerste vergadering van de burge meester en zyn nieuwe wethouders, gisterenmiddag, is de nieuwe portefeuil leverdeling van die wethouders aan de orde gekomen. Tfen opzichte van de por tefeuilleverdeling van de afgelopen vier jaar is er nogal wat veranderd. Belang rijkste nieuws is dat Venray voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwe lijke loco-burgemeester krijgt Mevr. M. Hoppen reys-de Loo zal deze funktie gaan vervullen. Verder heeft Mevr. Hoppen reijs in haar portefeuille milieuzaken, maat schappelijke zorg en emancipatie. Voor al milieuzaken zal de komende jaren een belangrijke rol in het Venrayse gaan spelen. Burgemeester Defesche heeft o.a. in zyn portefeuille algemene bestuursza- In de Keutsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reser/umy. TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Kloosterstraat 8-14 Blerick, tel. 077-821213 TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties \"y H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 \Veltumse Kleffen 58a - Tel. 84257/ Poststraat 6 - Tel 82025 venray Na de dienst trekt men in een stil le tocht via de Grote Markt en de Hofstraat naar het oorlogsmonu ment. Daar zullen bloemen gelegd worden en wordt de herdenking besloten met een trompet-solo van The Last Post. uw weekblad Morgen, vrydag 4 mei heeft alom in den lande de jaarlijkse doden herdenking plaats. Deze herden king wordt in Venray gehouden tijdens een speciale dienst in de Pe trus Banden kerk, welke om 19.00 uur begint. In deze dienst zullen zo wel Burgemeester Defesche als De ken Buschmann en Dominee van Es alle slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de kinderen van groep 8 van basis school „De Flierefluit" zullen by dit gebeuren betrokken worden. Deze jeugd heeft namelyk het oor logsmonument aan de kerkhof muur in de Raadhuisstraat geadopteerd. Verder verlenen Har monie St Catharina uit Leunen en Venrays mannenkoor hun gewaar deerde medewerking aan deze her denking. op zaterdag 5 mei a.s. BEVRIJDINGSDAG zijn wij l MARKTSTRAAT 5 keus voor binnen Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 ken, openbare orde en veiligheid, voor lichting en inspraak, culturele zaken, personeelszaken en de bouw van het nieuwe zwembad. Wethouder Truyen zal zich de komen de jaren bezig gaan houden met finan ciën, het grundbedryf, openbare werken en agrarische zaken. Ook het beheer van eigendommen en grondwer- ving zit in zijn portefeuille. Wethouder Kersten zal zich o.a. rich ten op ruimteiyke ordening, volkshuis vesting bouw- en woningtoezicht, welstand, economische zaken, bevorde ring toerisme en bedryfc- en winkel vestiging Dhr. J. Driessen, de nieuwe wethouder in dit gezelschap, wordt wethouder van sociale zaken, onderwijs, volwassenen educatie. sportzaken, recreatie, jeugd en jongerenwerk, accommodatieaangele genheden. sociaal-cultureel werk. mon diale vraagstukken, kinderopvang en mediazaken. Tydens de jaarlijkse lintjesregen i.v.rn. koninginnedag kon Burge meester Defesche „slechts" twee Koninklijke Onderschydingen uit- ireiken. Ondanks het geringe aantal waren het wel twee hoge onder scheidingen. Dhr. A.G.J. van Bergen van het Biezenvenneke werd ver rast met de benoeming tot Ridder in de Orde van Orarye Nassau, ter- wyi dhr. W. Sonnebom. oud directeur van Rank Xerox benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. DHR. A.G.J. VAN BERGEN Dhr. van Bergen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Orarye Nassau vanwege zijn verdiensten in het onderwijs. Deze 58-jarige Ven- rayer is sedert 1955 werkzaam in het onderwijs als leraar lichamely- ke opvoeding. In 1957 ging hij in dit vak lesgeven aan het Boschveldcol- lege, toen nog Lyceum. Omdat de belangen van de leraren bij hem hoog in het vaandel staan, werd hy in 1976 benoemd tot lid van het hoofdbestuur van de Katholieke le rarenvereniging St. Bonaventura. Tot 1986 had hij in dit bestuur zit ting. Tot 1986 was hij voorzitter van de afdeling VWO AVO van de Ne derlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Namens deze raad heeft dhr. van Bergen tot 1982 overleg ge voerd in de Centrale Commissie met de Minister van Onderwijs over onderwijsdeskundige aangele genheden. Sinds 1977 werd hy landelyk ge kozen in het hoofdbestuur van het Nederlands Genootschap van Lera ren. Sinds 1982 is hy zelfs lid van het dagelyks bestuur van het NGL. Sindsdien heeft hij zyn lessen li- chamelyke opvoeding op het Boschveldcollege tot een minimum teruggeschroefd. Als lid van het da gelyks bestuur werd hy toen belast met de behartiging van de arbeids voorwaarden en benoemd in de By- zondere Commissie van het Georganiseerd Overleg. Binnen de ze commissie vindt het overleg met de minister plaats over arbeidsvoor waarden van het onderwysperso- neel. Dhr. van Bergen is bovendien lid van het bestuur van het Ambte- narencentrum. Per 1 augustus legt dhr. van Bergen deze functies neer. IR. W. SONNEBORN Ir. W. Sonnebom heeft eind vorig jaar, i.v.m. het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftyd, zyn func tie als algmeen directeur bij Rank Xerox Venray, neergelegd. Hy trad by Rank Xerox in dienst op 1 januari 1975 als direkteur van de productie. Na het overlijden van de heer L. Stierman, eind 1983 werd hij benoemd tot algemeen di recteur. Aanleiding voor de toeken ning van de onderscheiding is diens inzet en betekenis voor de in dustriële en maatschappelijke ont wikkeling in het algemeen en Venray in het byzonder: Tijdens zyn leiding is Rank Xerox Venray er in geslaagd haar organi satie succesvol te herstructureren; geavanceerde kwaliteitsprocessen zijn geintroduceerd by Rank Xerox en haar toeleveranciers; door de centralisatie van alle Europese Rank Xerox distributieaktiviteiten in Venray werd een bijdragen gele verd om de positie van Nedeland als distributieland te onderstre- pen. Alsmede voor enkele maat schappelijke activiteiten zoals: Het verbeteren van de technische infrastructuur en co-makersship het verbeteren van de logistieke infrastructuur middels geavanceer de distributie strategieën. Het realiseren van een doelmati ge arbeidsmarkt middels oprich ting van enkele opleidingsin stituten en bedryfsdeelname in di verse schoolbesturen. Het optimaliseren van regionale en bedrijfsbeveiligings aktiviteiten (o.a. Brandweer, E.H.B.O) Dhr. Sonneborn is Duitser en woonachtig in Nettetal. Het komt niet vaak voor dat een buitenlander een zo hoge Nederlandse onder scheiding krygt. Maandagmorgen, Koninginnedag - had traditiegetrouw in de Burger zaal van Venrays gemeentehuis een reünie plaats van Venrayers die zich mogen verheugen in het bezit te zijn van een koninklyke onder scheiding. Ditmaal werd daarby by zonder aandacht geschonken aan degenen die op deze koninginne dag hun werken beloond zagen met een benoeming tot ridder, respec tievelijk officier in de Orde van Oranje Nassau, tw. dhr. G. van Ber gen (Biezenvenneke) en dhr. W. Sonneborn (Nettetal D.) Zoals ge bruikelijk zou voor het voetlicht worden gehaald degenen die in het afgelopen jaar een koninklyke onderscheiding hebben ontvangen. Ditmaal bleef dat beperkt tot één gedecoreerde n.l. dhr. Paul Rippe die eerder de versierselen van rid der in de Orde van Oranje Nassau kreeg opgespeld. Even traditiegetrouw bracht Vfen- rays Koninklyke Harmonie Euter pe een serenade en stelden de gedecoreerden zich op. op het bor des van het gemeentehuis om deze muzikale hulde In ontvangst te ne men. En daar was ook onze foto graaf present, om dit gebeuren voor Peel en Maas vast te leggen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 VA-

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1