Mestverwerkingsfabriek betaalt mee aan verbetering Steegse Peelweg Afscheid van zeven raadsleden Florado Bloemen 4.95 6.95 EMOFRA Villeroy Boch center De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BROEKEN DUUR?V^ KOM NOU!!! Braderie op St. Anna Transport Polen IARIG ÖNDERWERP armode MA Folkloristisch^ weekend Natuurwandeling SPAAR-HYPOTHEEK VAN DE KAMP BETER LICHT voordeelaktie prachtige bos Schitterend Alsbroeneria Tillantsiastukje ijzersterk van 12.95 voor PEEL EN MAAS VENRAYl Weer milieu overtreding 2 JONDERDAG 26 APRIL 1990 Nr. 17 HONDERDENELFDE JAARGANG1 WIJNÖDRANKENGROEP Venrav llenseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS SfljrTGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY iAiCCIZHI A l\ l/AAD VCIJDAV EM AMCCVIU/! Advertentieprijs: 31 cl. per mm - Abonnementsprijs per half jaar M3.00 iiGrotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 WW EClYtJ LlAW VWI\ wE|r|IV/\f EN VDUE VINU - Abonnementsprijs buiten de regio H8.00 uitsluitend bij vooruitbetaling PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf [30 april KONINGINNEDAG eopend van 10.00 tot 17.00 uur mei donderdagavond koopavond tot 21.00 uur [4 mei vrijdagavond GEEN KOOPAVOND mei zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 j Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Op zondag 29 april 1990 vindt er van 13.00 tot 17.00 uur op het ter rein van St. Anna de jaarlijkse bra- Jerie ter gelegenheid van Koninginnedag plaats. Men kan deelnemen aan diverse kramen tnet spelen. Verder, kan men verschillende oude ambachten bezichtigen zoals o.a. een stoelenmatter, een wolspinster, een klompenmaker, een bijenkorfvlechter en een pop- penmaakster. Ook vindt er een optreden plaats van volksdansgroep 'Opanka'. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de 'Eikenhofkapel'. Iedereen is van harte welkom op deze braderie. In de Keulsche Pol loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Op 4 mei vertrekt er een groot transport hulpgoederen vanuit Oir- lo naar Polen. Deze worden ver deeld over drie dorpen. De armoede in de dorpen is groot Voor dit transport hebben wy vol doende kleding e.d. maar we zou den graag wat levensmiddelen meenemen. By voorkeur rijst ma caroni. bloem, slaolie, margarine, koffie, thee. suiker, zeep en zeep poeder. Een financiële bijdrage is ook welkom. U kunt dit tot 2 mei af geven by het Transportbedrijf Jeu- rissen, Castenrayseweg 18 te Oirlo. Dank zij de spontane medewer king van dit bedrijf is dit transport mogelyk gemaakt Zy stellen een gratis vrachtwagen met chauffeur beschikbaar voor deze reis. Geef wat u kunt missen, voor hen die het met veel minder moeten doen wy. Iedere bydrage, hoe klein en in welke vorm dan ook, is van harte welkom. Wasserv knipperf, föh nen, het\is afgelopen met beunen. Het is er vWlagavond nog niet bikxpnaar wel gezellig s^rnëri zijn met een glaasje wijn! Veel suöces gewenst met dp opening vgn jullie/kapsalon ten en vriendinnen Dansgroep 'De Hakkespits' orga niseert voor de 3e maal een folklo ristisch weekend. Op vrydag 4 mei arriveren dansgroepen uit Losser en Bolsward in Venray. Samen met De Hakkespits zullen zy zaterdag middag op diverse plaatsen in Ver- nay optredens verzorgen. Ook staat een optreden in de kasteeltuinen van Arcen op het programma. 's Avonds wordt een uitvoering in de schouwburg verzorgd. Zondag 29 april as. organiseert de Milieugroep Horst een wande ling door het natuurgebied Casten- rayse Vennen. Dit natuurreservaat ligt in het grensgebied van de ge meenten Horst en Venray. Door het bosrijke gebied stroomt de Lollebeek. In het ryk gescha keerd landschap voelen veel plan ten en dieren zich thuis. Vooral soorten die de voorkeur geven aan natte en moerassige omstandighe den worden in het gebied veelvul dig aangetroffen. De wandeling staat onder leiding van een bioloog die zeer bekend is met het natuurreservaat De natuurwandeling begint om 14.00 uur bij de kerk in Casten ray. Belangstellenden zijn van harte welkom. DIEFSTAL STROOMAGOBEGAAT Een landbouwer, wonende aan de Meerloseweg, deed aangifte van diefstal van een atroomaggregaat. De waarde kon niet worden mede gedeeld. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Kempen Antiquiteiten Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 Hoogeindsestraat 11. 5447 PD Hykevoort - Tel. 08857-1756 Openingstijden: wo., do., vr. 10-18 uur; za. 10-16 uur. (geldig van do. 26 tm zat. 28 april a.s.) De Bleek 46 Venray Het Organisch Veredelingsbedrijf Venray gaat meebetalen aan de ver betering van de Steegse Peelweg. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Gemeente Ven ray en dhr. Willems van OW heb ben hierover overeenstemming bereikt. De totale kosten van deze verbetering worden geschat op 185.000,-. OW zal hieraan 135.000,- bydragen. Voor het kruispunt Steegse Peelweg-Midden Peelweg zal hoogst waarschijnlijk een uitvoegstrook moeten komen voor het verkeer dat vanuit Ysselsteyn linksaf de Steegse Peelweg wil opryden. De kosten hiervan bedragen zo'n 250.000,-. De gemeente zal hiervoor in eerste instantie by de provincie aanklop pen. 'Als dat faalt, dan gaan we op nieuw met de initiatiefnemer aan tafel zitten', lichtte wethouder Kersten het akkoord toe. Volgens hem is dit voorlopig het maximaal haalbare resultaat. KNULLIG Dit akkoord kwam voor een aan tal frakties als een verrassing. Voor al voor WD-er Leo Janssen, die eerst al een uitgebreid betoog had gehouden waarin hij verwoordde dat de initiatiefnemer wél moest meebetalen aan de verbetering van de weg. In hetzelfde betoog noemde hy de handelswijze van het college knullig: 'Als in de commissie door de wethouder wordt gezegd dat hy zal kijken of een bijdrage aan de weg mogelijk is en in dezelfde ver gadering zegt hij vervolgens dat hy het initiatief niet wil laten stagne ren, dan weet ik wel hoe laat het is'. De verbazing by Leo Janssen was groot toen hij van het PvdA-raadslid Twan Jansen moest vernemen dat tussen OW en de gemeente Venray een akkoord was bereikt, zeker toen wethouder Kersten daar nog aan toevoegde dat hij het knullig vond dat dhr. Janssen dit stuk niet had gezien, het had immers ter in zage gelegen. Dhr. Janssen, die het stuk alsnog onder ogen kreeg was het niet eens met de wethouder. Hij voegde daar om nog maar wat knulligheden aan zijn betoog toe: 'Het is knullig dat dit stuk voor het weekeinde niet bij de stukken lag; knullig dat dit stuk wel bij de coalitiegenoten bekend is en niet bij de oppositie; knullig dat de wethouder dit niet aan het begin van de behandeling van dit onder werp luid gezegd en knullig dat het stuk slechts door de wethouder is ondertekend en niet door de initia tiefnemer'. Dhr. Janssen kreeg hierbij steun uit een onverwachte hoek. Jan Heintjes, fraktievoorzitter van het CDA kon zich vinden in enkele op merkingen van dhr. Janssen. Wethouder Kersten relativeerde hierna enkele 'knulligheden'. Het stuk had volgens hem wel ter inza ge gelegen. Op het moment dat hieromtrent zekerheid was is een kopie van dit akkoord ter inzage ge legd. Dat was ook de reden waarom er maar een handtekening op stond. KLEINSCHALIG Een zorg van de PvdA-fraktie was de onzekerheid of deze fabriek kleinschalig blijft. Fraktievoorzitter Twan Jansen wilde hier meer ze kerheid over. Wethouder Kersten kon die zorg meteen wegnemen. 'Voor elke uit breiding moet de initiatiefnemer al le vergunningen en ontheffingen opnieuw aanvragen. Ook de ge meenteraad wordt hier dan weer by betrokken en heeft een eventuele uitbreiding in eigen hand'. Dhr. Jansen was hierdoor gerust gesteld en meende dat nu eindelijk de knoop doorgehakt kon worden. Hij sprak de verwachting en hoop uit dat de initiatiefnemer zo snel mogelyk van start gaat. PLANSCHADE De meeste partijen konden zich verenigen met het standpunt van b. en w. dat planschaderisiko gering is en dat de gemeente het risiko best wel mag en kan lopen. De fraktie V.d. Vorle zag wel graag dat de initia tiefnemer, die veel grond in de om geving heeft, zelf geen beroep doet op een vergoeding van geleden planschade. Voor de fraktie Samenwerking bleven er nog wat vragen. Dhr. Den Brok vond dat de gemeente eens duidelijk naar buiten moet bren gen wat planschade precies in houdt. De fraktie Samenwerking is overigens van mening dat het raadsbesluit van juni 1989, waarin gesteld werd dat de initiatiefnemer voor de planschade op moet ko men. een juist besluit is. MILIEU-ASPEKT Dhr. P. v.d. Boogaart (PvdA) vond het dinsdagavond genomen besluit niet juist. Als enige van zijn fraktie was hij tegen. Hij kon, tijdens zijn laatste raadsvergadering, verzeke ren dat dit de eerste en laatste keer zou zijn dat hij het niet met zyn fraktie eens is. Volgens hem zijn er teveel onzekerheden op het gebied van de milieu-aspekten. Ook is hij van mening dat kontrole, die ligt bij de provincie, diehter bij huis zou moeten zijn. Hij vond dat hij niets anders kon doen dan tegen te stem men, waarmee hy de enige was. Afgelopen dinsdag nam de Ven- rayse gemeenteraad afscheid van zeven van haar leden. Na de regulie re raadsvergadering keken burge meester en raadsleden even terug op de afgelopen vier jaar, waarin volgens de burgemeester de raad zorgen en leed heeft gekend en zich heeft bezig gehouden met indrin gende en omvangrijke problemen. Nadat hy alle scheidende raadsle den nog eens de revue liet passe ren, dankte hij hen voor hun aandeel in de beraadslagingen van de afgelopen vier jaar. Vervolgens kregen de raadsleden een presentje overhandigd in de vorm van een zil veren dasspeld. Alleen dhr. G. Jans sen, die vier jaar geleden al eens afscheid van de raad had genomen, kreeg een kaars met daarop het ge meentewapen. Dhr. V.d. Boogaart, die ook al in 1982 een keer afscheid had geno men, kreeg toen zo'n kaars. Hij werd nu verblijd met een dasspeld, terwijl hy als socialist in hart en nieren nooirt een das draagt. De burgemeester meende echter dat er ongetwijfeld wel een keer een mo ment zou komen dat dhr. V.d. Boo gaart die speld een keer zou dragen. Deze was echter een andere mening toegedaan en was zelfs bereid om met de kaars van dhr. Janssen te ruilen. De meeste scheidende raadsleden hadden een dankwoord voorbereid landelijke politiek stond. Zijn partij ondervond dit tijdens de laatste verkiezingen aan den lijve. Hij wil de dan ook even kwijt dat nu party en gewonnen hebben die het niet verdienden en dat partyen verlo ren hebben die het ook niet ver dienden. Dhr. Den Brok (Samenwerking) blijft wel aan als raadslid maar wil de ook even wat zeggen. Hy had een oplossing voor dhr. Houba's pro bleem. Plaatselijke politieke partij en staan nl. niet onder invloed van de landelijke politiek. Verder wilde dhr. Den Brok toch wel laten weten dat hij tevreden was over wethou der Claessens. 'Hij heeft het ons moeilijk en makkelijk gemaakt, met name door zijn betrokkenheid by de dingen. Ik heb dan ook veel met u te doen gehad maar durf ook te zeggen: U bent een goed wethou der geweest'. De scheidende raadsleden. Staand v.l.n.r. J. Puels. P. v.d. Boogaart. A. Leijssen en J. Houba. Zittend v.l.n.r. IV Claessens. J. Heintjes en G. Janssen. uw weekblad De politie ontdekte dat in de Meerselse Peel kabels werden afge brand door twee inwoners van Hel mond, resp. 72 en 24 jaar oud. Het daarvan afkomstige koper werd in beslag genomen. Tévens werd ont dekt dat op die plaats de bodem ernstig was verontreinigd door olie en zuur dat afkomstig is van ver snellingsbakken en andere auto onderdelen. Tegen de eigenaar van de grond, een 35-jarige inwoner van Ys selsteyn, werd tevens proces verbaal opgemaakt. Hij had geen toestemming gegeven tot kabelaf- branding, wel voor andere bezighe den die met' recycling te maken zouden hebben. De deskundigen proberen vast te stellen hoe ernstig de beodem verontreinigd is. Dodelijk verkeers ongeval te Veulen Donderdagmorgen omstreeks 8 uur kreeg een 27-jarige bestuurster van een personenauto, toen zy van af de Kooiweg de Veulenseweg wilde opdraaien, geen voorrang van de voor haar van links komende per sonenauto, bestuurd door een 24-jarige inwoner van Helden- Beringen. By de botsing werd de bestuurster dusdanig gewond dat ze kort na het ongeval aan de verwon dingen is overleden. Het slachtoffer was op weg naar haar werk als verpleegkundige van het Groene Kruis in haar werkge bied Veulen, Ysselsteyn en Vre- depeel. waarbij tevreden en voldaan werd teruggekeken op de voorbije jaren. Duidelijk bleek dat ondanks de po litieke verschillen, de vriendschap en collegialiteit onder de raadsle den zeer goed was. Jan Houba van de WD keek eigenlijk meer vooruit. Volgens hem duurt het nog jaren voordat Venray uit de financiële mallaise is. Het zal de raad, het college van b. en w. en het ambtelijk apparaat veel inventiviteit, inzet en kracht kosten. Dhr. Houba vond het jam mer dat de gemeentelijke democra tie teveel onder de invloed van de TOR Hl PLEASURE

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1