Gemeente Venray gaat een goede toekomst tegemoet EMOFRA msm Prodima prólóngeert BROEKEN r DUUR? KOM NOUHK Wethouder Claessens bij afscheid optimistisch: Afsluiting Amnesty-aktie De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT Botsing tussen twee vrachtauto's ISPAAR-HYPOTHEEK I VAN DE KAMP Villeroy Boch CENTER WH It Snelheidsmeter bewijst nut PEEL EN MAAS CDA acht lidmaatschap L0TA niet zinvol mu belle* \V DONDERDAG 19 APRIL 1990 Nr. 16 PEEL EN MAAS DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY IifFP[#n| Art %/ArtD VEMD AV CKI A|J^Plf||J^ Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 ff EEI\DLf%I# YWVli w EWImA\¥ Erti Vl^ltiE V IIW - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling HONDERDENELFDE JAARGANG Venrav Henspniusstraat 1 04780-81801 De consumentenbeurs Prodima, georganiseerd door de heren Van de Kamp en Clephas is een groot sukses geworden. Maar liefst 26.000 mensen passeerden de toegangs poort van deze beurs. Dit tot grote tevredenheid van beide organisato ren, die op 20.000 bezoekers ge hoopt hadden. De organisatie verwacht dan ook dat de volgende Prodima (over 2 of 3 jaar) grootser van opzet zal zyn. De beurs had nu een totale oppervlakte van 4000 m2. De volgende beurs zal 7000 m2 groot worden. Burgemeester Defesche, die afge lopen vrijdag de beurs opende, toonde zich verheugd met zo'n ini tiatief. Hij had er toen al alle ver trouwen in dat de beurs zou slagen. Een voorspelling die werkelijkheid, werd. Op Eerst Paasdag kon de 15,000e bezoeker verwelkomd wor den. Dat was mevrouw Wismans uit Oirlo. Zij mag samen met haar man, op kosten van de organisatie, op reis naar Parys. Eenzelfde 'lot' was weggelegd voor de 25.000e bezoe ker. Dat was E. Hendriks uit Ble- rick. Zy gaat samen met haar vriend naar Parijs. Burgemeester Defesche wandelt met vrouw en de organisatoren Van de Kamp en Clephas door het autogedeelte van de beurs. Hoewel de burge meester gecharmeerd was van een Suzuki-terreinwagen werd deze toch niet geschikt gevonden om te dienen als nieuwe dienstauto. De heren Van de Kamp en Clephas verwelkomen de 25.000e bezoeker van de beurs. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 MERSELO EN YSSELSTEYN ZONDER STROOM Ondanks het nachtelyke uur kwamen er by de politie, in de nacht van woensdag op donderdag, veel telefoontjes binnen van veront ruste inwoners uit Ysselsteyn en Merselo. Zij meldden dat de stroom voorziening was uitgevallen. De monteurs van de PLEM wisten de storing te verhelpen. Er zijn geen berichten by de politie binnenge komen dat er schade is ontstaan door die stroom uitval. A.s. dinsdag nemen maar liefst zeven raadsleden afscheid van de gemeenteraad van Venray. Elders in dit blad leest u meer daarover. Een van hen, wethouder Wim Claes sens, neemt na 16 jaar afscheid van de Venrayse politiek. Acht jaar fun geerde hy als raads- en commissie lid namens de Kerkdorpenfraktie. De laatste acht jaar was Wim Claes sens wethouder voor openbare wer ken, agrarische zaken, milieu en verkeer. Samen met de wethouder blikken we eens terug op vooral de laatste acht jaren. Een periode waarin zyn portefeuille, mede door het milieu, steeds zwaarder ging wegen. OPENBARE WERKEN De wethouder betreurt het dat hy de Venrayse wegen in een slechte staat achterlaat. 'Door alsmaar te bezuinigen is er een steeds grotere achterstand ontstaan aan het on derhoud van wegen, riool en groen'. Het achterstallige onderhoud heeft de wethouder dan ook de nodige hoofdbrekens bezorgd. Wethouder Claessens is echter van mening dat die achterstand de komende jaren wordt ingelopen. Door de artikel-12 status aan te vragen hoopt de ge- Amnesty International zal op vrydag 27 april 'Laat uw gezicht zien' t.b.v. Paik Ok-kwan afsluiten met een byeenkomst in de foyer van de schouwburg. Amnesty wil dan alle gemaakte foto's ten toonstellen om zo het sukses van de aktie te onderstrepen. De avond zal opgeluisterd worden door de muziekgroep 'Mallemoer' en Volksdansvereniging Op an ka. Verder zullen enkele jongeren op deze avond een collage samenstel len over mensenrechten. Iedereen, die belangstelling heeft voor het \yerk van Amnesty Inter national of die Amnesty ondersteu nen, is op deze avond welkom. Enorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 meente Venray van het Ryk extra steun te krygen. Het doet de wethouder verder pijn dat het St, Odapark er in al die jaren nog niet echt op vooruit is ge gaan: 'Het is jammer dat de renova tie daarvan nooit is rondgekomen'. Maar er zijn ook positieve dingen. Ondanks de slechte financiële posi tie van de gemeente Venray heeft wethouder Claessens er toch toe by kunnen dragen dat de vele maan landschappen in het centrum om gevormd zyn tot deugdelijke parkeerplaatsen. Ook de renovatie van de Grote Markt, de Schoolstraat en de aanleg van De Bleek, zyn deels voor rekening van de wet houder. MILIEU Een steeds zwaarder wordend on derdeel van zyn portefeuille is mi lieu. 'Milieu wordt de komende jaren aandachtspunt nr. 1 in Ven ray' stelt de wethouder. Hy doelt daarbij niet alleen op het mestpro bleem maar ook op bodemveron treiniging en de sanering daarvan. Als agrariër kent wethouder Claessens het mestprobleem als geen ander. Tbch heeft hy als wet houder by de diskussies over mest- PERSONENAUTO IN BRAND Spontaan ging een geparkeerde auto voor de woning van de eige naar, aan de Joh. van Wittenhorst- laan in Vredepeel, aan het branden. De gealarmeerde brandweer be hoefde alleen voor kontrole in aktie te komen, om te kyken of de brand goed was geblust. Dat hadden buurtbewoners reeds gedaan met een brandblusser. VANDALISME Een op de parkeerplaats by het ziekenhuis geparkeerde personen auto van een inwoner van Hel mond, bleek doelwit van vandalen te zyn geweest. In de auto waren di verse deuken geschopt DIEPE KUIL OP PARKEERPLAATS Een autobezitter kwam by de po litie aangifte doen van beschadi ging aan zyn auto. Die was veroorzaakt nadat hy in een diepe kuil van de parkeerplaats aan de Eindstraat terecht was gekomen. Hij wil de gemeente aansprake lijk stellen voor de schade omdat er geen waarschuwing op de parkeer plaats was geplaatst. verwerkingsfabrieken aan de zijlijn gestaan. Dat wil niet zeggen dat zyn zorg daar niet naar uitgaat 'De mestproblematiek moet de komen dejaren tot een oplossing gebracht worden. Dit is noodzakelijk voor het behoud van de agrarische sek- tor en voor het milieu'. Het gaat vol gens wethouder erom niet alleen het overschot terug te dringen maar ook de ammoniakuitstoot te verminderen. 'Ik ben bereid om na m\jn ambtsperiode my volledig voor het mestvraagstuk in te zetten en om dit tot een oplossing te brengen'. Met de introduktie van de KCA- box, enkele weken geleden, heeft de gemeente Venray een begin ge maakt met het gescheiden ophalen van afval. Ook deze vorm van huisvuil-overlast zal de komende ja ren in de belangstelling staan. De wethouder verwacht dat binnen kort de verwerking van afval geheel anders gaat geschieden zodat het gescheiden ophalen van verschil lende soorten afval steeds verder doorgevoerd gaat worden. ZWARE TAAK Terugkijkend op acht jaar wet houderschap staat Wim Claessens By een botsing tussen twee vrachtauto's, vorige week woens dagmiddag op de Middenpeelweg te Vredepeel is het verkeer byna drie uur gestremd geweest Het ongeluk gebeurde toen een uit de richting Rips komende per sonenauto linksaf de Vredeweg wil de opdraaien. Achter die personenauto reden drie vrachtau to's. De eerste twee bestuurders remden af maar de derde vrachtau tobestuurder, een 26-jarige man uit Elsendorp, bemerkte dit afremmen te laat. Hij probeerde nog naar links uit te wijken maar zag toen dat uit tegenovergestelde richting een tan kauto naderde. Om groter onheil te voorkomen stuurde hy weer naar rechts, maar botste toen tegen de tweede vrachtauto op. De klap was zo hard dat die vrachtauto, met zand beladen en bestuurd door een 59-jarige inwoner van Geffen, van de weg werd gedrukt en in een bermsloot op zijn kant tot stilstand kwam. De cabine van de uit Elsendorp afkomstige chauffeur werd byna to taal ingedrukt Voor de bestuurder was het een geluk dat de kant van de bestuurdersplaats slechts licht was ingedrukt en de bestuurder nog voldoende ruimte had. Hy kon door de brandweer van vliegbasis De Peel en de Venrayse brandweer uit z(jn benarde positie bevryd worden. Doordat de doorgang geblokkeerd was, moest het verkeer op de Mid den Peelweg worden omgeleid. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood 4 kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ldeeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meuts VENRAY Schoutenstraatje 6N, Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf nog altyd de diskussie rondom Vre de en Veiligheid by. 'Voor my en ook voor de anderen was dit een ge wetensvraagstuk. Ik heb myn gewe ten dan ook gevolgd en voor deze nota gekozen'. In de nota Vrede en Veiligheid sprak de gemeenteraad zich uit tegen kernbewapening. De nota werd opgesteld nadat geruch ten de ronde deden dat er kernwa pens op vliegbasis De Peel zouden worden opgesteld. De wethouder heeft nooit spijt van zyn standpunt gehad. 'Gebleken is dat dit het juiste standpunt was'. Verder is de wethouder de me ning toegedaan dat zyn portefeuille de afgelopen acht jaar een stuk zwaarder is geworden. Als oorzaken voert hy de onvoldoende financiële mogelijkheden en het milieu aan. De toenemende zorg voor het mi lieu heeft gezorgd voor een enorme verandering in de regelgeving daar omtrent Het is dan ook een van de redenen dat Wim Claessens als wet houder stopt: 'De taak van wethou der is zoveel zwaarder geworden dat ik het noodzakelijk vind dat ik deze taak, op myn leeftijd (63), aan jon geren moet overlaten'. De wethou der is dan ook van mening dat zyn portefeuille te zwaar is geworden. 'Gezien de zwaarte van de porte feuille die ik beheerd heb is het misschien wel wenselijk om een andere portefeuilleverdeling te ma ken'. Maar dat is geen zaak meer voor hem, maar voor het nieuwe college. In dat nieuwe college zal voor het eerst geen boerenwethouder verte genwoordigd zijn. 'Dit hoeft geen bezwaar te zyn' meent wethouder Claessens. "tenminste, als de nieu we wethouder, die agrarische zaken in zijn portefeuille heeft, goed wordt ondersteund door een aantal kundige en aktieve agrarische raads- en commissieleden'. Ooi In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON In het kader van de verhoging van de verkeersveiligheid, de zg. 25% regeling, werd aan de gemeen te Venray dit jaar een flink bedrag uitgekeerd. Dankzij medewerking van de gemeenteraad werd hiervoor een gedeelte beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van een „snel heidsmeter" voor de Venrayse poli tie. Hierdoor hoeft de Venrayse politie geen snelheidsmeter meer te lenen by de collega's uit Venlo en Tegelen. Omdat de politie nu de beschik king heeft over een eigen snel heidsmeter kan ze, indien daarvoor mankracht beschikbaar is, op elk moment snelheidscontrole's uit voeren. In de eerste zes weken dat het apparaat by de Venrayse politie in gebruik is, zijn in totaal 863 snel heidsovertredingen geconstateerd. Het totaalbedrag aan boetes be draagt ongeveer ƒ80.000,-. Dit be drag gaat helaas niet naar de Venrayse politie of de gemeente Venray maar komt toe aan het Mi nisterie van Binnenlandse zaken. Uit deze cijfers blykt wel dat de Venrayse autobestuurders nog veel moeten leren. Binnenkort kan de 1000e snelheidsovertreder een ac ceptgirokaart in de bus verwach ten. Reden genoeg voor de Venrayse politie om de controle's onvermin derd voort te zetten om zo het ver keer veiliger te maken. 'n abonnement waard De rekonstruktie van de toegang naar de Grote Kerk is een van de laatste ivapenfeiten van wethouder Claessens. KEERPUNT Volgens wethouder Claessens is Venray nu op een keerpunt beland. 'Het gaat nu de goede kant op'. Hy verwijst daarby naar de komst van de Ryksweg 73. Dit heeft al geleid tot een groeiende verkoop van en belangstelling voor industriegron- den. Ook het feit dat de verkoop van de Witte Vennen voor de deur staat is voor de gemeente Venray een, enorme lastenverlichting Venray heeft financieel acht don-! kere jaren achter zich. Aanvraag van de artikel-12 status is het begin van een financiële ommekeer. Ik ben bly dat ik mee heb mogen wer ken om in die donkere periode nieuwe impulsen te geven waar door een verdere groei en bloei van Venray mogeiyk is, ofschoon daar ook de burgers een steentje aan by ziülen gaan dragen', is de visie van wethouder Wim Claessens, over de afgelopen acht jaar en over de toe komst van Venray. 'De CDA-fraktie is na studie en intensief overleg tot de konklusie gekomen dat. gezien de ontwikke lingen en veranderingen in Zuid- Afrika, het thans niet zinvol is om als gemeente Venray lid te worden van LOTA1 Dit zegt de CDA-fraktie in een brief aan het coUege van b. en w. in Venray. LOTA staat voor lagere overheden tegen apartheid. Ook het feit dat het beleid van LOTA mo menteel te veel ter diskussie staat is voor de CDA-fraktie aanleiding om niet in te stemmen met het lid maatschap. Het voorstel om üd te worden van LOTA werd in februari van de agenda van de raadsvergade ring afgevoerd. Het CDA had zich niet voldoende kunnen oriënteren naar de doelsteUingen van LOTA. In die periode was de LOTA in opspraak omdat het de leden (ge meenten) adviseerden om zelf boy cotten e.d. uit te voeren, dit zeer tegen de zin van de regering in Den Haag. De Venrayse CDA-fraktie wil de zich eerst wat meer laten in formeren. Omdat de CDA-fraktie lidmaat schap niet meer zinvol vindt kan voor lidmaatschap in de Venrayse gemeenteraad geen meerderheid meer verkregen worden. De CDA fraktie stelt b. en w. dan ook voor dit voorstel verder niet meer te be handelen. m mode Schoolstraat 24 5801 BP Wntay Tel. 0478083500 X

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1