Prodima '90 Nieuwe start voor Consumentenbeurs Prodima '90 Omroepen tonen belangstelling voor 'De Vergeten Slag' Zwierige VoorjaarsMode EMOFRA CONSUMENTENBEURS 13 tot 16 april lokatie: hoek Leunseweg/Zuidsingel Een nieuwbouw huis kopen? Villeroy Boch CENTER WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VENRAY! Glijbaan zwembad mogelijk gesponsord BROEKEN A DUUR? KOM NOU!!! I SPAARHYPOTHEEK I 1 Bezorger gezocht voor Heide Peel en Maas en Pasen De grootste kollektie verlichting van Venray en omgeving, tegen de laagste prijzen! BETER LICHT wn it 1 Wij hebben diverse aanbiedingen tijdens de beursdagen DONDERDAG 12 APRIL 1990 Nr. 15 HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET WIJNgpRANKENGFIOEP I Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNÜJDRANKENGROEP Venray Henscniusslraal 1 04780-81801 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar /13.00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden De gemeente Venray onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de glijbaan, die bij het nieuwe zwem bad gepland is, te verlengen van 60 naar 100 meter. Omdat dit binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente onmogelijk is, wordt hierbij gedacht aan het zoeken naar sponsors voor die glybaan. De gemeente onderzoekt momen teel op welke wyze deze sponsoring mogelijk kan zijn. Gedacht wordt hierbij aan bedrijfssponsoring, waarbij de bedrijfskontaktfunktio- naris dhr. Vosbeek, dan een rol zal gaan spelen. Ook andere mogelijk- Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 heden zullen onderzocht worden, waarbij niet uitgesloten wordt dat dadelijk blijkt dat het verlengen van de glijbaan een onhaalbare kaart wordt. Dat zal mede afhangen van de kosten die daaruit voort vloeien. Het is immers niet simpel weg een verlenging van de glijbaan. Ook op het gebied van konstruktie zullen dan de nodige aanpassingen moeten worden uitgevoerd. De pro- jektgroep Hevo, die zich met de zwembadplannen bezig houdt, is momenteel aan het bekijken hoe hoog die kosten zullen zyn. Pas als de kosten en de wijze waarop de sponsoring gerealiseerd gaat worden op een rijtje staan, zal worden overgegaan tot het benade ren van eventuele sponsors. V/> <- V f#]VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Morgen, vrijdagmiddag, zal bur gemeester Defesche om 15.15 uur de Consumentenbeurs Prodima '90 officieel openen, daarmee gaat een stuk Venray-Promotion opnieuw van start. Opnieuw omdat by de eerste editie van Prodima, twee jaar geleden, volgens de organisatoren de nadruk te weinig op de consu ment lag. Dat was echter wel de op zet van de beurs. Nu is dat di/s anders. De consument staat bij deze beurs voorop. 4000 m2 BEURS De organisatoren, Frans van de Kamp en Hub Clephas, zyn nu al zeer tevreden over de gang van za ken. Er moesten wel enkele hob bels genomen worden maar zij hebben een goede invulling kun nen vinden voor maar liefst 4000 m2 beursterrein. Ze hebben zelfs nog enkele (late) aanmeldingen moeten afwijzen. 'Er heeft heel wat tijd ingezeten om de organisatie rond te krijgen. Er moest gigantisch veel werk ver richt worden' verzekert Frans van de Kamp. Hij en Hub Clephas me nen dat ze een mooie beurs hebben samengesteld waarbij de consu ment goed aan zyn trekken komt. Prodima '90 volgt relatief kort op de eerste editie. De organisatoren hebben dat expres gedaan. 'We wil len de mensen laten zien dat de beurs voor hen is, niet voor zaken lui'. Als de organisatie in die opzet slaagt, zal de beurs in de toekomst om de 3 4 jaar worden gehouden. LOKATIE Een van de hobbels die de organi satie heeft moeten nemen is de lo katie van de beurs. Oorspronkelijk was de beurs gepland op de sport velden achter de Wieënhof. Hier speelde echter het probleem dat de sportvelden te veel zouden lijden van de beursaktiviteiten. Een risiko dat voor de organisatie te groot was. Gezocht werd naar een nieuwe lo katie. Die werd gevonden in het ter rein van de voormalige houthandel op de hoek Leunseweg/Zuidsingel. 'Een schitterend terrein' meent Hub Clephas. 'Het is verhard, is goed bereikbaar en ligt dicht bij het centrum'. Wat dat laatste betreft meent Van de Kamp dat het jam mer is dat de beurs niet op het Gou den Leeuw-terrein kan staan. 'Dat zou ideaal zyn geweest'. Als de beurs over 3 a 4 jaar weer DE 'VERENIGING EIGEN HUIS' INFORMEERT U IN VENRAY In Venray worden binnenkort weer (gesubsidieerde) nieuwbouw huizen verkocht. De 'vereniging eigen huis' verzorgt in Venray, met steun van de gemeente, 's avonds op 23 en 26 april en op 3 mei een driedelige cursus. Daar hoort U alles over wat er bij de koop van een (premie)huis komt kijken. Voor 18 april aanmelden bij 'vereniging eigen huis' postbus 735 3800 as amersfoort tel. 033-600433 Na aanmelding ontvangt U het gedetailleerde programma. De kosten bedragen MO,- per persoon (inclusief uitgebreide schriftelijke documentatie). vereniging eigen huis omdat er IEMAND aan UW kant moet staan Voor de route Heide, ongeveer 160 kranten, zoeken wij met spoed een nieuwe bezorger. Voorlopig hebben wij voor 3 we ken een invaller kunnen vin den. Daarna bestaat er de kans dat de Ileidse bewoners de krant weer op vrydag met de post krygen. Dat vinden wy zelf zeer jammer. Iedere Heidse in woner, ouder dan 14 jaar. kan voor deze route in aanmerking komen. Bel even: 04780-82727, vragen naar Christ van den Munckhof. passage 10 venray tel. 04780-85772 Komende week zal Peel en Maas, ondanks de kortere werkweek, ge woon op donderdag verschijnen. Om onze krant zo goed mogelijk te kunnen verzorgen roepen wy ad verteerders en leveranciers van ko pij op, om hun bydragen zo vroeg mogelijk in te leveren. De inlevertij- den blyven net als anders (kopij dinsdag 10.00 uur. advertenties woensdag 10.00 uur) maar indien u in staat bent uw bijdrage al voor het weekend in te leveren, dan zyn wij u zeer erkentelijk. Énorme keus voor binnen en buiten. Modern, halogeen en klassiek. Winkelcentrum De Bleek - Venray Tel: 04780-10222 georganiseerd wordt, moet echter opnieuw naar een andere lokatie gezocht worden. Op dit terrein, dat eigendom is van Nelissen Van Egte- ren, is appartementenbouw gepland. WAT IS ER ZOAL TE ZIEN Het moge duidelijk zyn, de con sument komt op Prodima '90 volop aan zyn of haar trekken. Van handi ge huishoudelyke apparaten tot auto's. Prodima '90 laat het u zien. Bij de binnenkomst passeert u eerst het horecagedeelte. Hier zul len diverse live-optredens van zang en dans worden gegeven. Vervol gens komt u in het autogedeelte. Vijf garagehouders uit Venray en omgeving zullen u hun beste (twee dehands) auto's laten zien en mis schien verkopen. Vervolgens komen zo n 40-tal kleinere stands. Hier vinden demonstraties plaats van oude ambachten, huishoudelij ke artikelen, glasblazen, schoon maakartikelen, boekbinden en judo. Verder wordt u voorgelicht over porcelein serviesgoed, tele- PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek. - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - Itoyd - loom woon-ideeën schilderijen aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 'V iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf communicatie, beveiliging, sauna, ledermode, schoenen, computers, fitness-apparatuur, zonnebanken, bruids- en mannenmode, etc. etc. Verder zyn instanties als Zuid ooster. Arbeidsbureau, uitzendbu- reau's, de VW, conferentiecentrum De Witte Hoeve, het Lourdescomité. Limagas. PLEM. Consumentenwin kel Venray en de Gemeente Venray aanwezig om u over hun funktione- ren in- en voor te lichten. Interessant is de stand van de po litie. waar de alcoholsimulator wordt gedemonstreerd. Hierover leest u elders in dit blad meer. Zou u honger krijgen, dan is ook daar aan gedacht. Zo is er een poffertjes-, snoep-, frites-, vis- en een popeomkraam. Verder zal Gor- ree Party Service u iets uitgebrei dere aan kunnen bieden. AMUSEMENT Wy schreven het reeds, in het horecagedeelte zullen diverse op tredens verzorgd worden. Vrijdag avond zullen vanaf 19.00 uur optreden de Basement Band, Stella en Angele, Green River, Dansgroep Lon Wetjens. Vervolgens een Ike- Kwon Do demonstratie, en opnieuw de Basement Band. Stella en Ange le en Green River. Zaterdag begint het amuse mentsprogramma al om 15.00 uur. Naast de eerder genoemde artiesten zal ook volksdansgroep Opanka (om 16.00 uur) een optreden verzorgen. Zondag en maandag beginnen de optredens om 12.00 en 12-30 uur. OPENINGSTIJDEN De beurs wordt vrydag om 15.15 uur geopend. Om 22.00 uur 's avonds zullen de stands dan geslo ten worden. Zaterdag gaat de beurs om 10.00 open tot 's avonds 22.00 uur. Zondag en maandag, le en 2e Paasdag, gaat de beurs om 10.00 open om vervolgens om 18.00 uur te sluiten. PARKEREN Parkeergelegenheid is er in de di- rektie omgeving genoeg. Zo zyn er de terreinen rondom de sporthal, by de Wieënhof of op het Campina- terrein. Bovendien is het parkeer terrein aan de Gouden Leeuw binnen loopafstand van het beurs terrein. Als u besluit om met de fiets naar de beurs te gaan dan kunt u die op het terrein stallen ALLEEN AUTO'S VAN STANDHOUDERS KUNNEN OP HET BEURSTERREIN GEPARKEERD WORDEN! De Nederlandse omroepen heb ben grote belangstelling getoond voor de film 'De Vergeten Slag' en voor de makers van de film. Afgelo pen dinsdag is door Jac van Sinten, een van die makers, overleg gevoerd met mensen van het programma NOS-Laat terwijl ook de KRO inte resse heeft getoond. BEVRIJDING 'De Vergeten Slag' handelt over het oorlogsgeweld tijdens de bevrij ding van Venray en Overloon. In het kader van de bevrijding wil de NOS in mei op diverse manieren aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog. By 'De Vergeten Slag' gaat het de makers van NOS-Laat vooral om de manier, waarop de do- kumentaire tot stand is gekomen. De NOS heeft van de film 'De Ver geten Slag' kennis genomen via medewerkers van het Instituut voor Film en Wetenschap te Am sterdam. Daar is de film, mede dankzy de oud-Venrayse Gonny Oosterbaan, vertoond geweest aan medewerkers en studenten. Tydens het gesprek, afgelopen dinsdag, bleek al snel dat men ln Nederland maar weinig weet heeft over wat er in deze regio tydens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. 'De Vergeten Slag' werd dan ook een zeer toepasselijke titel genoemd. De NOS zal eind april met een filmploeg naar Venray komen om opnames te maken over de wyze waarop de dokumentaire tot stand is gekomen. In de uitzending zul len deze beelden met flitsen van de film worden afgewisseld. Het tydstip van de uitzending is nog niet bekend. K.R.O. Ook de KRO heeft interesse ge toond voor de film. Deze omroep heeft inmiddels een kopie van de film opgevraagd. Hun interesse gaat uit naar de film zelf. De KRO wil op een later tydstip, misschien wel in oktober, als Venray 46 jaar bevrijd is, aandacht aan deze film besteden. Al deze belangstelling zal er mis schien toe leiden dat 'De Vergeten Slag' ook daadwerkelijk uit de ver geethoek geraakt. Op de foto de makers van 'De Ver geten Slag'. G. van Dam, R. van Sin ten. W. Willemsen en J. van Sinten met de originele film voor een En gelse tank. vrijdag 13 t/m maandag 16 april stand nr. 40

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1