rKrusvr sr,o4rac^OFF^o4= weekblad voor venray en omgeving Bloemen *"ay Rommelig begin van middagmarkt r Kandidaat-weffiouders bekend 3.95 4.95 VËNRAYl EMOFRA weekaanbieding F 7 voordeelaktie zware bos Witte Chrysanten slechts Florado®De Bleek 46 P0PPENBEURS VENRAY Jan van Toor ere-voorzitter van MMSK Si Petrus Banden Wegens feestelijke omstandigheden is er op Stationsweg 13 en Brienenlaan 5 vanavond 6 april geen spreekuur voor kleine huisdieren. Voor spoedgevallen gelieve te bellen 04780-81336 DIERENKLINIEK VENRAY Lijsttrekkers distanciëren zich van term 'Janmaat' Koopavond wordt verschoven Villeroy Boch center jD w"tL I Brandstichting bij wijkcentrum Kinderboerderij 'Maria Hoeve' weer open BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! SPAAR-HYPOTHEEK I nÊlVAN DE KAMP sportieve leren herenjacks diverse kleuren normale prijs f598,- deze week f498.- geldig van 5 april t/m 14 april DONDERDAG 5 APRIL 1990 Nr. 14 HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET WUNÖDRANKENGROEP U j Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 u|UITGAVE: B Grotestraat »OP PEEL EN MAAS Venray Henseniusslraat 1 04780-81801 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden Afgelopen vrijdagavond heeft de CDA-fraktie, overeenstemming be reikt over de kandidaat-wethou ders, die door deze partij zullen worden voorgedragen. Het CDA, dat drie wethouders levert, had hier weinig moeite mee. Naast dhr. J. Truyen en mevr. M. Hoppenreijs-de Loo is met grote meerderheid dhr. J. Driesen voorgedragen als S|kandidaat-wethouder. Dhr. Dries- Isen, onderwijzer van beroep, is al acht jaar raadslid voor het CDA. Te- ^vens heeft hij zitting in de commis sie onderwijs, cultuur, jeugd, sport en recreatie en de commissie voor itschappelijke zorg en sociaal- cultureel werk. Dhr. Driessen zal hiermee wet houder W. Claessens gaan opvolgen. Dhr. Claessens trekt zich eind deze maand helemaal terug uit de poli tiek. Omdat ook dhr. J. Reintjes, thans nog fraktievoorzitter van het IDA, zich politiek terugtrekt zal het CDA in de nieuwe raadsperiode met een nieuwe fraktievoorzitter ko men. De CDA-fraktie zal zich hier over vrijdagavond buigen en togelijk tot een keuze komen. De PvdA, coalitie-partner van het 11 CONSUMENTENBEURS .VO; 13 tot 16 april lokatie: hoek Leunseweg/Zuidsingel Dhr. J. Driessen uit Oirlo is als kandidaat-wethouder voorgedra gen. Daarmee krijgt Venray voor het eerst geen 'boeren 'wethouder. CDA, heeft dhr. B. Kersten als wet houder voorgedragen. Dit stond eigenlijk al min of meer vast, na de aanvaarding van de wethouders- funktie afgelopen december. Frak- tie-voorzitter blijft dhr. A. Jansen. TAXATIEKANTOOR RAEDT! voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Prachtige dubbele rose begonia slechts rr: (geldig van do. 5 tm zat. 7 april a.s.) Het leek wel een symbolisch startsein, toen maandagmiddag om twaalf uur de brandweersirene be gon te loeien. Niets was echter min der waar. AI rond half elf moesten de marktmeester en enkele politie agenten de aspirant kopers op de markt erop wijzen dat de markt kooplui pas vanaf twaalf uur moch ten gaan verkopen. Overtreders werden genoteerd en bedreigd met schorsing. Dit tot irritatie van de kooplui. Toen om vier uur 's mid dag de markt ten einde liep, was er maar weinig over van die irritatie. Zelfs de marktkooplieden leken te vreden. UITSTALLEN Toch waren de marktkooplui zelf schuld aan hun eigen irritatie. Zy mochten immers pas vanaf 10.00 uur beginnen met het uitstallen van hun koopwaar. Velen waren echter al voor die tijd aanwezig en zo duurde het lang, voordat het twaalf uur was. Enkele verdwaalde consumenten, die of geen weet had den van de verplaatsing of het ver geten waren, probeerden met wisselend sukses by de marktkoop- De marktkooplieden wisten zich 's morgens nog geen raad met de nieutve situatie. Toen de markt 's middags dichtging waren de meeste kooplui best tevreden. zaterdag 14 april schouwburg "Beejekurf' deelname 30 poppenmaaksters uw poppendokter is Henk Hemkes open: 10.30 - 16.30. Entree: f3,50 65+ f3,- een organisatie van Max Wolters Na vele jaren voorzitter van het Muziek- en Majorettenshowkorps St. Petrus Banden te zijn geweest, heeft de heer Jan van Tbor ge meend deze funktie thans ter be schikking te moeten stellen aan anderen. Tydens de gisteren gehou den algemene ledenvergadering heeft hy de voorzittershamer voor goed neergelegd. Als bewijs van erkentelijkheid voor de vele verdiensten gedurende al die jaren, hebben de leden hem unaniem, staande deze vergade ring, benoemd tot ere voorzitter. Wie de heer Van Tbor op zal vol gen als voorzitter is nog niet bekend. Voorlopig zal de vice- voorzitter, dhr. Stoffels, de honeurs waarnemen. lieden hun inkopen te doen. Daar waar mogelijk wees de markt meester, B. Hagema'n, ondersteund door enkele agenten, de consumen ten op het feit dat zij de marktkoop lieden in verleiding brachten, waardoor deze zich strafbaar maak ten. Enkele consumenten toonden begrip, anderen kochten toch de door hun gewenste artikelen. Het verwijt van de marktkooplie den ging vooral uaar ue winkels, die open waren. Nu was het hen be kend dat de Tbrro open zou zyn. Naast de Tbrro konden wy slechts vijf andere zaken noteren, die hun deuren open hadden. De marktpoe- lier die zyn kip niet aan een klant mocht slijten, memoreerde nog eens aan de afspraken met de win keliers, dat alle winkels dicht zou den zijn. 'Nu gaat mijn'klant haar kip bij de Torro halen', riep hij boos. Voorzitter P. van Dyk van het Winkelcentrum Venray vond dat verwijt niet helemaal terecht Het feit dat slechts zes winkels open zijn, waarvan er een niet by het Winkelcetrum is aangesloten, stel de hem zeer tevreden. Wel zou hij met het bestuur direkt aktie onder nemen naar die winkeliers die open waren. Volgens Van Dijk zal het niet lang duren en gaan ook de ze winkels op maandagmorgen dicht. DRUK Tben de markt 's middags een maal goed ging lopen, hadden de kooplui weinig tyd meer om hun ongenoegen te uiten. Het was zo druk dat men 'over de koppen kon lopen'. De meeste marktkooplui en ook de winkeliers waren dan ook dik tevreden terwijl ook de consu ment geen moeite leek te hebben met de verplaatsing naar de mid dag. En de kinderziektes, die de middagmarkt vertoonde, zullen na goed onderling overleg binnenkort wel tot het verleden horen. Afgelopen dinsdag heeft er over leg plaatsgevonden tussen de heren Lemmens en Van de Vorle van de fraktie Van de Vorle en de overige lijsttrekkers, naar aanleiding van een artikel in het Dagblad voor Noord-Limburg. In dit artikel werd verslag gedaan over het lijsttrek kersdebat, dat op maandag 19 maart jl. plaats had in het gemeen tehuis. Dit artikel vermeldde dat volgens de Venrayse frakties, de uit latingen van de fraktie Van de Vorle deden denken aan Janmaat. Het gesprek, dat in een goede sfeer verliep, ging met name over de term Janmaat. Dit heeft ertoe ge leid dat de lijsttrekkers, de forum voorzitter en dhr. Lemmens namens de fraktie Van de Vorle, ge zamenlijk. een schrijven hebben ondertekend waarin wordt gezegd dat de term 'Janmaat' die avond niet is gebezigd en dat de daaruit voortvloeiende vergelijking in het Dagblad voor Noord-Limburg, d.d. 21 maart 1990, voor rekening is van de redaktie. Dit houdt niet in dat de lysttrek kers zich distanciëren van het arti kel. Met de inhoud van de verslaggeving van de forumavond kunnen zy zich nl. wel verenigen. In verband met de dodenherden king op 4 mei a.s. zal de wekelijkse koopavond in Venray verschoven worden naar donderdag 3 mei. De winkels zullen 4 mei om 18.00 uur de deuren sluiten. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 - Tel. 04780-88566 x iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf Zeer ernstig verkeersongeval op Deurneseweg Het is nog steeds onduidelijk hoe de personenauto, bestuurd door een 43-jarige inwoner van Leunen, op de Deurneseweg ging schuiven en op de andere weghelft terecht kwam. De auto botste frontaal tegen een tegemoetkomende personen auto, bestuurd door een 43-jarige inwoner van Stiphout De uit Leu nen afkomstige bestuurder werd uit de auto geslingerd en liep le vensgevaarlijke verwondingen, o.a. aan zijn hoofd. op. De bestuurder uit Stiphout werd ernstig aan zyn voet en enkel ge wond. Hij werd naar het Venrayse ziekenhuis en later naar het zieken huis in Helmond overgebracht Een achter de personenauto van de bestuurder uit Stiphout rydende inwoner van Helmond, kon nog wel de eerste maar niet meer de tweede auto ontwijken. Bij die botsing bleef het gelukking zonder noe menswaardig letsel. Twee auto's waren rijp voor de sloop, terwijl de derde auto ook be hoorlijke schade opliep. Omdat het ongeluk juist in het spitsuur plaatsvond, rond 16.40 uur, ondervond het verkeer veel hinder. Bij een van de ingangen van wijk centrum De Kiosk in het Brukske is afgelopen zaterdag brand gesticht. Dat konstateerde de brandweer, nadat deze gealarmeerd was. Van een toegangsdeur naar het souterrain was een pvc-rooster in brand gezet. De deur, die van hard hout was, vatte zelf geen vlam, en omdat in het souterrain geen brandbaar materiaal stond op gesteld, doofde de brand zich van zelf. Enkele weken geleden was in het Brukske ook een geval van brandstichting gekonstateerd, toen bij een van de gymzalen. In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERtOON Op 1 april gingen de poorten van de kinderboerderij weer open. De grote schoonmaak is voorbij en de dieren hebben van hun rust geno ten. Maar nu staan ze weer naar jul lie uit te kyken om eens lekker geknuffeld te worden. Iedere dag kunnen jullie een kylye komen nemen tussen 10.00 en 17.00 uur, behalve op vrijdag, want dan hebben de dieren en de boer en boering een dalye vry. Tbt 1 november zyn jullie alle maal van harte welkom op onze kinderboerderij op Lorbaan 11 te Leunen. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 ^*1 ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Kempen Antiquiteiten Hoogeindsestraat 11, 5447 PD Rykevoort - Tfel. 08857-1756 Openingstijden: wo.. da. vr. 10-18 uur-, za. 10-16 uur.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1