De markt gaat eindelijk naar de middag Florado® Bloemen COR V 3.95 8.95 CDA en PvdA praten samen over coalitieprogramma EMOFRA WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING wp VENRAY voordeelaktie Weer verkoop van gevonden fietsen Marinel barst kleurrijk uit haar voegen! _L Raadslid verliet vergadering Villeroy Boch CENTER Venrayse winltelierH gelijktijdig open Exposities suksesvol SPAAR-HYPOTHEEK I J Toon Schellens Ere-dirigent N DONDERDAG 29 MAART 1990 Nr. 13 HONDERDENELFDE JAARGANG COV1NET WUN&DRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WIJNtóDRANKENGROEP Venray Henseniusslraat 1 04780-81801 UrrfeAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling maritiem de grote mode berden Afgelopen zondag vond ander grote belangstelling de feestelijke herope ning plaats van het gemeenschapshuis te Leunen. Burgemees ter Defesche onthulde daarbij de nieuwe naam. Dat is 'De Brink' geivorden, waarmee de centrale funktie van het ge meenschapshuis be nadrukt wordt. Dit weekeinde zijn er nog diverse aktiviteiten waarvoor wij naar een advertentie el ders in dit blad ver wijzen. Het leven gaat door, dat geldt ook voor de paarden van de niet alleen in leunen bekende Jan Litjens, die zondag bespannen waren voor de koets, die burgemeester Defesche naar de open ing van het vernieuwde gemeen schapshuis bracht Een amateurfotograaf zag de paarden van Jan op maandag alweer voor de ploeg gespannen. Jan zelf mende zijn paarden voor de ploeg... een super bos Freesia's slechts schitterende hortensia's, 3 a 4 grote bloemen, - ook voor in de tuin, slechts (geldig van do. 29 t/m zat. 31 maart) De Bleek 46 Venray Op vrijdag 6 april zal de politie weer een verkoop van gevonden fietsen houden. Degenen die in de loop van 1990 aangifte hebben gedaan van diefstal van zijn of haar fiets kunnen dan een bod ko men doen op de dan nog aanwezi ge fietsen. Voordat tot de verkoop zal worden overgegaan, kunnen de fietsen "door de gedupeerden worden bekeken of hun gestolen fiets er eventueel bij staat. De procedure is hetzelfde als anders. Men kan een bod doen op de fiets die men graag zou willen hebben. De fiets zal aan de hoogst biedende worden verkocht Be zichtiging kan plaatsvinden op vrydag 6 april, tussen 17.00 en 18.00 uur, waarna de verkoop zal plaatsvinden. Overigens verwijzen wy nog naar de in de rubriek 'Gemeente- praat1 geplaatste lyst van gevon den fietsen. Gedupeerden kun nen aan de hand van die ïyst hun gestolen fiets herkennen en ty- dens de kantooruren hiervoor op het politiebureau terecht stoffenboetiek I F=\ FR I r\l passage 10 venray tel. 04780-85772 BROEKEN -DUUR? KOM NOU!!! Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 In de Keulsche Pot toundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering. TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON DIEFSTAL POR Tijdens het zwemmen werd ten nadele van een inwoner in het ge meen telyk zwembad zyn porte monnee ontvreemd. Daarin zat een geldbedrag van 30,-. Maandag 26 maart hebben —op uitnodiging van het CDA— de poli tieke partijen en groeperingen die hebben deelgenomen aan de ge meenteraadsverkiezing van 21 maart jl. gezamenlyk overleg ge voerd. Alleen fraktie Van de Vorle heeft niet aan het overleg deelgeno men. Deze fraktie heeft laten weten vooralsnog niet aan het overleg te willen deelnemen, gezien de dis- kussies die er tussèn partijen rondom de verkiezingen hebben plaatsgevonden. De fraktie Van de Vorle wenst zich nader te beraden en te laten adviseren alvorens weer met partijen overleg te plegen. De andere partyen betreuren dit ten zeerste. Het doel van de bespreking is ge weest na te gaan welke partij/groe pering bereid is met het CDA 'gemeentelijke regeringsverant woordelijkheid' te dragen en na te gaan welke verdeling van de wet houderszetels de resp. party en/groeperingen voorstaan. Het gesprek heeft zich in een goe de sfeer en zakelyk ontwikkeld. Daarbij zyn de volgende konklusies getrokken. Het raadslid G. Lemmens heeft afgelopen dinsdag tijdens de maan delijkse gemeenteraadsvergade ring vrijwel onmiddellijk weer de vergadering verlaten. Hij was naar zijn zeggen te geëmotioneerd om de raadsvergadering te kunnen vol gen, waarop hy de raadszaal verliet. Aanleiding hiervoor was het feit dat geen van de andere politieke partij en voldeed aan de wens van de frak tie Van de Vorle, om zich te distanciëren van een krante-artikel in het Dagblad voor Noord-Limburg van woensdag 21 maart jl. In dat ar tikel werd verslag gedaan van een door het CDJA en JOVD gehouden forum-avond. De fraktie Van de Vor le werd door andere raadsfrakties verweten dat de toon, waarmee fraktie Van de Vorle de verkiezings campagne voert, doet denken aan de Centrum Democraten. 'Vooral de sfeer en woordkeuze van de fraktie Van de Vorle mist zorgvuldigheid', aldus het artikel. Het artikel van het Dagblad voor Noord-Limburg is bij de fraktie Van de Vorle duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Fraktieleider Joos van de Vorle heeft afgelopen maandag hierover met burgemees ter Defesche een onderhoud gehad. Hierin verzocht Van de Vorle de burgemeester om aan de andere fraktieleiders te vragen zich van dit artikel te distanciëren. De reaktie van alle fraktieleiders hierop is dat zij zich niet geroepen voelen om ar tikelen te korrigeren. Zij zagen in dit geval daar ook helemaal geen aanleiding toe. Reden voor dhr. Lemmens om dinsdagavond de raadsvergadering te verlaten. Dhr. Van de Vorle zelf was voor deze vergadering ver hinderd. Alle partijen vinden het voor de hand liggend dat het CDA gaat praten met de Party van de Arbeid op basis van 3 wethoudersposten voor het CDA en 1 wethouderszetel voor de PvdA. CDA en PvdA maken een coali tieprogramma. Suggesties van de VVD, Samenwerking en eventueel fraktie Van de Vorle zullen by de sa menstelling van het coalitiepro gramma meegenomen worden. Met name het milieu staat by alle party en hoog in het vaandel. Het coalitieprogramma van CDA en PvdA zal onderwerp van diskussie vormen tussen alle partyen. Het gezamenlyk overleg tus sen partijen en groeperingen wordt vervolgd zodra de zetelverdeling en de bemanning van de te vormen raadscommissies aan de orde komt. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood O Wil It 1 kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ldeeen schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf Jarenlang diskussies zyn eraan voorafgegaan maar a.s. maandag is het dan eindelyk zo ver. De Venray se markt verschuift van de ochtend naar de middag. Met dit verschui ven van de markt zullen ook de Venrayse winkeliers voortaan hun deuren op maandagmorgen geslo ten houden. De meeste winkels zul len dan openingstijden gaan hanteren die ook elders in den lan de worden gebruikt. Hiermee komt dus een einde aan de chaos die er heerste omtrent de winkelsluiting. De exposities in de Wemer- Jaegerhalle te Nettetal en in de foy er van de schouwburg te Venray zyn tot nu toe een groot sukses ge worden. Na de opening van de expositie door burgemeester Raumen van Nettetal in de schouwburg te Ven ray hebben vele belangstellenden reeds kunnen genieten van de wer ken van Katrin Berger, Heinz Lan- ser en Hartmut Mirbach. Deze 3 kunstenaars uit het Duitse Nettetal zyn alle drie vertegenwoordigd met tekeningen en schilderstukken, die zeer divers zijn. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 31 maart 1990 tijdens de kantooruren en de voorstellingen. Zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. In Nettetal exposeren drie beken de Venrayse kunstenaar t.w. Jac Houwen met beelden en tekenin gen, Piet Hermans met zeer spe ciaal keramiekwerk, prachtig bewerkte vasén waarbij een deel van de techniek is overgenomen van de inwoners van Mexico, waar Piet voor een studiereis geweest is. Joop Wismans is op de expositie aanwezig met mooie schilderijen die opvallen door hun kleurenme- lange en smeedwerk. Burgemeester Defesche uit Venray heeft daar de expositie geopend, waarbij vele Ven ray na ren aanwezig waren. De prachtige akkommodatie, die de Werner Jaegerhalle in Lobberich- Nettetal voor dit soort exposities biedt, is een bezoek meer dan waard. Ook daar kunt u nog terecht tot en met 31 maart 1990. Opening suren van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Deze beide exposities vinden plaats in het kader van de twaalfde veijaardag van de Duits Nederland se grensregio Ryn-Maas-Noord. LATEN WENNEN Het bestuur van Het Winkelcen trum Venray. het overkoepelende orgaan van de meeste Venrayse winkeliers is zeer verheugd dat de winkeliers nu eindelijk een unifor me sluitingstijd gaan hanteren. Om dit te onderstrepen heeft het bestuur enkele akties op touw gezet om het publiek aan de maandag middag te laten wennen. Zo zal op vrydag 30 en zaterdag 31 maart aan het winkelend publiek bonnen uit gedeeld worden. Deze waardebon nen kunnen door de ^consument op maandagmiddag 2 april verzilverd worden. Deze aktie wordt op vrijdag 6 en zaterdag 7 april herhaald. De dan uit te delen bonnen kunnen op maandagmiddag 9 april ingeleverd worden bij de Venrayse winkeliers. Als speciale service heeft Het Winkelcentrum Venray in samen werking met de Zuidooster gratis busvervoer geregeld. Vanuit de Ven rayse kerkdorpen en vanuit Over loon kan de consument op 2 en 9 april 's middags gratis met de bus op en neer naar Venray. Op Koninginnedag, dat dit jaar ook op maandag valt, zullen de win kels èn de markt geopend zyn van 10.00 tot 17.00 uur. De nieuwe openingstijden, die de meeste winkels gaan hanteren zijn als volgt-, maandag 13.00-18.00 uur; dinsdat t/m donderdag 9.00-18.00 uur; vrydag 9.00-21.00 uur en zater dag van 9.00-17.00 uur. Het Winkel centrum adviseert de leden om ook tussen de middag de winkel open te houden. Een must is dit niet. Er zyn nl. genoeg winkeliers die hun zaak tussen de middag expres gesloten hebben. DE MARKT De geschiedenis van de Venrayse weekmarkt gaat vele eeuwen terug Al voor 1699 was er in Venray een weekmarkt op maandag Deze is toen schijnbaar in het slop geraakt In de 'Maasgouw' (een orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taai en Letterkunde) van maart 1898 vernemen we het volgende: "Den 4 Juni 1699 werd te Venray de wekelijksche markt, die voor nÉlVAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 dien op Maandag gehouden werd. op dien dag hersteld door den heer dier heerlijkheid, Johan Albert ba ron van der Boye en van Neerys- sche, waartoe octrooi verleend was door den koning van Spanje als hertog van Gelder." By deze 'Hernieuwing van den maandagschen Weekdag' werd een verordening opgesteld waarin we het volgende vernemen: "Eerstelyck datten voorss. Weke- merekt sal gehouden worden alle maendaegen, ende beginnen een halff uhre naer den sonnen op- ganck. ende duyren tot een uhre naer noen". Aan een bijna driehonderd jaar oude traditie komt nu een einde. We mogen dus van een historische gebeurtenis spreken als maandag de markt niet 's ochtends maar 's middags gehouden wordt. Dinsdag 20 maart vond in het ge meenschapshuis te Leunen de jaar vergadering plaats van harmonie 'St. Catharina'. Naast de gebruikelij ke jaarverslagen van de sekretaris en penningmeester werd verslag gedaan van de aktiviteiten van de in 1989 opnieuw geïnstalleerde mu- ziekcommissie. Van de volgens rooster aftredende bestuursleden werden Wim Holter- mans en Martien Derikx herkozen. In de plaats van Piet Jenniskens, die zich om persoonlyke omstan digheden niet meer herkiesbaar had gesteld, werd als nieuw bestuurslid gekozen, de heer Tbon Koonings uit Leunen. Deze laatste is met name in het drumbandwe- rel<ye geen onbekende in deze regio. Een hoogtepunt op deze vergade ring vormde de aandacht die nog werd geschonken aan het noodged wongen afscheid van Tbon Schel lens als dirigent in het najaar van 1989. Op voorstel van het bestuur hadden de leden besloten hem tel benoemen tot ere-dirigent ran het' harmonie-orkest als blyk van dank voor de vele, verdiensten voor de vereniging in de afgelopen 25 jaar. Uit handen van de voorzitter Kue- nen ontving Toon een fraaie oor- konde als bevestiging van zyn benoeming tot ere-dirigent Tbon Schellens was uiteraard zeer ver heugd met dit gebaar. Hy schonk de harmonie een geheel nieuwe concerttrom. .Kom eens kijken, het is beslist de moeite waard! Maten 38 t.m. 52 ook tussenmaten GROTE KEUZEI Dames opgelet Nergens geen keuze in klassieke mode. mevrouw? Nou, b{j ons wel! Japonnen, pakjes met lange en korte mouw. rokken, blouses, blousons. mantels. Jacks, blazers, truien en vesten. TOT ZIENS TELEFOON 08855-71588 - Steenstraat 32 - Boxmeer Openingstijden ma. 13301800 uur di. l m do 930-1230 uur I 13301800 uur vrijdag 930-1230 uur I 1330-21.00 uur - zaterdag 930-1230 uur I 1330-1700 uur

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1