Venray niet in stemming Uitslag Gemeenteraadsverkiezing gemeente Venray Van Gils. Strictly for men. KT Alü L B Kom kijken, nu ook stijlvolle combinatiemode van en exclusieve blouses van ifHi JVLarioRosella. verkrijgbaar bij Technische storirlg 7981 2673 1465 1124 1421 DONDERDAG 22 MAART 1990 Nr. 12 HONDERDENELFDE JAARGANG' CoviNET WldN0DFW.NKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS UITCi^VE: DRUKKÈRIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UfCEIADI AR l/AA Q l/PUn AV CU! AMTEI/lkir Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar /13.00 Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - .Fax. 04780-10916 VV EEI\DL#%V VvUIV VEWIm^%¥ EN wl^HlEVIN^I - Abonnementsprijs buiten de regio/18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Het CDA is als grote winnaar uit de bus gekomen by de giste ren gehouden gemeenteraads verkiezingen. Met 7.981 stemmen behaalde deze partij ruim 54% van de stemmen, ge noeg voor 14 zetels. Dat is twee zetels meer dan in 1986. Verlie zers van deze ontwikkeling zijn PvdA en WD. Deze partijen be haalden '2.673 en 1.124 stem men en verliezen elk 1 zetel. Zij komen op respectievelijk 4 en 1 zetels. De plaatselijke partijen Van de Vorle en Samenwerking blijven op twee zetels staan. Ook qua stemmen hielden beide partijen elkaar in evenwicht. Van de Vorle kreeg 1465 stem men, Samenwerking 1421 stemmen. Net als elders in het land kan gesteld worden dat ook in Ven ray niet bepaald de verkiezings koorts heerste. Met slechts een opkomstpercentage van 56,68% hebben de gemeenteraadsver kiezingen nog nooit zo slechte belangstelling genoten. In 1986 kwam nog 69% van de kiezers opdagen, in 1982 63%. Hiermee doet Venray niet onder voor de landelijke tendens, die gisteren tijdens de verkiezingen zicht baar was. Misschien is Neder land wel wat kiesmoe, met al die verkiezingen het afgelopen jaar. De nieuwe Venrayse gemeen teraad kent een aantal nieuwe gezichten: Cees van de Ven, Jan Janssen, Jan Reintjes, Wiske Koster-Maris, Rein Dupont en Wim Willems van het CDA, en Roland Zwiebel van de PvdA. Omdat in Venray met stem- machines wordt gewerkt, zou verondersteld mogen worden dat het tellen van de stemmen „een fluite van een cent" zou zijn en dat in een korte tijd de uitslag bekend gemaakt kon worden. Niets was minder waar. Om half negen waren de einduitslagen van Eindhoven en Tilburg al bekend, maar in Venray moest nog gewacht worden op de telling van de eerste stembureaus. Bij infor matie op het gemeentehuis om half negen werd de schuld geschoven op de wethouders, die eerst moesten eten.... .....M Leren kleding op maat, natuurlijk kan dat ook bij ons. Loop vrijblijvend binnen voor informatie. Even later was 27% van de uitgebrachte stemmen be kend. Om negen uur was „al" 67% van de stemmen geteld. Wij vermoeden, dat het poli tiek café, dat die avond door de politieke partijen in de schouwburg werd gehouden, een hele dikke vinger in de uitslagenpap had. Er was een afspraak, dat de atletiekvere niging estafettelopers naar de schouwburg zou sturen, zodra de uitslagen van vijf stembu reaus bekend waren. Gelijktij dig zouden de uitslagen bij de pers worden gebracht Er is al le reden om te veronderstellen dat de uitslagen op het ge meentehuis werden opgehou den om de spanning in de schouwburg te kunnen opvoe ren. Dit dan wel ten koste van de pers en van de Kabelkrant van Peel en Maas, die niet op een normale wijze hun service konden verlenen. Uiteindelijk was kwart over negen de definitieve uitslag bekend. Als reden voor de tra ge gang van zake gaf de ge meente op, dat bij het tellen van slechts een beeldscherm gebruik kon worden gemaakt.. Om kwart voor tien was de gedetailleerde uitslag van het stembureau „Wijkcentrum Land- wee rt" nog niet te krijgen. Noodgedwongen moeten we daarom voor dat stemburo volstaan met de totaal uitge- .brachte stemmen op de ver schillende partijen: CDA 161; PvdA 159; Van de Vorle 54; WD 42; Samenwerking Ven ray 80. LET OP!!! LET OP!!! bij EMOFRA in OVERLOON VOOR ECHTE SPIJKERBROEKEN VAN 129,- PIEK Hoeft u bij EMOFRA MAAR 9 te betalen zie ook onze advertentie op de binnenpagina LET WEL OP HET JUISTE ADRES Door een technische storing was ons artikel over de drugsdo de in Venray, vorige week. niet kompleet. De laatste regels wa ren weggevallen. Daarom her halen we nu de laatste alinea. De vondst van de drugsspui ten was nieuw voor wethouder Hoppen reijs. Zij had nog geen signalen hierover van de politie ontvangen. Zij wil wel gaan on derzoeken hoe groot het pro bleem met drugsspuiten is en of er een toename te konstateren is in het aantal vondsten. Zij hoopt zo een beter beeld van het probleem te krijgen. Zou daar toe aanleiding zijn. dan zal beke ken worden of drugsspuiten op een bepaald punt ingeruild of ingeleverd kunnen worden. Dit zou dan al kunnen gebeuren voordat het steunpunt van het CAD gerealiseerd is. 1. CDA Truijen, JHM0, Venray Hoppenreijs-de Loo, E.M.A.A., Venray Driessen, P.J.H, Oirlo van de Ven, C.A.M, Venray Janssen, J.P.G., Ysselsteyn Reintjes, J.W.B., Leunen Poels-Peters, H.L.P., Venray van Soest, A.M.L., Oostrum Broeksteeg, A.J., Venray Muijsers, F.J.P.H., Merselo Koster-Maris, W., Venray van Casteren, J.L., Castenray Dupont, R.E.W.M., Oostrum Bosmans-Aarts, A.G.A.M., Venray Lenkens-Ermens, M.G.W., Vredepeel Wismans, G.W.P.J., Leiden Cardici, E„ Venray Willems, W.G.M., Ysselsteyn Janssen, G., Venray van Bavel-van Nieuwenhoven, E. Leunen van de Ven, H.P.M., Castenray Pubben, W.M.H., Merselo Ewals, A.J.G., Oirlo Claessens, G.H.H., Veulen Poels, J.T.M., Venray Welschen, F.L.M., Venray 2. PvdA Kersten, H.M., Venray Jansen, A.P.T., Oirlo 3 4 11 Kemmelmgs-Verheijen, G.M., Venray 13 9 18 Zwiebel, R.J., Venray 2 '3 2 van den Boogaart, P.A.L, Venray 2 2 2 Linskens, H.C.P.M., Oostrum 234 van Vugt, B.W., Venray 2 2 5 Leijssen, A.J., Venray 7 Teumssen, J.M.T., Venray 5 1 4 Van Egmond, H.C.M., Venray 2 1 2 Ponsen, C.H.G., Venray Smits, C.H., Venray Beirhouche, A., Venray Horneman, J.J., Venray Meijer, C.J., Venray Groenland, P.J.M., Venray Partndge, E.J., Venray v. d. Boogaart-Boerdijk, R.E.M., Venray Marsman, W.G., Venray Willems, H.M.C., Venray Woltjer-Vaessen, A., Venray van Etten, S.W.V., Ysselsteyn Janssen, H.C.J., Venray 3. Fr. v.d. Vorle van de Vorle, J.H.H., Venray Lemmens, G.A.J., Venray Fassotte, J.H.G., Venray Marks, J.J., Venray van de Vorst, T.L.M.J., Venray Herben, F.J., Venray Janssen-Baur, M.E.J., Venray Bistervels, P.G.H.J., Venray Voermans-Linders, M.J.JHeide Hendrix, F.W.M., Venray Dnessen-Engels, H.L.A., Venray Heeren, A.W., Venray Weijts, A.A., Venray Croijmans, P.J.M., Venray van Wijk-Grit, G.J.K., Venray Driessen, M.M.J., Venray Vermeulen, A.J., Venray Janssen, P.A., Venray Op Heij, A.P.G., Venray Philipsen, B.H.G.J., Venray 4. V.V.D. Janssen, L.G.P., Venray van Hooft, F.A.M., Leunen Cals, L.H.M., Merselo Palmen, W.H.J., Venray Poels, R.J.M., Venray Verlinden, G.J.M., Venray Mols, J.P.A., Oostrum Robberegt, R„ Venray Steverink, A.A., Venray Janssen, T.M.J.M., Ysselsteyn Ruyten-Wanders, M.C.B.A., Leunen Schellens, A.T.C., Venray van Haren-Hendnks, C.G.L., Venray Houba, J.P.M., Venray 5. Samenwerking Den Brok, A.F., Venray Roling-Schollen, M.J.M.M., Venray Klinckenberg, A.P., Venray Rintjema-v.d. Steen. J„ Venray Verkoeijen, G.J.P.M., Heide Theunissen, P.W.H., Venray Koenen, J.P.M., Leunen Janssen-Helmerich, H.H.A., Venray van Roy, J.M.P., Venray Millen, A.P.J.M., Venray de Bruijn, H.J.R.MVenray Kroft, A.L., Venray Wondergem, M„ Venray den Brok-Loonen, A.C.M., Venray Gerlach, H.W., Hans Kessels, H.G.E.M., Heide Giliam-Swinkels, M.A.J., Venray Herens, F.J., Venray Geene, F.M.C.J., Venray Jansen-van Daal, M.H.J., Venray 2 E ro 33 w 8 I i 8 I <8 M E «U O E 6 2 -* 3 co E c c CD Q C C E E 2 -3E. I" 5 _j CL CC to z 53 Q. C Z ui M 2 9 2 285 331 207 328 xxxx 245 61 26 70 197 36 134 71 25 40 312 175 282 95 160 103 X 52 39 17 38 27 9 6 6 18 3 16 16 1 7 83 60 42 14 31 12 X 13 13 6 18 7 305 3 1 16 1 14 2 15 7 11 8 2 4 X 5 12 4 11 6 9 2 2 7 5 3 2 4 6 6 4 28 9 X 6 6 4 16 1 14 8 13 371 12 3 6 5 5 5 1 X 5 4 2 6 7 7 20 270 15 8 5 2 1 7 4 6 4 3 3 X 28 43 10 36 15 3 2 2 9 7 8 3 1 19 5 16 3 12 13 X 2 4 6 147 3 1 1 1 1 2 4 3 2 X 6 3 3 3 1 2 1 1 2 5 1 23 1 2 7 X 3 1 2 7 14 2 2 3 2 12 251 12 3 11 13 2 2 2 X 8 9 5 6 6 1 2 4 1 9 14 7 4 8 1 X 1 2 1 4 5 243 6 5 2 2 X 1 1 1 65 1 5 2 10 3 1 1 X 1 5 1 4 1 1 1 1 4 2 4 8 8 3 8 1 1 20 10 12 13 6 10 41 17 95 8 1 2 1 1 2 4 1 9 59 14 6 4 2 2 2 3 9 7 6 14 4 1 2 11 1 3 33 31 28 37 6 1 5 1 9 12 6 28 18 11 219 4 7 4 10 2 3 X 1 5 1 1 1 1 4 2 13 7 3 4 3 1 2 1 7 126 2 6 1 2 3 100 115 125 123 110 10 1 2 2 3 2 1 1 1 27 67 30 10 13 83 6 60 31 1 29 1 4 21 1 12 3 5 5 4 3 3 1.1 2 1 1 2 71 7 1 5 3 2 2 1 2 2 11 1 2 3 2 1 1 2 1 14 3 1 11 21 9 7 4 32 5 13 20 3 1 10 3 8 4 3 1 4 1 9 6 13 53 57 24 20 22 11 5 5 1 9 11 5 2 4 1 4 4 4 3 6 5 2 2 10 3 1 49 19 36 24 13 1 7 8 9 5 2 2 2 2 2 7 3 1 1 2 1 2 1 1 3 5 6 13 8 13 5 8 2 7 1 3 9 2 1 1 1 1 1 1 4 4 6 2 2 1 1 3 2 1 25 2 5 19 6 15 15 2 15 2 2 4 2 4 2 7 2 1 1 3 2 1 1 1 2 17 2 1 1 12 1 10 2 1 30 19 20 14 1 9 4 3 6 3 3 2 1 3 2 11 23 136 6 1 4 1 1 5 8 1 2 112 1 3 8 5 1 5 100 139 133 196 166 3 5 6 11 12 14 24 16 20 17 4 3 9 1 4 4 1 4 5 5 1 2 8 4 1 2 2 10 13 2 2 1 6 5 1 4 4 1 3 2 1 5 10 1 6 1 4 4 3 3 10 1 3 2 1 2 1 1 4 3 1 1 5 4 3 1 3 4 1 3 1 4 1 2 1 72 43 112 61 93 1 2& 14 2 2 3 1 5 11 1 3 1 11 3 2 1 3 6 2 1 1 1 2 2 10 1 1 1 1 2 •j 2 2 2 5 1 2 6 1 3 3 4 1 10 1 5 62 136 72 39 41 6 22 5 4 3 7 27 9 5 10 1 3 8 3 2 2 5 3 3 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 6 4 6 1 15 6 1 41 1 7 2 13 4 1 2 4 12 44 55 40 40 32 13 12 5 18 7 2 4 6 1 4 2 4 2 4 6 3 2 1 2 1 3 2 4 9 1 6 7 2 5 2 1 8 3 3 3 3 5 1 1 5 1 5 3 1 3 1 9 2 3 8652 1734 25 2 1 1579 1472 s/

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1