Eerste drugsdode in Venray De eerste KCA-boxen zijn in gebruik begin de met het lente leegverkoop HALVE PRIJS!!!! totale spetters Verontreiniging van bodem bij Inalfa (nog) niet verontrustend Of. MARITIEM Majorettes suksesvol I SPAARHYPOTHEEK I Weer een stapje dichter bij een beter milieu Villeroy Boch CENTER eren en sueae jacks, jassen, broeken en rokken alle lederen DONDERDAG 14 MAART 1990 Nr. 11 HONDERDENELFDE JAARGANG4 COVÏNET WUNÖDRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUN^jDRANKENGROEP Venrav Henseniusstraat 1 04780-81801 UIT3//E: DRUKKERIJEN DEN MUNCKHOF BV VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling de grote voorjaarsmode j venray Hoewel uit eerste onderzoeken naar verontreiniging van de grond onder en rond de Metaalwa- renfabriek Inalfa B.V. is gebleken, dat er inderdaad sprake is van verontreiniging met o.m. zware metalen, tri en chloorhoudende oplos- en ontvettingsmiddelen (per), bestaat er momenteel geen gevaar voor de volksgezondheid. Er moet nog een verder onder zoek van het grondwater nabij het bedryf plaatsvinden. In 1984 werd door de gemeente op het terrein van Inalfa bodemver ontreiniging door minerale olie gekonstateerd nabij de olieopslag tanks. Daarna zijn in opdracht van het bedrijf een oriënterend onder zoek en drie aanvullende onderzoe ken uitgevoerd door het instituut voor Grondmechanica te Maas tricht. Uit de resultaten van dit on derzoek werd een nader onderzoek door De Ruiter Milieutechnologie B.V. uitgevoerd. De (min of meer ge ruststellende) resultaten van dit on derzoek zijn thans bekend gemaakt POMPSTATION OOSTRUM Gebleken is, dat er sprake is van grondwaterverontreiniging, met name door minerale olie, diverse zware metalen, tri en per. Naar aan leiding daarvan zijn diverse borin gen verricht in en buiten de bedrijfshallen, om na te gaan of en in hoeverre er risiko's zijn Voor de volksgezondheid en het milieu, te meer, daar op twee km afstand het pompstation Oostrum is gelegen. Poging diefstal van eigen medicijnen Zondagmiddag konstateerde buurtbewoners dat een vrouw een ruit van een aan de Paterslaan gele gen dokterspraktijk insloeg en ver volgens naar binnen ging. Daarvan deden zij aangifte by de politie en zij konden van die vrouw een goed signalement doorgeven. Nabij de Langst raat. kon de politie de vrouw, een 36-jarige inwoonster, aanhou den en naar het politiebureau over brengen. Ze verklaarde vergeten te hebben by haar huisarts de haar voorge schreven pillen af te halen. Omdat haar voorraad op was had ze zonder na te denken maar de ruit van de praktijkruimte ingeslagen en haar voorraad, die klaar lag, mee genomen. Ze kreeg terzake de inbraak proces-verbaal aangezegd maar voor de diefstal kan zij niet worden verbaliseerd, want het waren haar eigen pillen. In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Er doet zich evenwel een gunstige omstandigheid voor omdat de regi onale grondwaterstroming in de richting van liet drinkwater- pompstation in Oostrum (gunstig) wordt beïnvloed door de grond wateronttrekkingen van Inalfa en Rank Xerox. Berekeningen hebben uitgewezen, dat bij het huidige ont trekken van grondwater door beide bedrijven, het ca. 100 jaar zal duren voordat verontreinigd water het pompstation bereikt. Als gevolg van vertraging zullen tri en per het pompstation bereiken in 160 resp. 430 jaar. Wanneer echter Inalfa en Rank Xerox hun onttrekking van het grondwater stopzetten, zullen de risiko's voor de drinkwaterwin ning Oostrum toenemen. De risiko's voor de volksgezond heid op het Inalfa-terrein zullen bij de huidige terreinbestemming ge ring zijn. Bij werkzaamheden, waarbij op het terrein grondverzet moet worden gepleegd, worden de risiko's niet uitgesloten. Buiten het terrein van Inalfa wordt de kans op aantasting van drinkwaterleidingen gering geacht. De grondwaterverontreiniging kan mogelijk een risiko vormen voor partikuliere drinkwaterwinningen, waarvan er een ca. 1 km noordelijk van het Inalfaterrein is gelegen. Er zal een aanvullend onderzoek gehouden moeten worden om na te gaan hoe diep de verontreiniging in de grond is doorgedrongen. Op het afgelopen weekend te Ven- lo gehouden majorettensolisten- concours van de Limburgse Bond van Thmboerkorpsen werden door majorettes van MMSK St Petrus Banden goede resultaten bereikt Allen uitkomend in de jeugddivi- sie behaalden in groep B (8/9 jr.) Ta mara Jansen met 51 pt een le prys promotie; Yvonne van Lipzig met 49.1 een le prys; Debby Cox en Mi randa Camps een le prys met resp. 49 en 48 pt In groep C (10/12 jr.) behaalde Claudia Jans met 51.3 pt een le prijs promotie. Een eerste prys met 48.3 pt werd verdiend door Anouk Cox terwyl Anouk Mickers met 47.6 pt een 2e prys kreeg. Ju dith Vermeulen en Wendy van Ooi hebben met resp. 47 en 46.3 pt een 2e prys behaald. VAN DE KAMP ASSURANTIËN ^elefoon04780j8757£^ De 36-jarige, op Hubenhof woon achtige Carlo Sau is zondagmiddag aan een overdosis cocaïne en heroï ne overleden. Het is de eerste keer dat in Venray iemand aan een over dosis drugs is overleden. Het slachtoffer had zondagmor gen in zijn flat met enkele vrienden drugs gebruikt. Waarschynlyk door een te grote dosis werd hij om streeks 12 uur onwel. Zyn vrienden waarschuwden toen zyn huisarts maar deze kon voor de man echter niets meer doen. STEUNPUNT Volgens het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, èn volgens de Venrayse politie is het aantal ge bruikers van hard-drugs in Venray stijgende. Momenteel zijn er zo'n 60 geregistreerde verslaafden. On geveer de helft van dit aantal maakt ook gebruik van de hulp die het CAD biedt. By het Gewest Noord-Limburg loopt momenteel een aanvraag om in Venray een steunpunt van het CAD te beginnen. Vanuit dit steun punt kan dan methadon aan ver slaafden verstrekt worden, alsook hulp aan verslaafden geboden wor den. Volgens wethouder Hoppen- reys van maatschappelijke zorg, kan het nog wel zes weken duren voordat vanuit het Gewest hierover een voorstel kan komen. Daarna zal het nog enige tyd duren voordat zo'n steunpunt gerealiseerd kan worden. 'Dit is geen zaak die we moeten versnellen' aldus de wet houder. 'We zullen alle aspekten zorgvuldig af moet wegen om tot een goede opzet te komen'. DRUGSSPUITEN Afgelopen zondag werd in de buurt van de Hubenhof een drietal gebruikte drugsspuiten gevonden. Deze werden door de vindster zorg vuldig in een sigarendoosje gedaan en by de politie afgeleverd. Ook bel de een dame onze redaktie op met de mededeling dat zy op carnavals- dinsdag, op de Vlak waterweg ook twee spuiten had gevonden. Zy had die eveneens by de politie afge leverd. De politie adviseert mensen, die zulke spuiten vinden, deze te laten liggen en de politie te waarschu wen. Deze draagt dan zorg voor de verwijdering daarvan. De vondst van de drugsspuiten was nieuw voor wethouder Hoppen- reys. Zy had nog geen signalen hierover van de politie ontvangen. Zij wil wel gaan onderzoeken hoe groot het probleem met drugsspui ten is en of er een toename te konstateren is in het aantal vondsten. Zy hoopt zo een beter beeld van het probleem te krygen. Zou daartoe aanleiding zijn, dan zal bekeken worden of drugsspuiten Op haar 58e veijaardag kreeg me vrouw Van Enkevoort uit de Goudsmidstraat een heel bijzonder cadeau. Uit handen van wethouder Claessens mocht zij de eerste KCA- box (Klein Chemisch Afvalbox) ont vangen. Tb taal verrast nam zij dit geschenk, een bos bloemen en een zilveren draagspeld van de gemeen te Venray in ontvangst. Met deze geste is het startsein gegeven aan een grootscheepse operatie die bij, moet dragen om ons milieu te spa ren. De komende drie vier weken zullen medewerkers van het bedrijf Cotrans bezig zyn met de distribu tie van zo'n 12.000 boxen in de ge meente Venray. Via de pagina 'Gemeentepraat', elders in dit blad, wordt op de hoogte gehouden over waar en wanneer deze boxen verspreid worden. ZORG VOOR HET MILIEU De verspreiding van de KCA-box past in het streven van de gemeente Venray daadwerkelijk vorm te ge ven aan de zorg voor het milieu. Het wordt steeds duidelijker dat de ge scheiden inzameling van verschil lende soorten afvalstoffen een verantwoorde verwerking ervan be vordert, èn tot mm.der belasting van het milieu leidt Mét name de zorg voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater dwingt tot het nemen van maatregelen als het huis-aan-huis verspreiden van KCA-boxen. De zorg voor het milieu is binnen de commissie voor o.a. milieuzaken vaak een fel diskussiepunt geweest tussen wethouder Claessens en m.n. Twan Jansen van de PvdA. Tbch is die zorg voor het milieu niet nieuw. Momenteel halen diverse verenigingen het oud papier op in Venray. .Hierbij staat de gemeente garant voor een akseptabele mini mumprijs. Minder bekend is het dat verenigingen in Venray al zo'n 20 jaar metalen ophalen. Dit ge beurd met name op de kerkdorpen. In gewestelijk verband wordt mo menteel aan een plan gewerkt om alle groente-, fruit- en tuinafval ge scheiden in te gaan zamelen en te composteren. De wethouder hoopt dat hier medio 1991 mee gestart wordt. Wethouder Claessens kon ons te vens mededelen dat aan een ander groot probleem gewerkt wordt, nl. het landbouwplastic. Dit onder werp is al jaren een diskussiepunt in de commissie en in de gemeente raad geweest. De wethouder hoopt ■dat dit vooijaar begonnen kan wor den met het innemen van zwart plastic. Het is de bedoeling dat op gezette tijden en plaatsen contai ners geplaatst worden, waar het zwarte landbouwplastic gedepo neerd kan worden. Zaak is hier wel dat het landbouwplastic redelyk schoon moet zijn en dat er geen ander plastic tussen zit Dit geeft namelijk problemen met de ver werking. Voor de inzameling van het landbouwplastic wil de gemeen te de plaatselijke LLTB's in schakelen. MILIEUBOX De milieubox is zelf milieuvrien delijk. Indien de box versleten raakt, komen bij verwerking hier van. geen schadelijke gassen vrij. Dit is ook een van de redenen ge weest dat de gemeente gewacht heeft met het starten van het KCA- projekt. Oorspronkelijk was het de bedoeling geweest dat het KCA- projekt vorig jaar oktober zou staren. WOENSDAG 21 MAART 1990 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN v v/ PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood fwn it y kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf De box, een Curver-fabrikaat, is voor volwassenen gemakkelijk te openen. Voor kinderen wordt de box als 'kindonvriendelijk' bestem peld, wat inhoudt dat die de box moeilijk kunnen openen. De box is LET OP!!! LET OP!!! bij EMOFRA in OVERLOON VOOR ECHTE SPIJKERBROEKEN VAN 129r PIEK Hoeft u bij EMOFRA MAAR w9 te betalen zie ook onze advertentie op de binnenpagina yET WÉL OP HET JUISTE ADRES niet dampdicht Dit voorkomt onge vallen met het openen, als diverse stoffen zich met elkaar gemengd zouden hebben. Het is wel raad zaam, om de stoffen die in de box gedeponeerd worden, in de origine le en onbeschadigde verpakking te houden. Materialen die niet in de box kun nen, kunnen by het gemeentelager aan de Accaciastraat worden afgege ven. Ook is het mogélyk deze mate rialen (TL-buizen e.d.) met de Chemokar mee te geven als men by u in de buurt komt om de box te le digen. Oude koelkasten kunnen daarentegen weer op het lager afge geven worden. Daar worden de kasten regelmatig ontdaan van de CFK's (Chloor Fluor Koolwaterstof fen) die kankerverwekkend zyn en de ozonlaag aantasten. NIET VERPLICHT De bewoners van Venray zijn niet verplicht aan het projekt mee te werken. In een begeleidend schry- ven, dat in de box zit, verzoekt de burgemeester de medeburgers om mee te werken en zo het gebruik van de KCA-box tot een sukses te maken. 'Voor onze eigen gezond heid en die van onze kinderen', al dus de burgemeester...

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1