PEEL EN MAAS 100 Deelnemers van sollicitantenclub Venray aan de slag!!! Florado Gouden bruidspaar in de Willemstraat SAMEN VERDER Bloemen 3.95 4.95 Uitbreiding van het motorcross terrein SMC PEEL EN MAAS Verkoop landbouw gronden Solliciteren in clubverband loont i Ergerlijke grafschennis op oorlogskerkhof te Overloon voordeelaktie een prachtige bos chrysanten slechts twee schitterende Kaapse Violen vol knop slechts Nu hebt u het voor het zeggen en daar is Fraktie van de Vorle héél blij mee, net als u! en kerkdorpen en aktief PEEL EN MAAS JOOS Truijen: "Met vertrouwen de nieuwe lente in" Momenteel zyn bulldozers bezig om het motorcross-circuit van de Stichting Motor Cross Ven ray (SMC) aan de Bakelsedijk, nabij het sla pende vliegveld 'De Peel' uit te brei den. Binnen dit motorcross-circuit en met gebruikmaking van een ge deelte van het bestaande circuit wordt een ovaal aangelegd voor het houden van races van kleine ter reinwagens; skelters met terrein- banden. Het is niet de bedoeling dat op het nieuwe terrein ook autocros- ses (zoals in de Berckt te Baarlo) worden georganiseerd. Omdat het rijden met deze kleine terreinwagentjes nauw verwant is met de motorcross-sport, hoopt SMC een nieuwe bron van in komsten te hebben aangeboord, omdat voorlopig op het terrein geen Grand Prix-wedstrijden mo gen worden gehouden. Dit betekent voor de Stichting een verlies van in komsten. De gemeente Venray heeft toestemming verleend tot de aanleg van een semi-verhard binnen-ovaal, waardoor het circuit meer moge lijkheden krygt. Dhr. Jan Driessen (CDA) vroeg zich vorige week, tijdens de com missievergadering voor o.a. sportza ken af, of het nu niet mogelijk was om alle gemotoriseerde sporten hier te kunnen koncentreren. Als daar twee keer per jaar een auto cross gehouden zou worden, zou het circuit er niet zoveel onder lyden. Wethouder Truyen vond dit wel wenselyk doch niet noodzakelijk. Volgens hem moet het mogelijk blijven om op andere plekken auto cross te kunnen blyven bedrijven. Hij doelt hiermee op de jaarlykse autocross die in Veulen en Casten- ray gehouden wordt. Dit gebeurt dan op een perceel landbouwgrond. De wethouder zal het in ieder geval niet nalaten om de organisatoren op het circuit te wijzen. uw weekblad Aarde, water, lucht en gas zijn gratis energie bronnen voor de mensen. Natuurlijk is het behoud van het natuurgebied 'Vlakwater' zo van zelfsprekend, dat het een kernpunt van de campagne is. KIES LIJST 3 fraktie van de Vorle anders dan anderen s/.vjs en aktief x; 'De gemeente HEEFT beste pry- zen gekregen voor de verkoop van vier percelen landbouwgrond' kon wethouder Claessens vorige week, tydens de vergadering van de com missie voor openbare werken, me dedelen. De percelen waren enige weken geleden bij inschryving te koop aangeboden. Het betreft hier gronden die vrygekomen zyn uit de pacht. De stukken grond liggen aan de Kempkensberg te Ysselsteyn en de Oostrumseheide nabij Oostrum. Het gaat om een totale op pervlakte van 7.04.98 ha voor een totaalprys van 326.471,-. De meerderheid in de raad hoeft van ons (nog) niet. Maar wel (meer) loon naar werk. Dus: PvdA DONDERDAG 14 MAART 1990 Nr. 11 HONDERDENELFDE JAARGANG WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Veel werklozen die meedoen aan de sollicitatieclub van het Geweste lijk Arbeidsbureau Venray/Gennep vinden snel een baan. Inmiddels 105 van de 160 gestarte deelnemers b(j de sollicitatieclub zijn in het trotse bezit gekomen van betaalde arbeid. Angelique Janssen uit Venray is nu alweer twee weken aan het werk. Zy is de 100e baanvindster. Op haar vrye dag, vrydag 9 maart, heeft ze de tyd om samen met de sollicitatieclubbegeleiders Johan de Wit en Annelies Vereyken, mede deelnemers en medewerkers van arbeidsbureau en Start dit heugelij ke feit te vieren. Angelique was werkloos vanaf augustus 1988. Het lukte haar niet opnieuw aan de slag te komen in haar eigen vak, de verkoop. Door deelname aan de sollicitatieclub had za na vyf weken de keus uit twee banen; als verkoopster in een drogisterij of als verkoopster bij een nog te openen vestiging van Giraffe in Venray. Ze koos voor het laatste, omdat hier het aantal te werken Zondagmiddag werd op het oor logskerkhof aan de Vierlingsbeek- seweg in Overloon, een ergerlijk geval van grafschennis ontdekt Be zoekers konstateerden, dat het graf van de bij de slag om Overloon op 16 oktober 1944 gesneuvelde ser geant J. Taylor naar schatting twee meter diep was uitgegraven. Bij de ontdekking van de wandaad waren restanten van beenderen en kle ding van de gesneuvelde militair zichtbaar. Bij nader onderzoek bleek de schedel van de sergeant verdwenen te zijn. Het grafmonu ment was onbeschadigd, evenals de naastliggende graven. Door de rykspolitie van St Anthonis en Oploo wordt een onderzoek in gesteld. Op verzoek van de beheer der van hqt oorlogskerkhof. Common Welth Wargrave Commis sion N.W. European, werd het graf weer gesloten. Over het motief van deze wandaad tast men in het duister. uren en de reisafstand het best aan sloten bij haar wensen. Niet alleen Angelique maar ook de andere deelnemers zyn enthou siast over deelname aan de club. 'Het is een goede manier om van je zelf te weten te komen waar je ster ke en zwakke kanten liggen, en daardoor meer zelfvertrouwen te krygen bij het solliciteren. Als er teleurstellingen zyn dan worden ze samen verwerkt, zodat je de moed niet laat zakken. Je gaat door en dat geeft dan uiteindelijk toch re sultaat'. RESULTATEN Sollicitatieclub Venray is één van de 50 sollicitatieclubs die in Nederland aan het werk zijn. Opzet, werkwijze en resultaten komen na genoeg overeen. Landelyk ligt het gemiddelde aantal baan vinders op 61% Opvallend is dat niet alleen jonge- Ook al is het rode potlood weg in het stemhokje, rood stemmen kan en is goed voor Rooy 21 maart gemeenteraadsverkiezingen Fraktie van de Vorle tegen alle overige frakties ren of alleen kortdurig werklozen op deze manier aan de slag zijn ge komen. Om mee te kunnen doen moet men minimaal een halfjaar werkloos zyn. In Venray waren zelfs 33 van de baanvinders langer dan 3 jaar werkloos. De leeftijden liepen uiteen van 19 tot 56 jaar. Van de geslaagden waren 30 personen ouder dan 35 jaar. De gevolgde opleidingen zyn zeer uiteenlopend en goed verdeeld. Lager tot en met hoger beroepsonderwijs, algemene vooropleiding tot en met weten schappelijk onderwijs. Alle soor ten, nivo's en richtingen zyn vertegenwoordigd. Het aantal man nen en vrouwen ligt ongeveer gelyk. De kwaliteit van het gevonden werk ligt hoog. 87 Mensen zijn dik tevreden over de baan die ze von den, voor de overigen is het voorlo pig aan de slag zyn en een goede opstap naar werk wat nog beter aan de eigen wensen voldoet 8UKSES De resultaten z\jn te danken aan de suksesformule van de sollicita- tieclub. Deelnemers krygen niet alleen een intensieve sollicitatie training, maar ook begeleiding by het daadwerkelijk solliciteren. Na een kennismakingsgesprek met een van de beroepskrachten begint men aan een kursus van 3 weken (telkens 4 halve dagen) waarin alles aan bod komt wat met solliciteren te maken heeft Het eigen aanbod voor de arbeidsmarkt goed leren kennen, een goede lyst van persoonlijke gegevens —curriculum vitae— hoe 'open' sol licitaties te verrichten, het schry- ven van brieven en het voeren van sollicitatiegesprekken zyn de be langrijkste onderdelen van de kursus. Vervolgens worden de deelne mers nog steeds 4 dagdelen per week in de houten noodlokalen van basisschool de Flierefluit verwacht Daar houden ze zich dan, onder be geleiding, bezig met het doorne men van advertenties, het zelf telefonisch kontakt leggen met be drijven, brieven schrijven en derge lijke. Dit duurt in principe tot het moment waarop een baan is gevon den. Gemiddeld duurt dat 9 weken. Er wordt hard gewerkt met af en toe een brieve de deur uit doen wordt door de begeleiders geen ge noegen genomen. 'Ook hier moet produktie worden gemaatk' want leggen zy uit 'hoe meer goede solli citatiebrieven, des te meer gesprek ken en des te meer kans. Liever de luxe te kunnen kiezen waar je wilt werken, dan niet aan de slag te komen'. Die luxe had niet alleen Angeli que Janssen. Meerdere deelnemers konden het zich veroorloven zelf te kiezen py welke werkgever ze ja zouden zeggen. Éen schitterend ge voel na heel vaak niet gekozen te ziin! Voordat a^junkt-direkteur Wey- ers van het Venrayse Arbeidsbu reau overgin tot de overhandiging van een Schouwburgbon aan Ange lique Janssen uit Venray, wees hy er nog eens op dat het Arbeidsbu reau achter die sollicitatieclub staat. 'Er werd, tot de oprichting hiervan, niets voor de langdurig werklozen gedaan. Gezien het suk- ses in die korte tyd is het een van zelfsprekende zaak dat men die medewerking zal blyven geven.' (geldig van do. 15 t/m zat. 17 maart) 2 De Bleek 46 Venray Nr. 3 Hannie Fassotte Nr. 4 John Marks Nr. 5 Theo v.d. Vorst Fraktie van de Vorle Voor Venray anders dan anderen Nr. 2 Gerrit Lemmens Nr. 7 Mies Janssen-Baur Nr. 6 Frans Herben Bijna 50 jaar lang op dezelfde plaats wonen. Dat heeft het gouden bruidspaar Jan Arts en Francisca Schwachöfer. Eerst in de bekende arbeiderswoningen, sinds enkele jaren in de in hun ogen riante be jaardenwoning aan de Willem straat. Het is jammer dat Jan en zijn on afscheidelijke echtgenote niet hun gouden huwelijksfeest kunnen vie ren met alle pracht en praal. Jam mer omdat Francisca Arts door ziekte geen feest meer in die glorie kan meemaken. Maar al wordt het feest bescheiden gevierd, de gou den bruidegom wil het beslist niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hy wilde ons graag zijn levensloop vertellen. Daaruit blijkt dat hij zich tientallen jaren heeft ingezet voor de gemeenschap. Hij bekent echter ook, dat als zijn vrouw niet al die ja ren achter hem had gestaan, het hem ook niet mogelyk was geweest zich zo in te zetten. De gouden bruidegom JAN ARTS (74) is niet, zoals velen zouden den ken, een geboren en getogen inwo ner van Venray. Hy wérd geboren in het Noordlimburgse Milsbeek. Tben hy 10 jaar oud was verhuisde het gezin Arts naar het toen nog in ont- ginningsstadium verkerende Peel- dorpje Ysselsteyn. In die kleine gemeenschap ging Jan zyn wys- heid halen aan de school van het dorp. Tbch was het verblijf in Ys selsteyn maar tot 1933. Tben werd er naar Venray verhuisd. Omdat zyn vader inmiddels invalide was geworden kon hy bij Sociale Zaken van de gemeente een verklaring als kostwinner krijgen. Dat betekende dat hij kon worden tewerk gesteld by de Werkverschaffing. Wat dat be tekende in die werkverschaffing, daar heeft meri op de dag van van daag nog geen voorstelling van. Hard werken met de schop. Regen of vorstverlet was onbekend. De cri sisjaren werden op die manier doorgebracht, even onderbroken voor de vervulling van de dienst plicht. Die kreeg een vervolg toen de mobilisatie uitbrak. Dat beteken de een verblijf van vele maanden aan de Grebbenberg. Daar maakte hy ook de oorlog mee. Al duurde die maar enkele dagen, ze blijven onuitwisbaar in de herinnering gegrift. Omdat hy als landbouwer stond ingeschreven, betekende dat dat hy voorlopig niet naar Duitsland kon worden tewerkgesteld. Tben de oproep 'toch kwam, ging hij zelf maar een boer zoeken. Die werd ge vonden in het net over de grens ge legen gehucht Vorst Dertien maanden lang werd die weg ge fietst 's morgens heen en 's avonds terug. Toen het te gevaarlijk werd bleef hij in Venray waar ook de be vrijding over hem heen kwam. Daar stond hij weer voor de ge meenschap klaar als blokhoofd van de B.B. Met ware heldenmoed wist hy zich hier ook in te zetten toen de storm van de verwoesting over Venray raasde. Na de bevrijding had Jan Arts zyn 'stiel' gevonden, als metselaar in de bouw, eerst by het herstel en later by de gewone bouw. In de loop der jaren heeft hij de volgende dingen gedaan voor de ge meenschap: mede-oprichter en ja renlang voorzitter en/of sekretaris van de wykvereniging 'De Vrien denkring'. van buurtvereniging 'Helpt Elkander', sekretaris van to neelvereniging Edelweiss, mede oprichter en jarenlang aktief lid van Carnavalsvereniging 'De Piël- haas'. bestuurslid ep later zelfs hoofdbestuurslid van de Vereniging de H. Stede, die jaarlijks de Stille Omgang organiseert Jan maakte die stille tocht door Amsterdam ruim 50 jaar mee. Hy is oprichter en ruim 35 jaar lang voorzitter van Kanarievereniging 'De Huisvriend', bestuurslid van wykgebouw 'Op 't Nipperke' en voorzitter van de re novatiecommissie arbeiderswonin gen Maasheseweg e.o. Voor al die inzet behaagde het H.M. de Konin gin hem de onderscheiding in zil ver van de Orde van Oranje Nassau te verlenen. Maar genoeg over het werkzame leven in dienst van de gemeen schap en wy gaan graag over naar de levensloop van de gouden bruid FRANCISCA SCHWACHÖFER. daags voor de gouden dag wordt zy 75, is geboren en getogen in Venray. Zy bracht daar haar jeugd door en doordat ze' graag naaide werd ze huisnaaister, zoals dat toen werd ge noemd. Ze deed of nieuw of verstel werk thuis of zij ging by haar klanten haar werk doen. Dat deed ze zelfs nog toen ze al getrouwd was, want ze had veel vaste en trouwe klanten. Dat trouwen gebeurde overigens toen haar bruidegom 's Konings wapenrok aan had en ge legerd was op de Grebbenlinie. Hij kreeg voor het trouwen extra verlof. Tbph was de oorlog met alle tekor ten. geen pretje voor het jonge ge zin. Maar allengs de oorlog meer verleden tyd werd ging het betqr. Vier kinderen maken met hun aanhang en hun 5 kleinkinderen het gouden huwelijksfeest in kleine kring mee. Dinsdag 27 maart a.s. begint men om 14.30 uur met een plechtige Eu charistieviering in de SL Petrus Bandenkerk. waarna naar zaal In den Engel zal worden gegaan om gezellig nog enkele uurtjes te toe ven. Rond 19.00 uur is men beslist weer terug in hun riante bejaarden- woning aan de Willemstraat, spe ciaal voor diegenen die desondanks het gouden paar wil gelukwensen. 1 uw weekblad Nr. 1 Joost van de Vorle

Peel en Maas | 1990 | | pagina 11