begin de lente met het totale HALVE PRIJS!!!! leegverkoop cce(ve« Woningnood op de kerkdorpen steeds groter WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VENRAYl VOOR ALLE DUIDELIJKHEID VOORJAARS- KOLLEKTIE Wil fietser zich melden PEEL EN MAAS Villeroy Boch center Twee kinderen bleven achter ISPAAR-HYPOTHEEK I [#]VAN DE KAMP J Politiek Jongerencafé Lijsttrekkers debat gaat niet door alle lederen jacks, jassen, broeken en rokken eren en sueae v DONDERDAG 8 MAART 1990 Nr. 10 HONDERDENELFDE JAARGANG* WUNÖDRANKENGROEP '/tvP 1 Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNVCRANKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ, VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - PostbuV 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden 'Beter laat dan nooit' was de mening van Prins Gerard. Hiermee doelde hij op de optocht die afgelopen zondag dan toch doorgang kon vinden. Vele duizenden toe schouwers trotseerden het toch wat gure weer om de Venrayse optocht, die eindelijk weer eens in omvang ge groeid was, te kunnen aanschouwen. De mensen langs de kant hebben zich in ieder geval niet verveeld want er was genoeg te beleven in de optocht, van een fietsende kip tot met lijm plakkende kontaktzoekers. Want dat was het waar het de voorgaande jaren aan zou ont breken, kontakt met het publiek. Andere geliefde onderwerpen waren milieu en woningbouw op de kerk dorpen. Velen hadden ook de oproep van Prins Gerard begrepen en gaven de optocht de nodige kleur. Een im pressie van deze bonte stoet vindt u elders in dit blad. WEDGWOOD® aardewerk en Fine Bone China Tableware worden in Venray en omgeving alleen vertegenwoordigd door HOFSTRAAT VENRAY Dat is al meer dan vijf-en-twintig jaar en zal ook zo blijven. JOSIAH WEDGWOOD® SONS BARLASTON, ENGELAND 'We staan met de rug tegen de muur wat betreft de ontwikkeling van de kerkdorpen'. Deze harde uit spraak deed dhr. Philipsen (CDA) uit Ysselsteyn tijdens de commis sievergadering voor ruimtelijke or dening en volkshuisvesting afgelopen donderdag Tijdens deze vergadering werden enkele aanpas singen/wijzigingen behandeld in het spreidingsmodel woonkernen Venray. Dit spreidingsmodel bevat een aantal regels over de vesti gingsmogelijkheden van inwoners op de kerkdorpen. Volgens dhr. Philipsen had het weinig nut om dit spreidingsmodel goed te keuren als de werking daar van toch niet funktioneert. Hy doelde daarmee op de steeds klei ner wordende mogelijkheden van woningbouw op de kerkdorpen. 8PREIDINGSMODEL Het spreidingsmodel woonker nen is in 1974 opgesteld om dorps bewoners het recht te geven om zich in hun eigen dorp te kunnen vestigen. In die periode was er een grote trek vanuit de steden naar het platteland. Het spreidingsmodel moest voorkomen dat een dorpsbe woner zich niet in zyn eigen dorp kon vestigen. Dit spreidingsplan heeft jaren goed gefunktioneerd en heeft by vele andere gemeenten als voorbeeldplan gediend. 'Het plan heeft alleen de eerste tien jaar goed gefunktioneerd. Vanaf 1985 is daar echter de klad in gekomen. De ge meente Venray had toen andere pri oriteiten'. aldus dhr. Philipsen, die daar wel aan toevoegde dat de Ven- LET OP!!! LET OP!!! bü EMOFRA in OVERLOON nu nog GROTERE KEUZE in zomerkleding Ook voor DAMESKLEDING het meest VOORDELIGE adres. TIENTALLEN GULDENS GOEDKOPER!!!!!!! EMOFRA VIERUNGSBEEKSEWEG 18 OVERLOON A.U.B. let op het juiste adres rayse gemeenteraad, dus ook zyn party, hiervoor gekozen had. De afgelopen jaren zyn de bouw mogelijkheden op de kerkdorpen steeds kleiner geworden. 'We kun nen nu niet uitvoeren wat in het spreidingsplan voor ogen staat'. Vol gens Philipsen kan het spreidings plan alleen funktioneren als elk dorp een goed bestemmingsplan heeft. Dat is nu niet het geval. Dhr. Philipsen hoopt dan ook dat de nota kerkdorpen, die by de ge meente in de maak is, binnen af zienbare tijd tegemoet kan worden gezien. 'De kerkdorpen moeten nu een hoge prioriteit krjjgen', aldus Philipsen. Als voorbeeld wees dhr. Philipsen naar de situatie in Ysselsteyn. Daar zijn volgens hem 20 aanvragen voor een woning, zonder resultaat. Ook zijn er mensen die een premie woning of vrije sektorwoning wil len bouwen. Ook hier is geen plek voor. Volgens Philipsen dreigt de zelfde situatie in Leunen en Merse- lo terwijl in Heide ook nog maar één bouwkavel beschikbaar is. DRUPPEL Wethouder Kersten realiseerde zich terdege dat het aanpassen van dit spreidingsmodel, zodat de mo gelijkheden verruimd worden, slechts een druppel op een gloeien de plaat is. 'Om aan de wensen van de kerkdorpen tegemoet te kunnen komen, moeten we hard werken en zeer veel praten', was zyn mening. De wethouder meende dat de po sitieve groei van de agrarische sek- tor, naast de andere prioriteiten die Venray stelde, een van de belang rijkste oorzaken was van de huidige situatie. Stankcirkels rond agra rische bedryven belemmeren de woningbouw, vooral op de kerk dorpen. De wethouder wil dan ook met een goede nota kerkdorpen komen en een degelijk stappenplan opzet ten om zo een goed beleid uit te kunnen voeren. Wethouder Kersten denkt hierbij aan het in stellen van een projektgroep die er de gang in houdt. Verder is hy van mening dat de gemeente Venray zich goed moet laten informeren by de Provincie over wat wel en wat niet kan. Voorlopig hebben de kerkdorpen nog niet de hoogste prioriteit bij de wethouder en zyn ambtenaren. Mo menteel is men volop bezig om de mestproblematiek aan te pakken. 'Maar na de mestverwerking krij gen de kerkdorpen alle voorrang', verzekerde wethouder Kersten, want ook hy ervaarde het als kers verse wethouder, als frustrerend om iemand niet te kunnen helpen omdat het bestemmingsplan geen mogelijkheden meer biedt of om dat men gebonden is aan de stank cirkels. De commissie ruimtelijke orde ning en volkshuisvesting had ver der overigens weinig problemen met het spreidingsmodel. Wel zal deze straks naast de kerkdorpen nota gelegd moeten worden om dan eventueel aan de realiteit aangepast te worden. De politie verzoekt ons het vol gende verzoek te plaatsen. Vorige week dinsdagmorgen vond op de Merseloseweg ter hoogte van de Beek te Merselo een verkeersongeluk met dodelij ke afloop plaats. Omdat de politie nog niet voldoende duidelijkheid omtrent dit ongeval heeft, zou zij graag in kontakt komen met de fletser die rond het tydstip van het verkeersongeval op de Merse loseweg in de richting van Merse lo heeft gefietst. Die fietser kan van het ongeval niets hebben be merkt maar zou mogelijk wel in lichtingen kunnen verschaffen. De fietser, waarmee de politie graag kontakt zou hebben, is door een taxi ingehaald. Dringend ver zoeken w\j die fietser kontakt op te willen nemen met de politie. 'n abonnement waard WOENSDAG 21 MAART 1990 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK Creative - Tableware van Wedgwood fWil tt i kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 V Tel. 04780-88566 Z^C iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf V(jf families waren met hun kroost op krokusvakantie geweest en keerden afgelopen zondagavond huiswaarts. Er werd onderweg een stop gemaakt bij een wegrestaurant in de Belgische Ardennen. By de vijf families was ook een familie uit Venray. Zoals dat op heen- en terug reis was gegaan, zaten de kinderen wel eens in een andere auto dan die van hun ouders, zodat de kinderen dan gezelschap hadden van leeftijd genoten. Zondagavond kreeg de Venrayse politie een telefoontje van Fransta lige collega's van de Rijkswacht in het Belgische Spa met de medede ling dat twee kinderen in het weg restaurant waren achter gebleven (een van de meisjes had als naam de in Venray wonende familie opge geven). Dat gesprek verliep nogal moeizaam omdat de Rijkswachter geen Nederlands sprak. Via de Rijkswacht Brussel kreeg de Ven rayse politie opnieuw kontakt en werd hen een en ander duidelijk. De politie ging naar het adres van de Venrayse familie, die echter nog niet was gearriveerd. De agenten lieten daar een briefje achter met het verzoek, direkt kontakt op te nemen met de Venrayse politie. By een tussenstop hadden de vyf families inmiddels ontdekt dat er twee kinderen niet waren meegeko men. Er werd rechtsomkeer ge maakt naar het wegrestaurant. Daar bleek dat de Belgische Rijks wachters al het mogelijke hadden gedaan om de kinderen gerust te stellen. Ze hadden zelfs al gezocht naar een adres om de kinderen te laten overnachten. Zo kwam er dus een verrassend einde aan een 'on vergetelijke' vakantie. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 FIETS'ï ITER KREK! >f b/- t'KREEG RIJVERBOD VAN 15 UUR Een 42-jarige inwoner was zo dronken op zijn fiets gestapt dat hy een gevaar voor zichzelf en voor de andere weggebruikers vormde. Zyn alcoholpromillage gaf een score van 940 UKG. Hy kreeg proces-verbaal en een rijverbod van maar liefst 15 uur aangezegd. DIEFSTAL JAS Een Venrayse cafébezoekster deed aangifte van diefstal van haar jas uit een café iri Venray. De waar de van haar jas bedroeg 300,-. Op vrydag 16 maart organiseert de Jera uit Ysselsteyn een politiek jongerencafé in 'De Koel' aan de Pe ter Janssenweg te Ysselsteyn. Aan deze avond werken een aantal poli tieke jongerengroeperingen mee. Van elke partij zullen twee jeugdige politici in een forum plaatsnemen. Onderwerpen die aan de orde zul len komen zyn vandalisme, alco holgebruik onder jongeren, milieu en ruimtelijke ordening Dit laatste) vooral met het oog op de woning bouw in de kerkdorpen. De Jera beoogt met deze avond om meer jongeren by de politiek te betrekken. Veel beslissingen over jongeren worden thans nog door ouderen gedaan. De diskussie zal geleid worden door Willie Jansen uit Ysselsteyn. Verder zullen de po litieke partyen zich kunnen pre senteren aan de aanwezigen. De avond begint om 20.00 uur I In de Keulsche Pot foundue-. gourmet- en spectaliteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON !rfc Het door het CDJA en JOVD ge plande lijsttrekkersdebat, a.s. maandag in het gemeentehuis, gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door. Reden hiervoor is dat niet alle lijsttrekkers aan het debat deelne men. Onder hen zijn voor vier bij eenkomsten afspraken gemaakt dat de partijen daar officieel zouden verschijnen. Een van die avonden is Ossengal Lokaal. a.s. dinsdag De JOVD en het CDJA hadden een avond gepland op 16 maart Om di verse redenen wilde de organisatie uitwijken naar 12 maart. Diverse lijsttrekkers willen zich echter aan de afspaken houden. De frakties Sa menwerking en V.d. Vorle willen daarom geen medewerking verle nen. Dhr. Kersten van de PvdA liet de organisatie weten alleen mee te doen als alle partijen meededen. Zulks is dus niet het geval waardoor alleen de lijsttrekkers van de WD en het CDA overblijven. De organisatie verzekerde ons dinsdag nog dat de avond zeker door zou gaan. Nu blijkt dit dus niet meer zo zeker te zijn. Vin de organi satoren was woensdag niemand te lefonisch te bereiken, om ons hierover uitsluitsel te geven.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1