GROOT FEES Ti Internationale vrouwendag op 8 maart a.s. Storm zette Carnaval op z'n kop EMOFRA HEROPENING CoviN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING VENRAYl Dodelijk verkeersongeval 24 uurs alcohol controle Gemeente wees eerlijk BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Verdwaald na Weiberfastnacht SPAAR-HYPOTHEEK VAN DE KAMP Kom kijken, nu ook stijlvolle combinatiemode van K AIM LB en exclusieve blouses van Mario Rosella! verkrijgbaar bij DONDERDAG 1 MAART 1990 Nr. 9 HONDERDENELFDE JAARGANG wunSdrankeni Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITBAVE: DRUKKERIJ PEEL EN MAAS Venray Henseniusstraat 1 04780^1801 DEN MUNCKHOF B.V. - VENFIAY [rotestraat 68 - Postbus 1 ^STel. 04780-82727 - ,Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden Dinsdagmorgen rond 4.00 uur werd ter hoogte van de Beek in Mer- selo de 20-jarige fietser Sven Ari- aens uit Merselo aangereden door een personenauto, bestuurd door een 36-jarige inwoner van Merselo. De fietser werd met zware verwon dingen naar het ziekenhuis overge bracht, waar hy enkele uren later is overleden. De bestuurder van de personen auto verkeerde onder invloed van alcohol. Hy werd ingesloten maar kon in de loop van dinsdag huis waarts keren. Over de juiste toe dracht stelt de politie een onderzoek in. Tydens de 24 uur durende alco- holcontrol die vrijdag en zaterdag werd gehouden werden 312 auto mobilisten verzocht te blazen. Het viel mee met deze blaastesten en dan in gunstige zin. In aantal bleek er maar 1 automobilist te zyn die over de streep ging met blazen. Die kreeg een ryverbod en de aanzeg ging dat process verbaal zal worden opgemaakt. De politie had de indruk dat door de waarschuwing in ons blad de au tomobilisten daar rekening mee hadden gehouden. Opmerkelijk was dat veel camavalvierders zich lieten afhalen. Verder kreeg 1 bestuurder een proces verbaal terzake het negeren van een door de politie gegeven stopteken, maar dat had hij door zijn vuile en beslagen autoruiten ook niet kunnen zien. Daarvoor kreeg hy een extra proces verbaal. Een andere automobilist kreeg proces verbaal omdat de vier ban den van zyn auto zo glad waren dat de minimaal 2 mm profiel niet ge haald werd. De 24 uurs controle werd gehouden op vrijwel alle in- van Venray. U koopt toch ook ëèn echte spijkerbroek JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel.: 04780 - 85214 n Hierby wordt iedereen uitgeno digd voor het by wonen van een po litiek forum met als thema: „Gemeente wees eerlyk". Deze mid dag wordt gehouden op woensdag 7 maart a.s. in zaal In den Engel om 14.00 uur. De themamiddag wordt geopend door dhr. Peetere van de FNV, waar na een korte inleiding volgt door mevr. Hens van der Beek, regionaal medewerkster van de FNV, in de provincies Oost-Brabant en Limburg. In het forum zullen deelnemen, afgevaardigden van het CDA, de PvdA, fractie v.d. Vorle, WD en Sa menwerking. De politieke partyen zullen in het kort hun standpunt geven m.b.t. het gemeentelyk minima-beleid. Er kunnen vragen naar voren ko men als: „Wat doet en kan de ge meente doen voor de mensen met de laagste inkomens?" of „Waar staan de partijvoorzitters de volgen de 4 jaren voor?". Na de pauze hebt U volop de gele genheid om vragen te stellen aan het forum. Omdat het toekomstig minimabeleid ter diskussie wordt gesteld, verwachten de organisato ren, de werkgroep Uitkeringsge rechtigden Venray, een grote opkomst. De discussie zal geleid worden door dhr. Pen ris uit Venray. *5Q /niu/o In de Keulsche Pol foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON VOETGANGER AANGEREDEN Zondagavoind üep een 37-jarige inwoner van Overloon met zyn vrouw over de Pastoor van Boxtel laan in zyn woonplaats, aan de lin kerkant van de rijbaan. De man werd van achteren aangereden door een personenauto, bestuurd door een 27-jarige inwoner van Overloon. De man hep een hersen schudding en wat schaafwonden op en werd naar het ziekenhuis in Venray overgebracht De bestuurder werd door de politie meegenomen. Hy had alcohol genuttigd. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Magsbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Venray stond met Carnaval aar dig op z'n kop. Niet alleen door het feestgedruis maar door een flinke storm, die het doorgaan van de grote optocht, afgelopen maandag, onmogelijk maakte. Het bestuur van de Piëlhaas besloot die dag om de optocht naar a.s. zondag te verplaatsen. 21 Jaar geleden gebeurde hetzelf de. Toen heerste Koning Winter over de Piëlhazen. GOED BEGIN Het begin op zaterdag was goed. De installatie werd voor het eerst li ve door de Lokale Omroep Venray uitgezonden (met dank aan Wiel Swaghoven). Heel Venray kon nu genieten van het jaarlijkse steekspel tussen de burgemeester. Vorst Piet en Prins Gerard. De Op- perpiëlhaas, het moet gezegd wor den, kwam hier toch wel als overwinnaar uit de bus. Prins Gerard moest tijdens de in stallatie, om echt boven het aanwe zige publiek uit te komen, op een kistje staan.... KINDEROPTOCHT De weergoden waren de Piëlha zen, en vooral de Hazekeutels, goed gezind op zondag. Tussen enkele flinke regenbuien door kon de kin deroptocht toch droog doorgang vinden. Een bonte stoet, met veel grote groepen, kon de vele toe schouwers boeien. De Peel en Maas wisseltrofee ging voor de tweede keer, naar de groep van De Springplank. Deze groep kwam niet van de grond maar be reikte toch het ereschavot. De uitslag van de kinderoptocht is als volgt: Eenlingen: 1. Dierengek; 2. Wiel renner; 3. Spookslot. Duo's: 1. Weej zien?; 2. 't is hier binnen beter dan buiten; 3. The Fif ty's; 4. Ro(c)k en Rol(l). Kleine groepen: 1. De Piraten; 2. De familie Kruisstraat; 3. IJscowa- gen, koek en zopie; 4. De Vliegende Hollander; 5. Weej hebbe en stripke vur. Grote groepen: 1. Beej os kumt niks van de grond; 2. Rome we ko men; 3. Gen gezeur, weej gaeve de optoch mier kleur; 4. Welzyn van de wijk. Tydens het juryberaad werd ook nog de uitslag bekend gemaakt van de ballonnenwedstrijd, die de Haze- keutel organiseerde tydens de jeugdzitting. De eerste prijs ging naar Maud Linssen van de Eligius- weg Haar ballon vloog maar liefst 556 km ver en kwam in de DDR te recht. De tweede pry's was voor An thony Janssen van de Mozartstraat. Ook zijn ballon landde in de DDR, zy het "sleehts"496 km. De ballon van Margot Lemmens uit de Bon gerdstraat landde eveneens in de DDR, alleen nog iets dichter by huis. Maud Linssen in de armen van Prins Renz I van de Hazekeutel tij dens de prijsuitreiking van de bal lonnenwedstrijd. Tijdens het zondagochtendcon cert op carnavalszondag werd te vens de uitslag bekend gemaakt van de etalagewedstryd die de Piël haas en het Winkelcentrum Venray hadden georganiseerd. De mooiste etalage was die van Optiek Myling gevolgd door die van Surprice en Nimco. GEEN OPTOCHT De meeste Piëlhazen werden maandagmorgen wakker tydens een hevige storm. Het leek wel alsof er geen einde aan kwam. Het Piël- haasbestuur en de optochtcommis sie besloten tegen twaalf uur om de optocht af te gelasten. Een wys besluit omdat waarschijnlyk an dere veel werk in korte tijd teniet zou zyn gedaan. Ook het gevaar van de deelnemers zou veel te groot zyn geweest De optochtcommissie heeft nu besloten om de optocht a.s. zon dag te houden. Het aanvangstijd- stip is hetzelfde gebleven: 14.11 uur. Ook de route en de opstel plaatsen biyven hetzelfde. Tevens zal de prysuitreiking, die maan dag in de tent op het Gouden Leeuwterrein bepland was, ook in die tent plaatsvinden. De tent zal dan ook de rest van de week blij ven staan. Het is uiteraard mogeiyk dat deelnemers zondag niet kunnen. De optochtcommissie hoopt dat deze personen dit zo snel moge- iy k kenbaar maken by J. Tlggelo- ven, Blauwververstraat 30, tel. 82411 of by Th. Maters, Sans- hofstraat 40, tel. 83141. zy kun nen U ook verder informeren. Ook is het nog mogeiyk voor nieuwe deelnemers om zich by deze mensen, tot en met zaterdag, in te schryven. Zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is de optochtorganisa tie bereikbaar onder tel. 83149. JEUGDTENT Maandagavond moest, door de aanhoudende storm, ook de jeugd- tent van de Hazekeutel gesloten worden. Het bestuur, dat om 17.00 uur nog besloot om door te gaan met het jeugdbal, moest rond 20.00 uur op haar beslissing terugkomen. "Rond 17.00 uur waren de omstan digheden zodanig dat de kinderen in de tent geen risico's liepen. Om dat de weersomstandigheden dus danig verslechterden vonden wij het onverantwoord om door te feesten, hoe gezellig het ook was", aldus een woordvoerder van de Ha zekeutel. De meeste kinderen kon den daarop gewoon naar huis gaan. Vrywilligere zorgden ervoor dat zy, die pas rond 2180 uur werden op gehaald, zolang in de gymzaal van de MAVO konden worden onderge bracht. "Wy danken dan ook de ouders en vrywilligere die ons ge holpen hebben èn omdat zy begrip hebben getoond voor ons hande- Vorig jaar organiseerde het Ka tholiek Vrouwengilde Venray een byeenkomst ter gelegenheid van de internationale Vrouwendag. De op komst was uitstekend. De gevoerde discussies waren interessant Dit jaar heeft de werkgroep Emancipatiebeleid van de gemeen te Venray het voortouw genomen. Dat heeft er toe geleid dat een aan tal vrouwenverenigingen van Ven ray en kerkdorpen zich nu gezamenlyk inzetten voor de orga nisatie van deze dag. De byeen komst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, van 13.30 tot 17.00 uur. Entree is gratis. Het programma ziet er als volgt uit: Na de ontvangst met koffie/thee houdt mevr. Hoppen reys-de Loo een inleiding over het thema van deze bijeenkomst: „De invloed van de vrouw op de gemeentepolitiek". Daarna kunnen de aanwezigen zich over diverse workshops (dis cussiegroepjes) verdelen. In deze groepen komen onder deskundige leiding, de volgende onderwerpen aan de orde: de invloed van vrou wen op de politiek; gezondheids zorg; sociale veiligheid; werkgelegenheid; kinderopvang; by standsuitkeringen/budgettering; milieu. .o De uit de discussies voortgeko men vragen zullen daarna worden voorgelegd aan een forum, gevormd door afgevaardigden van de party- en, die zitting hebben in de ge meenteraad van Venray. Terwijl de forumleden zich over de vragen buigen, zal een kopje koffie of thee geschonken worden en zal Mevr. Linskens als „Bets Kwats" op ludie ke wyze het reilen en zeilen van de gemeente Venray op de korrel nemen. Daarna zal het forum op de gestel de vragen ingaan. Uitdrukkelyk is gesteld, dat geen enkele poütieke kleur deze vrouwendag zal bepalen. De eigen inbreng en de vragen van de aanwezige vrouwen staan voorop. De bijeenkomst staat open voor TE DICHT LANGS FIETSERS Een 55-jarige fietsende dame reed met haar vriend over de Rosmolen- weg, langs elkaar. Tben hen van achteren een personenauto nader de ging het tweetal netjes achter el kaar ryden. De chauffeur van die personenauto haalde de fietsers echter niet goed in. De fietsende da me werd door de auto geraakt en kwam ten val. Zy liep hierby een ernstige fractuur op aan haar hoofd en moest naar het ziekenhuis wor den vervoerd. TAXATIEKANTOOR RAEDTS voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 alle vrouwen. De organiserende vrouwenorganisaties hopen, dat ve le vrouwen deze middag aanwezig zullen zijn. Het is dé kans om wat meer helderheid te verkrygen over het hoe en wat van de gemeente en de invloed, die wy daar zelf als bur ger op kunnen uitoefenen. Donderdagavond kwam een door een 39-jarige Venlose dame bestuurde auto op een vluchtheuvel op de Westsingel tot stilstand. Het bleek dat de bestuurster niet meer wist waar ze zich bevond. Ze ver klaarde in brokstukken aan de poli tie haar verhaal. Ze was in het grensgebied deelneemster van de z.g. Weiberfastnachviering geweest en had daar veel sekt gedronken. Het enige wat ze zich nog kon her inneren was dat ze by de veiling te Grubbenvorst was geweest met de bedoeling naar Blerick te gaan. Hoe ze in Venray terecht was gekomen dat kon ze niet verklaren. Haar gemeten prommilage be droeg 985 UKG en als men weet dat by 250 UKG al proces verbaal wordt opgelegd dan kan men zich inden ken hoever deze bestuurster over de streep was. Haar werd een ryverbod van 14 uur opgelegd. Haar auto was behoorlyk vernield en kon worden weggetakeld terwyl ze later op de bus werd gezet richting Venlo. ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Tijdens deze opening kunt U zich opgeven voor de qwiltcursus. Deze wordt in onze zaak gehouden! VAN ONZE PRACHTIG VERBOUWDE ZAAK! Vitleroy Boch en Wedgwood Center .p wn it y kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver e edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeen schilderijen aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf len", aldus het Hazekeutel- bestuurelid. Omdat camavalsdinsdag de storm bleef aanhouden ging de Ha zekeutel naarstig op zoek naar een ander onderkomen. Dit werd ge vonden in de achterzaal van OJ.C. Dingus. De leiding van deze jonge- rensoos stelde belangeloos deze ruimte beschikbaar zodat de Cama- valsvierende jeugd van Venray op dinsdagavond toch kon feesten. "Ook de leiding van OJC Dingus zyn wy veel dank verschuldigd" deelde het Hazekeutel bestuur ons mede na een zeer geslaagde avond. BOEREBRULLUFT Ook de boerebrulluft had veel te ïyden onder de storm. Rond 14.00 uur begon de stonn weer aan te wakkeren, precies op het moment dat de bruiloftsstoet begon te trek ken. Omdat het waar voor die tyd ook al niet motiverend was, trok slechts een beperkte groep brui- loftsgangere door de Venrayse stra ten terwyl het publiek het liet afweten. Toch was het bruiloftsfeest na de „onechtverbinding" in de schouwburg een groot succes. Ondanks de storm die de verdere dinsdag aanhield trokken veel car navalsvierders naar de Grote Markt om daar rond middernacht de tra ditionele sluiting te vieren. Een sluiting, die geen sluiting is omdat a.s. zondag Prins Gerard en alle an dere carnavalsvierders de grote op tocht meer kleur zullen gaan geven.... Alleen de „harde"- vastelaoves- vierders trotseerden weer en wind om de boerebrulluft mee te maken. Leren kleding op maat, natuurlijk kan dat ook bij ons. Loop vrijblijvend binnen voor informatie.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1