(JU JViario Rosella ET St. Elisabeth ziekenhuis behoudt eigen naam MAVO 'De Kolk' gaat renoveren en uitbreiden... Gemeente wil grond in Witte Vennen zo snel mogelijk verkopen K AM L_ B Kwaliteitsprijs voor Bouwmi i Janssen L Kom kijken, nu ook stijlvolle combinatiemode van en exclusieve blouses van verkrijgbaar bij Dodelijke verkeers ongevallen Alcohol controle Prinselijk paleis in aanbouw GaöTECIJ duTHEATRE SPAAR-HYPOTHEEK Consïïménten- winkel breidt uit Burgemeester! betrokken bij botsing Lespakket voor Mariaschool in Oostrum DONDERDAG 22 FEBRUARI 1990 Nr. 8 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS rts-^ Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY U#ECI/DI A H l/AAD l/EUDAV EU AMTEl/IUr Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 IlCEADLHU Wvl\ VEIllVAI En UnUCVIIlV] Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar /13.00 - Abonnementsprijs buiten de regio /18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Leren kleding op maat, natuurlijk kan dat ook bij ons. Loop vrijblijvend binnen voor informatie. Waarschijnlijk op het einde van dit jaar, of begin 1991, gaat Mavo 'De Kolk' een grootscheepse verbou wing beginnen: in de eerste plaats wordt eindelyk een aula aan het hoofdgebouw toegevoegd. Deze wordt gesitueerd op het achterter rein van de school. Nadat de bouw uitgevoerd is, kun nen diverse aktiviteiten, waarvoor in de oude situatie ruimte gehuurd moest worden, plaatsvinden in het eigen gebouw. Het zal duidelijk zijn, dat deze aula sfeerverhogend gaat werken! Ook op het achterterrein komt een nieuwe vleugel met vaklokalen, dienstruimtes, etc. Met de verbouwing komt een ein de aan een periode van meer dan 50 jaar, waarin de Mavo in verschil lende gebouwen de lessen verzorg de. Dat die zgn. dislokatie verleden tijd is, wordt als een groot goed be schouwd! Voortaan lesgeven of les- volgen in één groot, nieuw gebouw, zonder de ongezelligheid of de kou van diverse noodlokalen! De tekeningen voor alle verande ringen zyn gekreëerd door het SAV (Samenwerkende Architekten Venray). Vorige week donderdag is aan het Venrayse bedrijf Bouwmij Janssen een bijzondere prijs' toegekend. Tijdens een bijeenkomst van de Ne derlandse Vereniging van Onderne mers in de Bouwnijvèrheid (NVOB) werd Bouwmij Janssen als kwalita tief hoogwaardig bouwbedrijf onderscheiden. De prijs was onder deel van een kwaliteitsprojekt van de NVOB. en diende tevens als start In de afgelopen week vonden er twee dodelijke verkeersongevallen plaats. Woensdagmiddag reed de 10-jarige Theike Jacobs met zijn fiets, komende van de ouderlijke woning de Rieterweg te Maashees op, zonder voldoende op het ver keer te letten. Een bestuurster van een personenauto uit Wanssum kon de jongen niet ontwijken. Die werd geschept en met zware ver wondingen naar het Venrayse zie kenhuis gebracht. Hij is daar in de loop van donderdag overleden. Op de Puttenweg te Ysselsteyn reed donderdagavond rond 17.00 uur een personenauto bestuurd door een 21-jarige inwoonster van Casten ray. Zij wilde ter hoogte van de Veulensewaterweg linksaf, sor teerde voor en gaf richting aan. Dat werd te laat opgemerkt door de 28-jarige uit Roermond afkomstige bestuurder van een kleine vracht auto, die achter haar reed. Hij botste daardoor tegen de personen auto en kwam op de voor het tege moetkomende verkeer bestemde rijbaan. Op dat moment kwam daar een vrachtautokombinatie, be stuurd door een inwoner van Vee- nendaal. Die kon een botsing niet voorkomen. De bestuurder van de kleine vrachtauto raakte in zyn ka- bine beklemd en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd zwaar gewond naar het zie kenhuis vervoerd waar hy in de loop van donderdag is overleden. Het slachtoffer was de 28-jarige Jo hannes Linssen uit Roermond. Omdat de vrachtautokombinatie dwars over de Midden Peelweg kwam te staan moest het verkeer via de landbouwwegen worden om geleid. De uit Castenray afkomstige bestuurster liep geen noemens waardige verwondingen op. van een voorlichtingscampagne voor kwaliteitsverbetering in de bouw. Bouwmij Janssen zal in deze campagne als modelbedrijf fun geren. Het is de eerste keer dat de NVOB deze prys uitreikt. Met kwalitatief hoogwaardig wordt niet alleen de bouw zelf gewaardeerd, maar ook het funktioneren van hét bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar dienst verlening, klanten benadering, omgang met de diverse opdrachtge vers, maar ook naar de omgang van de bouwvakkers met. derden. Ver der werd ook het funktioneren van het bedryf bekeken. Bij Bouwmij Janssen werkt men met verschil lende kwaliteitsteams, die onder werpen aanpakken en doorlichten om zo een zo efficiënt mogelijk funktioneren van het bedrijf te kreëren. 'We proberen hierdoor ka- paciteiten die werknemers hebben zo optimaal mogelijk te benutten', aldus Karei Janssen van Bouwmij Janssen. 'Hierdoor ontstaat ook de situatie dat de werknemers meer hart voor de zaak krijgen, er beter by betrokken zijn'. Volgens hem is dit ook een van de redenen dat Bouwmy Janssen die prys toege kend kreeg. BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Overloön. Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 |Vthuysen^Telefo^ Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de politie in het kader van alcoholbestrijding in het verkeer tussen hedendon derdag, en a.s. woensdag, een 24-uur durende alcoholkontrole zal houden. Die kontrole wordt opvallend en op verschillende plaatsen gehouden, ook overdag. Bestuurders doen er verstanding aan om in ieder geval tijdens de carnavalsvieringen de auto te la ten staan. Het ziekenhuis in Venray blyft St. Elisabeth ziekenhuis heten. Dit heeft de direktie besloten, nadat het in november vorig jaar 'een en- quete heeft laten houden. Ondanks het feit dat namen als St. Maartens Gaéthuis, Ziekenhuis Maasvallei en Ziekenhuis Peel en Maas hoger scoorden als St. Elisabeth zieken huis besloot.de direktie tot handha ving van de beide namen (Venlo en Venray). Hiermee wordt volgens de direktie vooral rekening gehouden met de gevoelens van de medewer kers en de staf van het St Elisabeth ziekenhuis. ENQUETE By de fusie van beide ziekenhui zen werd het bestuur en de direktie van beide ziekenhuizen geadvi seerd om één naam te kiezen. Om daarin duidelijkheid te krijgen liet de direktie een telefonische enque- te houden. In totaal werden 360 gesprekken gevoerd waarvan twee honderd met inwoners van de regio Venlo-Venray, tachtig met het perso neel en de staf van het St, Elisabeth ziekenhuis en eveneens tachtig met personeel en staf van het St. Maar tens Gasthuis. De ondervraagden konden rap portcijfers geven aan twaalf namen. Hierbij ging het om varianten van de oorspronkelijke namen om vier nieuwe namen met als varianten 'ziekenhuis' en 'medisch centrum'. De huidige namen scoorden in die enquete hoog. Het St. Maartens Gasthuis kreeg als gemiddeld rap portcijfer 5,9, het St. Elisabeth zie kenhuis 4,8. Bij de nieuwe namen scoorde 'Maasvallei' een 5.5. gevolgd door Ziekenhuis Peel en Maas en Ziekenhuis Noord-Limburg met 5,4. Het personeel en de staf van bei de ziekenhuizen waren verder me rendeels van mening dat het niet noodzakelyk is, dat de katholieke achtergrond van de ziekenhuizen in de naam tot uiting moet komen. DIE NAAM IS ONS LIEF Het gros van de ondervraagden in Venlo geeft als eerste keus de naam Onlangs is aan grondverzetbe- drijf Maessen uit Ysselsteyn door de provincie een ontgrondingsvergun ning verleend voor het terrein aan de Witte Vennen. Dit is een sein voor de gemeente Venray om nu in aktie te komen. De gemeente Ven ray wil immers zo snel mogelijk haar grond aldaar verkopen. 'Ver koop is voor de gemeente van groot belang', deelde wethouder Truyeri de commissieleden voor financiën en de fraktievoorzitters van de Ven rayse politieke partijen mede. Dit deed hij in een bijeenkomst na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. 'Elke dag dat de grond eer der verkocht wordt scheelt de ge meente een hoop renteverlies'. Vooruitlopend op de onderhande lingen met Maessen heeft de ge meente deze week al het startsein gegeven voor grondboringen op de In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Vorige week donderdag kon u al in onze krant lezen dat er een tijde lijke bouwvergunning was verleend voor de bouw van een prinselijk pa leis aan de Langeweg, bij het huis van Prins Gerard 1. Deze nam die berichtgeving met verbazing aan. Zyn verbazing werd alleen nog maar groter, toen hij van de AMRO- bank een hypotheekaanbod kreeg van 1,11 miljoen gulden. Versteld was hij pas toen hij afgelopen dins dag, even na vijf uur, zijn oprit op wilde rijden. Bijna reed hij tegen een aldaar gemetselde muur. Pas toen werd hem ook de geheimzin nigheid rond de bouwvergunning en de hypotheek duidelijk. Leden van de servicegroep Kiwanis, waar- lokatie. Grondboringen die de grondsamenstelling op de Witte Vennen moet vaststellen. Dit is weer van belang voor de verkoop prijs van de grond aan Maessen. De boringen zijn verder noodzakelijk voor een 'schoongrondverklaring', een verklaring dat de grond niet verontreinigd is. Deze boringen gaan de gemeente Venray zo'n f 62.000,- kosten. Volgens wethou der Truyen een lage prys. De resultaten van de boringen kan de gemeente dan gebruiken in de onderhandelingen met Maes sen. Wethouder Truyen hoopt dat de onderhandelingen half maart kunnen beginnen. De gemeente Venray wil piet de boringsresulta ten in de hand een zo gunstig mo gelijke prijs realiseren. Vanuit het ministerie van bin nenlandse zaken, die i.v.m. de artikel-12 status van Venray waakt over de uitgaven van de gemeente is ook toestemming verleend aan deze voortvarende handelwijze. De in- spekteur is, net als het college van b. en w., van mening dat het Venray se grondbedrijf hiermee gebaat is. Maessen uit Ysselsteyn heeft een ontgrondingsvergunning gekregen voor 3 miljoen m3 grond. van Prins Gerard lid is, hadden aiö bouwbedrijf Kiwanis bv een poging gedaan om zijn huis te verbouwen tot prinselijk paleis. Ad Swinkels, opperboer, lid van Kiwanis en di- rekteur van de Amrobank in Ven- St. Maartens Gasthuis aan. vooral omdat in die naamsbekendheid de laatste jaren veel is geïnvesteerd. In Venray daarentegen sprak men zich nadrukkelijk uit voor de naam 'St. Elisabeth ziekenhuis'. 'Die naam is ons lief en moet behouden blyven' was het meestgehoorde ar gument. Voor meer dan de helft van personeel en staf van het St. Elisa beth ziekenhuis is de naam St. Maarten niet akseptabel. Met name degenen die zich sterk betrokken voelen by het wel en wee van het eigen ziekenhuis en die de fusie met het St. Maartens Gasthuis niet zo prettig vonden. Mede door de mening van de staf en het personeel van het St. Elisa beth ziekenhuis ziet de direktie en het bestuur af van één naam voor beide ziekenhuizen. Hierdoor zal elk ziekenhuis haar eigen identiteit behouden, wat niet wegneemt dat bestuur en direktie naar één zie kenhuisorganisatie, wat kwaliteit en doelmatigheid betreft, zal bly ven streven. VOOR DE ZEVENDE MAAL INGEBROKEN Voor de zevende maal werd er in gebroken in een aan de Microstraat gelegen bedryf. Met geweld werden zowel de container als de bedrijfs- kantoren opengebroken. Wat er de ze keer ontvreemd werd kon ons in verband met het onderzoek nog niet worden medegedeeld. INBRAAK IN REISBUREAU Door met kracht de nooddeur in te drukken was toegang verkregen tot het aan de Kempweg gelegen reisbureau. Vast staat dat ont vreemd werden een videorekorder, 2 rekenmachines, een telefoon en een zg. pilotenjas. Eigenaardig is dat het aanwezige geld onaange roerd bleef. ray had hierop de hypotheek aangeboden. Maar net als elders in de bouwwe reld brak ook hier een staking uit Onder het genot van een pilsje werd het werk neergelegd en niet meer hervat. Op de foto zijn de Kiwanis-leden bezig de rommel op te ruimen. On danks de staking wilden zy het werk netjes achterlaten. Helaas voor Prins Gerard heeft Kiwanis bv alleen een bouwgroep ingesteld. Over slopen is niet gesproken. Om dat de tydelijke bouwvergunning tot 1 maart geldig is zal Prins Ge rard met zijn adjudanten op as- woensdag zelf aan de slag moeten om zijn vestingsmuur te slopen... voor 'n samenzijn met vrienden specialiteiten restaurant kempweg 2a, venray telefoon 04780-89086 woensdag rustdag alber t en thea muller, prop Tijdens het weekend serveren wij naast onze „a la carte" gerechten 'n speciaal „menu prestige" 'n populair 3-gangen menu en 'n kopje koffie a f as.- p.p. Tijdens de carnavalsdagen geopend vanaf 17.00 uur carnavalsdinsdag gesloten Ook voor de verzorging van uw feestavond thuis, kunnen wij U met diverse mogelijkheden 'p-rori van dienst zijn! Peel en Maas in de carnavalsweek Carnaval of niet. Peel en Maas zal volgende week don derdag normaal verschynen. Tussen het feestgedruis door zullen wij ons best doen om volgende week weer uw Ven- rays weekblad in de bus te la ten vallen. Daarbij vragen wij wel medewerking aan onze le zers, de verenigingen en de geestelijken. De geestelijken verzoeken wij om de kerkelijke diensten als het mogelijk is, morgen, vrijdag dus, al by ons aan te leveren. De verenigingen kunnen hun mededelingen en pro gramma's zaterdag tot 17.00 uur by ons inleveren. Tenslotte stellen wy onze ad verteerders in de gelegenheid om op aswoensdag tot 12.00 uur hun advertentie bij ons op te geven. In tegenstelling tot voor gaande jaren is onze winkel op carnavalsmaandag gesloten. Voor geboortekaartjes kan men 's ochtends achterom in onze drukkery terecht VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 De Consumentenwinkel aan de Marktstraat is zo'n sukses dat per 1 maart het personeel met twee part timers wordt uitgebreid. Ook zal de winkel op vrijdagavond en zaterdag de deuren openen. Sinds de Consumentenwinkel in oktober open ging. zijn al zo'n 300 mensen met sukses geholpen, een niet gering resultaat. Voor de win kel is dit reden genoeg om te gaan uitbreiden. Momenteel beschikt de Consumentenwinkel over acht vrij willigers en een betaalde kracht voor 12 uur per week. Daar komen nu twee betaalde krachten voor 21 per week. De Consumenfenwinkel is een soort wegwyzer voor consumenten, by miskopen, bij financieringspro blemen. bij aanbiedingen, by prys en kwaliteit. Financieel wordt dit mogely k gemaakt door het ministe rie van WVC, de gemeente Venray en het Koningin Julianafonds. Van deze laatste instantie ontving de Consumentenwinkel 28.000 gul den. Ook dit jaar gaat de Consu mentenwinkel opnieuw by dit fonds aankloppen. Burgemeester Defesche was afge lopen zondag betrokken by een bot sing. Komende vanaf de Leunseweg wilde hy de kruising by de Paters kerk oversteken om de Patersstraat in te ryden. Daarby verleende hy geen voorrang aan een Venrayse autobestuurder die vanaf de Paters- laan aangereden kwam. Deze be stuurder werd by de botsing licht gewond en werd voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Ver der bleef het by flinke materiële schade. Kleuter na val in vijver overleden Zaterdagmiddag rond 12.20 uur werd de bijna twee jaar oude Kevin Arts, wonende aan de Everestlaan, door zijn moeder vermist. Ze ging met buurtbewoners op zoek. Om 12.45 uur werd de kleuter in de vijver van de buren gevonden. Onmiddellyk werd de kleine gerea nimeerd en met spoed naar het zie kenhuis overgebracht. Rond 15.00 uur bleken alle pogingen vergeefs te zijn geweest. Kevin zou afgelopen maandag 2 jaar zyn geworden. Sinds 1987 neemt Venray deel aan de landelijke Aktie-25%. De ak tie heeft als doel het aantal doden en gewonden in het verkeer in 2000 te hebben gereduceerd met 25% ten opzichte van 1986. Uit deze aktie heeft de gemeente in 1987 en 1988 een resultaatpremie ontvan gen van resp. 40.000.- en 85.000.-. Het college van burge meester en wethouders heeft een belangryk deel van de. premies bestemd voor edukatieve aktivi teiten. Om het verkeersonderwijs op de basisscholen te stimuleren is aan alle basisscholen van Venray het eerste deel van de verkeersmethode Straatwerk van Veilig Verkeer Ne derland gratis aangeboden. In ruil hiervoor hebben de scholen toege zegd de methode daadwerkelyk te gaan gebruiken. De verkeersmetho de Straatwerk bevat naast theore tisch lesmateriaal ook praktische oefenmaterialen waarmee op het schoolplein of in de gymzaal ver keerssituaties kunnen worden na gebootst. Hedenmorgen. 22 februari, heeft de wethouder voor verkeerszaken W. Claessens, het eerste lespakket overhandigd aan de leerlingen van groep 1 en 2 van de Maria basis school in Oostrum. De overige deelnemende basis scholen hebben op dezelfde dag eveneens een lespakket ontvangen. Kempen Antiquiteiten Hoogeindseslraat 11. 5447 PD Kükevuort Tel. 08857-1756 Openingstijden: wo., do., vr. 10-18 uur: za. 10-16 uur.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1