Venrayse markt op 2 april naar maandagmiddag Gemeente gaat illegale bouwwerken hard aanpakken U heeft al veel van ons gehoord? Met uw stem zetten wij dat voort! FA „THETRU „Thetru" Doorrijder dodelijk ongeval achterhaald BROEKEN^o DUUR? KOM NOU!!! EMOFRA Lokale Omroep Venray op 3 maart op de kabel carnavalstijd kluizen- en brandkastentijd I SPAAR-HYPOTHEEK I Receptie Fanfare 'Dorpsklank' Castenray Villeroy Boch CENTER Zés verdachten aangehouden Brandweer krijgt nieuwe mobilofoons Kom kijken, nu ook stijlvolle combinatiemode van K AIM L B en exclusieve blouses van JViario Rosella verkrijgbaar bij LiBC 5 VEn=h\y Li.BC 5 VEÏMAy DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 Nr. 7 HONDERDENELFDE JAARGANG COViNET wijnQdrankengroep Venray Hensenhisstraat 1 04780-81891 WIJMgjDRANKENGROEP Venray Henseniusslraal 1 04780-81801 PEEL EN MAAS UIGAVE: DRUKKERIJ^VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 lA/EEIfDI A i\ VAAR VEMD AY CM A 1^9^* CVI Mf Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f13,00 w Wil VEIlliAI En VPIVE YiniJ -Abonnementsprijs buiten de regio /18.00 uitsluitend bij vooruitbetaling KARNAVALS- en FEESTARTIKELEN DIREKTaf FABRIEK Wij hebben géén etalages DE SPECIAALZAAK MET DE GROOTSTE KOLLEKTIE EN DE LAAGSTE PRIJZEN! UITSLUITEND VOOR PARTICULIEREN 'N ZEER GROTE SORTERING CARNAVALSKLEDING IN ALLE MATEN - KIELEN - PRUIKEN - BAARDEN - HOEDEN MASKERS - OORHANGERS - SLINGERS - CONFETTI SERPENTINES - ZAALVERSIERINGEN EN SCHMINK. PRINSENCOSTUUMS - PRINSENCAPS - PRINSENSTAVEN - STEKEN TANZ. MAR. COSTUUMS - R.V. ELF CAPES - HANDSCHOENEN DIADEMEN - BOA'S - VEREN EN PLUIMEN. •S/Ó En dan voor de echte „Doe-het-zelvers" hebben wij een ruime/sortering FLEURIGE STOFFEN en ALLE FOURNITUREN. i. Verder wensen wij u veel plezier met karnaval 1990 en hopen u spoedig te ontmoeten in ons atelier. IEDERE WERKDAG GEOPEND. VRIJDAGS KOOPAVOND TOT 21.00 UUR Plantaanstraat 4, 5802 EJ Venray, tel. 04780-83968. Let op 't juiste adres! Tegenover kantoor Limagas. 9 9 In goede samenwerking tussen de rijkspolitie van de groepen Ge- mert en Horst en onze politie, is het gelukt de dader van een doorrij ding. nadat hij een aan ryding had veroorzaakt, te achterhalen. Zondagavond werd op de Peeldijk in Milheeze een 17-jarige jongeda me uit Milheese, toen zij daar sa men met haar vriend fietste, door een personenauto aangereden. De jongedame werd zodanig gewond dat ze, na eerst in het ziekenhuis van Deume te zijn behandeld, naar het ziekenhuis te Tilburg overge bracht en daar aan haar verwonin gen overleed. Haar vriend liep geen letsel op maar was behoorlijk over stuur. De bestuurder van de perso nenauto, waarvan" alleen bekend was dat dit een donkergekleurde auto was, reed zonder dat zijn iden titeit kon worden vastgesteld, door. Op de plaats van de aanrijding bleven lakresten van de auto over. Die lakresten bleken na onderzoek van het Gerechtelijk Laboratorium, afkomstig te zijn van een donker blauwe Mercedes. Dankzij goede sa menwerking en door meerdere tips lukte het de politie niet alleen ach ter de identiteit van de bestuurder te komen, maar ook nog net op tijd de auto te achterhalen. Deze auto was reeds gedeeltelijk gedemon teerd in een autospuiterij in Horst. Daar werd de auto in beslag geno men en kon de bestuurder, een 29-jarige inwoner van Venray. wor den aangehouden. Tijdens het verhoor bekende hij betrokken te zyn geweest bij de aanrijding. Waarom hij was doorge reden kon niet worden verklaard, ook niet of er drank in het spel was. Wel kon worden vastgesteld dat de bestuurder veel te hard heeft gere den. Hy is door de politie overgege ven aan de rijkspolitie van de groep Gemert, die in deze dodelijke aan rijding het onderzoek verricht. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 In de vergadering van maandag 12 februari jl. is binnen het Stich tingsbestuur van de VOS met de vrijwilligers overeenstemming be reikt om te gaan samenwerken met de LOV. Vooruitlopend hierop zal op zaterdag 24 februari als experiment de installatie van Prins Gerard 1 op het gemeentehuis door de LOV wor den uitgezonden. Vanaf zaterdag 3 maart zal wekelijks een programma worden uitgezonden van 10.30 tot 12.00 uur. Dit programma zal mu ziek, Venrays nieuws, sport, cultuur en dergelijke onderwerpen be vatten. Ook Radio Wonderland, waarmee door de LOV al eerdere afspraken zijn gemaakt, zal binnen de LOV een plaatsje krijgen. Na de carnaval hopen wy op de verdere voortgang en de plannen van de LOV terug te komen. v natuurlijk bij Schoolstraat 26 Bleek 33 Tel. 04780-86555 AUTO IN BERMSLOOT Volgens de verklaring van een 20-jarige bestuurder uit Ysselsteyn, moest hy op de Puttenweg, in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.30 uur, uitwijken voor een overstekend dier. Na het afremmen geraakte hy in een slip en kwam via wegberm en fietspad in de bermsloot tot stilstand. De auto werd zwaar beschadigd maar de bestuurder liep geen noemens waardig letsel op. Vanaf maandag 2 april zal de markt niet meer op maandagmor gen, maar op maandagmiddag worden gehouden. Dit hebben bur gemeester en wethouders besloten tijdens hun collegevergadering, af gelopen dinsdag. Hiermee wordt het raadsbesluit van 1 juni 1989 ten uitvoer gebracht. 'Gezien de uit spraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State inzake de ver plaatsing van de markt naar de middag kunnen wij met een gerust hart de verplaatsing nu effectue ren', heet het in de nota van b. en w. 2 APRIL Gekozen is voor 2 april zodat er nog tyd is om diverse maatregelen te treffen. Zo zullen er verkeers maatregelen getroffen moeten wor den, de reiniging van de markt moet geregeld worden en de markt kooplieden en de winkeliers wordt zo de tyd gegund om op de nieuwe situatie in te kunnen spelen. Bo vendien worden de marktgelden per kwartaal geïnd. De marktkooplieden en de win keliers zullen van dit besluit nog een schriftelijke bevestiging kry gen. Bovendien wordt er in een brief aan het VZO op aangedrongen om zo snel mogelijk tot een unifor me winkelsluiting te komen. Over een jaar zal de situatie nl. opnieuw bekeken worden waarbij overwo gen kan worden om het besluit te rug te draaien. PROCEDURE Het besluit van burgemeester en wethouders volgt op een uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Deze behandelde het verzoek van de Venrayse markt kooplieden om het besluit van Ge deputeerde Staten (die het Venrayse raadsbesluit goedkeurden) te schor sen. De marktkooplieden vrezen nl.. als gevolg van de verplaatsing naar de maandagmiddag, in hun belangen te worden geschaad. De afdeling rechtspraak van de Raad van State was van mening dat het besluit van de Venrayse ge meenteraad op zorgvuldige wijze tot stand was gekomen, zeker ten aanzien van de marktkooplieden. 'Gebleken is immers dat de (zeven) kooplieden die op maandagmiddag reeds elders op een markt staan, de mogelijkheid wordt geboden zich op de markt te Venray doen vervan gen door familie- of personeelsle den', aldus de Raad van State in haar uitspraak. Het feit dat de situa tie na een jaar geëvalueerd wordt getuigt volgens de Raad van State ook van deze zorgvuldigheid. Volgens de Raad van State hebben de marktkooplieden met hun be zwaar niet aannemelijk kunnen maken dat zy door de gewijzigde markturen omzetverlies zullen lei den. In de uitspraak wordt verwe zen naar de gemeente Tiel, waar een soortgelijke situatie is geweest Ook daar was aanvankelijk verzet van de marktkooplieden maar de markt in Tiel funktioneert nu ten volle tevredenheid van alle partyen op de maandagmiddag. TEVREDEN Piet van Dijck, voorzitter van Het Winkelcentrum Venray toonde zich zeer tevreden. Hy denkt dat alle Venrayse ondernemers met deze beslissing gebaat zyn. Volgens hem kan nu gekomen worden tot een uniforme winkelsluiting. Ook de grootwinkelbedrijven zullen nu, volgens Van Dyck, op maandagmor gen de deuren sluiten. 'Als we ky- ken naar de huidige ontwikkeling van het Venrayse centrum is deze beslissing een stap in de goede rich ting om de regiofunktie van Venray verder uit te dragen' meent de voor zitter van Het Winkelcentrum Ven ray. Bovendien verwacht hy toch ook samenwerking met de markt kooplieden om de maandagmiddag- markt te promoten. Het Winkel centrum Venray zal in ieder geval aktiviteiten gaan ontwikkelen om de konsument op deze verandering te attenderen. Steeds vaker wordt de gemeente Venray gekonfronteerd met illegale bouwwerken. Het gaat nu niet om tuinhuisjes, schuttingen e.d. zoals enige jaren geleden in het Brukske, maar om komplete woningen. Voor al in het buitengebied neemt het aantal illegaal gebouwde woningen fors toe. "Ite fors' meent wethouder Kersten die dan ook aankondigde dat er harde maatregelen tegen de illegale bouwers genomen zullen worden. Het afbreken van die bouwwerken zal zeker tot de maat regelen behoren. WONINGSPLITSING De gemeente Venray heeft afgelo pen jaar haar beleid verruimd inzake woningsplitsing in het bui tengebied. Dit houdt in dat daar, waar een agrarisch bedryf beëin digd wordt het mogelyk is om een woning/boerdery op te splitsen in twee woningen. Of dit al dan niet mag, hangt af van de milieu-situatie in de omgeving. Een naburige boer derij mag in de bedrijfsuitoefening niet beperkt worden omdat er een nieuwe woning in de omgeving komt. Mensen die tot woningsplitsing over willen gaan, moeten hiervoor advies inwinnen by de Adviescom missie voor Agrarische Vestigingen (AAV). In de praktijk blijkt, dat de adviezen overwegend negatief zijn, o.a. vanwege de hinderwetbepa lingen. Ook het begrip bedrijfsbeëindi ging wordt vaak verkeerd opgevat Onder beëindiging wordt verstaan dat vanuit de boerderij geen agra risch bedryf meer wordt uitge oefend, niet dat vader het bedryf overdraagt aan een kind. Dan is er immers wel sprake van bedrijfsuit oefening. Het bljjkt de laatste tyd steeds meer dat de mensen deze regels aan hun laars lappen. By de ge meente zijn zo'n tien gevallen be kend van illegale bouwwerken. Het meerendeel betreft woningsplitsin gen die niet toegestaan zyn. Hier onder is zelfs een geval van herhaalde overtreding. 'Strengere aanpak van grote en kleine overtreders is noodzakelijk' vindt wethouder Kersten. 'Er is best wat speelruimte in de regels en 'goed overleg met de gemeente kan veel pijn voorkomen. Het is achter af zeer pijnlijk als een bouwwerk weer gesloopt moet worden'. Volgens de wethouder wordt door de overtreders verwezen naar ande re gevallen. Er is nl. een geval be kend waarby sprake was van illegale woningsplitsing wat later gelegaliseerd is. 'Wat de mensen dan vaak niet weten is de achter grond van die legalisatie', vervolgt de wethouder. 'Het advies van de AAV was in dit geval wel positief. De bouwer hoefde daarop alleen nog maar een bouwvergunning aan te vragen, waarmee de zaak legaal SOEPEL De meeste gevallen van illegale bouwwerken zyn van mensen die op het gemeentehuis naar de moge lijkheden geïnformeerd hebben. De gemeente kan zeggen 'het kan niet' of 'we bekijken wat kan'. Dat laatste is volgens wethouder Kersten de meest menselijke. 'We willen best soepel blyven, daar waar het rede lijkerwijs kan. Mensen die overtre den moeten aangepakt worden, mensen die goed wils zyn moeten tegemoetgekomen worden'. De meeste overtreders hebben 'het kan niet' te horen gekregen maar doen het dan toch. Ook zyn er ge vallen bekend waar het wel^kon [#]VAN DE KAMP ASSURANTIËN L telefoon 04780-87575 maar waar de bouwer het toch an ders heeft gedaan. De gemeente zal in ieder geval de bouwwerken strenger gaan kontro- leren. In de meeste gevallen kan dit pas achteraf. Kontrole tydens de bouw sluit de wethouder niet uit maar hy was van mening dat daar voorzichtig mee omgesprongen moet worden: 'We moeten niet de goeie voor de kwaaie laten lijden' meent wethouder Kersten. Zondag 18 febr. a.s. recipieert de Fanfare 'Dorpsklank' naar aanlei ding van het op 21 januari behaalde Nederlands kampioenschap. Onder leiding van dirigent Chris Cuppen uit America haalde het Castenrayse gezelschap op overtuigende wyze de rode wimpel uit het Zuid- Hollandse' Poeldijk naar Castenray. Met 334 punten behaalden zy het hoogste aantal punten in de Ie afde ling sektie Fknfare. De receptie vindt plaats in ge meenschapshuis 'De Wis' van 11.30-13.00 uur. Na afloop is er stemmingsmuziek door de Rut- bachkapel uit Meerlo. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten- restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON INBRAAK IN WONING VIA DAKRAAM Er werd aangifte gedaan van een inbraak in een woning aan het Bin gelkruid in Land weert. De dader had zich toegang tot de woning we ten te verschaffen via het dakraam. Wat er uit de woning ontvreemd is, kon nog niet worden medegedeeld omdat de bewoners afwezig waren. Buurtbewoners hebben van de in braak aangifte gedaan. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK De Villeroy Boch- catalogus ligt voor u klaar O Wil It kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf !2l± Op 6 januari jl. werden, mede dankzij een tip. drie inwoners van Venray, in de leeftyd van 23, 19 en 16 jaar. aangehouden by een poging tot inbraak in een aan de Paters- laan gelegen cafetaria. Tijdens dat onderzoek bekende het drietal zich aan negen inbraken in geparkeerde personenauto's te hebben schuldig gemaakt, een in braak in een woning en by twee wo ningen was het bij een poging gebleven. In twee basisscholen werd een inbraak gepleegd. Een in braak in een sigarettenzaak, een vernieling en een mishandeling. Op 9 januari werd dat drietal voorgeleid aan de officier van Justi tie te Roermond die voldoende aan leiding vond om het drietal in bewaring te houden. Tydens het verdere onderzoek kon de politie weer drie inwoners aanhouden in de leeftijd van 16 en 14 jaar. Tijdens die verhoren bekende dat drietal zich aan drie woninginbraken te hebben schuldig gemaakt, een in braak in een vrachtauto en een in een personenauto, twee diefstallen van fietsen en tweemaal diefstal van kleding. Een knaap van 16 jaar werd, we gens zyn gering aandeel in deze in braken en diefstallen, in vrijheid gesteld. De twee anderen werden eveneens, na voorgeleid te zyn ge weest by de officier van Justitie, in bewaring gesteld. Het onderzoek is nog niet afgeslo ten, ook niet wat betreft de mogely- ke helers. De totale buit van al die inbraken en diefstallen bedraagt meer dan 50.000,-. Van dat geld is maar weinig teruggevonden, ook wat het gestolen spul betreft. De brandweer van Venray krygt binnenkort nieuwe mobilofoons. Het gaat hier om zg. 'normmobilo foons', waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken beoogt, om b(j de bestrijding van rampen verze kerd te zyn van goede en op elkaar afgestemde kommunikaiiemidde- len. Van rijkswege zal de brandweer van Venray voorzien worden van twee mobilofoons. De overige drie, die tesamen de huidige vyf mobilo foons moeten vervangen, dient de gemeente zelf aan te schaffen. De Venrayse gemeenteraad moet hier dinsdag a.s. haar goedkeuring over geven. De brandweer huurt momenteel via het gewest Noord-Limburg vyf mobilofoons van de PTT. Vorig jaar mei liep dit kontrakt af. Besloten werd toen het kontrakt te verlen gen tot 1 januari 1990. !n die ver lengingsperiode liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat het van plan was om in de eerste helft van 1990 over te stappen op de zg. normmobilofoons. Het college van burgemeester en wethouders onderstreept de wens van het ministerie om te komen tot een unifomliteit in materieel op zicht Het college is zelfs van me ning dat in een korps zoals Venray. dat grotendeels uit vrijwilligers bestaat, deze uniformiteit noodza kelijk is. Volgens het college is het vrijwel onmogelyk om vrijwilli gers, die slechts op gezette tijden met deze geavanceerde verbin dingsmiddelen zullen omgaan, een goede omgang met meerdere type's aan te leren. Leren kleding op maat, natuurlijk kan dat ook bij ons. Loop vrijblijvend binnen voor informatie. ^mEnwcRCinG iAmEnwE^cinc

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1