Konkurrentie dreigt voor YVY-bon r K AM 1_ B Geen nieuwe partijen bij de Venrayse gemeenteraads verkiezingen Politie kreeg snelheidsmeter van gemeente Pdlitie ongerust over de winkeldiefstallen EMOFRA Kom kijken, nu ook stijlvolle combinatiemode van en exclusieve blouses van jyiarioRosella. verkrijgbaar bij ,,ntsil>elle"x S3Oih BROEKE DUUR? KOM NOU!!! Engelsen zijn Venray dankbaar Flats in Brukske krijgen warmte meters I«tk l:r IK carnavalstijd kluizen- en brandkastentijd SPAAR-HYPOTHEEK I I ■GAöTEDIJ duTHEATDE Foto-album V DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 Nr. 6 HONDERDENELFDE JAARGANG WUNtóDRANKENGROEP V Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS iilTGAVE: DRUKKERKJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY UfCEISDI A l\ l/AAD l/CUDAV EU /lM/ÏEl#IU/2 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar M3,00 Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Wwttl%DL#%U VvUll V ENKAI EN wPIVEVINV - Abonnementsprijs buiten de regio 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling G M 8 H Jleder Mode Schoolstraat 24 5801 BP Venray Tel 04780-83500 22 Over zes weken is het weer zo ver, dan gaat de Venrayse kiezer weer naar de stembus om een nieuwe ge meenteraad te kiezen. Nou ja, stem bus, tegenwoordig is het een stemautomaat. Afgelopen dinsdag vond de kan didaatstelling plaats. Alle politieke partijen die aan de raadsverkiezin gen mee willen doen, moesten op die dag hun kandidatenlijst inleve ren. Opvallend is dat alleen de partijen, die nu in de raad vertegen woordig zijn, aan de verkiezingen op 21 maart deel zullen nemen. Landelijke partijen als D'66 en Groen Links zijn op die dag in Ven ray niet vertegenwoordigd. LIJSTVOLGORDE Hierdoor, en door de verandering van de kieswet, is de bepaling van de lijstvolgorde dit jaar vrij eenvou dig. Het aantal behaalde stemmen tijdens de verkiezingen in 1986 is hiervoor bepalend geworden. Dit houdt in dat de volgende lijstvol gorde is ontstaan: CDA lijst 1, PvdA lijst 2, Fraktie Van de Vorle lijst 3, WD lijst 4 en Samenwerking Ven ray lijst 5. ZETELVERDELING Ook de zetelverdeling in de ge meenteraad is dit jaar anders gere geld ten opzichte van 1986. Iben was het zo dat stemmen overgedra gen werden op lager geplaatste kandidaten. Iemand die op een on verkiesbare plaats stond kon alleen in de raad komen als hij of zij de helft van de lijstkiesdeler 1 stem behaalde. (Lijstkiesdeler is het aan tal op een partij uitgebrachte stem men gedeeld door het aantal behaalde zetels.) Dit kon per partij dus verschillen. In de nieuwe kies wet wordt uitgegaan van de algeme ne kiesdeler (aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels (23). Hierdoor ontstaan geen verschillen meer tussen de partij en. Iedereen die de hele kiesdeler of de helft 1 stem haalt komt automatisch in de raad. Pas daama wordt de lijstvolgorde gehanteerd. In de praktijk zal het er op neerko men dat iemand 400 stemmen nodig heeft om direkt in de raad ge kozen te worden. NIEUW STEMBUREAU In Venray zal er tijdens de ge meenteraadsverkiezingen een nieuw stembureau bijkomen. In Landweert waar men voorlopig al leen nog maar in het wijkcentrum kon stemmen, komt nu ook een stembureau in de Openbare School Landweert. De overige stembu reau's blijven onveranderd. CAMPAGNE De politieke partijen maken zich nu op voor de verkiezingscampag ne. Binnenkort zal Venray weer ge sierd worden met posters van politieke partijen. Ook de meeste verkiezingsprogramma's zijn klaar. Wij hopen in de komende weken hieruit een 'bloemlezing' te kun nen houden. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Maandagavond is Venray in het tv.-programma Televizier zeer posi tief naar voren gekomen. In het 'programma werd aandacht besteed aan de slechte voorzieningen, wel ke hi Engeland gelden voor oorlogs weduwen en -slachtoffers. De heer N. Hoek uit Venray van de Bond van Wapenbroeders vertelde wat Venray heeft gedaan om verbetering in de ze situatie te krygen, o.m. door het schrijven van brieven naar premier Thatcher. Ook op ander terrein, o.m. door het inzamelen van man tels voor de oorlogsweduwen, heeft Venray van zich doen spreken. In beeld was ook mevr. Iris Strange, de Engelse oorlogsweduwe, die zich in haar aktie voor betere voorzienin gen, gesteund weet door de Venray- ers. Uit de reportage bleek duidelijk, dat men zich in Enge land schaamde voor het feit, dat Ne- derlanders zich het lot van de bevrijders van destijds en hun we duwen beter aantrekken dan de En gelse regering. En dat men daar zeer dankbaar is voor de in Venray genomen initiatieven ten behoeve van de weduwen, kwam zeer na drukkelijk naar voren. De flats in het Brukske aan de Mozartstraat en de Bachstraat krij gen warmtemeters op de radiatoren gemonteerd. De woningbouwver eniging heeft hiervoor de 160 bewo ners aangeschreven. Op dit moment hebben 145 bewoners hun medewerking aan dit plan toege zegd. Het is de bedoeling om ook in de flats van Veltum een warmteme ter te gaan plaatsen. De genoemde flats zijn kollektie- ve complexen. Gas en water wordt kollektief berekend. Als iemand het dus zuinig aan doet of minder thuis is waardoor hij of zy minder verbruikt, moeten deze mensen meebetalen voor wat anderen meer- verbruiken. Veel bewoners zijn on tevreden over deze situatie. Daarom heeft de woningbouwvereniging besloten om tot het plaatsen van warmtemeters over te gaan. Dit zijn apparaatjes die ongeveer zo groot zijn als een radiatorthermostaat. Het apparaatje meet de hoeveelheid water die door de radiatoren stroomt Daardoor wordt het warm- teverbruik per flat bepaald. De plaatsing van de warmte meters zal geen kosten met zich meebrengen voor de huurders. Technisch is het nu al, met 145 toe zeggingen, mogelijk om de meters aan te brengen. De respons is ook hoog genoeg, waardoor zuinige mensen voor hun besparingsaktivi- teiten beloond kunnen worden. De woningbouwvereniging doet echter nog een poging om ook de overige 15 bewoners te bewegen om op een warmtemeter over te gaan. De kans bestaat dat de VW-bon in Venray konkurrentie krijgt. Onlangs zijn de Venrayse mid denstanders aangeschreven door DAG-Promotions met de nodige informatie over De Algemene Ge schenkenbon. Dit zou een geschen kenbon moeten worden die overal, behalve bij de grootwinkelbedrij ven, ingeleverd kan worden (mits de winkelier deelneemt). DAG- Promotions meent dat door het ge bruik van deze bon een deel van de omzet van het grootwinkelbedrijf naar het midden- en kleinbedrijf verschuift. Dhr. Jan Driessen (CDA) sprak onlangs, tydens de commissiever gadering van onderwijs, jeugd, cul tuur, sport en rekreatie zyn bezorgdheid uit over dit voornemen van DAG-Promotions. De VW-bon is nl. een van de financiële pylers van de VW. Jan Driessen neemt de ze zaak dan ook zeer ernstig op: 'De ze financiële pijler moeten wij staande houden. Dit is een zaak van de WVVenray om te kunnen over leven'. Hij vroeg daarom aan burge meester Defesche om deze zorg aan het VW over te brengen. Verder was hij van mening dat het VW nog eens aktief moet werven bij de middenstanders vanwege deze 'ka pers op de kust'. KOSTEN De Algemene Geschenkenbon heeft nogal wat konsekwenties voor de deelnemende winkelier. Hem wordt nl. een aantal verplichtingen opgedrongen. Zo moet een 3-jaren- kontrakt gesloten worden; de win kelier moet een jaarlijkse bydrage van 95,- betalen en eenmalig een bedrag van 25,-; per jaar moet voor/ 160,-aan bonnen worden af genomen: de winkelier machtigt DAG-Promotions om de jaarlijkse bijdrage en het bonnengeld auto matisch van zijn bank of giro af te schrijven en bij inlevering van te ruggekomen binnen betaalt de wi- nelier 5% kosten per bon, welk bedrag aan DAG-Promotions toekomt. DAG-Promotions trekt in haar brief ook een vergelijking met de VW-bon: de VW-bon is alleen bij de plaatselijke VW te koop, de Al gemene Geschenkenbon bij alle aangesloten winkeliers; de VW- bon is niet overal inwisselbaar, de Algemene Geschenkenbon wel; bij de VW-bon doet ook het grootwin kelbedrijf mee, bij de Algemene Ge schenkenbon niet, waarby DAG t stelt dat het grootwinkelbedrijf per definitie goedkoper is. REAKTIES Dick Min p.r. man bij de VW maakt zich eerder boos dan be zorgd. Hij heeft alle vertrouwen in de VW-bon. 'De VW-bon is overal te krijgen in Nederland, op elk VW-kantoor', aldus dhr. Min. 'Bo vendien geldt voor Venray dat op de Rabobanken in de kerkdorpen en omliggende gemeenten de VW-bon ook verkrijgbaar en inwisselbaar is', vervolgt dhr. Min. 'En is het VW-kantoor gesloten, dan kan men nog altijd bij onze buurman (Sigarenmagazijn Jansen - red.) te recht', vervolgt dhr. Min. De VW-bon kent in Venray een omzet van 435.000 gulden in 1989 (een styging van 49.000 gulden t.o.v. 1988). In Venray wordt in de win kels zo'n 70% daarvan besteed. De brief die DAG aan de winkeliers heeft, verstuurd gist naar een per centage dat bij grootwinkelbedrij ven wordt besteed. Daarom vind dhr. Min de brief misleidend. In Venray is de VW-bon overigens by precies 100 zaken in te leveren. De DAG-bon is in geheel Limburg op nog geen honderd plaatsen inwis selbaar. WINKELCENTRUM Het bestuur van Het Winkelcen trum Venray heeft inmiddels beslo ten om de VW-bon alle steun toe te zeggen. Tbch wil het bestuur de ogen voor de realiteit niet sluiten. 'Een taak van het bestuur is om aan de leden een zo gericht mogelijk ad vies te kunnen geven. We kunnen op het eerste gezicht niet oordelen of deze bon de VW-bon wegdringt én of deze bon voor de winkeliers zelf aantrekkelijk is', meent Piet van Dijck, de voorzitter van Het Winkelcentrum Venray. Daarom neemt Piet van Dijck zelf de proef op de som en probeert hij zelf De Algemene Geschenkenbon een jaar uit. Zelf heeft hij er weinig geloof in maar hij wil met zijn bestuur straks een afgewogen advies geven aan de leden. Onder de leden van Het Winkel centrum Venray is verder nog maar weinig animo voor deze bon. Er zyn zelfs geluiden om de bon te boycot ten en de VW-bon alle steun te ge ven. Ongetwijfeld zullen die leden hiermee op de eerstvolgende leden vergadering dit voorstel aandragen. Gelukkig is nu de tijd voorbij dat de politie 'leentjebuur' moest spe len om gebruik te mogen maken van de snelheidsmeter voor perso nenauto's en vrachtauto's. Het lenen van de meter van de ge meentepolitie van Venlo en Tfegelen had tot gevolg dat er maar spora disch gebruik van kon worden ge- p natuurlijk bij Schoolstraat 26 Bleek 33 Tel. 04780-86555 maakt, terwijl de meter ook nog al eens defekt was. Het was met name wethouder Wim Claessens die, toen de ge meente in het kader van de 25% re geling (minder ongevallen) van de overheid een bepaald bedrag kreeg toegewezen, graag van dat geld een bedrag beschikbaar wilde stellen voor de aanschaf van een eigen snelheidsmeter. Wethouder Claes sens kreeg niet alleen het college achter zijn wens maar ook werden de commissie en raad ervan over tuigd dat het een goede zaak zou zijn het benodigde bedrag beschik baar te stellen. Dinsdagmiddag was het dan zo ver dat de uitvinder van de snel heidsmeter. de heer Gatsonides, naar Venray kwam om de nieuwe meter te demonstreren. Wethouder Claessens benadrukte nog eens dat verhoging van de verkeersveilig heid ook in Venray een goede zaak was. Wat wethouder Claessens be trof mag de politie in zijn eigen kerkdorp Ysselsteyn met die kon- trole's gaan beginnen. 'Al hoop ik niet dat ik de eerste zondaar zou zijn' voegde hij daaraan toe. Voordat wethouder Claessens de sleutels aan commissaris Den Teuling over handigde sprak hy de hoop uit dat de poütie de kontrole's ook daad werkelijk zou gaan uitvoeren. Wethouder Claessens overhandigt de nieuwe snelheidsmeter aan commissaris Den Teuling. Commissaris Den Tfeuling was büj dat de gemeente Venray in het ka der van de aktie-25% een gedeelte van het bedrag had willen besteden voor de aanschaf van die appara tuur. Hij noemde dit een uniek feit. De politie zal al het mogelijke doen om de pakkans van de snelrijders te verhogen. Er zal, wal de aktie sla gen, toch een gedragsbeïnvloeding van de bestuurder moeten plaats vinden. Het gaat de commissaris niet om de bekeuringen maar om het terugdringen van het aantal snelheidsovertreders. De heer Gatsonides legde nog eens haarfijn de werking van die snelheidsmeter uit, welke in een onopvallende auto kan worden ge monteerd. De in Venray aange schafte snelheidsmeter is de allermodernste die zowel voorby rij dende auto's als tegemoetkomende auto's kan registreren. Een antenne is niet meer zichtbaar want die is achter de nummerplaat gemon teerd. Ook zal het flitsen als regel niet meer worden opgemerkt. Het grootste voordeel van deze nieuwste vinding is. dat het apparaat snel kan worden gemonteerd. [#]VAN DE KAMP ASSURANTIËN voor 'n samenzijn met vrienden specialiteiten restaurant kempweg 2a, venray telefoon 04780-89086 woensdag rustdag alber t en thea muller, prop Tijdens het weekend serveren wij naast onze „a la carte" gerechten 'n speciaal „menu prestige" 'n populair 3-gangen menu en 'n kopje koffie d f 45.- p.p. donderdag 1 februari zijn wij de gehele dag gesloten Ook voor de verzorging van uw feestavond thuis, kunnen wij U met diverse mogelijkheden van dienst zijn! telefoon 04780-87575 De lyst van winkeldiefstallen, gepleegd door in Blitterswijck ver blijvende asielzoekers, is weer uit gebreid. Het is opmerkelijk dat de daders in alle gevallen betrapt wer den bij diefstal van cosmetica. In de politierapporten wordt nu gespro ken dat er weer asielzoekers wer den betrapt by het 'proletarisch wankelen'. De lijst van de afgelopen week: Een uit Algerië afkomstige asiel zoeker werd betrapt. Na opmaking van proces-verbaal werd hij naar Het Roekenbosch teruggebracht Twee uit Iran afkomstige asielzoe kers werden eveneens betrapt Deze konden door leden van het Venray se korps zelf worden verhoord om dat deze de Engelse taal machtig waren. Ook dat tweetal werd naar Het Roekenbosch overgebracht. Vrijdag werd weer een uit Algerië afkomstige asielzoeker aangehou den ook deze werd, nadat een tolk was gearriveerd, verhoord en over gebracht naar Het Roekenbosch. Het zyn juist de taalproblemen die het politiekorps extra moeilyk- heden bezorgd. Volgens het Neder landse strafrecht heeft een verdachte recht op bijstand en een tolk. Hierdoor nemen de verhoren de omvang van een dagtaak aan. Verder zijn er nog steeds 4 uit Roe menië afkomstige asielzoekers, be trapt op meerdere diefstallen, ingesloten in het Venrayse politie bureau, in afwachting van de beslis sing die de staatssekretaris van Justitie zal nemen. Dat viertal is, nadat het voorgeleid was by de rechter-commissaris, weer naar Venray overgebracht. Zij bezetten nu vier van de zes cellen. En dat is teveel, omdat de Venrayse politie ook nog cellen vrij moet hebben voor het onderbrengen van andere verdachten. Daarom worden, nadat proces-verbaal is opgemaakt, de an dere asielzoekers direkt naar Het Roekenbosch overgebracht en afge leverd by de rykspolitie in dat op vangcentrum. Een oplossing voor deze proble men kan commissaris G. Den Tfeu ling van de Venrayse politie niet direkt geven. Wel hoopt hij, in sa menwerking met de direktie van het opvangcentrum en de rijkspoli tie een oplossing te vinden. Ook omdat Het Roekenbosch nu in Ven ray al een slechte naam heeft gekre gen. Het zijn echter maar enkele asielzoekers die op die manier een goede opvang en de mogelijkheid voor een blyvende vestiging in ge vaar brengen. Door de direktie van het opvang centrum worden de asielzoekers er steeds weer op gewezen dat ze de wetten van ons land moeten nale ven, willen ze een leans krijgen dat hun asielaanvrage gunstig zal wor den beslist Overigens neemt sowieso het aan tal winkeldiefstallen in Venray de laatste maanden flink toe. Ook hier zal de politie er alles aan doen om deze golf terug te dringen. De kans om betrapt te worden in de Venray se winkels is momenteel zeer groot In ons artikel, vorige week, over het foto-album van oud-burge meester Van dë Loo zijn enkele foutjes geslopen. De heer en me vrouw Bouten-Reintjes zijn nl. woonachtig in Geleen en niet in Heerlen. Deze familie is echter geen nabestaande van de huishoudster van de oud-burgemeester. Burgemeester Van de Loo was in wonend bij de familie Aerts. Uit de erfenis van deze familie is het foto album terecht gekomen bij de bu ren van de familie Bouten. Deze schonk het album aan mevr. Bouten-Reintjes. Zy is de dochter van oud-wethouder Reintjes, waar van enkele foto's in dit boek voorkomen. Mevr. Bouten was echter van me ning dat dit foto-album beter tolj zyn recht zou komen bij de gej meente Venray en besloot daarom tot deze schenking. Maar liefst 2.000,- was de op brengst van een schoolfeest dat op 19 januari jl. gehouden werd door leerlingen van het Boschveldcolle- ge en Jerusalem. Dit schoolfeest werd gehouden in De Steeg te Leu nen. De opbrengst was bestemd voor Amnesty International. Afge lopen donderdag mocht mevr. Hoe- demaekers, ran de afdeling Venray van Amnesty International dit lieve sommetje in ontvangst nemen.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1