nu: Vlakwatergebied onvervangbaar rekreatiegebied Gemeente Venray mag zelf mestverwerkingsfabriek bouwen I I u f 100,- extra korting Gemeente verhuurt atletiekbaan nu ook aan Triathlonvereniging EMOFRA WIJ GAAN VERBOUWEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING herenkleding ^0o dameskleding kinderkleding Initiatiefnemer zoekt samenwerking Gemeente Venray krijgt kostbaar foto-album geschonken carnavalstijd kluizen- en brandkastentijd BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Villeroy Boch center RAEDTS NBNBR1CX Venray krijgt golfslagbad I SPAARHYPOTHEEK I J daarom op onze al afgeprijsde leren dames en heren kollektie nu nog eens profiteer daar nu ook van. DONDERDAG 1 FEBRUARI 1990 Nr. 5 HONDERDENELFDE JAARGANG CoviNET WUNgOFWlKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS WUNypWJKENGROEP Venray Henseniusstraat 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Grotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar f1300 - Abonnementsprijs buiten de regio /18.00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden Het Vlakwatergebied is een onver vangbaar rekreatiegebied. Dit stelt IVN, het Instituut voor Natuurbe- schermingsedukatie in een brief aan het gemeentebestuur. 'Het gebied heeft verder een grote edu- katieve waarde alsook een" natuur historische waarde', stelt het IVN in haar brief. Om deze waarde te on derstrepen nodigde het IVN de ge meenteraadsleden uit om samen met de vereniging eens een kijkje in het gebied te komen nemen. Dit gebeurde op 17 december jl. Het IVN had de noodklok geluid naar aanleiding van de voorgeno men plannen omtrent het Vlakwa tergebied. In het antwoord van burge meester en wethouders, wordt het IVN erop gewezen dat de planont- I wikkeling, die wordt uitbesteed, er op gericht is het gebied een toekomstige meerwaarde te geven. Hierbij zal rekening worden gehou den met de landschappelijke en mi- lieuwaarde van het gebied; de relatie tussen het aanwezige groen en bestaande/toekomstige voorzie ningen en het medegebruik van het gebied door de bevolking van Venray. B. en w. vragen er begrip voor dat in dit stadium van voorbe reiding er nog geen definitieve uit spraken gedaan kunnen worden, o.a. inzake van eventuele woning bouw in het gebied. De frakties V.d. Vorle en Samen werking vonden dit antwoord niet voldoende. Volgens dhr. Lemmen (V.d. Vorle) moet de twijfel weggeno men worden of dit gebied onge schonden zal blijven. Dhr. Den Brok (Samenwerking) wenste in spraak bij de uitgangspunten van de planontwikkeling en vond wo ningbouw in dit gebied onaan vaardbaar. De beide frakties kregen echter een veeg uit de pan van dhr. Jansen (PvdA). Hij was verbaasd dat uitge rekend die frakties, die niet op de uitnodiging van het IVN waren in gegaan, zich nu ineens bezorgd toonden over het gebied. Wethouder Kersten was van me ning dat dit gebied een zorgvuldige behandeling vereist. Volgens hem getuigt deze brief daar ten volle van. Het IVN zal op de daarvoor geëigen de momenten de gelegenheid gege ven worden op de plannen in te spreken. De gemeente Venray mag zelf een mestverwerkingsfabriek gaan bouwen. Dhr. Wim Willems, initia tiefnemer van het Organisch Ver- edelingsbedryf Venray b.v. (OW) heeft in een brief aan de gemeente laten weten dat hy zijn 6 ha grond en zyn b.v., opgericht ter reali sering van een mestverwerkings fabriek, aan de gemeente wil schenken. Aanleiding tot deze 'geste' is de houding van de Venray- se gemeenteraad ten aanzien van de oprichting van een mestverwer kingsfabriek. PLANSCHADE Oorzaak van alle problemen is planschade. Dit is schade die ont staat by derden tengevolge van pla nologische initiatieven van de overheid. Normaal gesproken is de overheid, in dit geval de gemeente, aansprakelijk voor deze schade. In de raadsvergadering van vorig jaar juni, toen de raad een voorberei- dingsbesluit nam voor de initiatie ven van de mestverwerkingsfabrie ken, werd in het besluit een vry waringsclausule opgenomen. Dit hield in dat niet de gemeente, maar de initaitatiefnemer voor deze planschade moet opkomen. Het probleem hierby is dat deze plan schade moeilijk in te schatten is, gaat het om enkele honderden gul dens of om enkele tonnen. Dhr. Willems kan, als onderne mer, zo'n risiko niet nemen. Daar om besloot hij om zijn bedrijf en de grond aan de gemeente aan te bie den. 'Een weloverwogen beslissing" aldus Willems. 'Ik zit met een pro bleem waarmee ik alleen niet klaar venray tel. 04780-85772 De gemeente Venray heeft on langs een zeer bijzonder geschenk ontvangen. Het foto-album van oud burgemeester Oscar van de Loo, dat hij door de gemeente aangeboden had gekregen bij zijn afscheid als burgemeester van Venray in 1938. Het foto-album, byna 10 cm dik, is geschonken door dhr. en mevr. Bouten-Reintjes uit Heerlen. Zij zijn nabestaanden van de huis houdster van Oscar van de Loo. De toenmalige burgemeester was on gehuwd. Het album bevat foto's van gebou wen, belangrijke gebeurtenissen, werkzaamheden en dergelijke. die in de ambtsperiode van burge meester Van de Loo (1916-1937) ge beurd. begonnen of gerealiseerd zyn. Om enkele voorbeelden te noe men: unieke foto's van het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Ven ray, de gasfabriek aan de Gasstraat en de aanleg van de weg Deume- Venray. Verder geeft het album een overzicht van de belangrijkste ge bouwen van de kerkdorpen en de .in Venray aanwezige gestichten. Het album is gebonden in leer en voorzien van een leren boekomslag. Op de voorzijde is in kleur eeri tekst en de wapens van Van de Loo en Venray aangebracht. Helaas is dit door het schuren van de leren om slag gedeeltelijk verdwenen. Naast de originele foto's zyn door de schenkers nog twee foto's aan het album toegevoegd te weten een foto van de opening van de landbouw school in 1925 en een foto van Leu nen in 1923. De schenking moet in maart nog door de commissie on derwijs c.a. en de raad worden goedgekeurd. kom. De mestverwerking, zeker in Venray, is een groot maatschappe lijk probleem. Daarom zoek ik de samenwerking met de gemeente, om zo een oplossing te vinden voor het planschade-probleem'. Het is niet zo dat Willems zich te rugtrekt. OW heeft op dit moment al ontheffing van de mer-rappor- tage (milieu-effekt-rapportage), een lozingsvergunning en een afvalstof- fenvergunning. Om het bedrijf te kunnen beginnen is alleen nog een bouwvergunning riodig. Bovendien ligt cr een toezegging voor zo'n 7 miljoen gulden aan subsidies. GEWETENSVRAAG In een eerste reaktie van de ge meente stelde wethouder Kersten blij te zijn met elke schenking die de 'arme' gemeente krygt. maar hij voegde er meteen aan toe dat dit ge baar uiting geeft van het feit dat het in Venray niet mogelijk is om een mestverwerkingsfabriek van de grond te krijgen. 'De gemeente is momenteel bezig om een eigen lyn uit te zetten. Het is natuurlijk niet de taak van de gemeente om zelf een mestverwerkingsfabriek te be ginnen. Het is wel onze taak om voorwaarden te scheppen zodat partikuliere initiatieven gereali seerd kunnen worden', aldus wet houder Kersten. Het college van b. en w. werkt mo menteel aan een plan van aanpak, dat aan de raad zal worden voorge legd. Opnieuw zal dan de planscha de aan de orde komen. Kersten meent dat dit een gewetenskwestie voor de raad zal worden. Als de raad dan by hetzelfde standpunt blijft, en er blijkt dan dat hierdoor parti- kulier initiatief niet haalbaar wordt, dan zal de wethouder dit ten zeerste betreuren. Feit is wel, dat het intussen byna driejaar geleden is, dat de eerste initiatieven voor een mestverwerkingsfabriek wer den ontplooid en dat men in Ven ray op dit moment nog niet veel verder is gekomen. En het mest overschotprobleem wordt er niet minder om VASTHOUDEN Voordat dhr. Willems afgelopen maandag zijn voornemen aan de commissieleden voor algemene za ken kenbaar maakte, vergaderde de commissie uitgebreid over de vrij waring van de gemeente voor plan schade. Dhr. Houba (WD) wees er nog eens op dat de raad deze beslis sing bewust genomen heeft. Vol gens hem moet het de bedrijven ook iets waard z(jn om zich op een bepaalde lokatie te mogen vestigen. Ook dhr. Den Brok (Samenwerking) vond dat de raad zich vast moet houden aan het eerder genomen besluit. De wyze waarop Scarabee, de andere initiatiefnemer voor een mestverwerkingfabriek, onder deze planschade probeerde uit te komen noemde hy chantage. De PvdA wil het college nog wel wat onderhandelingsruimte geven. 'De risikofaktor van de planschade moet wel als een zwaarwegend ele ment in die onderhandelingen (straks met Scarabee) worden mee genomen'. aldus dhr^Jansen. In de Keulsche Pot foundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu inet uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON i Ruim een half jaar nadat de Triathlonvereniging Venray een verzoek heeft ingediend om de atle tiekbaan in Venray te kunnen hu ren is er eindelijk een toezegging gedaan door de gemeente. Dit maakte burgemeester Defesche des gevraagd bekend tydens de com missievergadering van sportzaken. De reden waarom een toezegging aan de Triathlonvereniging zo lang heeft geduurd is gelegen in het feit dat de Triathlonvereniging niet bij een overkoepelende organisatie (in dit geval de Koninklijke Nederland se Atletiek Unie) is aangesloten. Afgelopen weken hebben de ge meente, de KNAU, de Triathlonver eniging én de Atletiekvereniging Venray overleg met elkaar gepleegd over deze zaak. Bij dit overleg was ook de lopersgroep Peelrunners be trokken. Tydens dit overleg is ge zocht naar een konstruktie waarin de diverse partijen langs elkaar ge bruik kunnen maken van de atle tiekbaan. Tijdens het afsluitend gesprek liet de lopersgroep Peel runners weten dat de gang van zaken voor hen onvoldoende bevre- PERSONENAUTO ONTVREEMD Ten nadele van een inwoner uit Venray werd de in de Paterstraat ge parkeerde personenauto, een Opel Manta met het kenteken NN-82-FZ ontvreemd. De waarde van de auto bedraagt nog 17.000,-. natuurlijk bij Schoolstraat 26 Bleek 33 Tel. 04780-86555 digend was. Deze party haakte daar om af. Tussen gemeente, KNAU. de Triathlonvereniging en AV Venray zyn principe-afspraken gemaakt omtrent het gebruik van de atle tiekbaan. Volgens burgemeester Defesche zijn alle problemen, op enkele de tails na, nu opgelost. Poging tot afpersing Vorige week dinsdag rond kwart over zes, vervoegde zich via de ach teringang van een aan de Theeu- wenhofweg gelegen bedryf een man van naar schatting 30 jaar. Tben de vrouw des huizes de man ontdekte ging de grote bouvier aan het blaffen, waarvoor de haar onbe kende man de vrouw vroeg, de hond vast te houden. De vrouw deed dit en zij werd toen door de man vastgegrepen. Haar werd om geld gevraagd. Dat was echter het sein voor de hond om tot de aanval over te gaan. By die aanval werd de in dat vertrek aanwezige computer geraakt, welke op de grond terecht kwam. De over valler koos daarop de vlucht. De schade aan de computer bedraagt ongeveer 5.000,-. Hoewel de politie direkt van die bedreiging cq. afpersing in kennis werd gesteld, leverde de zoekaktie geen resultaat op. De politie vraagt de medewerking van getuigen of omwonenden die de onbekende man, met een normaal postuur en blond haar waarvan de zykant op geknipt, hebben gezien. In zijn rechter oor draagt hij een oorbel voorzien van ring. Omdat ook niet bekend is of de overvaller van een vervoermiddel gebruik heeft gemaakt, is iedere informatie omtrent de identiteit van belang. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK o wn it i ■4 De Villeroy Boch- catalogus ligt voor u klaar kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen aquarellen hebbedingen Tineke Meurs s Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf TAXATIEKANTOOR 'a voor alle soorten f- o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 AUTOWRAKKEN MOETEN WEG De politie heeft maandag proces verbaal aangezegd tegen de enige bewoner van het Desselke, omdat deze er een kompleet sloopterrein had aangelegd. Slopen van auto's is daar niet toegestaan. Er zal get racht worden hem een andere sloopmo- gelijkheid aan te bieden. RESTANTEN - VERKOOP SCHOENEN Ij 0 „D l *4- SCHOENEN Parkeerplaats Wilhelminaplein 3 Venray BEROVING VOOR HET POLITIEBUREAU: OPBRENGST... EEN TIENTJE Donderdagavond rond 19.00 uur stond een 50-jarige inwoner te wachten op de autobus bij de bus halte voor het politiebureau. Al wachtende zag hij een jongeman uit het politiebureau komen. Toen deze hem genaderd was pakte de jongeman de 50-jarige vast, kneep hem de keel dicht en eiste zyn por temonnee. Hy gaf die over aan de jongeman, waarna deze verdween. Nog met de schrik in de benen ging de man op het politiebureau aangif te doen van die beroving. Hy kon te vens de dader aanwijzen omdat de politie wist wie die jongeman was. Vrijdagmorgen werd deze aange houden en ingesloten. Hy bekende de beroving te hebben gepleegd. Omtrent het motief werd geen dui delijkheid verkregen. De inhoud van de portemonnee bedroeg slechts een tiende. Het komt zelden voor dat alle po litieke partyen over een belangrij ke zaak het zeer snel met elkaar eens zyn. De keuze die de commis sie voor sport en rekreatie moest maken, omtrent de invulling van het nieuwe zwembad (wel of geen golfslagbad) was echter een zeer makkelyke keuze. De diverse com missieleden lieten een unaniem JA horen voor het golfslagbad. de een met wat meer woorden dan de an dere. Hiermee ondersteunde de he le commissie het standpunt van het coUege van b. en w. Burgemeester en wethouders waren al eerder tot de konklusie gekomen dat de re- kreatieve meerwaarde, die ontstaat als niet voor een golfslagbad zou worden gekozen, niet opweegt te gen het rekreatieve element van een golfslagbad. Het CDA steunde het voorstel van b. en w. omdat uit de enquete, die met betrekking tot het zwembad was gehouden, overduidelijk bleek dat de Venrayse bevolking voor een golfslagbad koos (74%). Ook de fraktie Samenwerking was deze mening toegedaan. Me vrouw Roling vond bovendien de meerwaarde te beperkt en zij ging er vanuit dat als nu niet voor een golfslagbad gekozen werd, Venray nooit een golfslagbad zou krygen. Dhr.Steverink (WD) hield het kort: 'Wy zijn voor een golfslagbad'. waarop Pieter v.d. Boogaard (PvdA) reageerde met 'hieraan heb ik niks toe te voegen'. Ook dhr. Lemmens (V.d. Vorle) maakte van de keuze geen pro bleem. Hy wilde al meteen verder gaan met de invulling van een en ander maar werd daarvoor verwe zen naar een later tijdstip. Dit latere tijdstip zal in maart/april zyn. Dan hebben de projektontwikkelaar Hevo en de Sa menwerkende Architekten Venray de plannen verder uitgewerkt Ver wacht wordt dat in september met de bouw begonnen kan worden. Hiervoor wordt ongeveer 14 maan den uitgetrokken. Volgens de heer Hendriks van Hevo zal het nieuwe zwembad met Kerstmis 1991 ge opend zyn. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1