Middelbaar Technisch Onderwijs in Venray in augustus van start Fanfare 'Dorpsklank' uit Castenray landskampioen in de le Afdeling Woonwagenbewoner mag voorlopig op Spurkterhof blijven staan f100,- extra korting Steeds meer katholieke kinderen gaan naar de Openbare school WIJ GAAN VERBOUWEN EMOFRA daarom op onze al afgeprijsde leren dames en heren kollektie nu nog eens profiteer daar nu ook van. ..mu belle' Pastoor J. Dorren van Castenray overleden ISPAAR-HYPOTHEEKj GAöTEDIJ duTHEATQE BROEKEN DUUR? M NOU!!! Gemeente en museum weer op één lijn Peelwerk DONDERDAG 25 JANUARI 1990 Nr. 4 HONDERDENELFDE JAARGANG COVÖÏET WWNÖDRANKENGROEP Veil ray Henseniiisstraat 1 04780-81801 PEEL EN MAAS UITC/p/É: DRUKKERIJ \ilftN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY VOOR VENRAY EN OMGEVING AdVertent'epr'iS: 31 Ct' P®r mm Abonnementsprijs ha" iaar M3'°° Grotèstraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 - Abonnementsprijs buiten de regio 118,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Jledex Aiode Schoolstraat 24 5801 BP Venray Tel. 04780-83500 Afgelopen zaterdag is op 73-jarige leeftijd pastoor J. Dorren van de Matthiasparoehie in Castenray overleden. Pastoor Dorren was sinds oktober 1985 parochieherder in Castenray. Voor the tijd is hij 36 jaar lang pater in de missie geweest. Hij was o.a. werkzaam in Indonesië. Noorwegen en Hawaï. Pastoor Dorren is gisteren, woensdag, na een plechtige uit vaartdienst in de kerk van de H. Ni- colaas en Barbara te Valkenburg, begraven op het kerkhof aldaar. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 Overval op personeelslid friture Vermoedelijk werd het 57-jarig personeelslid van de friture in het Winkelcentrum te Veltum opge wacht, toen hij de friturezaak in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.00 uur verliet. Een nog on bekend gebleven persoon, geheel in het zwart gekleed en een bivak muts op zijn hoofd, wachtte hem op en eiste van hem, terug te gaan in de zaak om hem de dagopbrengst te overhandigen. Om aan die eis kracht bij de zetten kreeg de man iets in zijn rug geduwd waarvan hij dacht dat het een pistool was. Hij ging terug en overhandigde hem de dagopbrengst De politie zette onmiddellijk een grote zoekaktie in maar het gelukte tot op heden niet de overvaller aan te houden. De politie verzoekt nu, in het belang van het onderzoek, of er personen zijn die rond die tjjd iets verdachts hebben gezien rond dat winkelcentrum. Het is ook niét bekend op welke manier de dader zich uit de voeten heeft kunnen maken. De dader is waarschijnlijk op de hoogte geweest over hoe laat en op welke manier de zaak daar wordt afgesloten. Op 1 augustus gaat in Venray een nevenvestiging van het nieuwe In stituut voor Middelbaar Beroeps Onderwijs Noord-Limburg van start. Zowel in Venlo als in Venray zal het MBO-Instituut voltijd- en deeltijd-dagopleidingen en curso risch beroepsonderwijs verzorgen in de sektoren Techniek, Ekonomie en Dienstverlening en Gezond heidszorg Gelet op de behoeften op de arbeidsmarkt zal de sektor Techniek starten met de lange opleidingen werktuigbouw en elek trotechniek en de korte opleidin gen en leerlingstelsel-opleidingen metaaltechniek, bouwtechniek, in stallatietechniek en elektrotech niek. Het praktijkgedeelte van het leerlingstelsel wordt in Venray reeds verzorgd door de Stichting Beroeps Opleidingen (SBO). Daarmee kunnen leerlingen van af augustus 1990 in Venray terecht voor een breed scala aan techni sche opleidingen van verschillende duur. De Industriële Kring Venray e.o. gaat samen met de betreffende scholen de sektor Techniek ontwik kelen, ondermeer door het ter be schikking stellen van know-how. De onlangs opgerichte Projekt- groep Ontwikkeling Sektor Techniek in Venray zal de voorbe reidingen koördineren. Afgelopen zondag behaalde de Castenrayse fanfare 'Dorpsklank' in Poeldijk (Zuid Holland) op een zeer overtuigende wijze het Nederlands Kampioenschap in de le afdeling fanfare. Onder leiding van dirigent Chris Cuppen uit America verzorg den de Castenrayse muzikanten een concert waar de toehoorders nooit van hadden durven dromen. Uitgevoerd werden een nieuw concertwerk voor afd. Uitmuntend heid genaamd OREGON van de componist Jacob de Haan. Als twee- de werk TOURNAISIADES van R. Defoort. Als inspeehverk brachten de muzikanten uit Castenray de mars THE VOICE OF THE GUNS van Kenneth. J. Allford ten gehore. De jury, bestaande uit J. van Os senbruggen, P. Kuypers en K. Schoonebeek, waardeerden het eer ste werk met 167,5 pnt en het twee de met 166,5 pnt, wat een totaal van 334 punten betekende, liefst 10 punten boven de 324, wat in de ho gere afdelingen Lof der Jury mag heten. Het Castenrayse. gezelschap hun supporters en de vele toe schouwers en luisteraars, raakten dan ook danig uit hun bol. Het stralende middelpunt hierin was natuurlijk dirigent Chris Cup pen die gezeten op de schouders van zijn muzikanten en getooid met indianenveren en tommahawk door Cultureel Centrum 'De Leu- ningjes' werd gedragen. De uit monstering van de dirigent had te maken met de inhoud van het mu ziekwerk OREGON dat handelde over wild-west taferelen. Na thuiskomst in Castenray werd de fanfare toegesproken door de voorzitter van de dorpsraad dhr. Bastiaans, die muzikanten en diri gent toesprak en feliciteerde met dit voor Dorpsklank, Castenray en heel Noord-Limburg UNIEKE re sultaat. Ook op maandagmiddag kon men in Castenray nog merken dat de fanfare de landstitel had binnen gehaald. Dirigent Chris Cuppen, getooid met veren, viert uitbundig tiet behaalde landskampioenschap. Mede omdat de bovenbouw van de LTS in de toekomst over zal gaan naar het MBO-Instituut, is de LTS in Venray nauw betrokken by deze voorbereidingen. Het Fynmecha- nisch Centrum van de SBO, dat praktijkopleidingen voor verspa nende beroepen organiseert, zal, evenals het Centrum voor Techni sche Vakopleiding voor Volwasse nen, by het middelbaar technisch onderwijs worden ingeschakeld. HISTORIE Enkele jaren geleden is door werkgevers- en werknemersorgani saties, het bedrijfsleven, de gemeenten en de Kamer van Koop handel te Venlo de wens geuit alle MBO-scholen in Noord-Limburg on der één bestuur te brengen, het be treft de MTS/MTO Venlo. de Onderwijsgemeenschap Venlo, het Instituut voor Middelbaar Beroeps Onderwys (IMBO) in Venray en het Puteanus College in Venlo. Na vele besprekingen is overeen gekomen dat de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Limburg (VWOL) te Roermond het bevoegd gezag zal gaan vormen over het MBO-Instituut. Een groot aantal bevoegdheden en taken wordt evenwel gedelegeerd aan het stich tingsbestuur van het nieuwe MBO- Instituut. Een convenant met deze strekking werd op 15 december 1989 getekend. In het regionale bestuur van het MBO-Instituut komt in ieder geval ook een verte genwoordiger van het Venrayse be drijfsleven. GEMEENTE VENRAY De gemeente Venray is verzocht medewerking te verlenen bij het zoeken naar huisvesting en het na gaan hoeveel leerlingen de komen de jaren middelbaar technisch onder-wijs in Venray zonden kun nen gaan volgen. Het MBO-Instituut verwacht leer lingen te kunnen interesseren in Venray en omstreken, in een ge deelte van Noord-Brabant en in het Noordlimburgse deel over de Maas. De sektor Tschniek stelt zich ten doel binnen enkele jaren 400 k 500 leerlingen in Venray te kunnen opleiden. Op de hele Venrayse vesti ging zullen zo'n 1.200 leerlingen les volgen. PROJEKTGROEP Voorzitter van de Projektgroep Ontwikkeling Sektor Tschniek in Venray is de heer F.J.J.M. Stollman, voorzitter van de Industriële Kring Venray e.o., tevens president- direkteur van Rank Xerox Manufac turing (Nederland) BV te Venray. Deelnemers zyn voorts: J. van Ben- them, direkteur Onderwijsgemeen schap Venlo; H. Clevis, direkteur Sociale Zaken Rank Xerox; A. Hyl, direkteur LTS-Venray; E.J. Peters, hoofd Personeelszaken Inalfa BV te Venray; Th. Puyn, voorzitter LTS- Venray, tevens direkteur Kersten Wanssum BV; A. Siemons, direk teur MLO-Venlo; J. Louwhoff, direk teur MTS-Venlo; H. Clephas namens de Vereniging Zelfstandige Onder nemers (VZO) afdeling Industrie en Ambacht i.o.; J. van der Steyn, di rekteur Stichting Beroeps Opleidin gen Venray (SBO) en Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Lim burg (SBVL); A. Wintels. Kamer van Koophandel en Fhbrieken voor Noord-Limburg. De Projektgroep streeft ernaar de sektor Techniek in Venray op ter mijn op één lokatie te huisvesten. Bij de start van de sektor Techniek zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van de bestaande oplei dingsinstituten in Venray. Hierover zyn reeds afspraken gemaakt. TWEEDE KAMER Er bestaat een heel geringe kans dat de Tweede Kamer in Den Haag geen goedkeuring geeft voor de ne venvestiging in Venray. Zou dit het geval zyn, dat gaat de projektgroep op eigen initiatief en op kleine schaal door met het geven van Technisch Onderwijs. Reeds nu wordt echter al begonnen met de werving ran leerlingen. De Tweede Kamer neemt dit besluit pas eind maart en dan is het te laat voor deze werving. De lessen zullen straks in het IM BO gegeven worden, terwijl ook ge bruik gemaakt zal worden van de ruimtes van de Onderwysgemeen- schap Venlo aan de Bevrydingsweg. De projektgroep zal verder kon- takt opnemen met instanties en be- dryven in de regio Boxmeer. De kans dat daar een MBO-vestiging komt is nihil. De projektgroep vindt dat samenwerking met Box meer en omgeving noodzakelijk is. INDUSTRIËLE CLUB Vooral de industriële club in Ven ray is kontent met de gang van za ken. Deze club heeft ook altijd alle medewerking aan het initiatief ge geven. Volgens Eric Peters, woord voerder van de Industriële Club. moet de vestiging van een MBO ge zien worden als een invulling in de behoefte van het bedrijfsleven, maar ook als een wervingsmiddel voor nieuwe industrieën in Venray en omgeving. BELANG De vestiging van een nevenvesti ging van het MBO in Venray bete kent vooral verzekering van het voortbestaan van het IMBO alheir. Cijfers over leerlingaantallen wij zen namelijk uit dat het IMBO over enkele jaren geen bestaansrecht meer zou hebben. voor 'n samenzijn met vrienden specialiteiten restaurant kempweg 2a, venray telefoon 04780-89086 woensdag rustdag alber t en thea muller, prop Tijdens het weekend serveren wij naast dnze la carte" gerechten 'n speciaal „menu prestige" 'n populair 3-gangen menu en 'n kopje koffie a f 45.- p.p. donderdag 1 februari zijn wij de gehele dag gesloten Ook voor de verzorging van uw feestavond thuis, kunnen wij U met diverse mogelijkheden van dienst zijn! De Openbare School Landweert krygt steeds meer kinderen. Wet houder Truyen konstateerde dat laatst, by een bezoek aan deze school. 'De groepen 1 en 2 van deze school waren erg groot', aldus de wethouder. Hij juicht deze ontwik keling toe doch de oorzaak daarvan is minder leuk. In het spreidingsge- bied van de Petrus Banden school is nl. een deel van Landweert opge nomen. Deze kinderen moeten dan de Stationsweg over om naar school te gaan. Steeds meer ouders vinden dit een 'stomme regeling' en bren gen hun kinderen naar de Openba re School in Landweert. Op de Vlaswei kunnen deze kinderen nl. niet geplaatst worden. Van daaruit wordt men verwezen naar de Petrus Banden school. De Vlaswei en de Petrus Banden school vallen im mers onder hetzelfde school bestuur en het leerlingenaantal van deze scholen moet gelykelijk ver deeld worden. 'Een situatie die tot veel irritatie by ouders leidt', meende mevr. Kemmeling (PvdA) tijdens de com missievergadering voor onderwijs. Mevr. Kemmelings woont zelf in In de Keulsche Pol loundue-. gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras' Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON ft vil De familie Janssen mag voorlopig op de Spurkterhof blijven staan. Dit is het resultaat van het overleg tus sen wethouder Kersten en de fami lie, afgelopen dinsdag. De gemeente gaat wel zo spoedig mogelyk naar een definitieve oplossing zoeken. De familie Janssen was afgelopen vrijdag illegaal met de caravan op de Spurkterhof gaan staan. OUD-WOONWAGENBEWONER De heer Janssen en zijn familie zyn oud-woonwagenbewoners. Al enkele jaren wonen zij in Land weert doch zij kunnen daar hun draai niet vinden. Dolgraag wilde de familie naar de Spurkterhof maar omdat zy een huis bewoon den, kon de gemeente daarvoor geen toestemming geven. De fami lie valt hierdoor nl. niet onder de woonwagenwet maar onder de kam- peerwet Afgelopen vrijdag meende de Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 heer Janssen die kampeerwet te kunnen omzeilen. Hy zegde bij de woningbouwvereniging de huur op en ging met zijn caravan op de Spurkterhof staan. De gemeente reageerde daarop met een schrifte lijk verzoek om binnen een half uur de caravan aldaar te verwijde renHet is dan al zaterdag. De fami lie Janssen gaf geen gevolg aan dit bevel. Maandagmorgen, rond de klok van zeven, werd de familie door de politie gewekt en gesommeerd de caravan te verlaten. Deze werd ver volgens naar de gemeentewerf gesleept De politie, die wel moei lijkheden verwachtte, had de ME ingeschakeld. Allés verliep echter vreedzaam en de ME bleef verder buiten beeld. In de loop van maandag vonden al gesprekken plaats tussen Jans sen, diens adviseur Snijders en de gemeente. Volgens de eerste twee Vechten op de openbare weg Maandagavond werd de hulp van de politie ingeroepen voor een vechtpartij op de openbare weg na bij het Postkantoor. De politie wist niet alleen de vechtenden, een 33-jarige inwoner en een 31-jarige inwoner van Venlo, uit elkaar te ha len, maar ze ook mee te nemen naar het politiebureau waar ze na een afkoeling proces verbaal terza ke het vechten op de openbare weg kregen aangezegd. Daarna konden ze huiswaarts keren. zou de verwijdering van de caravan onwettig zyn. De gemeente verwees echter naar de kampeerwet, die hier van toepassing was. De gesprekken van maandag leid den er al toe dat de familie Janssen de caravan terug mocht zetten op Spurkterhof. Ook op dinsdag werd nog geen definitieve oplossing ge vonden. De familie Janssen mag voorlopig wel op de Spurkterhof blijven, totdat die' oplossing er wel is. BRISANTMORTIERGRANAAT By het uitbreiden van een vijver by een woning aan de Stationsweg kwam een nog op scherp staande brisantmortiergranaat van 4,2 inch naar boven. De ontsteking was in een zeer slechte staat en daardoor extra gevaarlyk. De mannen van de EOD hebben zich over het oorlogs- souvenier ontfermd. Landweert en is al langer met deze problematiek bekend. Jan Driessen van het CDA is van mening dat hier het sociaal ele ment geweld wordt aangedaan. 'Kinderen worden uit de wyk ge haald om elders naar school te gaan'. Hy was van mening dat mede door deze bestuurskonstruktie de Petrus Banden school kunstmatig in leven wordt gehouden. Wethouder Truyen liet hierop we ten dat hij best bereid is om met het schoolbestuur te gaan praten. Enige tyd geleden kwam het Ven- rays Museum 't Freulekeshuus' in de publiciteit omdat de vrijwilli gers, die het museum runnen, erg ontevreden waren over de mede werking van de gemeente. Omdat b.v. bepaalde toezeggingen niet door de gemeente werden nagekomen, dreigden de vry willigere op te hou den met hun werk. Intussen heeft het museum bestuur een tweetal goede gesprek ken gevoerd met de burgemeester en medewerkers van de afdeling culturele zaken. Hierby bleek, dat de kommunikatiestoornissen in hoofdzaak waren te wyten aan per soneelsgebrek by de gemeente, de reorganisatie van het gemeentelyk apparaat en het overlyden van wet houder J. van Oers. Het bestuur van het Venrays Mu seum is van mening, dat de kom munikatiestoornissen thans uit de weg zijn geruimd en dat alle voor waarden aanwezig zyn om enthou siast met het werk voort te gaan. Ook burgemeester Defesche was deze mening toegedaan toen hem vorige week donderdag in de com missie voor aa. cultuur, vragen over dit onderwerp werden gesteld. A.s. zaterdag, 27 januari, wordt er door de stichting 'Werkgroep Be houd de Peel' weer beheerewerk uitgevoerd in de Deurnese Peel. Dit werk is bedoeld om de waarden van het natuurmonument te behouden en verder te ontwikkelen. Het werk gebeurt in handkracht en de werk groep kan de hulp van andere vry- willigere hierby niet missen. Iedereen die zich een keertje ak- tief in wil zetten voor de bescher ming van de Peel wordt opgewacht om negen uur by het kerlye van Grientsveen. Voor meer informatie: tel. 04930-19610 of 04932-274. Kempen Antiquiteiten Hoogeindsestraat 11. 5447 PD Rykevoort - Tél. 08857-1756 Openingstijden: wa. do., vr. 10-18 uur; za. 10-16 uur.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1