Eerste bouwplannen positief ontvangen Minister Braks ging problemen èn veel vragen niet uit de weg Indoor dressuur in Ysselsteyn in alle PINKY shops EMOFRA OP OPRUIMING iinininv VERSLEIJEN 0IRL0 nu ook in Weert ♦vrijdag en zaterdag zelf snoep scheppen voor slechts een tientje per kilo Wit Desselke wordt „St. Joriskwartier" BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! Wim Volleberg Villeroy Boch center DE WITTE Ouders aangehouden na dood peuter „Juf Sangers" SPAAR-HYPOTHEEK JVT VAN DE KAMP PAK NU UW VOORDEEL DONDERDAG 18 JANUARI 1990 Nr. 3 HONDERDENELFDE JAARGANG PEEL EN MAAS Venray Hen.senius.st raat 1 04780-81801 3AVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY Y^EEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Adverlenliepn)S: 31 mm Abonnemen,spri's per ha"'aar'1300 Grotestraat 68 - Postbiè 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 - Abonnementsprijs buiten de regio 118,00 uitsluitend bij vooruitbetaling Paddy krijgt een nieuwe naam en zal als Henseniusplein 4a - Venray verder gaan. Daarom een opruiming die u niet kunt weerstaan. De prijzen van onze winterkollektie variëren van min. 29.- tot max. 98.- Aparte mode met apart lage prijzen bij: vanaf 1 febr. Lifestyle Op zaterdag 20 en zondag 21 ja nuari worden door de ruiterclub Ons genot Leunen. Veulen en Heide een dressuurwedstrijd georga niseerd. De 170 ingeschreven ruiters en amazones komen uit Noord- en Midden Limburg en Oost Brabant. Voor veel combinaties is dit een ge nerale reptitie voor de kampioen schappen die in het weekeind van 27 en 28 januari in Weert gehouden worden. Door deze overweldigende belangstelling is er in Manege Geurts-van Kessel te Ysselsteyn 2 dagen van Paardensport te genieten zowel zaterdag als zondag begint de wedstrijd om 10.00 uur. Het pro gramma voor zaterdag begint 's mórgens met 2 groepen van de klasse BIL 's Middags gevolgd dooi de klasse LI 's avonds vanaf half 8 komen de meer geroutineerde rui ters in de klasse Zwaar aan de beurt en gezien het aantal inschrijvingen mogen we hier een mooie strijd ver wachten. En als sluitstuk van deze zaterdag begint om ongeveer half 10 de rubriek viije kuur op muziek. Alle deelnemers in de klasse zwaar dressuur hebben de mogelijkheid gekregen, in te schrijven voor de muziek-kur. Bij de muziek-kur gaat het muzikale met het rijkunstige hand in hand. De beoordeling van deze kuur bestaat uit: Rijkunstig ge- passage 10 venray tel. 04780-85772 deelte: Choreografie en muzikale interpretatie. Dit nog vrij nieuwe onderdeel van de paardensport mag zich in een grote belangstel ling verhullen vooral voor het pu bliek is dit een interessante aanvulling op het paardensport programma. De organisatie venvacht dan ook dat er zaterdag veel toeschouwers in manege Geurts van Kessel getui ge zullen zijn van deze mooie dres suur sport. De toegang zowel zaterdag als zondag is gratis, voor diegene die iets meer van sport wil len weten kunnen daardoor eens de sfeer van zo'n wedstrijd proeven. Op zondag 21 januari komt om 10.00 uur de combinaties van de dressuur Lil in de ring gevolgt dooi de MI. Rond 3 uur zal op zondag de laatste rubriek beginnen .en wel de klasse MIL Ruiterclub Ons Genot hoopt dat veel mensen komen genieten van dit Paardensport evenement op 20 en 21 januari de toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. ALLES OP HET GEBIED VAN WARMTE - GASSTRALERS - HETE LUCHTKANONNEN - CENTRALE VERWARMING - INFRAR00DSTRALERS - ZIBR0-KAMIN KACHELS - BOILERS - GEYSERS - GASHAARDEN - GEVELKACHELS Castenrayseweg 14 Tel. 04787-1941 ■fp Mnun IM GRN OP VERKEEÏtSBRIGADIERS Vrijwel dagelijks worden aan de Albionstraat staande verkeersbriga- diertjes door een stel fietsende jon geren bespuugd. Een vreemde vorm van dankbetuiging voor het veilig laten oversteken van de Leun- se jeugd. Namens het school bestuur werd bij de politie aangifte gedaan. Deze hoopt met inschake ling van getuigen die ..spugers" op te kunnen sporen. NUMBER ONE IN SWEETIES Langstraat 22 Onder de naam "St, Joriskwar tier" liggen in het gemeentehuis de eerste plannen voor de invulling van Wit Desselke ter inzag. Deze plannen zijn nog maar in een pril stadium maar diegenen die de plan nen al zijn wezen inzien, laten over het algemeen positieve geluiden ho ren. Deze mededeling deed wethou der Kersten vorige week tijdens de commissie vergadering voor ruim telijke ordening en volkshuisves ting. De plannen zullen overigens nog enige tijd ter inzage blijven lig gen. Binnenkort zullen er trou wens meer uitgewerkte tekeningen beschikbaar zijn. 97 Woningen In het plan komen straks 97 wo ningen. Hiervan vallen er 57 onder de sociale woningbouw. Verder moeten er 23 premie A. 5 premie C en 12 vrije sectorwoningen komen. De indeling van het gebied zal aan zienlijk gewijzigd worden. Vanuit de Ursulastraat zullen 2 wegen richting St. Jorispark komen te lig gen. Aan de zijde van de Hoen- de rstraat zullen de koopwoningen gesitueerd worden terwijl aan de kant van de Bevrijdingsweg twee grote en een klein woonblok komt te liggen. De huizen zullen platte daken krijgen en voor de kleur van de huizen heeft men "roomwit" in gedachte, om zo toch de herinne ring aan Wit Desselke te bewaren. Onder het grootste woonblok zal een parkeerplaats worden ge creëerd. Verder zal het blók van een lift worden voorzien. Gemeenschappelijke huiskamer Een van de grote woonblokken is speciaal ingericht voor ouderen. Hierin moeten 29 woningen komen in drie bouwlagen. Voor de bewo ners b'estaat de kans dat er een ge meenschappelijke ruimte beschikbaar komt voor recreatieve doeleinden. Het al dan niet door gaan van deze gemeenschappelijke huiskamer hangt af ran de subsi dies. Aanvrage hiervoor worden bij de Provincie ingediend. Vanuit de commissie werd wel aangedrongen, dat. als de provincie geen subsidie kan geven, vanuit de gemeente be keken moet worden of er middelen zijn om dit idee doorgang te kun nen laten vinden. Wethouder Hop pen reys, die hierover de contacten onderhoudt, met de provincie, voorziet geen problemen bij deze subsidie-aanvragen. De gemeente zal overigens zelf ook een financiële bijdrage gaan leveren aan de invul ling van dit project. Positief Zoals eerder vermeld, zijn de reacties van diegenen die de plan nen zijn komen inzien, positief. Onder deze mensen zijn ook een aantal oud-bewoners van Wit Des selke. Tijdens een eerder gehouden enquête bleek dat slechts één bewo ner terug te willen. De reacties nu, doen vermoeden dat meerdere be woners straks teruggaan naar Wit Desselke. Ook is er goede belang stelling voor de koopwoningen die gerealiseerd gaan worden. Opval lend is dat het hier om veel oudere mensen gaat. Waar veel (top)artiesten van dro men. kreeg maandagavond land bouwminister Braks in Venray: een volle schouwburgzaal plus een volle foyer, waarin men op een groot T.V.- scherm de inleiding van en de dis cussie met de minister kon volgen. De avond was georganiseerd door de Venrayse C.D.A.-jongeren en de L.L.T.B. en voor "de overvolle bak" zorgden de naar schatting 750 be langstellenden - waaronder opval lend veel jonge boeren - uit de regio Venray (Horst, Vierlingsbeek, Meerlo-Wanssum en Oploo). De heer Jan Loonen bleek een goede discussieleider. Het moet de bewindsman geod hebben gedaan, dat hij met een spontaan applaus werd begroet door de vele agrariërs, die in de laat ste jaren, juist door de maatregelen van deze minister, voor soms zware opgaven waren gesteld. Nadat dhr. G. Wismans. voorzitter van het CDJA. hem welkom had ge heten, vroeg de minister enige cle mentie. Hij wilde het deze avond niet laat maken omdat hij graag thuis in St. Michielsgestel de nacht wilde doorbrengen, voordat hij de volgende morgen om 07.00 uur naar Dublin vertrok. Toekomst Nederlandse Landbouw Ingevolge zijn opdracht schetste de bewindsman een beeld van de Nederlandse land-, bouw in de jaren negentig. Hij deed dat zeer duidelijk en de kwinkslagen, die hij in zijn toespraak had verwerkt, brachten dikwijls de handen van de aanwe zigen op elkaar. Natuurlijk zijn er zorgen over de toekomst maar minister Braks meende, dat door de vorige kabinetten gewerkt is een goed fundament dat nu zijn vruchten moet gaan afwerpen. Er- zullen echter enorme milieu investeringen moeten worden ge daan, maar in ons land, met zo veel welvaart en zekerheid, is de toekomst zeker niet hopeloos. Volgens de minister trekt onze landbouw met al zijn ontwikke lingen wereldwijde aandacht Juist de zeer intensieve produktie-opbrengsten en de goe de export zorgen in liet buiten land voor groot aanzien. Er zs zorg over de grote boterberg, maar volgens de minister is er in de jaren negentig in de i uinbouw nog groei mogelijk. Maar ook daar zullen veranderingen gaan optreden. Hij merkte op, dat liet fel bestreden melkquotum, nu door iedereen wordt aanvaard. Maar of men aan alle ontwikkelin gen in de landbouw zal moeten meewerken, betwijfelde de minis ter. Hij doelde duidelijk op de bio technische ontwikkeling en daarbij plaatste hij zijn vraag tekens. Mestverwerking De intensieve veehouderij mag zich geen illusies maken over uit breidingsmogelijkheden. In dit ver band sprak hij over handhaving van wat er is en over het niet storen van de omgeving. Verbetering van de kwaliteit van de mest en de wijze waarop deze moet worden ver werkt. staan voorop en daarom zijn de mestverwerkingsfabrieken een uitdaging. Het werd door de aanwezigen be grepen. dat de veroorzakers van het mestoverschot zullen moeten beta len. De minister was er van over tuigd. dat men met z'n allen die problemen wel zal kunnen oplossen. Minister Braks wist afgelopen maandag vriend en vijand te boei en met zijn toekomstsvisie voor de landbouw. Vraag en aanbod Na de pauze bestond de gelegen heid de minister vragen te stellen. Een goede vraag was: "Waarover hebben tijdens de pauze het college van B. en YV. en de minister ge praat?". Natuurlijk over de paststel- ling waarin de lokatie van de mestverwerkende fabriek is ge raakt. Volgens minister Braks was er goede hoop als was de oplossing niet h la minute te vinden. Startende jonge boeren maken naar de mening van de minister ze ker kans, wanneer zy door ouders c.q. schoonouders worden gehol pen. Borgstellingsfonds, aanvullen de financiering en voorlichting zijn andere hulpmiddelen. Verder waren er nog vragen over de boterberg, beregening en de champignonteelt. Hoewel niet op al le vragen een antwoord kon wor den gegeven, hadden we de indruk, dat de aanwezigen met een tevre den gevoel naar huis gingen omdat de minister eerlijk op de vele pro blemen was ingegaan. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 Vorige week woensdag voerleed in het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray de heer Wim Volleberg. Met hem verliest Oostrum een van haar meest verdienstelijke inwoners. In Oostrum was er nauwelijks iets. waarbij Wim Volleberg niet be trokken was. Men deed nooit tever geefs een beroep op hem. Hij maakta altijd tijd om een ander van dienst te zijn. Zo was hij: medeo prichter en vele jaren bestuurslid van het Werkcomité Oostrum (dorpsraad): medeoprichter en vele jaren bestuurslid van het parochie huis gemeenschapshuis: méér dan 25 jaar voorzitter van de LLTB afd. Oostrum-Smakt-Venray; 29 Jaar lid van het bestuur van de Rabo bank Oostrum; méér dan 20 jaar president van de Oostrumse Har monie. waarvan hij ere lid is; mede oprichter en bestuurslid van de rui terclub „Nobel": bestuurslid en on dervoorzitter van het Waterschap Noord-Limburg. Verder was dhr. Volleberg aktief betropkken bij de vrijwillige ruilverkaveling. Voor al deze activiteiten werd hij onder scheiden met de gouden eremedail le verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Verder was hij dra ger van de Orde van Verdienste van de Karklingels. van het zilveren bondsinsigne ran de Bond van Mu ziekgezelschappen. van de zilveren draagspeld van verdiensten van de LLTB en van de zilveren draagspeld van verdienste ran de Rabobank. De heer Volleberg werd 72 jaar. PORSELEIN - KRISTAL - BESTEK De Villeroy Boch- catalogus ligt voor u klaar i kado-artikelen patchwork-quilten gordijn- en kledingstoffen tafellinnen en kussens zijde-bloemen bestek: - Robbe Berking - Wilkens - BSF in zilver en edelstaal meubels grene - lloyd - loom woon-ideeën schilderijen - aquarellen hebbedingen Tineke Meurs venray Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... Wat fijns voor jezelf 3 tr Dinsdagmorgen heeft de politie, op last van het Openbaar Ministe rie. de ouders aangehouden van hel 23 maanden oude kind dat op 8 ja nuari jl. is overleden. De ouders zijn aangehouden om dat er het verdacht bestaat dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mishandelingen aan hun kleuter. De vrouw is 24 jaar oud. de man 22 jaar. Ze zijn ingesloten en zullen worden voorgeleid aan de officier van Justitie. Hangende het ondei^v zoek konden er geen nadere mede-, delingen gedaan worden. De peuter werd maandagavond 8 januari jl. met spoed naar het zie kenhuis gebracht. Helaas kwam de hulp daar te laat. Omdat er geen verklaring omtrent de doodsoor zaak kon worden gegeven, werd po litie en justitie op de hoogte gebracht. De anatoorn-pathaloög stelde daarop een onderzoek in naar de doodsoorzaak. Deze hebben geleid tot aanhouding van het echtpaar. In memoriam Afgelopen donderdag. 11 januari, is op 91-jarige leeftijd Mevr. W.M.II. van den Munckhof-Sangers overle den. Zij was in Venray, vooral bij on ze oudere lezeressen, beter bekend als Juf Sangers. Mevr. v.d. Munckhof-Sangers was nauw betrokken bij de oprichting van de dag- landbouwhuishoud- school. thans bekend als Maria- num. Bij de oprichting in 1932 werd zy aangesteld als directrice. Onder haar leiding kende dit on derwijs een enorme uitbreiding in Venray. Voor die tyd was zij al. sinds 1922. actief in Venray en omgeving met het geven van ambulante cur sussen in het huishoudvak. Ook was zij betrokken bij de knip- en naaicursussen die in die tyd door een bekende naaimachinefabrikant werden gegeven. In 1947 vierde Mevr. v.d. Munck hof-Sangers. onder zeer grote be langstelling, haar zilveren jubileum in het onderwijs. Ook in 1957. bij het 25-jaar bestaan van de „huis houdschool" uitgebreid bedankt. Toen zij in 1948 in het huwelijk trad met Sjang van den Munckhof. kwam aan haar onderwijsloopbaan een einde. Toch genoot zij nog grote bekendheid in het Venrayse als „Juf Sangers". ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 DIEFSTAL BROMFIETS Een 19-jarige bromfietsbezitter deed aangifte van diefstal van zijn Puch Maxi bromfiets welke hij voor een flat aan de Zuidsingel had gestald. MET VALSE SLEUTEL Vermoedelijk door gebruikma king van een valse sleutel was toe gang verkregen tot een woning aan de Overloonseweg. De slaapkamer was doorzocht en daaruit werden sieraden ontvreemd ter waarde van 10.000,-. Verder worden het trouwboekje, een spaarbankboekje en wat waardepapieren vermist. INBRAAK IN GEMEENSCHAPSHUIS Door vernieling van enkele ruit jes was toegang verkregen tot het gemeenschapshuis te Casten rav. Het gelukte de dader niet de bin nendeuren te forceren. Het is bij deze inbraak alleen bij schade rail de vernielde ruitjes gebleven. In de Keulsche Pol loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant. nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON leren damesjassen leren damesjassen leren damesjassen leren herenjassen leren herenjassen leren herenjassen suede jacks van 299,- voor 219,- van 298,-voor 249,- van 829,- voor 498,- van 398,- voor 298,- van 698,- voor 398,- van 698,- voor 498,- van 398,- voor 349,- leren rokken 25,- en 50,- korting, blouses van Mario Rosella en 'Kalb' 30% korting.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1