20% tot 50% KORTING! Heffing rioolrecht verloopt niet vlekkeloos OPRUIMING KORTING TOT 50% thomassen Oirlo wil van zijn gat af °/o tot 70% ALLE dames-, heren-, kinder- WINTERKLEDING Minister Braks komt naar Venray showroommodellen Gemeente Venray wil lid worden van LOTA të EMOFRA OP OPRUIMING MODEHUIS Uitslag Mamoetpuzzel Inzameling Roemenië Nieuwe straatnamen waaronder: artifort - seolux - hülsta - frau - koekoek - jori - pastoe - castelijn - auping - thonet - gelderland - arco I SPAAR-HYPOTHEEK I GASTEQIJ duTHÉATPE BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! kortingen van Op onze gehele leren dames- en herenkleding DONDERDAG 11 JANUARI 1990 Nr. 2 HONDERDENELFDE JAARGANG r'ÏWET 1ANKENGROCP Venray Henseriiusstraat 1 0*780-81801 PEEL EN MAAS Venray Hrnsenius.straal 1 04780-81801 UITGAVE: DRUKKERIJ Wl DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY U|Ct|/D| A|% I/O AD UEMDAV CU AM/CVIIjr Grotestraat 68 - Postbus 1\ Tel. 0478082727 - -Fax. 04780-10916 TTEEIVDLAU IvVll V CN VYMT EN VPIVJE V INU Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar M3.00 - Abonnementsprijs buiten de regio f18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling berden inr, tnnno Op maandag 15 januari a.s. orga niseert het CD JA Venray, in samen werking met de LLTB Venray een landbouwthema-avond. Deze avond vindt, plaats in de schouwburg en vangt aan om 20.00 uur. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ir. G.J.M. Braks zal voor de pauze een inleiding geven over de Nederlandse Landbouw in de jaren negentig. Na de pauze is er gelegen heid voor diskussie. De landbouw in Nederland heeft in de jaren tachtig drie fases door gemaakt. Eerst was er de fase van sterke groei, vooruitgang maar ook overproduktie. Daarna volgde de periode van maatregelen tegen die overproduktie waarbij kwantiteit door kwaliteit werd vervangen. Nu zit de landbouw in een periode waarin de tol voor de milieu- overlast betaald moet gaan worden. Hierdoor zal mede de toekomst van de landbouw in Nederland bepaald gaan worden. Minister Braks zal in zijn inleiding over deze en andere zaken dieper ingaan. Iedereen die belangstelling heeft is op deze avond welkom. Bijna 400 goede inzendingen ont vingen wij na het plaatsen van de mamoetpuzzel, in onze laatste edi tie van het afgelopen jaar. De oplos sing daarvan luidt: Lichtjes in de kerstboom, blijft het bij een droom? Volg het licht, volg de ivens-. een schone wereld, vrede voor ieder mens! Uit de goede inzendingen trok ken wij de volgende 10 prijs winnaars: Mevr. Van Hoof-Strijbosch, Bergweg 21: M. Janssen, Albionstraat 18, Leunen; Mevr. Thoone, Deken Thielenstraat; Mevr. Linders-Volleberg, Stations weg 145; M. Cuypers, Past. Haseldonklaan 13, Ileeze; N. Peeters, Zuivelweg 3, Leunen; A. Wilmsen, Veldweg 12, Overloon; W. Leemeijer, Mozartstraat 4; M. Veldhuis, Lathyrus 4; B. Camps-Custers, Randenrade 33, Oost rum. De prijswinnaars kunnen, op ver toon van een legitimatiebewijs, de prijs, een boekenbon t.w.v. 25,-, in onze winkel op komen halen. Veel plezier ermee. De grootste keuze in STRAKKE en WlüDE SPIJKERBROEKEN voor dames en heren vanaf maat 164 vind U natuurlijk bij JOHN'S JEANS SHOP Grotestraat 76 Venray Tel 04780 - 85214 Tijdens een bliksemaktie hebben vrijwilligers van het Rode Kruis Korps en het Jeugd Rode Kruis uit Venray 226 pakketten voor Roeme nië mogen ontvangen. Drie avon den van elk twee uur hebben deze vrijwilligers van het Venrayse Rode Kruis de pakketten met een vast gestelde voedselinhoud in ont vangst genomen, kontrole op de verpakking uitgevoerd en be langstellenden de weg gewezen voor verdere ondersteuning aan het volk van Roemenië. De goederen zijn inmiddels al in Roemenië aan gekomen. Het Rode Kruis Venray dankt alle gulle gevers voor de spontane reak- ties en giften. Dozen en plakband werd beschikbaar gesteld door Rank Xerox te Venray. De commissie voor onderwijs, cultuur c.a. behandelt volgende week het voorstel van b. en w. om een aantal straatnamen te wijzigen cq. vast te stellen. Het gaat hierbij om het bedrijventerrein Keizers- veld en het bouwplan Hardeweg. In het bestemmingsplan Keizers- veld ligt op dit moment een wegge deelte onder de naam Fluitekruid. Voor dit gedeelte wordt de naam ge wijzigd in Keizersveld. De te realise ren wegen in het bestemmingsplan Keizersveld zullen straks ook alle maal de naam Keizersveld krijgen. In het bouwplan Hardeweg zullen straks zes nieuwe wegen komen met evenveel nieuwe namen. In overeenstemming met een groot aantal andere wegen in Kulut zul len ook deze wegen bijna allemaal 'hofjes' worden, te weten Koenraad- hof, Lodewykhof, Melchiorhof, Nicolaashof. Titushof en Silvereter- weg. De straatnaam Hardeweg, die nu nog in het gebied gehanteerd wordt, kómt te vervallen voor het gedeelte tussen de Eligiusweg en de Karpatenlaan. Het zit de gemeente Venray niet mee met het heffen van het riool recht. De Venrayse gemeenteraad keurde vorig jaar januari al de in voering van het rioolrecht goed. Door diverse procedures en de wij ze waarop Venray het rioolrecht wil de heffen, kon de gemeente pas rond de jaarwisseling de ruim 11.000 aanslagen de deur uit heb ben. Een fout in de computerpro grammatuur zorgde echter voor een aantal pijnlijke vergissingen. Zo ontvingen mensen die al enige tijd overleden waren een aanslag, mensen die samenwoonden kregen een dubbele aanslag en waren er mensen die een te hoge aanslag kregen. Deze vergissingen hadden eind vorige week een regen van tele foontjes tot gevolg op de afdeling financiën. Ook het aantal loketbe- zoeken was groter dan normaal. Wethouder Truyen sprak van een vervelende situatie en noemde de vergissingen pijnlijk. Hij nam zelf ook een deel van de schuld op zich. De wethouder had immers grote druk op de ambtenaren uitge oefend om de belastingaanslag voor 1989 ook in 1989 verzonden te krij gen. Mede daardoor zyn de fouten ontstaan. GEGEVENS De gegevens die gebruikt zyn voor het aanslagbiljet, zijn geno men uit het onroerendgoedbestand (eigenaren) en het bestand van bevolking (bewoners). In het on roe ren dgoed programma wordt, inge val van overlijden, de aanslag aan de erven gericht (tot dat de boedel is verdeeld). Dit bleek in het pro gramma voor het rioolrecht niet te gebeuren. Bij de gemeente nam men aan dat ook dit automatisch gebeurde, zodat hierop geen kon trole is uitgeoefend. Zo kon het dus gebeuren dat iemand, die reeds 2V2 jaar overleden was, een aanslag kreeg. Ook mensen die samenwonen, werden verkeerd aangeslagen, om dat in het bestand bij de gemeente altijd de hoofdbewoner staat ver meld. Daarom kon het gebeuren dat samenwonenden twee aansla gen kregen. KRITISCH BEKIJKEN Verder hebben diverse mensen aan de Langeweg een aanslag op een andere naam gekregen. Deze mensen krijgen een nieuwe aan slag en kunnen de oude verscheu ren. Ook kwam het voor dat mensen, die minder dan 100 m3 water verbruiken, een te hoge aan slag ontvingen. Toch waren het niet alleen men sen die een foutieve aanslag had den gekregen, die bij de gemeente aan de bel trokken. Wethouder Truyen verwonderde zich over het grote aantal mensen dat zich af vroeg wat voor een belasting dit nu weer was. De wethouder adviseert dan ook aan de burgers de bijsluiter goed te lezen en vooral de aanslag kritisch te kontroleren. 'Als u denkt dat het fout is, kom er dan mee naar het ge meentehuis'. aldus de wethouder. De gemeente zal zich nu eerst be zig houden met het behandelen van alle telefoontjes en loketbezoeken. Daarna zal de afdeling zich over de aanvragen voor kwijtschelding gaan buigen. Iedereen, die meent dat hij of zij voor een gehele of ge deeltelijke kwijtschelding in aan merking komt, kan dit nl. met een simpel briefje bij de gemeente laten weten. Verder zal het computerpro gramma aangepast gaan worden om dergelijke pijnlijke vergissin gen in de toekomst te voorkomen. INTERIEURVERZORGING Wilhelminastraat 6 - Venray - 04780-82510 De kop mag dan wel wat anders suggereren maar Oirlo wil echt van zijn gat af. Al 4 jaar lang ligt op de hoek Hoofdstraat-Dep. Peterestraat een terrein braak te kijken. De Oir- lose gemeenschap ergert zich hier al lang aan. Te lang vindt de dorps raad. Daarom is besloten een brief naar het college van b. en w. te stu ren om vaart achter de invulling van dit terrein te zetten. De brief wordt mede ondertekend door de Oirlose raadsleden J. Driessen en A. Jansen. 'Het bovengenoemde terrein is een ontsiering van de kom', zo schrijft de dorpsraad in de brief. Door het ontbreken van een defini tieve bestemming is het terrein to taal verwaarloosd geraakt. Het welig tierend onkruid trekt ongedierte en ongewenst gebruik aan. De dorpsraad verzoekt het college om snel onderhandelingen met de eigenaar aan te gaan om tot een aanvaardbare oplossing te komen. De dorpsraad is er van op de hoogte dat woningbouw op die lokatie waarschijnlijk niet haalbaar is. Het college wordt daarom gevraagd an dere varianten voor een mogelyke invulling voor het terrein te over wegen. De dorpsraad zelf draagt in de brief geen varianten aan. Wethouder Kersten, pas nieuw op ruimtelijke ordening, was bekend met de problematiek. Op het ter rein ligt wel een woonbestemming en de gemeente heeft al eens onder handelingen met de eigenaar ge voerd. Deze heeft toen echter afgehaakt. De gemeente kan volgens de wet houder weinig doen: 'De eigenaar, dhr. Houben uit Ysselsteyn. is nu aan zet. Als hij niets wil, kunnen wij ook niets'. De gemeente is ver der niet van plan de grond wan Hou ben over te kopen. Daarvan heeft men immers genoeg. Wel zegde de wethouder toe nog eens kontakt met de eigenaar op te nemen om zo toch tot een invulling te komen. VAN DE KAMP ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 OJ <5 voor 'n samenzijn met vrienden specialiteiten restaurant kempweg 2a, venray telefoon 04780-89086 woensdag rustdag alber t en thea muller, prop Tijdens het weekend serveren wij naast onze la carte" gerechten 'n speciaal „menu prestige" 'n populair 3-gangen menu en 'n kopje koffie O f 45.- p.p. Combineer uw diner met Beaujolais Primeur '89 Ook voor de verzorging van uw feestavond thuis, kunnen wij u met diverse mogelijkheden van dienst zijn! De gemeente Venray wil lid wor den van de LOTA (Vereniging Lage re Overheden Tegen Apartheid). De commissie algemene zaken gaf hiervoor afgelopen maandag een positief advies. De LOTA is vorig jaar opgericht, op initiatief van enkele gemeenten. De vereniging is opgericht om Ne derlandse lagere overheden (pro vincies en gemeenten) te helpen een zo goed mogelijk anti- apart heidsbeleid te voeren en des gewenst aktiviteiten op dat vlak te koördineren. De vereniging kent momenteel 70 leden, die ongeveer de helft van de Nederlanders verte genwoordigen. De Venrayse gemeenteraad heeft in september verleden jaar de noti tie 'Venray en mondiale vraagstuk ken' vastgesteld. Hierin zyn de uitgangspunten voor het gemeente lijk beleid ten aanzien van deze viaagstukken neergelegd. Daarbij is aangegeven, dat het gemeentelijk beleid door de terreinen vredesaan- gelegenheden, ontwikkelingssa menwerking en de rechten van de mens wordt begrensd. De nota Vrede en Veiligheid en de realisering van het Divinolandia- projekt zijn duidelijke voorbeelden van betrokkenheid van Venray met de mondiale vraagstukken. Met het lidmaatschap van de LOTA wil het college van b. en w. de betrokken heid nog eens onderstrepen. Het lidmaatschap van de LOTA heeft volgens het college een dubbele be tekenis. Enerzyds blijkt hieruit een Vrijwilligers gezocht De GGD Noord-Limburg is dringend op zoek naar vrijwilli gere voor het Buddy-projekt Noord-Limburg. Het gaat hier om vrijwilligere voor hulpverle ning aan mensen met AIDS. Vooral in Venray en omgeving is het aantal vrijwillere nihil. In dien u geïnteresseerd bent kunt u zich vanavond, donderdag, om 20.00 uur melden bij de GGD Noord-Limbu rg, N ij meegseweg 44 te Venlo. Nadere inlichtingen kunt u krygen onder tel. 077- 598822. publieke afkeuring van het nog steeds bestaande apart heidsbeleid en een en een ondersteuning van de mensenrechten. Anderzijds kan de vereniging de gemeente nu steu nen met adviezen over konkreet te nemen beleidsbeslissingen inzak het anti-apartheidsbeleid. De kosten, verbonden aan dit lid maatschap. bedragen 1.500.- per jaar. Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-! DIEFSTAL ITT WONING Vermoedelijk heeft de dader ge bruik gemaakt van een ij ze rd raad om de voordeur, die niet op slot was, open te krijgen. Uit de woning, gelegen aan de Gitaaretraat, is niet alleen naar geld gezocht. Ook ver dwenen twee paspoorten, de verblijfs-, vestigings- en werkver gunning van de bewoners en een bedrag aan buitenlands geld, als mede een Turks spaarbankboelye met daarop een bedrag van 1.000.-. WEER INBRAAK IN OIRLO Ook moest aangifte worden ge daan van een inbraak in een wo ning aan de Past. Gerardsst raat. Hier is de dader kennelijk in zyn werk gestoord want hij is niet ver der dan de bijkeuken geweest. Er werd niets vermist. In de Keidsche Pot foundue-. gourmet- en specialileiten- restauranl. nu met uniek terras Voor informatie of reservering TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Blousen van Mario Rosellea en 'Kalb' 30% korting ledermode tassenmode exclusieve blousen luxe 'Karin' Byoux exclusieve panty's leerreparatie's 'Laimböck' handschoenen

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1