4 r Jfm AFGEPRIJSD NIEUWJAARSAKTIE OPRUIMING BENDERS opruiming H opruiming alle winterkleding nu HmuufaerauiEttsirJï uatt hm (Enurantier 5% tot 70% ruimt op ^spetters Gemeente Venray gaat fraude met sociale uitkeringen beter bestrijden EMOFRA Oudejaarsviering bijzonder rustig verlopen tot 50% korting tot 50% korting WEEKBLAD VOOR YENRAY EN OMGEVING venray ^broeken v duur? om nou!!! rAedts PEEL EN MAAS kortingen van Op onze gehele leren dames- en herenkollektie DONDERDAG 4 JANUARI 1990 Nr. 1 HONDERDENELFDE JAARGANG - PEEL EN MAAS Venrav Henseniusstraat I 04780-81801 UjTGAVE: DRUKKERIJ \/AN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY jrotestraat 68 - Postbus 1 - Tel. 04780-82727 - Fax. 04780-10916 Advertentieprijs: 31 ct. per mm - Abonnementsprijs per half jaar 13,00 - Abonnementsprijs buiten de regio f 18,00 uitsluitend bij vooruitbetaling De commissie voor maatschappe lijke zorg behandelt volgende week maandag een notitie over het ge meentelijk beleid ten aanzien van fraude van sociale uitkeringen. In deze notitie worden diverse aanbe velingen gedaan om de bestrijding van sociale fraude beter uit te kun nen voeren. "Een aduquaat beleid ter bestrijding van fraude is niet al leen van belang van de geloofwaar digheid van de overheid, maar vooral in het belang van het sociale zekerheidsstelsel zelf en al diegene die daarvoor hun levensonderhoud op zijn aangewezen", zo stellen bur gemeester en wethouders in de notitie. Achtergronden van fraude De achtergronden van sociale fraude zijn moeilijk aan te geven. Een belangrijke oorzaak is onge- ugtgEsprnlmt bp ü'JIngangb uan bet dlaer ottses Mmen iHXÜ Hoe jaeght de snelle Gangh des Tyds Staegh Jaer en Eeuwen heên; En voert sy soo na Sorgh en Strydt Voor Ons in 't groot Verleên. Het Gist'ren nogh bewyst het Ons Iloe snel de Tyd vervlieght; Hoe hy die op Bestenigh bouwt Sich in syn Hoop bedrieght. Waer wy het Oogh oock heenen slaen Nix is. er togh dat blyft. Wie toont Ons Yts Bestendighs aen Nu 't Nieuw het Oud verdryft? Had het verleeden Jaer syn Lust Het Bracht oock syn Lasten mee Van Sorghen om Ons Aerdts Bestaen. In Venray cloegh men Ach en Wee. Het Scheep'nendom werd swaer beproeft Door Jo van Oers'Verscheyden; Een milden Doodt voorquam voor Hem Een Mensch-onwaerdigh Lyden. Toen Truyen-Joos door 'sRaedts Besluyt Tot Scheepen was verheeven. Syn B. en W. sleghts korten Tyd Geheel bemandt gebleeven Want onverwaght. quam toen de Maer', Dat "Roode Henck", creque-als-ie wou. Tot Schout benoemt soud'worden In 't Paepschen Braebants Wouw. Nogh voor het Jaer ten eynden liep Soght men weêr naer een Scheepen. Dat werd nu Leeraar Kersten Bert, Soo hebben Wy 't begreepen. De Raedt was schier ten eynde Raed, Er was geen Geld, dat Stom is. Men was in geen en Deel in Staet. Om Recht te maeck' wat Grom is. Besuynigingh door de Jaeren heen Moest Venray swaer betaelen, Omdat oock by de Burghers niet Een Cent nogh was te haelen. Onroerend Goedt moest duur betaelt. Het Rioolrecht werd geheven. Men cromde sich in menigh Boght, Maer de Geld noodt is ghebleven. Edoch, hoe dickwerf is gebleken. Dat als de Noodt het hoogst is Er op een dorren, schraelen Grond Togh plotselingh nogh Ooghst is. Gingh Ven rays Raedt met Bedelmap D Artikel 12 Status vraégen, Quam onverwacht aen d'Eyders Cim Een Schip met Geld opdaegen... Van Geckigheyd door sooveel Geld Ging men 't Al ras besteeden. En 't Eerste wat Men daermeê deed. Was een Rywielpadt verbreeden. Het achterstalligh Onderhoudt Aen de Weeghen en Rioolen, Werd aengepackt met grooten Spoed Daer de Provincie 't had bevoolen. Een Swembadt in 't Vlackwaterbosch -Soo gingh men redeneeren- Dat costte seker niet veel meer. Dan het oude renoveeren. Een Golfslaghbadt, Wildwaeterbeeck; Een Whirlpoel en een Glybaeii; Een Reegengrot met Waeterval, Daer soud' het Geld aen opgaen. Met Meerdal en met Heyderbosch Con Men dan concurreeren; Maer of de Saeck rendaebel was? Dat moest de Tydt maer leeren. De Vroedschap moe van Jaerenlang Besuynigingen slicken. Con niet veel Anders doen dan nu Teghen het Voorstel ja te knicken. Geldt is niet Quaad en oock niet Goed Maer 't is de Raedt, die 't '111 doet. Want laeten We nimmer togh vergeeten: Sy syn het. die het beeter weeten! Maer ondanckx Alles En Wat oock de Toecomst baer, Wenscht U Uwen Courantier Een Rijck geseeghent Jaer G. S. van den Vondel Overloon, Vierlingsbeekseweg 18 Telefoon 04788-1434 Maasbree, Dorpstraat 93 Telefoon 04765-3395 Heythuysen, Telefoon 04749-3866 TAXATIE KANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 twyfeld het gegeven dat het niet eenvoudig is om te leven van een minimum inkomen, zeker niet wanneer de situatie al langere tijd voortduurt en de toekomst weinig perspectief biedt. Verder stelt B. en W. in de notitie dat de verhouding tussen burger en overheid dusda nig is dat de burger gemakkelijk eigen normen gaat hanteren, die af wijken van die van de overheid. Ook de geloofwaardigheid van de overheid als het gaat om zich aan de regels te houden is niet al te best. Het rendement dat door een burger verkregen kan worden met fraude, speelt ook een grote rol. Het finan ciële voordeel kan per maand, voor een echtpaar, oplopen tot zo'n f 1.500.-. w Noodzaak van bestrijding Er wordt nog wel eens vergoeilij- kend gesproken over fraude bij so ciale uitkeringen. Het zou immers vaak om kleine bedxagen gaan en om mensen, die het toch al niet erg breed hebben. De notitie geeft geen oordeel over deze stelling. Wel wordt gesteld dat de sociale uitke ringen zijn ingesteld om burgers fi nanciële hulp te bieden, en dat dit binnen het kader van de wet moet gebeuren. Misbruik hiervan is dus maatschappelijk ongewenst. Als de overheid hiertegen geen maatrege len neemt komt het ongeloofwaar dig over en verliest daardoor het vertrouwen van de burgers. Zeker van die burgers, die zich wel aan de regels houden. Daarom is bestrij ding noodzakelijk. Verder dient misbruik bestreden te worden om uitbreiding hiervan tegen te gaan, om de bonafide uitkeiingsgerich- tigden te beschermen tegen een on juiste publieke opinie en om te zorgen dat de hoeveelheid uit te ke ren gelden niet onnodig aanzwelt. Maatregelen De gemeente kent drie soorten maatregelen, preventieve maatrege len, controles en sancties. "Het is van essentieel belang dat een uitkeringsgerechtigden goede voorlichting gegeven wordt",aldus B. en W. in de notitie. Daarom zal de voorlichting kritisch worden door gelicht en waar mogelijk verbeterd of geïntensiveerd wordt. Een tweede preventieve maatre gel is het uitbloeiden van persoonlij ke contacten tussen de uitkeringsgerechtigden en de afde ling sociale zaken. Verder zullen de inlichtingenfomiulieren en de in komstenbriefjes van de uitkerings gerechtigden kritischer bekeken moeten worden op de juistheid van de inhoud. De gemeente kent op dit moment twee vormen van controle. Dat is ten eerste de controle die plaats vindt bij aanvraag en daaraan ge koppeld een achtmaandelijkse con trole. Verder kent men de bijzondei'e controle. De eerstgenoemde controle vindt altyd op het gemeentehuis plaats. De samenstellers van de no titie zien dit als een duidelijk min punt. Verdere minpunten zijn het slechts beperkt verifiëren van de gegevens die door de aanvrager cq. Zie verder op pagina 3 passage 10 venray tel. 04780-85772 j' i i j\ De viering van Oud- op Nieuwjaar is dit jaar byzonder rustig verlo pen. Overlast van het afsteken van vuurwerk bleef volgens een woord voerder van de politie beperkt tot de uren dat dit was toegestaan. An derejaren moest de politie vele ma len uitrokken voor meldingen van overlast. Vaak begon dat eigenlijk al in de dagen na Kerstmis. De keren dat er de afgelopen week bij de poli tie meldingen binnenkwamen van overlast op tijdstippen dat het niet was toegestaan waren op de vingers van twee handen te tellen. De poli tie behoefde geen vuurwerk in beslag te nemen in tegenstelling met andere jaren toen het meerma len voorgekomen is dat vele kilo's vuurwerk in beslag werden genomen. Ook behoefde in geen enkel geval proces verbaal te worden opge maakt. Het is niet onmogelijk dat 'n abonnement waard de oproep gedaan door de Officier van Justitie in het Roermondse Ar rondissement preventief heeft ge- werkt. Er zou by aantreffen van het afsteken van vuurwerk, anders dan in de toegestane periode, onmiddel lijk de rekening worden gepre senteerd. BRANDJES De brandweer moest wel in ak- tie komen voor het blussen van afvalhout wat door onbekende oorzaak in brand was geraakt bij het overslagbedrijf van de firma v. R. aan de Metaal weg. Hoewel de brandweer een behoorlijke tijd nodig had om het in brand ge raakte afvalhout te blussen, kon uitbreiding worden voorkomen. De brandblusser uit de politieau to moest worden gebruikt om in de nacht van zondag op maandag een brand in een van de glasbakken op het Gouden Leeuwterrein te blus sen. Dat klaarden de politieman nen. Ze deden het zelfs zo goed dat zij. toen een uur later een container bij de Aldi op het Brokske in brand geraakte, ook daar deze brand mochten blussen. tassen 20% korting ceintuurs 30% korting 0/Q. ledermode tassenmode exclusieve blóusen luxe 'Karin' Byoux exclusieve panty's leerreparatie's 'Laimböck' handschoenen showroommeubelen, tapijten, kasten, verlichting, stoelen, tafels, enz. donderdagavond koopavond. 0 INTERIEURS TEGELEN Rijksweg Venlo-Roermond telefoon 077-736525 110-111 Op deze eerste Peel en Maas in het nieuwe jaar vermelden wy het be gin van de "honderdenelfde jaar gang". daannee vastleggende, dat uw lijfblad nu definitief 110 jaar achter zich heeft Een vermeldens waardige leeftyd. welke slechts door weinige kranten geëvenaard wordt. Het afgelopen jaar bracht op nieuw "groei en bloei" voor ons Vcni-ays weekblad, zowel in omvang als in oplage. In omvang, omdat u in 1989 maar liefst. 22 pagina's Peel en Maas méér in uw brievenbus kreeg dan in het jaar daarvoor. In 1988 telde uw weekblad al een uitzonderlijk groot aantal pagina's, namelijk 944, nu waren dat er 966. Deze groei in de omvang is een al jaren durend proces, wat het meest spreekt, wanneer we dit cyfer ver- gelyken met 1979. tien jaar geleden dus. Het aantal pagina's Peel en Maas bedroeg toen 806. En dat was ook toen een aantal dat nog nooit eerder gehaald was... Ook de oplage van Peel en Maas blijft een stijgende lyn vertonen. Jaarlijks een groei van ruim 200 nieuwe abonnee s. I11 het afgelopen jaar was die groei zelfs meer dan 250 nieuwe abonnee'sü! Deze groei - omvang en oplage - il- lustreert toch wel duidelijk de ver bondenheid van ons plaatselijk weekblad met de Venrayse be volking. Maar die groei maakt het ons ook mogelijk opnieuw de abonne mentsprijs en het advertentietarief ongewijzigd te laten. Hoewelde concurrentie van het stijgend aan tal gratis huis-aan-huis bladen en andere brievenbus-vullende druk- werken maakt de "spoeling" dun. Wij zijn dan ook daxxkbaar. dat onze adverteerdex-s de waarde van een abonnementenkrant weten in te schatten en daarna handelen. In dit nieuwe jaar stoppen we met de rabriek "De schatten van de Grote Kerk". De auteur, Ben Kroij- sen. heeft in 53 afleveringen onze lezers een inzicht -gegeven in de kunstschatten welke Ven rays Pe- tros'Bandenkerk de hare mag noemen. Nog is niet alles voor het voetlicht geplaatst, voornamelijk omdat de historische gegevens daarover ont breken. Wellicht dat dhr. Kroijsen ons daarover in de toekomst nog eens wat kan vertellen. Een nieuwe rubriek vraagt vanaf vandaag ons aller aandacht. Onder de titel "Gebruiken het jaar rond", vertellen wij nu wekelijks over de aloude gebruiken in deze streken. Dhr. Koos Swinkels heeft ze ver gaard en op schrift gesteld. We we ten haast zeker, dat wij met deze publicaties weer veel lezers een groot plezier doen. Een klein artikeltje, in juli in dit blad geplaatst, over "boerenwyshe- den" en oüde weerspreuken, kreeg zoveel reakties dat we besloten daar wat meer werk van te maken. We konden een lange lijst van dergelij ke "weersvoorspellingen'vergaren. Daarvan plaatsen wij vanaf nu elke week op een vast plaatsje zo'n boe renwijsheid. Of die voorspellingen ook bewaarheid worden....? U kunt het zelf controleren. Veertien jaar geleden, by het te vroeg heengaan van Wim van den Munckhof. moest zijn broer Dick de taak van redacteur van Peel en Maas op zijn schouders nemen. Dat was geen gemakkelijke taak, maar dankzij menige redactionele hulp, slaagde Dick erin steeds weer een specifiek Ven rays weekblad te pre senteren. Nu, na zijn 65ste verjaardag, legt hij die taak neer. "In stilte ben ik begonnen, in stilte stop ik ermee...". Geen groots afscheid dus! Zijn zoon. Christ van den Munck hof. heeft zich al enkele jaren op zyn taak als opvolger kunnen voor bereiden. Ily zal nu laten zien dat hy (4e taak aan kan en dat hy chau vinistisch genoeg is. om al wat Vcn- rays is. in Peel en Maas te verwoorden en te verdedigen. Dat hij daarbij, waarbty nodig, graag op aller hulp rekent, is haast van zelfsprekend.

Peel en Maas | 1990 | | pagina 1