CAESAR AGENDA GESLAAGD HOERA 3 DAGEN MEENEMEN VOOR DE HELFT BIJ CAESAR Openbare bibliotheek Gevonden voorwerpen Schouwburg Kuulfeesten Maashees Orgelconcert Scholengemeenschap Jerusalem Vijftiende Jeugd-Wielerronde van N.Limburg van 3 t/m 7 juli Bibliobus Miss Maasland komt uit Leunen ijf generaties een familie Ingezonden VAN OORSCHOT MODE ">i - Pa|L EN MAAS Donderdag 29 juni - Pagina 3 ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen. R.E. Gabeler. T. Lankveld. H. Sehraven en J. Wittgen: J. WITTGEN Langstraat 106, tel. 86082 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver. G. van Loon. F. de Muinck Keizer. F. Schmeetz. T. van Thiel. D. Vercauteren en J. de Vocht: J. DE VOCHT Henseniusstraat 13a, tel. 81878 DR. VAN DONGEN PasL Jeukenstraat 6, America tel. 04764-1707 vrydag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tol 1800 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- VERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE BURGGRAAF Stationsweg 5, tel. 84877 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: H. JANSSEN Jr, tel. 82557 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIEREN ARTSENPRAKTIJK M.J. van Winden/E.M. Ruymbeek/ J.M. van Winden/W.H.M. de Vocht. Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak J.M. VAN WINDEN Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak W.H. KREMER Mgr. Nolensstraat 12, tel. 81000 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van mevr. Raay- makers, mevr. Van der Reis, mevr. Tiggeloven en mevr. Vermazeren MEVR. A. VAN LIMB EEK Kanaal weg 1, Griendsveen 4 tel. 04932*371 vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van mevr. Van der Reis en mevr. Tigge loven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR TIGGELOVEN Blauwververstraat 30, tel. 82411 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's middags tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VEN RAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Ven ray. Meerlo en Wanssum is bereikbaar via tel. 04780-81269 Spreekuur voor Ven ray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag l/m vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleeg kundige van de weekenddienst Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik z .s.m. terug te bezorgen. Zuigëiingen-kleuterbureau en gehoorsereening: Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Zwangerschapgynmaslick Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur door de wijkverpleegkundi ge van dinsdag en donderdag van 11.30 tot 12.00 uur. lel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. Wijkgezondheidscentrum "Landweert" Venray: Spreekuur door de wijkverpleegkundi ge op dinsdag en vrijdag en vrijdag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 88273 Wykgebouw Ysselsteyn IJtsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrydag van 1330 lot 14.00 uur. tel. 04785-1492 Wykgebouw Wanssum SL Leonardsweg 1 Spreekuur en uitleen op dinsdag don derdag en vrijdag van 0830 tot 09.00 uur. tel. 04784-1201 Wykgebouw Tienray Bern adel lelaan 8 Spreekuur en uitleen op maandag woensdag en vrydag van 13.00 tot 13.45 uur. tel. 04789-1397 Indien u dringend iets nodig heeft en uw wjjkgebouw is niet bereikbaar kunt u zich vervoegen op een van de andere wykgebouwen op de aangege ven tyden. GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5. lel. 04780-20202 Spreekuur: «lagelyks van 9 tot 10 uur ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Ia-unseweg 2a, tel. 10032 Openingstijden: ma t/m do 830-12.45 uur en 13.15-17.00 uur: vr 8.00-1230 uur en 13.00-1030 uur KEES VAN DER PIJL ESPRIT DE CORPS: roman Waarom aandacht voor dit boek? In het programma van de NOS- televisie. iedere zaterdagavond. Ne derland 3: Nieuwsspits. werd op za terdag 20 mei 1989 de Openbare Bibliotheek Venray middels loting de gelukkige winnaar van een boek. Het is nl. zo dat schry- vers/schryfsters die in het program ma komen een gesigneerd exem- aar van hun nieuwe boek ter be schikking stellen aan een biblio theek in den lande. In de uitzending van 20 mei was dit de schrijver Kees van der Pyl met zijn debuutroman "Esprit de corps". Kees van der Pyl publiceerde in de beginjaren zeventig verhalen in Hollands Maandblad. Avenue en de Revisor, wijdde zich later aan zyn studie politieke wetenschap en schreef verschillende boeken over de internationale politiek* In zyn verrassende debuutroman pakt Van der Pyl de draad van de belle- trie weer op. Een drama met fatale afloop aan het eind van zyn Leidse groentijd komt na twintig jaar weer tot leven wanneer de hoofdpersoon van Esprit de corps zich opmaakt voor het weerzien met een oude studie vriend die het zojuist tot minister heeft gebracht. Tterwyl de andere le den van zyn jaarclub zich voorbe reiden op een feestelijke reünie, overdenkt hy de gebeurtenissen van toen en konkludeert dat de in zyn groentyd zo gestimuleerde corps-geest nog overal om hem heen aanwezig is. De schryver signeert het boek met de woorden: "In de hoop dat dit boek tot nadenken mag stemmen". Het boek is vanaf nu in de biblio theek aanwezig. Openingstijden Maandag 10.00-12.0014.00-18.00 Dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 Vrydag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 20 t/m 26 juni Bruine terrier (kleine hond met strikjes), gele vogels (valkparkiet), 1 bankbiljet, lila dames portemon nee, donker-blauwe portemonnee, rode portemonnee, 7 sleutels aan sleutelring met lederen lap, 3 au tosleutels aan sleutelhanger, 5 sleu tels in bruin etui, 4 sleutels, 7 sleutels met bevestigd: een mesje en een rolmaat en koperen pen ning, groene Gazelle fiets. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray, tel. 04780-84888, tst. 224. GRAFIN MARITZA De beroemde operette van Emme rich Kalmann GRAFIN MARITZA zal in de rolbezetting zoals die dezer dagen bekend werd gemaakt twee bekende namen hebben. Als leider van het Zigeunerorkest op het to neel zal ANDRE RIEU staan. André heeft vooral bekendheid gekregen met zyn Maastrichts Salon Orkest en vorig jaar als Stehgeiger in "Ein Abend in Wien". Verwacht mag dus worden, dat hy in deze operette weer voor muzikaal vuurwerk zal zorgen. Bekende melodieën zijn "Komm Zigan. Komm Zigan", "Komrn mit nach Varasdin", "Ein- mal mocht ich wdeder tanzen", "Grüss mir die reizenden Frauen im schonen Wien", "Schwesterlein, Schwesterlein" e.v.a. Een ander goede bekende in deze streek is WILLY CARON de tenor die een belangryk gedeelte van de ze onvergetelijke schlagers zal zingen. Grafin Maritza wordt een van de eerste voorstellingen ran het Ven- rayse seizoen en speelt op woens dag 27 september. VANWEGE HET ENORME SUCCES WEDEROM 0p 1 en 2 juli a.s. organiseren de knfare en de Volleybalvereniging n Maashees weer de dorpsfeesten nder de naam "Kuulfeesten laashees". Het programma is als volgt: 1 juli: 20.00-2030 uur B.M.VW. eugdorkest o.l.v. J. Rijken: 21.00- 130 uur Starlights. let barbeque, kampvuur en over- iekte bar. 2 juli: 11.30-13.00 uur Frühshop- )en met Die Fröhliche Rüben- lammler. Het barbeque en overdekte bar. Feestterrein De Kuul is gelegen aan de Vennenweg te Maashees. Hedenavond zal er weer een or gelconcert worden gegeven. Organist is Harry Denissen uit lennep die werken zal vertolken van de familie Bach (Joh.Seb., zijn zoon Carl Philipp Emanuel, zijn neef Joh. Bernard en zijn schoonva der Joh.Michel Bach). Het concert wordt gegeven in de Grote Kerk, aanvang 20.15 uur. De toegang is vrij. Door omstandigheden zijn er in september nog twee concerten. Nl. op 7 september speelt Sylvia Berghs, pas afgestudeerd aan het conservatorium in Maastricht. Op 14 september zal Leo Doese laar optreden. Hij is getrouwd met een dochter van Wieke Jordans uit Venlo en is internationaal bekend. Beiden spelen een zeer geva rieerd programma, waar wij tegen die tijd nog uitgebreid op zullen te rugkomen. Overzicht van geslaagde eindexamen-kandidaten van Scholengemeenschap "Marianum" te Venray Afdeling LHNO: Angelique Dries- sen, Venray; Hariette van Schaaik, Venray: Mariette Geurts, Smakt. Afdeling LEAO: Nataschja van Veen, Venray. Aan de Hogeschool te 's-Her- togenbosch slaagde voor weg- en waterbouwkunde, Twan van Osch uit Ysselsteyn. Aan de Katholieke Universiteit te Nymegen studeerde Willy Jennis- kens uit Leunen af in de Franse taal- en letterkunde. Aan het instituut voor Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs te Den Haag slaagde E. Raedts voor de rich ting Bejaardenwelzijnswerk. Aan de Hogeschool Interstu die te Nymegen slaagde John Helle gers voor het M.O.-A diploma. Aan de H.T.S. te Arnhem slaag de voor bouwkunde Geron Verdel len, Herik 6 te Venray. Aan de Universiteit te Amster dam slaagde voor het doctoraal let teren Wilma van den Berden uit Venray. Werner Rutten uit Overloon slaagde aan de T.U. te Eindhoven voor bedrijfskundig ingenieur. Zijn broer Marco Rutten be haalde aan de M.T.S. te Venlo zijn di ploma voor bouwkunde. Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam slaagde onze plaatsge noot Joost van der Weiden voor het doctoraal examen maatschappij geschiedenis met als afstudeerrich ting Beleid en Bestuur. Jerusalem HAVO 1989, geslaag den 2e periode: Anke van Daelen, Oostrum: Peter Francken, Broek- huizenvorst; Thnia Hendriks, Ven ray: Suzan Kronenberg, Venray; Monique Lenssen, Maashees; Rian- ne Luijkx, Castenray; Sander Mar tens, Oostrum. Miriam Puijn, Broekhuizenvorst; Wilke Uijter- waal, Venray; Thérèse Vermeulen, Venray: Geert Versteegen. Oostrum: Heidie Wijnands. Venray; Cecile Zeelen. Oostrum. Jerusalem VWO 1989, geslaagd 2e periode: Atheneum A: Perry van Bergen, Venray. Een kandidate van Gymnasium A is verwezen naar de derde periode. INBRAKEN IN GEPARKEERDE AUTO'S Voor de tweede maal werd in gebroken in een aan de Wilgen- straat geparkeerde personenauto. Toegang werd verkregen via de ach terklep. Behalve de autoradio wer den ook de boxen ontvreemd. By een inbraak in een aan de Chopinstraat geparkeerde auto werd eveneens toegang verkregen via de achterklep. Ontvreemd werd de radiocassetterekorder. Dat alles ter waarde van 600.-. By een inbraak in een aan de Beethovenstraat geparkeerde auto was de voorruit ingeslagen. Ook hier werd de autoradio ontvreemd. Veel schade werd er aange richt bij een inbraak in een aan de Haammakerstraat geparkeerde au to. Hier werd een prachtige radio installatie met alles er op en eraan ontvreemd. De eigenaar zit met een totale schade van 4.500,-. Honderdveertig jongens en meis jes van 10 t/m 13 jaar. verdeeld over zestien ploegen, zullen van maan dag 3 tot en met vrijdag 7 juli deel nemen aan de vyftiende jeugd- wielerronde van Noord-Limburg. Het initiatief werd in 1975 geno men door het Regionaal Jeugdcen trum in Venray en nog steeds is de opzet en uitvoering van de ronde hetzelfde als by de oprichting. De heren Sjaak Koenen en Jack Schuurmans, die de tourleiding vormen, zeggen: "Dit jubileum en het feit, dat er steeds vaker ploeg- leid(st)ers komen, die zelf vroeger hebben meegedaan als deelnemer, geven wel aan, dat de gekozen for mule een sukses is. Maar ook de sfeer tydens de ronde is hiervoor mede bepalend". Het doel van de jeugd- wielerronde is het bieden van een stuk sportieve ontspanning aan een gedeelte van de jeugd van Noord-Limburg in de vorm van een alternatieve vakantiebesteding. Daarnaast is het een bredere ken nismaking met het gebied, waarin zijn wonen en met andere jeugdi gen uit de regio. HET PROGRAMMA Op maandag 3 juli wordt om 10.30 uur gestart bij "Klein Vink" in Arcen met tussen 12.35 en 14.30 uur rust en sprint in Wanssum. Daarna "gaat men naar Vredepeel, waar om 16.15 uur wordt gefinished bij de Proefboerdery. Op dinsdag vertrekt men om 10.00 uur uit Vredepeel. Tussen 12.00 en 14.00 uur vermeldt het programma rust en behendigheids- proeven in Oostrum. Om 16.00 uur is de finish bij Loonbedrijf Hendrix-Smits in Castenray. Op woensdag, de derde dag, is er rust en spellencircuit tussen 12.00 en 14.00 uur in Broekhuizen. De fi nish is die dag in Horst b(j de Tuin- bouwloods. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking bij het gemeen tehuis. Op donderdag zijn rust en cycle- cross tussen 12.00 en 14.00 uur in de Schadijkse bossen in Meterik. De finish is om 15.35 uur bij mane ge Geurts-van Kessel in Ysselsteyn. Hier wordt ook overnacht om 's avonds met elkaar gezellig het 15-jarig jubileum van de Jeugdwie- lerronde te vieren. Op vrijdag 7 juli, de laatste dag wordt van 10.00 tot 12.00 uur op de Heidse Peelweg in Ysselsteyn de in dividuele tijdrit verreden, waarna om 15.30 uur de prijsuitreiking volgt PRIJZEN Na iedere etappe krijgt de win naar en winnares van elke leeftijds groep een medaille. De eerst geklasseerden rijden in een gele trui, de pechvogel van de dag krijgt een zwarte trui uitgereikt Verder wordt gereden om een door Peter Winnen beschikbaargestelde be ker. tienertoerkaarten en een volle dig verzorgde reis van enkele dagen naar b.v. Londen of Parys voor 2 personen. De winnaar of winnares van deze prijs zal tijdens de wieler ronde op een leuke, originele ma nier worden aangewezen. In verband met vakantie vervalt de stoptijd van de bibliobus in Blit- terswijck van maandag 3 juli tot en met vrijdag 21 juli. Zij mag zich sinds zondag de mooiste van héél Limburg noemen, de 23-jarige Jacqueline Janssen uit Leunen. Héél Limburg omdat zij uit ruim 20 Belgische en Nederlandse Limbux-gse meisjes tot de mooiste verkozen werd, tijdens de Miss Maasland verkiezingen in het Belgi sche Maaseik. Behalve een mooie reis, die ze ge wonnen heeft, wacht haar nog een druk programma. Zij zal dit jaar tal van evenementen op gaan luisteren in het kader van het 150-jarig bestaan van de beide provincies Limburg. In het dagelijks leven is Jacqueli ne werkzaam in de verf- en behang- winkel van Theuws. Als hobby's heeft ze sportduiken en motorry- den. Met veel plezier toert ze met haar 500 cc Kawasaki motor. Een aantal jaren geleden heeft Jacqueline een mannequin-oplei ding gevolgd, waarna zij zich liet in schrijven in een modellenbui-eau. Dat leverde wel een paar foto opdrachten op. Tben zij enige we ken geleden door de voorronde van de Miss Maasland verkiezing kwam, was zij al heel blij met dit resultaat. Dat zij uiteindelijk zou wannen, was helemaal niet in haar opgekomen. 'De vreugde was er daarom niet minder om. Jacqueline hoopt hiermee nu een doorbraak in de mannequinwereld te hebben bereikt Toch zal ze er niet aUes voor laten, want genieten van het leven staat bij haar nog al tijd voorop. Tot ziens bij Gedurende de komende 3 dagen kunt u bi| CAESAR venray en venlo echt profiteren. Zeer veel mode van Hugo Boss, von Gils, Cioo en Locoste, kunt u gedurende 3 dagen met 50% KORTING verkrijgen Naast deze artikelen die met 50% zijn afgeprijsd hebben wij voor U nog 3 speciale aanbiedingen: 1. pantalons, 100% katoen 2. VAN GILS K0STUMS498.- 3. K0LBERTS 100% katoen .oté worden wij gebeld door isen die vertellen dat in hun fa- ie vier geneiaties in leven zijn. idat dit veelvuldig voorkomt is niet echt interessant voor ons. generaties is dat wel. (tepfanie Wijnhoven is nu acht riden oud en de jongste telg in 695 m| familie. Zij is de dochter van de Weöari£e Desiree Wijnhoven. Bei wonen in Venray. De grootmoe van Stepfanie is de 47-jarige partij|nie van Vught uit Oostrum. An- bij^ jS geboren te Geleen. De bet- v-w4rgrootmoeder van Stepfanie is ha Fotzik. Zij is Poolse van ge- jand jfcrte, 88 jaar en eveneens woon- itig in Geleen. MOET DAT NU? (NOU?) )e zondagse Jeu de Boulers heb- in zich er deze week ook al erg er verbaasd, dat de motorzaag da- g had huisgehouden in de Vla- raterbossen. Rondom hun speel- •rein was het bezaaid met stam en van dennebomen, die in de orbije week het loodje hadden stén leggen. Trimmers en wan- laars of zomaar honden-uitlaters idden zich in de voorgaande da- n al min of meer. ge.ërgerd aan st geiuas van de motorzagen, die >or gemeentelijke hand gestuurd, Jou reus hun werk deden. Het zal uurlijk wel nodig zijn, dat er on- srhoud wordt gepleegd in de ge- eentelijke bossen en dat overtol- hout gekapt wordt om andere >men meer groeikansen te geven, aar moet dat nu uitgerekend in sze tijd van het jaar? De natuur is u op haar mooist. De jonge vogel- es zijn bezig hun.nest te verlaten. >nge konijntjes en eekhoorntjes (ringen vrolijk rond. Maar de ge- leente moet precies in deze tijd de ist verstoren en het jonge leven egjagen... En dan: waarom de zaag (nodig in de dennebomen terwijl vegetatie wordt verstikt door Dspest (prunus) en bramen-wild- oei? Kom gemeente, wacht met et verstoren van de rust in een rachtig natuur-wandelgebied tot et herfst of nog liever winter v. V. en S. inderho is ond< t.v. hoe ligegar tgebreit MEN'S FASHION Grotestraat 73. Venrav Helmond, Roosendaal, Boxmeer, Oss, Venray.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3