PEEL EN MAAS Zilveren bestaan Red Stars "De Witte Hoeve" een onferentiecentrum met allure hui SIter- AL PECH VOGEL >LIJN *04709-2019 Tiental woonwagens werden op parkeer plaats gestald Gokkast opengebroken Rupsenplaag TELEFONISTE-RECEPTIONISTE as?l< aap idei ■II ■■*51 rati ïtin gen" atii itie raag in inwoner van Venray ir de Gasstraat en in 8 van de 10 allen zal het. antwoord uitblij- Vraag naar De Witte Hoeve én onbekendheid wordt nog pch gaat achter deze naam in de- straat midden in het centrum de stad een van de fraaiste com- 5 :xen van Venray schuil. Bij elk ste bezoek is de verbazing dan l in hoofdletters van elk gezicht lezen: "Ik wist niet dat hier in iray zo'n mooi centrum was!" )e vele honderden gasten die De tte Hoeve het afgelopen jaar be- :hten voor vergaderingen en kur- tn komen dan ook voor het grote deel van buiten de ge- mte. In korte tijd heeft het cen- landelijk naam gemaakt. Zo is ministerie van WVC inmiddels klant. Voor een konferentie enkele dagen neemt men een grotere afstand graag op de ip toe. BOERDERIJ ket ,de. start vorig jaar als konfe- Itiecentrum De Witte Hoeve |eft de voormalige kloosterboer- ij een nieuwe naam en bestem- ng gekregen. De hoeve dateert de vijftiger jaren en behoorde het voormalige Ursulinen- ster Jerusalem. Tben op het ide van de jaren zestig het cen- lal gelegen klooster met bijbeho- nd internaat gemeentehuis werd, de boerderij onder architektuur rbouwd tot een eigentijds inter- at voor circa 50 pupillen, die aan belendende school hun middel- ire schoolopleiding volgden. iln juli 1988 kwam er een defini- Jfeinde aan het internaatswerk in it gebouw, dat toen door een ex- oitatiestichting werd aangekocht konferentiecentrum. In een ein jaar tijd heeft het gebouw iral qua interieur een bijzondere ce-lift ondergaan. Daarbij is met ikses recht gedaan aan de eigen ijl van de voormalige boerderij, in enkele gevel, de gedeeltelijke nmuring van het terrein, een ie stenen poort en vooral de ri- ïte binnenplaats verraden de ise invloed, die veel oude Lim- irgse hoeven kenmerkt. AUTOJcWcBEDRUF GEBR. TIMMERMANS HORST chade herstellen? iimmermans bellen! ran maandag t.m. zaterdag ag én nacht bereikbaar) ET OP: Vij zijn (natuurlijk) aangesloten ij het FOCWA-garantiefonds. en steengoede garantie dus oor vakmanschap bij bevorde- ing van veiligheid en herstel bij ech. ADVIES: Neem tijdig contact met ns op voor het afspreken van en auto-weldadige vakan- ebeurt: motorisch alles laten nakijken bandencontröle uitlaat nazien Vanneer u een caravan rijdt (die nisschien al een jaar werkloos tond te wachten) bedenk dan: nspectie op verlichting, remmen, landen en wiellagers is bittere loodzaak. jchade herstellen? Timmermans bellen. Want: Timmermans Horst maakt foute boel goed. Samen met de moderne inrich ting is in korte tijd een efficiënt en tegelijkertijd sfeervol centrum ont staan voor vergaderingen, kursus- sen en konferenties. In een half jaar tijd is het aantal gebruikers ex plosief gegroeid, zonder dat een ge richte acquisitie heeft plaats gehad. Zij. zijn afkomstig van bedryven, in stellingen en organisaties uit het hele land. Gelegen op het snijpunt van de provincies Limburg, Noord- Brabant en Gelderland en op korte afstand van het Ruhrgebied zal Ven ray in De Witte Hoeve in de komen de jaren een. belangrijk trefcen trum rijker zijn. AKKOMMODATIE Is er landelijk al een tekort aan goede akkommodatie voor studie dagen, trainingen e.d., met name aan een redelijk kleinschalige op zet, waarbij men niet verloren loopt in aantallen van honderd om meer vreemden of in de anonimiteit van hotel- of vakantie-akkommodatie, blijkt grote behoeft. Zeker in een tijd van veranderingen m"bedrijven en' dienstverlenende organisaties welhaast kontinu bijscholing en training noodzakelijk maken. Deelnemers aan tot nu toe gehou den konferenties in De Witte Hoeve hebben onafhankelijk van elkaar uitgesproken dat de kombinatie van gastvrijheid, werksfeer, rust en plezierig toeven, zoals men dat in De Witte Hoeve ervaren heeft, vrij wel uniek is. Van dit laatste wil De Witte Hoeve dan ook haar sterke punt maken: groepen personen moeten in hun eigen sfeer kunnen werken en verkeren, ook in de vaak nog belangrijker informele ont- moetingstijd. De Witte Hoeve heeft een voor treffelijke keuken en ook de ak kommodatie als zodanig - met inbegrip van de riante, vrij gelegen binnenplaats - leent zich bijzonder voor bijeenkomsten met een meer besloten karakter. De gelegenheid tot overnachten is daarbij een ekstra dimensie. Voor alle gasten staan éénpersoons- en als dat ver kozen wordt tweepersoonskamers ter beschikking. UITBREIDING Met een reeds verstrekte goed keuring van de gemeente Venray liggen nu plannen en bouwkundige ontwerpen klaar voor de realise ring van een separaat slaapgebouw, met een kapaciteit voor 44 perso nen. Alle kamers worden voorzien van een saniataire unit. In deze nieuwbouw is tevens een centrale konferentiezaal voor circa 60 personen voorzien t.b.v. dagbij eenkomsten. Uitbreiding met deze nieuwbouw maakt De Witte Hoeve volledig ge- Maandagmorgen parkeerden plotseling op de parkeerplaats bij "De Wetteling" een tiental woonwa gens. Omdat voor overlast werd ge vreesd en de mogelijkheid bestond dat ze naar de parkeerplaats bij het zwembad zouden vertrekken, heeft de politie een gesprek gehad met de bewoners. Hen werd er op gewezen, dat Venray een wegsleepregeling voor woonwagens heeft en dat er in onze gemeente een passantenplaats is voor woonwagens, aan de Paul Burgmanstraat. Met zachte drang werden de woonwagens daar naar toe ge bracht. Dinsdagmorgen waren de woon wagens alweer verder getrokken. DIEFSTAL PARASOL Uit een tuin van een woning aan de Pater Tulpstraat werd een beige tuinparasol gestolen. De waarde be droeg 170,-. schikt voor groepen uit het hoger managementsniveau en kan tevens een aanvullende hotelfunktie mo gelijk maken, iets waaraan in de re gio Noord-Limburg grote behoefte is. De bezoekers van De Witte Hoeve komen uit zeer uiteenlopende hoek: bedr(jven uit de regio verzor gen er kursussen en trainingen, ziekenhuizen, universiteit, gemeen ten, volksuniversiteit en maat schappelijke organisatie. In De Witte Hoeve zijn daarnaast twee centra permanent gehuisvest: Wijo-Talen Nederland: een tale ninstituut en vertaalburo met vesti gingen in Weert, Nijmegen en Venray. De locatie Venray is speciaal gekozen vanwege de mogelijkheid om 'aan huis' intensieve taaltrai ningen te organiseren, gericht op employé's van bedrijven en over heidsdiensten. Deze vinden thans kontinu in klein verband plaats. Daarnaast is sedert medio '88 de Stichting voor Training, Advies en Toerusting (S.T.A.T.) in De Witte Hoeve gevestigd. Deze nieuwe orga nisatie realiseert vanuit haar buro eveneens ter plekke kursussen en trainingen, de meeste met over nachting, voor werkers, bestuur ders en beleidsfunktionarissen in de jeugdhulpverlening, het is het enige centrum op dit gebied in Ne- derland. Via STAT kwam de WVC-top zelf al enkele malen voor een konferentie naar De Witte Hoeve. STAT heeft reeds een dertigtal meerdaagse kur sussen in De Witte Hoeve georga niseerd. Na de materiële opbouw en reno vatie - met o.m. volledig nieuw meu bilair voor alle vergaderzalen, eetzaal, lounge en een dertigtal één persoons kamers - is De Witte Hoe ve pas onlangs met de acquisitie gestart. Belangrijk instrument daarbij zijn de zeer positieve reak- ties van alle gebruikers op de bij zondere sfeer van het gebouw, waardoor gasten zich zelfs bij een kortdurende bijeenkomst snel thuis voelen, wat blijkens de erva ring zeer stimulerend werkt op het rendement van de trainingen en werkbijeenkomsten. Op woensdag 7 juni houdt De Witte Hoeve Open Huis van 3 tot 6 uur. Geïnteresseerden kunnen dan de nieuwe "aanwinst" voor Venray dan ook eens van binnen bekijken. grillrestaurant Grote Markt 11 tel 04780-80250 In een lokaliteit aan de Paters- laan werd een gokkast opengebro ken nadat met de teller was gemanipuleerd. De gokkast werd op die manier enkele honderden gul dens lichter gemaakt. Het gelukte de politie een 24-jarige Venrayer aan te houden, die bekend heeft de gokkast te heb ben geopend. Hij heeft ook bekend in Vierlingsbeek op een dergelijke manier te hebben gehandeld. Dat zou hy hebben gedaan in gezel schap van een vriend die nu in het buitenland van een vakantie geniet. Na ingesloten te zijn geweest werd de man later met de medede ling dat proces verbaal zal worden opgemaakt, huiswaarts gezonden. SPROEIKOPPEN GESTOLEN Uit een schuur aan de Hoofd straat te Oirlo werden negentien sproeikoppen gestolen. Dat bete kende een schadepost van 1.600.-. Mede als gevolg van de zachte winter, hebben de rupsen zich - ook in Venray, sterk ontwikkeld, met gevolg dat hier en daar zelfs sprake is van een ware rupsenplaag. Mo menteel heeft met name de prunis serotina erg van de rupsenplaag te lijden. Dit is duidelijk te zien aan de bomen aan de oostzijde van de Venloseweg, die volkomen zijn kaal gevreten en een grijze kleur vertonen. Naar wij van de gemeentelijke plantsoenendienst vernemen, kan er niets tegen deze rupseninvasie worden gedaan. DONDERDAG 1 juni 1989 Nr. 22 BONDERDENTIENDE JAARGANG f Wij zijn een modern accountants- en belasting adviesbureau met een gevestigde naam op het gebied van accountancy, fiscale, juridische, bedrijfseconomische en organisatorische vraagstukken. ABL telt circa 250 medewerk(st)ers en richt zich met zijn dienstverlening vanuit 11 vestigingen, verspreid over Limburg, op ondernemers uit alle sektoren van het midden- en klein bedrijf en partikulieren. In verband met de aanstaande verhuizing naar ons gloednieuwe kantoor aan de Leunseweg te Venray zoeken wij hiervoor een: die verantwoordelijk zal zijn voor de bediening van de telefooncentrale en het ontvangen en te woord staan van kliënten en bezoekers. Daarnaast dient er met behulp van een tekstverwerker de correspondentie alsmede de accountants rapporten uitgewerkt te worden. Voor deze funktie zoeken wij een kandidaat die beschikt over: - een secretariële vooropleiding op MBO-nivo - goede type-vaardigheid en accuratesse - ervaring met tekstverwerking en telefoon - plezierige stem en representatief voorkomen Voor informatie en/of schriftelijke sollicitatie kunt u zich richten tot Accountants- en Belastingadviesbureau Limburg b.v., dhr. L. Kwaspen, Postbus 970, 6040 AZ Roermond, tel. 04750-10160. Bergen-Heerlen-Horst-Maastricht-Panningen-Roermond-Valkenburg-Venlo-Venray-Weert De tafeltennisvereniging Red Stars zal dit weekend in het teken staan van haar zilveren .bestaan. De eigenlijke oprichtingsdatum is 9 fe bruari 1964. Van de toen 15 oprich ters is er nu nog maai- één over; dat is de huidige voorzitter Ben Hen driks. En naar wie konden wij beter gaan om iets over de afgelopen 25 jaar te vernemen als naar die mede oprichter? Maar Ben Hendriks te bewegen zijn aandeel in die 25 jaar te vertellen, was niet mogelijk, want hij had alleen die 25 jaar vol kunnen maken èn de vereniging kunnen laten uitgroeien tot een van de grootste tafeltennisvereni gingen in ons land, met de steun van velen. Samen met zijn bestuursleden, trainers, begelei ders, ouders en vele anderen is het mogelijk geweest om zonder finan ciële steun van de Overheid een ver eniging te runnen. De kleine subsidié voor de jeugdleden niet te na gesproken. Op gevaar af enkele namen te ver geten willen wij er toch enkele noe men die korter of langere tijd hun beste beentje voor Red Stars heb ben ingezet: Sraar Janssen, Cor Bo- nants, Johan van Kuyck, In februari 1964, in danszaal Wil- helmina in de Schoolstraat (nu apo theek St. Oda) organiseerde Ben Hendriks de eerste tafeltennis wedstrijden, waar eerder de vereni ging officieel was opgericht en 15 leden in het register waren inge schreven. Er werd in die zaal gespeeld op twee tafels welke ge leend waren bij Inalfa. Er werd al gauw uitgekeken naar een, andere akkommodatie en die werd gevonden in de gymnastiek zaal aan de Beukenlaan. Het bestuur heeft nooit durven denken, dat die gymnastiekzaal 20 jaar lang hun domicilie zou blijven. In september 1965 werd gestart met het kompetitie-tafeltennis; met één heren- en één jeugdteam. In 1970 telde de vereniging 80 le den en speelden 9 teams kompeti tie. De groei zette zich voort en mén bereikte een ledental van 250. Dat betekende dat meer dan 30 teams aan de kompetitie deelnamen. In 1980 moest er zelfs een tweede gymnastiekzaal bijgehuurd worden en die kwam aan de Raadhuisstraat. Omdat de vereniging daardoor ei- genlyk in tweeën werd gesplitst, was dat niet bevordelijk voor de zo nodige hechte band en het bestuur en vooral de leden waren blij dat men de beschikking kon krijgen over een eigen kantine in een vrij gekomen ruimte van het voormali ge Lyceum aan de Antoniusstraat. In die tijd werd het al duidelyk dat er behoefte bestond aan een ei gen tafeltenniscentrum. Diverse mogelijkheden werden onderzocht, zelfs de aankoop van een oud maga zijn, een leegstaande garage en zelfs de aanbouw van de sporthal. Uit eindelijk werd besloten tot de bouw van een eigen tafeltenniscentrum nabij de Kiosk op het Brukske. Met de stichting was een bedrag ge moeid van ongeveer een half mil joen gulden, ongerekend de eigen inbreng van de leden. Daannee heeft zich het fenomeen voorge daan, dat de stichtingskosten ge heel door de vereniging zelf op tafel is gebracht, men had zelfs al een potje bij elkaar, wat door bui tenstaanders als onmogelijk werd gedacht, maar wel werkelijkheid werd. Er kwam een ledenlening en hoe het bestuur dat voor elkaar heeft gekregen, was, is en blijft voor velen een raadsel. De gemeentelijke Overheid slaakte in ieder geval een zucht van verlichting. Bij de officiële opening van dit unieke tafeltenniscentrum, door een vertegenwoordiger van Gedepu teerde Staten van Limburg, stelde mén het Red Stars-bestuur met zijn initiatief, durf en doorzettingsver mogen ten voorbeeld en zegde zelfs nog een subsidie achteraf in het vooruitzicht omdat de bouw niet geheel door eigen mensen gereali seerd was kunnen worden. Daarbij zou dan ook de gemeente Venray eenzelfde bedrag subsidiëren. Maar het is bij mooie woorden gebleven, zo werd ons nu nog eens ver zekerd... Was het ledental, toen verspreid gespeeld moest worden, aan het da len, met het gereedkomen ran het eigen centrum nam het ledental weer toe. Ook het spelpeil werd be ter en er moest in hogere klassen worden gespeeld. Zowel de dames-, heren- als jeugdteams draaien nu mee in de hoogste landelijke klassen. Red Stars vervult in de regio een voortrekkersrol. Zo worden de regi onale trainingen vrijwel uitslui tend verzorgd door de eigen Venrayse trainersstaf. Bovendien biedt Red Stars met zijn prima ak kommodatie geregeld onderdak aan andere goede spelers en speelsters uit Noord-Limburg. Die hebben in eigen vereniging dik wijls te weinig tegenstanders of ge brek aan trainingsfaciliteiten, welke bij Red Stars wel aanwezig zijn. Red Stars timmert op dit moment op alle fronten aan de weg, en heeft niet alleen aandacht voor de topsport. Ook het rekreatieve tafel tennis wordt niet vergeten. Een niet onaanzienlijk deel van de le den speelt immers rekreatief. Een uitbreiding was ook de be- drijfskompetitie. Er wordt daarin door 18 teams in drie klassen gespeeld. De Invalidensportvereniging maakt gebruik van de faciliteiten Archieffoto van het oudste Red Stars-lid, tevens jarenlange voorzit ter, Ben Hendriks. van Red Stars en in dit verband mag zeker niet de naam van Iluub Thijssen vergeten worden, die al 15 jaar belangeloos als trainer voor de invaliden optreedt Maar men blijft by Red Stars niet stilstaan en men bekijkt nu de mo- ^elykhëden om de zaalruimte ook overdag te benutten. Men denkt daarbij aan doelgroepen die behoef te hebben om de akkommodatie overdag te gebruiken. Inmiddels is al een (huis)vrouwengroep gestart. Ook zijn er al kontakten met de ge meente, om de zaal overdag ter be schikking te stellen aan groepe ringen zoals werklozen, AOW-ers en bejaarden. Verder is een 5-jareryplan ge maakt met als doel de topsport te bevorderen. Men wil ekstra midde len besteden aan de opleiding van talenten uit de gehele regio. Plannen kunnen niet altyd ge realiseerd worden, als er niet de no dige sponsors zijn en daarom is er nu ook weer een aktie gaande om nieuwe sponsors te werven. Daarbij wordt speciaal aan bedrijven en in stellingen gedacht. Dat er een goede sfeer heerst in de club blijkt wel uit het feit dat er in de afgelopen jaren verschillende Red Stars-huwelijken zyn gesloten: tafeltennissers die zich hebben le ren kennen tijdens het spel. In de maand juni zijn er weer twee van die Red Stars-huwelijken. Laten wij nu nog enkele regels wijden aan het feestprogramma ter gelegenheid van het zilveren bestaan: Zaterdag 3 juni: 10.00 uur team- toernooi in sporthal "De Wetteling" met deelnemers uit geheel Ne derland. 20.00 uur feestavond. Met optreden van twee bekende bands: De Ruby Fruit Jungle eri de Gigantjes. Zondag 4 juni: 14.00 uur receptie. Zondag 25 juni: 14.00 uur Chi nees toptafeltennis. Twee wereld kampioenen spelen eerst tegen Red Stars-spelers en geven vervolgens een demonstratie.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 9