lestverwerkingsfabriek Steegse Peelweg niet vertragen jir ii Avond vierdaagse van 8 tm 11 juni Werkgroep Kruisen en Kapellen Veldeke-Venray onderdak tijd ms WAO VAN SOEST 'ijzonder vocaal concert "Volksdevotie, een herinnering?" nieuwe tentoonstelling in museum Reanimatie-pop voor I.M.B.O. Venray n|werkgr. krui sens ka pen. Tot ziens op deze 31ste Avondvier daagse Hete lucht ballon onder steunt Rode Kruis cam pagne visueel Opperwachtmeester Meester in de Rechten - Pagi L EN MAAS Donderdag 1 juni - Pagina 5 voor ng end/ ials al eerder gemeld, lag het in ledoeling van burgemeester en ïouders om in de raadsvergade- van heden, donderdagavond, partiële herziening van het emmingsplan buitengebied de orde te stellen. Dit in ver- d met de twee initiatieven welke sselsteyn zijn genomen om tot chting te komen van twee af- derlijke mestverwerkingsfa ken. et name tegen de voorgenomen iging van een fabriek op het ceel tussen Deumeseweg, Jan Isweg en Ysselsteynseweg zijn al wat bezwaren ingediend. Al bezwaren waren voor het colle- uiteindelijk voldoende aanlei- g om de behandeling niet in de gadering van hedenavond te n plaatsvinden, maar die uit te len tot de raadsvergadering van juni a.s. "Er zijn op dit moment te veel onduidelijkheden", al- de motivatie. frakties van de WD en Sa- nwerking zijn het met dit stand- UNICATI! punt van het college niet helemaal eens. Zij kunnen er zich mee vere nigen. dat de behandeling wat be^ treft de fabriek aan de Deurnese- weg wordt opgeschort, maar vinden dat voor wat betreft, de fabriek aan de Steegse Peelweg helemaal niet nodig. Beide raadsfrakties schrijven in beëdigd taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12, 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 ,s. zaterdag heeft in het Kasteel te Arcen vanaf20.00 uur een mder vocaal concert plaats. Het programma bestaat nl. uit ■liederen en koorliederen van de componist Johannes Brahms, '■■koor bestaat uit leerïingen van de Muziekscholen Venray en Te rn, terwijl de twee solisten (Mia Schoonbrood en Ben Benders) zangpedagogen aan genoemde Muziekscholen verbonden zijn. misten zijn Von Reijnders, Ludy Rours en Angelique Hof- tter. Het 30 leerlingen tellende koor heeft het programma al eerder itgevoerd, nl. op het festival van muziekschool-ensembles, georga- seerd door het cultuurfonds van de bank van Nederlandse ge- eenten. Een jury heeft hen toen uitverkoren om deel te nemen m de landelijke slotmanifestatie, welke volgende week za,terdag yrdt gehouden in hot conservatorium te Den Haag. ST '9 i de zeer geslaagde tentoonstel- 5 "De groeten uit Geysteren" in Venrays muséum '"t Freulekes- is" wordt op zondag 4 juni a.s. in nieuwe en wellicht even inte- ssante expositie geopend. Deze ier wordt de aandacht gevestigd volksdevotie en devotionalia, aarvoor men de titel "Volksdevo- een herinnering?" heeft Jedacht. Y Men zou kunnen zeggen, dat dit en tentoonstelling is van voorwer- ien uit de tijd, die aangeduid wordt 'Het Rijke Roomse Leven", toen roomheid hoogtij vierde. De tijd, van een goede katholiek werd irwacht op zondag niet alleen "de lis te horen met goede manieren", laar 's middags ook naar het Lof te aan. Dat hij/zij zeker in de mei- en e oktobermaand de rozenkrans ad, dat hij/zij het scapulier droeg feen aan een of andere heilige toe- ewijde medaille op het hemd had espeld. Wat uit deze tijd aan volksdevotie processies - herinnert en wat an devotionalia - devote voorwer- «n - is bewaard, is thans in het mu- eum bij elkaar gebracht om nog ens te herinneren aan de jaren oor, pak weg, 1950. J Geheel passend in die devote sfeer van destijds, die de ouderen nder ons zich nog zo duidelijk erinneren, wordt deze ten- onstelling geopend met een echtig Lof, gecelebreerd door De in C.J.R. Buschman in de kapel an het St. Josephklooster aan de •verloonseweg op zondag 4 juni a.s. m 14.00 uur. De Zusters van de ioddelijke Voorzienigheid zullen nder leiding van heer Th. Jacobs, an het orgel begeleid door de heer hr. ter Beek, de gezangen ver- torgen. Na deze plechtigheid wandelt oen naar 't Freulekeshuus, waar en welkomstwoord wordt gespro- en door de heer J.J.A. Gootzen, oorzitter van de Stichting Het reulekeshuus. Vervolgens vindt de ïnbieding plaats van het boekje Volksdevotie, een herinnering?", bor deze gelegenheid geschreven >r de heer Sjef Verlingen. Hierna pal de tentoonstelling officieel wor- Jdoo, den geopend door Deken Buschman. Deze interessantè, maar bovenal nostalgische, tentoonstelling zal te bezichtigen zijn tot en met 1 okto ber a.s. op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 10 juni houdt de Ven- rayse werkgroep open huis in haar nieuw onderkomen. Belangstellen den zijn tussen 14.00 en 17.00 uur welkom in het souterrain van ge bouw Teresia op het terrein van P.C.V.-St. Anna. De werkgroep is in 1981 opge richt door Veldeke-Venray met het doel de zorgen te behartigen rond de 62 wegkruisen en veldkapellen in de uitgestrekte gemeente. In de afgelopen 8 jaren is er dan ook het een brief aan het college en de collega-raadsleden dat een "koppe ling" van beide initiatieven in deze situatie leidt tot vertraging voor de lokatie Steegse Peelweg. Zij zijn van opvatting, dat, gezien de ernst van de problematiek rond de mestoverschotten, verdere ver traging - door zowel planologische besluitvorming c.a. als door daar mee direkt verbandhoudende za ken van de initiatiefnemer, zoals verkrijging van een bouwvergun ning, planning, financiering, subsi dieverlening, opdrachtverstrek king e.d. - volstrekt onaanvaardbaar is. Het is de VVD en Samenwerking op geen enkele wijze gebleken, dat het nü nemen van een voorberei- dingsbesluit voor de locatie Steegse Peelweg op bezwaren van overwe gende aard stuit. Reden dan ook waarom beide raadsfrakties voor stellen het nemen van een voorbe- reidingsbesluit voor de locatie Steegse Peelweg toch hedenavond aan de orde te stellen. AUTO GERUILD VOOR GESTOLEN FIETS EN KOELKAST Woensdagavond tegen het mid dernachtelijk uur werd op de Noordsingel een autobestuurder aangetroffen, die zich aan een poli- tiekontrole wilde onttrekken. Bij de achtervolging, waarbij de politie gebruik maakte van de "stopbak", optische en geluidssignalen, ne geerde de bestuurder de verschil lende stoptekens. Hij reed met hoge snelheid via de Maasheseweg in de richting Boxmeer. Inhalen door de politieauto wist hij steeds te voorkomen door dan naar links te gaan rijden. Om geen onnodig gevaar te veroorzaken, be perkte de politiepatrouille zich daarom tot het volgen, en riep as sistentie van de Rijkspolitie in. Met onverminderde snelheid ging het via de bebouwde kom van Maashees, Vierlingsbeek, Sambeek naar Boxmeer. Gelanceerd door een verkeersgeleider kwam de auto van de Veerweg en kwam met een klap tot stilstand tegen een winkelpui. De bestuurder, die achteraf niet gewond bleek te zijn werd aange houden. Het bleek een 22-jarige Venrayer te zijn. Uit het onderzoek is gebleken, dat de man geen rijbewijs had en dat de auto niet APK was gekeurd. De auto werd totaal vernield terwijl het gebouw ook schade opliep. Verder ontdekte de politie dat de auto was geruild tegen een gestolen fiets en een koelkast. De ruiler, een huisgenoot van hem, was op de hoogte van de her komst van de fiets. Hij werd door de politie verhoord en kreeg proces verbaal aangezegd. In de woning werd nog een van diefstal afkomstige fiets aange troffen. Mevr. Poels-Peters, plaatselijk voorzitster van de Hartstichting Venray, mocht jl. dinsdagmiddag namens die Hartstichting een reanimatie-pop aanbieden aan het onderwijsteam van het IMBO te Venray. Een ongebruikelijk ge schenk, want de Hartstichting moet het zelf "hebben" van kollek- tes en schenkingen en is 't niet ge woon dure geschenken uit te delen... Nu echter het IMBO (Instituut voor Middelbaar Beroeps Onder wijs) aan de Leunseweg met een nieuwe opleiding is gestart voor kraamverzorging, gezinsverzorging, bejaardenverzorging en gehandi captenverzorging, meende de Hartstichting er goed aan te doen voor deze opleiding - waaraan intus sen al weer 150 leerlingen deelne men - een reanimatie-pop ter beschikking te stellen. Reanimatie kan men namelijk niet uit een boekje leren, maar door te oefenen met een reanimatie-pop. Het is duidelijk, dat men in de ge noemde verzorgende beroepen nog al eens gekonfronteerd kan worden met reanimatie als eerste hulp. Maar het is niét alleen voor hen, dat deze oefenpop beschikbaar komt. Het schoolteam zoekt naar moge lijkheden om ook anderen in de ge legenheid te stellen zo'n reanimatiekursus te volgen. Dat aan enige kennis van het rea nimeren van de zieke mens echt behoefte is. bewijst de ervaring hier in Venray in het jongste verleden, toen kort na elkaar drie mensen ge red konden worden omdat, iemand als eerste hulp reanimatie kon toe passen. Het is overigens niet de eerste keer, dat de Hartstichting hier in Venray een projekt. stimuleert. Om er maar enkele te noemen-, de in richting van de Cooperbaan; les brieven op de scholen; direkte voorlichting aan het bedrijfsleven; voedingsvoorlichting door dië tisten; reanimatiekursussen; patiënten-nazorg; t.v. en videorekor- der met filmbanden t.b.v. hartpa tiënten en hun familie (in het. ziekenhuis); en zo zijn er nog wel meer kleine en grotere projekten die hier in Venray door de Hartstichting werden gesteund. Wellicht is het daarom ook niet zo vreemd, dat de jaarlijkse kollektes ten bate van de Hartstichting hier zo'n groot sukses hebben. Elders in dit blad kan men namelijk lezen dat Venray met bijna I,- per in woner knappe koplopers is bij de landelijke kollektes... ZOON ZAG GESTOLEN BESTELBUS In de nacht van zondag op maan dag werd ten nadele van een inwo ner van Ysselsteyn zijn bestelbus gestolen. Van die diefstal werd aan gifte gedaan en terwijl de politie een algemeen opsporingsbericht deed uitgaan, zag de zoon van de ge dupeerde eigenaar de bestelbus in Venray-centrum rijden. De politie begon een zoekaktie en vond de bestelbus voor een woning staan. Als verdacht van deze diefstal werd een 47-jarige Venrayer aange houden, die tijdens het verhoor be kende de bestelbus te hebben "geleend". Hij werd ingesloten en voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie. nodige werk verzet. Zo zijn er een tiental heiligenbeelden gemaakt en geplaatst, werden er ongeveer 15 kruisbeelden gekopieerd, en is van een flink aantal kruisen en kapel len het groot onderhoud aan de or de geweest. Er werden hekwerken gemaakt, daken vernieuwd, stukadoor- en schilderwerk her steld en tekstborden opnieuw be vestigd. De werkgroep heeft altijd gestreefd naar een herstel van de oorspronkelijke toestand. Zo werd onlangs op de hoek Stationsweg/ Bongerdstraat, het omgewaaide kruis vervangen door een ander, naar voorbeeld van een vooroorlog se icto. De groep heeft het hare bijgedra gen tot het herstel van de Smarten- hofbij de Paterskerk en het behoud van de twee overgebleven staties bij de Grote Kerk. Het laat zich aan zien, dat er nog jarenlang werk aan de winkel zal blijven. Drie jaren geleden werd de ten toonstelling "Monumentjes van de votie" gehouden in het museum "Freulekeshuus". De uitgestalde originele beelden waren van hein de en ver bijeen gebracht en trok ken veel belangstelling. Er werd een boek uitgegeven met een be schrijving van alle monumentjes, kompleet met een routebeschrij ving door het Venrayse land. De groep weet zich gerug- gesteund door veel mensen en in stanties, die een helpende hand bieden om dit reusachtige karwei te klaren. Het voorbereidende werk gebeurde nu eens hier en dan eens daar, totdat het klooster St. Josef onderdak kon bieden aan het ate lier. Sinds kort beschikt de werk groep over een nieuwe ruimte, die dankzij de medewerking van het Psychiatrisch Centrum Venray vrij kwam in het souterrain van ge bouw Teresia op het terrein ran St. Anna. Met veel inzet en enthousi asme hebben leden van de groep de voormalige kelderbar van het ver pleegstershuis veranderd in een volwaardig atelier met vergader ruimte, en met voldoende ber gruimte om alle spullen onder een dak te krijgen. Eigenhandig werd er gesloopt, werden leidingen ver legd, wanden geplaatst, enzovoorts, in vele honderden vrijgemaakte uren. Het resultaat van alle inspan ningen is op zaterdag 10 juni te be zichtigen voor iedereen. Wethouder mevrouw M. Hoppenreys-de Loo opent het ate lier om 14.00 uur. Aansluitend wor den tijdens het Open Huis demonstraties gegeven over de wer kwijze, die men volgt bij het kopië ren van de originele kruisbeelden. Er worden dia's vertoond van alle 62 kruisen en kapellen. De koffie staat voor alle bezoekers klaar, net zoals een echte knikengel, voor wie de werkgroep wil steunen. Volgende week donderdag 8 juni, dan is het zover. Dan begint de 31ste Avondvierdaagse. Wilt u meedoen dan volgen hier alle gegevens op een rijtje. Routes: Deze worden uitgereikt bij de start. Afstanden: 3, 5, 10 en 15 km op 8,9,10 en 11 juni. Op zondag 11 juni kunt U ook de 20 en 30 km wandelen. Inschrijfgeld: 5,- per persoon voor vier dagen, 2,50 p.p. voor een dag. Alle deelnemers ontvangen el ke dag op de rustplaats een trakta tie en na afloop een herinneringsmedaille. Inschryven: het inschrijfadtes is Sporthal "De Wetteling" aan de Zuidsingel. Voorinschrijven kunt u op dinsdag 6 en woensdag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Tevens kun je inschrijven op elke wandeldag vanaf een half uur voor de start. Deelname: iedereen kan deelne men, alleen, met zijn tweeën, drieën, in grote of kleine groepjes. Starturen: op 8, 9 en 10 juni om 17.30 uur Op zondag 11 juni zijn de starttijden als volgt: 30 km. om 9.30 uur. 20 km om 13.00 uur. 15 km om 14.00 uur 10 km om 14.30 uur 5 km 15.00 uur 3 km om 15.15 uur. Start en finish: Sporthal "De Wet teling" aan de Zuidsingel. Tijdens de vierdaagse is de organisatie daar te bereiken onder tel.nr. 85333 of in de kantine van Sportcafé de Wet teling, tel. 84854. Défilé: Zondag 11 juni doen alle deelnemers mee aan het défilé van af het bordes van de Schouwburg. Dit défilé wordt opgeluisterd door een achttal muziekkorpsen uit Ven ray en omgeving. De opstelling voor dit défilé is in de Helfrichstraat. Vertrek aldaar om 16.45 uur. Jurering: Voor groepen van minstens 11 personen, die dit wen sen, worden na beoordeling van een jury prijzen beschikbaar gesteld in de vorm van bekers. Er is een aparte jurering voor school- groepen, sportverenigingen en jeugdverenigingen Herinnering: ook dit jaar ontvan gen alle deelnemers een medaille met een afbeelding van een kapel letje. Dit jaar het kapelletje aan de Lorbaan in Veulen van Ö.L.V. van Fa- tima. Alle groepen ontvangen een groepsherinnering. Informatie: Mevr. G. v. llam- Frederix, Kerkpad 1, tel. 83765; mevr. A. Flinsenberg, Hoen derstraat 86, tel. 85365; dhr. J. Voer- mans. Ihmboe rijn straat 8. tel. 80701. Wy willen de deelnemers nu al vast wijzen op de gewijzigde ver keerssituatie rondom de Wetteling. Ook willen we een beroep doen op al diegenen die de deelnemers brengen en halen. Doe dit a.u.b. zo min mogelijk met auto's. Er wordt voor een ekstra fietsenstalling ge zorgd en we blijven erop toezien dat er met de fietsen niets zal ge beuren. En dan nog even dit: ouders die naar hun kinderen willen kijken' kunnen dat het beste doen op het terrein van de Wetteling, bij de start en de finish. Dat is erg gezellig voor de kinderen en voor u. Wilt u a.u.b. niet met auto's de routes volgen. Dit is er hinderlyk voor de deelnemers en bovendien gevaarlyk ook. Bij voorbaat dank voor uw mede werking namens de deelnemers en de organisatie. Dit jaar zal het Nederlandse Rode Kruis zijn geldinzamelingscampag ne niet alleen huis aan huis voeren. Ook in de lucht zal een ieders aan dacht en steun voor het Rode Kruis werk gevraagd worden. Tijdens de campagneperiode tot en met 4 juni zal namelijk ie dere dag in een andere plaats een speciale actieballon het luchtruim kiezen met onder de bemanning een locale VIP aan boord. Afhankelijk van de weersomstan digheden zal de ballon iedere avond rond 19.00 uur startklaar gemaakt worden en een vlucht van een uur maken. Geplande landingstyd om 21.00 uur. Landingsplaats natuur lijk geheel en al afhankelijk van de windrichting en de windsnelheid. Venray is één van de 13 gelukkige plaatsen, de enige in Limburg, waar dit spektakel plaats zal vinden en wel op zondag 4 juni 1989. De toe gang is geheel vrij. Als raste be manning gaan mee Paul Kok: Nederlands kampioen ballonvaren en zijn vrouw Leontine. Als eregast uit Venray zal Dhr. H. Defesche, bur gemeester van Venray, het bijzonde re genoegen mogen smaken zwevend onder de vlag en de ballon van het Rode Kruis zijn steentje by te dragen aan het succes van de in zamelingscampagne. Afhankelijk van de windrichting die dag zal het gereed maken ran de ballon en de start plaats vinden op het terrein van De Bleek waar van wege de Aspergefeesten stem mingsmuziek aanwezig is. Ter gelegenheid van deze ballonvaart en de aspergefeesten in Venray zal de afdeling Venray van het Rode Kruis vanaf 18.00 uur op het terrein van De Bleek gratis ballonnen ver strekken voor de jeugd van Venray. Deze ballonnen zullen vergezeld van een kaartje van de eigenaar in groepjes de lucht ingaan. Voor de houder van de ballon, die de groot ste afstand heeft afgelegd is een mooie prijs beschikbaar. Tijdens het gereed maken van de ballon va naf 19.00-20.00 uur zal de Venrayse afdeling van het Rode Kruis de nieuwe uniformen showen die voor de vrijwillige kolonneleden van het Rode Kruis zijn aangeschaft. 'lévens zal Venray van dichtbij kunnen kennismaken met de nieuwe ambulance- auto, die het Rode Kruis bezit dankzij de zelfwerk zaamheid van de vrijwilligers. Komt allen naar De Bleek, het is er gezellig. Aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen slaagde de heer Henk Janssen voor zyn doktoraal exa men in de Rechtsgeleerdheid met als hoofdvakken Strafrecht en Strafproces. De heer Janssen is in het dagelijkse leven opperwacht- meester/postcommandant van de rijkspolitie op het. postbureau van de gemeente Meerlo. De studie aan de Universiteit te Nijmegen werd hem met medewer king van de korpsleiding, zowel van het groepsbureau te Horst als van het postbureau van de rijkspolitie te Meerlo, mogelijk gemaakt. Met een zg. open huis werd de promotie in Meerlo gevierd.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5