Chez Jacques AGENDA *0 ip de flets naar et Asperge Feest! J Weekend in Venray Theo Lormans uit Leunen levert een bijzondere wandelprestatie Reservisten bij schietwedstrijden suksesvol Sporthal Weer succes- films in Venray Meuleweifeesten Geijsteren Openbare bibliotheek Gevonden EEL EN MAAS - Pagii Donderdag 1 juni Pagina 3 rydens het eerste weekend van ni (2, 3 en 4 juni) staat Venray- ntmm in het teken van Asperges Fietsen. Venray is op 2 juni start aats van de Tour d'Asperge. Vrydag 2. zaterdag 3 en zondag 4 ni kan men deelnemen aan een ■tstocht van 30 of 60 km door het >ord-Limburgse aspergegebied. zondag is in de route opgeno- en een bezoek aan een asperge- ier. Ook is er de mogelijkheid om een op zondag deel te namen aan fietstocht. De start is dan tussen .00-13.00 uur nabij het Raadhuis de finish uiterlijk om 19.00 uur de Schouwburg. Op vrijdagavond treden op het ■nseniusplein vanaf 19.00 uur de nelebloazers uit Ysselsteyn op. Vanaf zaterdag 14.00 uur staat sriray Centrum geheel in het te- in van dans en muziek. Optre- •ns zijn te verwachten van Ikloristische groepen uit Veere, lagen en Venray. Deze dansgroe- in zullen vanuit drie punten in letsen en landauers optrekken aar het centrum. Harmonie Euterpe zal zaterdag- liddag voor de muzikale om- jsting zorgen op het Schouwburg- ein, dat in een groot, gezellig ter- s zal worden omgetoverd. I Vanaf 20.00 uur zullen in de •houwburg de drie folkloristische nepen optreden. Zondag 4 juni belooft een grootse ag te worden. Om 12.00 uur zullen oornblazers vanaf de toren van de t. Petrus Banden kerk het asperge- es "in" blazen. De fietsers "zitten an al op de route! Harmonie Euter- e trekt door het centrum en roept op om aan de festiviteiten deel te emen. Zij nemen na de rondgang laats op het Schouwburgplein en irzorgen daar een populair meert. Schutterij "Het Zandakker" Gilde t. Jan verzorgt enige demonstra- es en de folkloristische dansgroe- en geven eveneens weer acte de résence. In het centrum zullen di- erse punten worden ingericht raar eenieder zich kan voorzien an het nodige nat en droog. yHet Ilenseniusplein is dan kind- Tien delijk ingericht, als een soort oini kinderboerderij, geheel ver- jrgd door de biologische afdeling an Marianum. Een broeikas waa- in kuikentjes op die dag het leven uilen zien. zal op het plein op gesteld staan, en de jeugdigen kun- len gratis op een ponywagen een ondrit door het centrum maken. Een bezoek aan de stand van laamse Volksspelen is zeker de noeite van het bekijken en deelne- nèn waard. Scouting Venray zal de eugdigen de helpende hand bieden ui begeleiden. Om 16.00 uur zal het Bavaria Para team landen op het terrein bij de Heek. De winnende nummers van loterij verbonden aan de ietstocht (zowel de deelnemers aan ie 3-daagse als alleen de zondag- leelnemers dingen mee naar de {rijzen) zullen door het Parateam naar beneden worden ge tracht en bekendgemaakt, lp dit zelfde terrein stijt om 20.00 lur een grote heteluchtballon op m het Nederlandse Rode Kruis, iit in het kader van de presentatie Ivan de nieuwe ambulance-auto en |de nieuwe uniformen van de afd. inray van het Nederlandse Rode [ruis. Vanaf 17.00 uur treden op het ihouwburgplein op de Speelgroep )ggel gevolgd door de Fidelen Ro- mthaler uit Merselo. Als u zondagmiddag eenmaal in ihet. centrum van Venray bent aan beland hoeft u voor de versterking in de inwendige mens niet naar luis. Vanaf 12.30 uur zal er de mo- ilijkheid zijn, deel te nemen aan ide grote openlucht aspergemaaltijd |op het terras vóór de voormalige igdbibliotheek aan de School- iraat. Bij (onverhoopt) minder weer kan men voor de maal- [tjjd terecht in de voormalige Jeugd bibliotheek. Leerlingen van het I.M.B.O., afd. horeca, onder deskun dige leiding van hun docenten, zui den op stijlvolle wijze een itstekend aspergemenu serveren voor een vriendelijk prijsje. Iede- ïen kan aan deze aspergemaaltijd linemen tot uiterlijk 18.00 uur. Een commissie is maanden in de weer geweest om dit evenement te lorganiseren. Van vele zijden w.o. ge beente, VW., politie, brandweer, l.M.B.O. en sponsors heeft zij een geweldige medewerking ondervon den. Als nu het weer even goed [meewerkt als de afgelopen weken, dan kan dit grootse gebeuren niet meer stuk en zijn de organisatoren reeds nu bereid hier ook de komen de jaren him schouders onder te zetten. De deelnemers aan de Tbur d'Asperge kunnen tevens meedoen met de route-kwis. De prijzen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld z(jn: le prijs: Verlinden Juwelier cheque a 100,--; 2e prijs: WV- geschenkbon a 50,--; 3e prijs: Sweatshirt "Noord- Midden- Limburg grenzenloos gastvrij; 4e prys: 2 kilo asperges. Tevens is er tijdens die dagen een loterij. De hierdoor te winnen prij zen zijn: le prijs: een rywiel ge schonken door de fa. P. Jacobs Zn.; 2e prijs: een rondvlucht boven Venray, aangeboden door de Vlieg club Goch-Asperden; 3e prijs: idem; 4e prijs: 2 kilo asperges. Wij willen hierbij tevens de Ven rayse bevolking oproepen om op 4 juni a.s. in het kader van het asperge-fiets-teest de Nederlandse driekleur buiten te hangen. internationale haarmode dames - heren - visagie langstraat 14 5801 ad venray telefoon 04780-82823 Vorige week zaterdag vierde Voliërevereniging De Vogelvriend haar 25-jarig jubileum. Tijdens de feestavond werden drie leden gehuldigd, die al die jaren lid van de vereniging zijn geweest. Voor de fotograaf moesten zij even poseren. Van links naar rechts: H. Janssen, W. Janssen en J. Arts. Speciaal vermeld mag worden, dat II. Janssen ook al weer 15 jaar de voor zittershamer van De Vogelvriend hanteert. o.l.v. „De Hakkespits" Opnieuw zal de Venrayse Folklo ristische Dansgroep De Hakkespits een folklore weekend gaan verzor gen. Zij doen dat in samenwerking met de dansgroep "Walacra" uit het Zeeuwse Veere, en de Westfriese dansgroep uit Schagen. Deze gast-dansgroepen arriveren morgen, vrijdag, al in Venray en zullen bij hun aankomst met echte Limburgse vlaai welkom worden geheten. Zaterdagmiddag komen de drie dansgroepen in hun originele kle ding per koets naar het centrum van Venray, om daar, vanaf half drie, enkele optredens te ver zorgen. Het eigenlijke officiële optreden heeft natuurlijk pas zaterdagavond plaats in de Schouwburg. Van acht tot half elf verzorgt men er een wer velend optreden en kan het publiek er uitgebreid kennismaken met de Zeeuwse en Westfriese volksdansen en klederdrachten. En vanzelfspre kend is er dan weer het opnieuw ge nieten van de oude Noord-Limburg se volksdansen en klederdrachten zoals die door De Hakkespits naar voren worden gebracht. Na de voorstelling in de schouw burg, volgt er in de foyer nog een ge zellig samenzijn, onder muzikale leiding van de Arizona's, waarbij ongetwijfeld nog wel eens een oude dans zal worden opgevoerd. Tenslotte zullen de drie dansgroe pen ook zondagmiddag nog van zich laten horen en zien, als ze (va naf twee uur) optreden in De Bleek en omgeving. DE HAKKESPITS De Hakkespits is in de zes jaren dat ze nu in Venray de folkloristi sche dansen en kleding verzorgen er volledig in geslaagd, een eenheid te brengen tussen de oude Noord- Limburgse dansen en de kleder drachten, zoals die hier gedragen werd tussen 1880 en 1920. In heel Nederland wordt hun kle derdracht bekeken als zijnde "zeer mooi". Vooral het Zuid-Nederlandse effekt doet het met zijn speelsheid heel goed tussen de andere, dik wijls wel rijke maar strakke hoofd tooien. Deze Venrayse cq. Noord- Limburgse klederdracht, welke tot een kuituur-historische behoort, verdient beter dan als karna- valspakje te worden gebruikt. Let wel: de authentieke stukken. Ze die nen gekonserveerd en bewaard te worden voor het nageslacht. SCHAGEN De Westfriese Dansgroep uit Schagen werd opgericht in 1954 en bestaat nu dus al 35 jaren. In al die tijd heeft ze het uitdragen van de Westfriese Folklore steeds hoog in het vaandel geschreven. Dat komt om. tot uiting in het regelmatig op treden - zo'n 35 keer per jaar - in be jaardentehuizen, op braderieën, voor buitenlandse gasten, voor zie ken en zelfs op het Rode Kruis- schip, de "Henri Dunant". Ook bij deze dansgroep is het vooral de kleding van de dames wel ke de meeste aandacht trekt. Die ldeding bestaat o.a. uit: als hoofdbe dekking een kap. die voorzien is van een aantal plooien, waaruit men vroeger kon opmaken, hoeveel koeien er op de boerderij aanwezig waren. Bij de kap wordt een zilve ren of gouden kappenstel gedragen, waarbij het dragen alleen maar was toegestaan als men schuldvrij was, ook hier speelde de status een rol in het uiterlijk van het kappenstel. In de blouses is een bloemmotief te vinden, wat weer terug te vinden is in het werkschort wat over de rok gedragen wordt. Onder deze rok worden drie onderrokken gedragen en natuurlijk een onderbroek met kanten afgezet. WALACRA Deze dansgroep uit Veere stelt zich als doel het in stand houden van de Walcherende folklore in al zijn facetten, zoals klederdracht, originele sieraden en de Walcherse tradities en gebruiken van vóór 1940. "Walacra" draagt dan ook de Walcherse klederdracht van vóór de tweede wereldoorlog. De vrou wen dragen hierbij de staartmuts van het Middelburgs ambacht, ook wel eengs genoemd: de vergroting van de kindermuts. De sieraden die erby gedragen worden zijn origineel en soms zelfs antiek. Het programma dat het 10-jarige "Walacra" biedt duurt ongeveer an derhalf uur en bestaat uit oude Zeeuwse dansen en uitbeeldingen van tradities in dansvorm op oude muziek. Bij elke dans wordt aan de aanwezigen een uitleg gegeven over de inhoud. Ook wordt er een uitleg gegeven van de kleding en sieraden. STENEN VAAS VAN BEGRAAFPLAATS ONTVREEMD Er werd aangifte gedaan van diefstal van een wit-stenen vaas, in de vorm van een zwaan, vanaf een graf op de Algemene Begraafplaats Boshuizen. Naar ons eerst nu bekend is geworden heeft de heer Theo Lormans uit Leunen in het weekend van 6 op 7 mei jl. een unieke wandelprestatie gele verd. Samen met enkele van Neerlands beste lange af standswandelaars voltooide Theo in St. Oedenrode in 23 uur en 35 minuten de Conti- nental-Centurion-wandeltocht Het betreft een wandeling van bijna 161 kilometer die - door de jaren heen - tot op heden door niet meer dan 200 Neder landse lange-afstands-wande- laars is volbracht. Gesproken kan worden van een geweldige prestatie, die veel afzien en enorme wils kracht heeft gevergd. Theo als nog proficiat! Dat de leden van de reservepoli- tie, waaronder ook de vrouwelijke reservisten, hun opleidingen goed hebben gevolgd, bleek tiidens de schietwedstrijden met pistool, wel ke twee weekenden lang werden ge houden op de schietbaan van "David Crocket" te Horst. Het Ven rayse twaalftal, dat aan die wedstrij den deelnam, met honderden reservisten uit het gehele land, haalden plaatsen onder de 50. De commandang van de Reservepolitie adjudant Sjef Janssen sprak daaro ver zijn waardering uit. De reservisten bij de politie zul len in de toekomst nog meer dan in het verleden worden ingezet. Dat men die vrijwilligers niet meer kan missen, werd nog eens bewezen tij dens de muziekfeesten in Merselo en tijdens de Kennedymars. Het Venrayse politiekorps kan onmoge lijk, gezien de bezuinigingen, nog voldoende personeel leveren voor festiviteiten e.d. Ook wordt bij grootscheepse kontroles als alcohol en verkeer een beroep gedaan op de inzet van de Reservepolitie. HET WARME WEER EN DE POLITIE Zonder op de barometer te kijken weet de politie al wanneer het warm gaat worden, want met de re gelmaat van de klok komen er dan meldingen binnen ran inwoners die gestoord worden door muziek of overlast hebben van barbecue vuurtjes en -geurtjes. Nog erger wordt het, als honden alleen blijken te zitten terwijl man- of vrouwtjelief aan de wandel is gegaan. Dergelijke meldingen komen ze ker een tiental malen per avond bij de politie binnen. Praten met de buren over de over last te verminderen heeft over het algemeen geen resultaat, met het gevolg dat de politie wordt inge schakeld. Dikwijls blykt dan dat er feitelijk geen overlast wordt gege ven, maar dat men minder ver draagzaam is geworden. Slot van het liedje: opnieuw bu renruzie. De Wetteling Donderdag: Atletiekclub Manual Rooyse VK Vrydag: Rank Xerox Jumpers Ven rode Zaterdag: Red Stars Zondag: Christoffel Old Calalian Sportief Sijbers Maandag: Gemeente Rooyse VK en Manual Rooyse VK Wijk Zuid-Rooy '84 DZWS-SVCB 2 Veronica-Venray 1 Dinsdag: Rooyse VK Manual Badminton Woensdag: Gemeente Badminton Schuivers 16.30-17.30 17.30-21.00 20.00-23.30 16.30-17.30 17.30-19.30 19.30-23.30 10.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 22.30-23.30 17.30-21.00 20.00-21.00 21.00-23.30 16.30-17.30 17.30-22.30 19.30-21.30 De stroom goede films in Venray houdt aan. Deze week starten The naked gunen My stephmother is an alien. Beide films zijn internati onaal grote lachsuccessen gewor den. In Duitsland waar de films vorige week zijn gestart staan ze meteen aan de top van de hitlijsten. The Naked Gun is een knetter gekke film die met alles en iede reen de draak steekt. Khomeini, Thatcher, ze gaan stuk voor stuk voor de bijl. De film is louter en al leen gemaakt om de mensen te la ten lachen en dat is inderdaad het geval. Myn stiefmoeder komt uit het heelal is een vrolijke sexcomedie. Het gaat om een buitenaards wezen, dat goed geprogrammeerd naar de aarde wordt gezonden. Alleen van de liefde hadden ze in het heelal geen kaas gegeten en dat geeft dus aanleiding tot de nodige mis verstanden en voor het publiek be tekent dat lachen. Het is niet uitzonderlijk, dat by deze film soms spontaan applaus losbarst, want de film weet het enthousi asme van het publiek te wekken. Voor de laatste week worden ge prolongeerd Rainman (bekroond als beste film van het jaar) en Her Alibi met Tom Selleck. Op zaterdag 19 en zondag 20 au gustus a.s. worden in Geysteren de jaarlijkse Meuleweifeesten gehou den. De festiviteiten vinden plaats in een grote feesttent op het ker misterrein aan de Dorpsstraat. Hier wordt o.m. een play-back- en sound- mixshow gehouden, waarvoor ieder die dat wil kan inschrijven. Deelne mers kunnen verzekerd zijn van een deskundige beoordeling en er zijn enkele mooie prijzen beschik baar voor de beste kandidaten. Wie interesse heeft om mee te doen kan voor inlichtingen en aan meldingen terecht bij: tel. 04784-1828 en 04784-2456. Nieuwe PRENTENBOEKEN VOOR KLEUTERS voor de Jeugdafdeling Blake, Quentin. Meester de Meijere. Meester De Meyere heeft van alles. Hy kan ook van alles. Toch is er iets mis.- meester De Mei jere heeft maar één schoen. Tenslotte krygt hy een palye met. een nieuwe schoen. Nu heeft hy twee schoenen, verschillende, maar wat maakt het uit! Alle regels rijmen op "schoen" en steeds keert de regel "maar meester De Meyere heeft maar één schoen" terug. Tekst en illustratie zyn volledig in overeenstemming met elkaar. De te keningen getuigen van een soepele, beweeglijke manier van tekenen en zullen kinderen (vanaf ca. 3 jaar) ze ker aanspreken. Het kleurgebruik zal dit nog verhogen. De muisjes, die op elke illustratie aanwezig zyn. geven een ekstra dimensie aan het verhaal. Dahl. 'fessa. Hetzelfde en toch anders. Hetzelfde en toch anders zijn al die dagelijkse handelingen van de verschillende leden van een gezin-, vader en moeder, een peuter en een baby, opa en oma, de kat en de hond. Wakker worden, onder goed aantrekken, plassen, eten of rijden, dieder doet dit op zijn/haar eigen manier. Met het ritueel van naar bed gaan sluit het verhaal af. Het boek opent met een grote plaat van een opengewerkt huis waarin de hele familie ontwaakt en eindigt met een prent van hetzelfde huis in het donker, met verlichte ramen waarachter naar-bed-gegaan wordt. Daartussen vijf grote platen over twee bladzijden en pagina's met los se scènes. De tekeningen, in pen en waterverf, zyn heel vrolijk. Er is veel te zien en aan te beleven. De korte teksten zyn mededelingen, die ruimte laten voor eigen aanvul ling. Eèn leuk kijkboek voor 3- en 4-jarigen. Graham, Richard. Joost en het monster. Bij Joost thuis woont een monster. Geen gevaarlijk monster, maar wel heel lastig: het maakt speelgoed kapot, eet slordig en maakt op de meest ongelukkige momenten vreemde geluiden. Ook krijgt hij van de ouders van Joost meer aandacht dan hijzelf. Nadat de vader van Joost het sprookje heeft verteld van de prinses en de kikker die in een prins verandert, geeft Joost het monster ook een kus. Dan merkt hij dat het monster helemaal geen monster is, maar zijn jonger broertje Niels. Stevig en fraai uitge voerd prentenboek, waarin tekst en illustraties min of meer gelykwaar- dig zijn. Op iedere linkerpagina staat de tekst, in groot lettertype, voorafgegaan door een klein plaat je. De illustraties beslaan telkens de gehele rechterpagina en hebben be trekking op de tekst."Het zijn mooie aquareltekeningen in zachte fiar' monieuze kleuren. Het verhaal is herkenbaar voor kleuters die een babybroertje of -zusje hebben. Va naf ca. 4 jaar. Openingstijden Maandag 10.00-12.0014.00-18.00 Dinsdag t/m donderdag 14.00-18.00 Vrijdag 14.00-21.00 Zaterdag 10.00-13.00 Fauwhaan, Schotse herder (Col lie), tamme albino fret, grijze hond, 50 k 60 schapen, wit/grijze valkpar- kier, zwarte kleine vierkante kin- der/herenportemonnee, groene portemonnee met paarse rand. zwart beursje, bruine portemon nee. schoenen en 1 bruine bh. 1 huissleutel. Voor inlichtingen kunt u zich tij dens kantooruren wenden tot de administratie van de gemeentepoli tie Venray. tel. 04780-84888, tst, 224. Feitelijk een week later dan gepland, omdat men eerst nog bruikbare materialen wilde veiligstellen; is dan jl. maandag met "groot geweld" aan de sloop van het pand Goumans aan de Schollstraat begonnen. Wat onze fotograaf maandag nog kon fotograferen, is nu allang verdwenen naar de kraakinstallaties van de firma Maessen in Ysselsteyn voor recycling, of naar de puinstortplaatsen in de regio. Wanneer we dit schrijven staat de oude kapelanie nog overeind, maar vermoedelijk is die eind deze week ook al weer van de aardbodem verdwenen. Met deze sloop verdween ook de wandschildering aan het Kapelaanspad, welke de Horster kunstenaar Kees Sa- letyn er in 1981 op aanbracht. De sloop ging nogal met veel stofontwikkeling ge paard en het was voor de buren zaak. hun ramen en deuren gesloten te houden. Het was zelfs soms zo erg, dat het puin met water moest worden bespoten om de stofontwikkeling tegen te gaan. De belangstellende toeschouwers - en dat zijn er velen - krijgen nu al een indiuk van de perceels grootte, waarop straks winkels zullen worden ge bouwd. Daarboven op komen 14 appartementen. Als men de planning kan volgen wordt volgend jaar maart het gehele projekt opgeleverd. Nog even, en dan wordt ook deze bouwplaats aan het oog onttrokken. Want, zodra het terrein is inge richt en de kelder en funderingen zyn gegraven wordt de bouwschutting geplaatst! ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van W. Bloemen. R.E. Gabeler, T. Lankvcld, H. Sehraven en J. Wittgen: T. LANK VELD Langstraat 106, tel. 83558 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon, F. de Muinck Keizer, F. Schmeetz, T. van Thiei, D. Vercauteren en J. de Vocht: 1». CORVER Kennedyplein 8, tel. 81393 DR. KEIJZER Van Beurdenweg 10, Ysselsteyn tel. 04785-1777 vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data by de ge noemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKEN- EN ONGEVALLEN- VERVOER Tel. 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passage 1, tel. 81255 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrydag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: B. RUITEN, tel. 81383 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK MJ. van Winden/E.M. Ruymbeek/ J.M. van Winden/W.H.M. de Vocht Behandeling in het weekend vol gens telefonische afspraak J.M. VAN WINDEN Stationsweg 13, tel. 81336 DIERENARTSENPRAKTIJK W.H. Kremer en W.G.A.M. Loonen en G.W. Gelling. Behandeling kleine huisdieren zaterdag en zondag vol gens afspraak Zaterdag W.H. KREMER Mgr. Nolensstraat 12, tel. 81000 Zondag G. GELLING Julianasingel 24, tel. 10956 WEEKENDDIENST VERLQSKUSpiGEN Voor dé praktijken -van mevr. Raay- g makers, mevr. Van der Reis. mevr. j Tiggeloven en mevr. Vermazeren MEVR. VAN DER REIS Kuluutsheuvel 16, Overloon tel. 04788-1327 vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 12 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van mevr. Van der Reis en mevr. Tigge loven wordt vanaf maandag 12 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door MEVR. VAN DER REIS Kuluutsheuvel 16, Overloon tel. 04788-1327 Afspraken maken 's morgens tussen 8 en 9 uur en 's middags tussen 6 en 7 uur. REGIONALE VERENIGING HET GROENE KRUIS VENRAY De dienstdoende wijkverpleegkundige voor Venray, Meerlo en Wanssum is bereikbaar: via fel. 04780-81269 Spreekuur voor Venray: Voor eventuele behandelingen door de wijkverpleegkundigen alsmede het doorgeven van boodschappen is er ge legenheid van maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur. Uitleen voor Venray: Voor het afhalen en terugbrengen van uitleenartikelen kunt u terecht van maandag t/m vrijdag van 16.00 to 17.00 uur. In het weekend alleen voor spoedgevallen door de wijkverpleeg kundige van de weekenddienst Eenieder wordt verzocht de artikelen na gebruik z.s.m. terug te bezorgen. Zuigelingen-kleuterbureau en gehoorscreening: Uitsluitend op afspraak, tel, 81269 Spreekuur Diëtiste Uitsluitend op afspraak, tel. 81269 Zwangersehapgymnastiek Aanmelden via telefoon 81269 Groene Kruis Wijkcentrum "De Kiosk" Brukske Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige van maandag t/m vrydag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 83859. Zuigelingen- en kleuterbureau uitslui tend op afspraak. W ij kgezond heidscen t rum "Landweert" Venray: Spreekuur en uitleen door de wijkver pleegkundige op maandag, woensdag en vrydag van 1130 tot 12.00 uur. en dinsdagmiddag van 1330 tot 14.00 uur. tel. 88273 Wfikgebouw Ysselsteyn Litsenbergweg 20b Spreekuur en uitleen op maandag, woensdag en vrydag van 1330 tot 14.00 uur, tel. 04785-1492 GEZINSZORG VENRAY Westsingel 5, tel. 04780-86363 Spreekuur: dagelyks van 9 tot 10 uur ONDERWIJS- EN BEROEPSKEUZE VOORLICHTING VENRAY Leunseweg 2a, tel. 10032 Openïngstydem ma t/m do 8.30-12.45 uur en 13.15-17.00 uur; vr 9.00-1230 uur en 13.00-1630 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP De Clockert, Bergweg 4 Spreekuur alleen na telefonische af spraak tydens kantooruren 85968 of 04950-30345 ALGEM. HULPDIENST VENRAY Tel. 04780-84163

Peel en Maas | 1989 | | pagina 3