spetters m Spoed zetten achter sloop krottenwijk Let op! Let op! Let op! 25 graden buiten 25% korting binnen ,,ma belle9' TEXTICO MODE Wildvegetatie op het trottoir of op de weg een voordeel of ramp? Villeroy&BocH CENTER oooc poooooooo; o oooooooooooooooooo J ri i A EMOFRA M pl vrijetijdsmode! L Kapelaan Vredes- kerk benoemd tot Pastoor in Maasniel - ^s>NEETlESR Gaan de burgers onkruid wieden? HYPOTHEKEN VAN DE KAMP Grandioze kollekte voor Hartstichting Woonwijk Brukske (bijna) zonder busverbinding!!! NAVO Lucht- machtoefening I VENRAY parkeren VOOR de winkels WEEKENDAANBIEDING Pagini DONDERDAG 1 juni 1989 Nr. 22 HONDERDENTIENDE JAARGANG •AN KKE PEEL EN MAAS IITGAVE: DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. - VENRAY \A/EEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ADVERTENTIEPRIJS 31 ct. per mm - ABONNEMENTSPRIJS iROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 WHiNIfc lll\J PER HALFJAAR f13,00 UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING 8UITEN DE REGIO f 18,00 rarm rmacl LS EERD i jeugdmode zowel voor de man als de vrouw *4 VENRAY In de Keulsche Pot loundue-, gourmet- en specialiteiten restaurant, nu met uniek terras Voor informatie of reservering: TEL. 04788-1774 HOLTHESEDIJK 2 OVERLOON Kapelaan André'tr.J. Pierik, kape laan van de Vredeskerk te Vehiay, is met ingang van 15 juni a.s. be noemd tot pastoor van de St. Lau- rentiusparochie te Maasniel. Kapelaan Pierik kwam in septem ber 1986 naar Venray, als assistent van pastoor Aalbers. Door deze be noeming is hij de jongste pastoor in het bisdom Roermond. Het staat nog niet vast op welke dag de nieuwe pastoor in Maasniel zal worden geïnstalleerd. Pastoor Aalbers van de Vredes kerk, die tevens rektor is van de pa rochie Heide, mag zeer binnenkort de benoeming verwachten van een nieuwe kapelaan. ERGERLIJKE VORM VAN VANDALISME Een meer dan ergerlijke vorm van vandalisme werd gekonstateerd in de Kruisstraat, waar van 10 riool putjes de deksels werden gelicht. Omdat het vrij snel ontdekt werd en maatregelen konden worden ge nomen, bleven ongelukken uit. GRATIS zuurstok van 1,- bij halve kilo snoep O -v, geldig van donderdag 1 juni t/m woensdag 7 juni O De afgelopen bijzonder zachte winter heeft tot gevolg gehad, dat de gemeente geen zout heeft hoeven te strooien om de gladheid te bestrij den. Enerzijds uiteraard een voor deel voor het milieu, maar anderzijds ook weer een nadeel, omdat de wildvegetatie - een vrien delijk woord voor "onkruid" - nu de gelegenheid heeft gekregen volop haar kop op te steken op de trot toirs, de wegen en in de goten. Nu zal de een er weinig bezwaar tegen hebben, dat flora en fauna hierdoor volop aan hun trekken kunnen ko men, de ander zal zich wellicht ver schrikkelijk kunnen ergeren aan het slordige gezicht, dat het welig tierend onkruid oplevert. De gemeente zoekt nu naar de gulden middenweg en hoopt die met behulp van haar inwoners te kunnen vinden. De wildvegetatie heeft nl. ook haar zeer nadelige kanten. Door de weelderige onkruidgroei in de go ten b.v. komt de waterafvoer in het gedrang. Dan is er ook nog een vei- ligheidsaspekt. De wegen en de trot toirs kunnen door de wildvegetatie glad worden, hetgeen aanleiding tot val- en slippartijen kan leiden. De landelijke tendens om te ko men tot een natuurlijk groenbe- heer, onder het motto "laat groeien wat groeit", speelt ook in Venray al langer. Vandaar, dat men enkele ja ren geleden heeft besloten de che mische onkruidbestrijding tot een minimum te beperken. Maar intus sen gaan nu de nadelige aspekten danig meespelen. Daarbij krijgen de wijken ook een slordiger aanzien. Handmatige bestrijding van on kruid is niet meer betaalbaar, van daar dat de gemeente noodge dwongen weer haar toevlucht zal moeten nemen tot een chemische bestrijding van wildvegetatie in de kernen en in de wijken. IETS VOOR DE BURGERS ZELF? Geprobeerd zal worden met zo weinig mogelijk chemische midde len een aanvaardbare situatie te handhaven, terwille van de veilig heid,- een goede waterhuishouding ASSURANTIËN telefoon 04780-87575 en een verzorgd aanzien van de ge meente. Maar er is natuurlijk ook nog een andere manier van onkruidbestrij ding, wanneer b.v. de inwoners van Venray hieraan als een vorm van burgerzin hun medewerking willen geven. Wanneer iedereen de stoep voor zijn huis, de goten en eventu eel de straten vrij houdt van on kruid, behoeft de chemische bestrijding niet plaats te vinden. Natuurlijk is dit niet overal in de ge meente mogelijk, maar wanneer dit gebeurt waar het lean, is er al veel gewonnen. Wanneer men er pertinent op te gen is, dat de gemeente de stoep en de goten voor de woning met che mische middelen vrij houdt van onkruid, dan zal men zelf op die plaatsen de onkruidbestrijding ter hand moeten nemen. Want waar geen onkruid groeit, zal de gemeen te zeker niet komen spuiten. Wanneer men op deze wijze de ge meente ëen handje kan helpen, moet men wel vlug zijn. De ge meente, heeft jl. het voornemen over twee weken met de chemische onkruidbestrijding te beginnen in de kerkdorpen en daarna Venray- kom en de wijken onder handen te nemen. Nog slechts vijf woningen zijn be woond in het ooit zo fraaie bouw plan "het Wit Desselke". Maar juist door deze vijf laatste bewoners kan de Woningbouwvereniging de totale sloop van de resterende 35 wonin gen nog niet ter hand nemen. De Gemeenteraadsfraktie Van de Vorie zegt daarover veel klachten te ontvangen. Die resterende wonin gen zijn voor de jeugd vrij toegan kelijk, maar vormen een konkreet gevaar door de vele stukken glas die uit de sponningen dreigen te vallen en door het vele afval wat er is ach tergebleven en ongedierte als rat- ten en muizen aantrekt. De Fraktie Van de Vorle heeft in een brief aan de gemeente ge vraagd, dat het college bij de Wo ningbouwvereniging gaat aandrin gen binnen de korste keren een punt achter deze ontoelaatbare toestand te zetten. 2\ulks moet mo gelijk zijn, omdat alleen aan de nu nog in Wit Desselke wonende ge zinnen vervangende woonruimte moet worden aangeboden. En dat behoeft toch geen kwestie van lan ge duur te zijn... In eerste instantie heeft de Wo ningbouwvereniging het laatste het D.e onlangs in Venray gehouden kollekte ten bate van de Nederland se Hartstichting is een grandioos sukses geworden. Dankzij de in spanning van circa 350 kollektan- ten in onze gehele gemeente werd maar liefst ruim 21.200,- bijeen gebracht. Onder de bezielende leiding van mevr. H. Poels-Peters werd daar naast ook nog een ledenwerfaktie gehouden welke een uitstekend re sultaat opleverde. De opbrengsten van de kollekties waren als volgt: Venray-centrum e.d. 9.497,29 Landweert 1.757,15 Brukske 2.069,40 Oostrum 1.227,40 Ysselsteyn 1.677,50 Smakt 171,30 Leunen 1.002.45 Castenray 548,70 Veulen 591,30 Heide 606,95 Merselo 1.039,90 Vredepeel 162,95 Oirlo 866,05 Totaal 21.218,34 Het vorig jaar bedroeg deze kollekte nog 17.500,--. In de genoemde be dragen zijn niet begrepen de bijdra gen welke per bank of giro zijn binnengekomen. Tellen we die er bij, aldus mevr. Poels-Peters, dan zou men kunnen zeggen dat gemid deld elke Venrayer bijna 1,- aan de Hartstichting heeft bijgedrfagen. En dat is een in Nederland nog niet vertoond sukses. laatste jaar elke leegkomende wo ning in deze wijk dichtgetimmerd, zodra een kompleet blok leeg stond, kwam de buldozer en werd de zaak tegen de grond gegooid. Zo lang er echter nog één gezin in een woon blok verblijft, moet sloop achterwe ge blijven. Intussen zijn ook de dichtgetim merde woningen - weer opengebro ken en speelplaats geworden voor de jeugd - met alle gevaren van dien. De Fraktie Van de Vorle wijst er op, dat de Woningbouwvereniging de huurders ongestoord woongenot moet verlenen. Dat is in zo'n krot tenwijk tocli niet meer mogelijk. Daarom, uit sociaal oogpunt én met het oog op de zeer slechte milieu hygiënische toestand van deze wijk. moet de Woningbouwvereniging de zaak binnen de kortste keren slopen. Zó is het een aanfluiting! De nieuwe dienstregeling van de Zuid-Ooster die afgelopen zondag, 28 mei 1989, is ingegaan, heeft voor de bewoners van de grote woonwijk Brukske nare gevolgen gehad. Op zondag overdag rijdt dan nl. lijn 27 niet meer naar het spoorsta tion. De eerste bus daarheen ver trekt op zondag om 17.22 uur van de Henri Dunantstraat. Weliswaar rijdt lijn 29 naar Wanssum door de wijk Brukske; maar op zondag zijn dat maar enkele ritten, waarvan de eerste rit om 10.34 uur uit het Brukske vertrekt en de volgende om 12.34 uur. Ter nadere toelichting: de treinen vertrekken op zondag om het uur en de eerste trein gaat al om 8.00 uur. De Zuid-Ooster heeft-kennelijk tot inkrimping van de dienstrege ling van lijn 27 besloten omdat er op zondag op de "halve uren" (-.30) geen treinen vertrekken. Men heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat daarmee een hele woonwijk zonder of athans bijna zonder busvervoer is gekomen. Wij vragen ons af of het niet mo gelijk zou zijn geweest om de bus sen van lijn 29 die op zondag de wyk Landweert. in aansluiting op de treinen bedienen, om die bus sen van het busstation af te laten doorrijden naar de wijk Brukske, b.v. in een lus over de Rondweg. Dat zou toch beter zijn geweest dan ri goureus in het geheel geen bussen te laten zijden. Vooiiopig zijn de be woners van Brukske aangewezen op de fiets (een grote rijwielstalling -is er bij het station) en de auto (er is een ruime parkeerplaats ook bij het spoorstation). Ons viel nog iets op. In een folder geeft de Zuid-Ooster te kennen dat de nieuwe buslijn 97, Venray-Over- loon-St. Anthonis, gunstig is voor de bezoekers van het Oorlogsmu seum in Overloon. Men moet dan weten dat de meeste bezoekers die niet met de auto reizen, per trein in Venray aankomen. De bus naar Overloon vertrekt echter niet.aan het spoorstation! En... de aanslui ting van de bussen die van het spoorstation naar het autobusstati- on vertrekken is slecht voor wat be treft de nieuwe- lijn 97. Wij zouden willen zeggen: jam- mei*, weer een kans gemist! En dan ook nog op het busboekje zeteen: "Op weg naar de ideale lijn". Die is door de Zuid-Ooster in Venray nog niet gevonden! In het luchtruim boven de Bene lux, Denmarken, West-Dultsland en Frankrijk zal van 5 tot en met 9 ju ni a.s. de jaarlijkse luchtmachtoefe ning „Central Enterprise" worden gehouden. Aan deze oefening ne men luchtmachteenheden deel van de Nederlandse, Belgische, West- duitse, Canades, Amerikaanse en Blitse luchtmacht. De oefening is bedoeld om de onderlinge samen werking tussen de NAVO- luchtmachten te bevorderen. Tijdens de oefening mag in het Noorden en Oosten van het land tussen 08.00 uur en 19.00 uur lager worden gevlogen dan gebruikelijk. Het gaat hierbij om een vijftal ver bindingsroutes van en naar laag- vlieggebieden in West-Duitsland, Op deze routes geldt een minimum vlieghoogte van 150 of 75 meter. Voor het overige deel van het land blijven de normale vlieghoogten voor straalvliegtuigen van kracht, te weten 75 meter op de twee bestaande laagvliegroutes en 300 meter in de rest van het land. Naast extra laagvliegroutes kan het bovendien voorkomen dat in de directe omgeving van de vliegbasis Leeuwarden, Twenties, De Peel en Gilze-Rijen vluchten worden uitge voerd vanuit een andere richting dan gebruikelijk. Bij de oefening „Central Enter prise" worden steden en grotere woonkernen zoveel mogelijk ver meden. Eventuele geluidhinder- klachten kunnen worden doorgegeven aan de Sectie Geluid hinder van de Luchtmachtstaf, tel. 070-492300. serviesgoed - kristal - glas - bestek WMF Wil It 1 Ide Villeroy Boch catalogus ligt voor U klaar patchwork-quilting-stoffen woonideeën kado-artikelen schilderijen - aquarellen zijdebloemen meubels antiek perzen - berbers moderne vloerkleden tafellinnen kussens woonaccessoires hebbedingen tineke meurs VENRAY Schoutenstraatje 6 Tel. 04780-88566 iets leuks voor 'n ander... wat fijns voor jezelf je bent wat je draagt Textico mode, jong en actueel Schoolstraat 1 Tel: 04780-85990 Drunen - Kaatsheuvel - Dongen - Rosmalen - Veghel - Vught - Waalwijk zeer modieus en.... SCHERP IN PRIJS E I M O u F Overloon Maasbree Heythuysen U F R 04788-1434 04765-3395 04749-3866 R A betaalbare... en zeer A mooie dameskleding het juiste adres en!!! mannen opgelet!!! I OVERLOON - MAASBREE - HEYTHUYSEN alleen geldig vrijdag 2 en zaterdag 3 juni JLecLex Aiode Schoolstraat 24, 5801 BP Venray, tel 04780-83500

Peel en Maas | 1989 | | pagina 1