Bt srijatten tran öe (tote SCerk Provincie Limburg NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak Interne ver huizing in het raadhuis Commissiever gadering onder wijs, c.a. Commissiever gadering openbare werken, verkeer en agrarische zaken Algemene regeling Aan- en bijgebouwen Deugdelijke verpakking van huisvuil Geen spreekuur wethouder Willems Rijksweg A 73 Commissiever gadering maat schappelijke zorg en sociaal- cultureel werk Asfalt menginstallatie Hinderwet vergadering van de gemeenteraad Hinderwet Kollektekalender juni 1989 Kruidengroe op verharding PEEL EN MAAS Donderdag 1 juni - Pad ELEN RAADHUIS VENRAY Raadhuisstraat 1 Telefoon 04780-23333 Correspondentieadres: Postbus 500 5800 AM VENRAY Spreekuren b. en w. Burgemeester H.J.M. Defesche Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare orde en veiligheid, finan ciën, economische zaken, voorlich ting en inspraak, grondbedrijf, be lastingen, toerisme). Wethouder J.A.A. van Oers Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (onderwijs, volwassenenonderwijs, vrije akademie, muziekschool, bibli otheek, sportzaken, culturele zaken, museum, jeugd- en jongerenwerk, accommodatiebeleid welzijnssector) Het spreekuur wordt voorlopig waargenomen door wethouder mevr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. het onderdeelcultuur", dat wordt waargenomen door de burge meester. Wethouder W.A. Claessens Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (openbare werken, verkeer en ver voer, reiniging, energiebesparing, ei gendommen en grondverwerving, agrarische zaken, hinderwetszaken, coördinatie milieuzaken). Wethouder H.P.T.M. Willems Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (ruimtelijke ordening, volkshuis vesting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw terreinen in bestemmingsplannen, personeelszaken en organisatie). Wethouder, mevr. E.M.A.A. Hoppenreijs-de Loo Maandag van 10.00 tot 11.00 uur. (sociale zaken, samenlevingsop bouw, gezondheidszorg, bejaarden zorg, culturele minderheden, eman cipatie, werklozenzorg en coördina tie welzijnsplanning). Gedeputeerde Staten van Lim burg maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4a, derde en vierde lid van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend dat met in gang van 1 juni 1989 ter Provinciale Griffie alsmede ter se- kretarie van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg voor ee nieder ter inzage ligt het ontwerp van de evaluatie/herziening Streek plan Noord- en Midden-Limburg. Tot 1 oktober 1989 kan eenieder schriftelijk by de Provinciale Sta ten van Limburg bezwaren indie nen tegen het ontwerp van de herziening van het Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Maastricht, mei 1989 Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni a.s. vindt als gevolg van de reorgani satie van het ambtelyk apparaat van de gemeente Venray in het raadhuis een aantal interne "ver huizingen" plaats. Het raadhuis blijft evenwel op de gebruikelijke openingstijden voor de burgers opengesteld Het is ech ter niet uit te sluiten, dat vanwege deze interne verhuizingen de dienstverlening aan het publiek tij delijk minder optimaal kan zijn. Wij vragen daarvoor uw begrip. Openbare vergadering van de commissie voor onderwijs, cultuur, jeugd, sport en rekreatie op maan dag 5 juni 1989 om 17.30 uur in de raadszaal. Op de agenda staan o.m. de vol gende onderwerpen: Verzoek ex artikel 74 W.B.O. voor het ve i-vangen van versleten meubi lair t.b.v. basisschool De Vlaswei. Idem voor het aanbrengen van zonwering in 3 lokalen van basis school St. Jan de Doper te Merselo. Vaststelling gemeentelijke ar- chiefverordening. Gekombineerde bespreking "Be leidsplan veel voorkomende crimi naliteit Venray". Openbare vergadering van de commissie voor openbare werken, verkeer en agrarische zaken op maandag 5 juni 1989 om 16.00 uur op kamer K 19. Op de agenda staan o.m. de vol gende onderwerpen: Hoorzitting n.a.v. beroepschrift herplantverplichting. Inzamelen van klein chemisch afval. Voorstel inzake het inzamelen van K.C.A. Verkeersaangelegenheden. Ver keersmaatregelen Marktstraat. Gro te Markt en Hofstraat; afsluiten Molenpad voor motorvoertuigen (op proef). Burgemeester en wethouders van Venray. maken, gelet op het bepaal de in artikel 6a van de Wet van Ruimtelijke Ordening en het be paalde in artikel 2, lid 3 van de ge meentelijke inspraakverordening, bekend, dat met ingang van 2 juni 1989 gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt een voor ontwerp van het bestemmingsplan "Algemene Regeling Aan- en Bij bouwen". Het voorontwerp met bijbehoren de stukken ligt ter inzage in het ge meentehuis. Raadhuisstraat 1 te Venray. afdeling VROM. elke werk dag tussen 09.00 en 12.00 uur. Gedurende bovengenoemde ter- myn bestaat voor een ieder de gele genheid schriftelyk te reageren bij burgemeester en wethouders van Venray. postbus 500, 5800 AM Venray. In de komende weken zult u via "Gemeentepraat" over de betekenis en inhoud van deze regeling nader worden geïnformeerd. Burgemeester en wethouders voornoemd. mr. H.J.M. Defesche, burgemeester drs. A.W.M. de Bever, sekretaris Jongstleden maandag heeft zich, als gevolg van ondeugdelijk ver pakt. scherp snijdend huisvuil (mo gelijk glas), opnieuw een ongeval voorgedaan. Eén van de beladers van de huisvuilophaaldienst heeft daarbij een vrij ernstige verwon ding aan zijn been opgelopen. Er wordt naar aanleiding van dit ongeval nog eens met nadruk op geattendeerd scherp snijdend of stekend huisvuil niet zomaar los in de vuilniszak te deponeren, doch dit eerst deugdelijk te verpakken, bijvoorbeeld door het eerst goed te omwikkelen met oude kranten, waardoor dergelijke ongevallen worden voorkomen. Overigens hoort glasafval uite raard thuis in de daarvoor bestem de glasbakken, en niet in de vuilniszak! Daarmee worden niet alleen ongevallen als dit voorko men. maar bewijst men bovendien het milieu een dienst! Op maandag 5 juni a.s. komt het spreekuur van wethouder H. Wil lems te vervallen. De burgemeester van Venray maakt ingevolge het bepaalde in ar tikel 23 van de Wet op de Ruimtely- ke Ordening bekend, dat met ingang van 2 juni 1989, gedurende een maand bij de afdeling VROM, in het raadhuis het ontwerp voor een bestemmingsplan "Ryksweg A 73 Zuid", voor eenieder ter visie ligt op elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Dit ontwerp beoogt met name de realisering van evengenoemde rijksweg mogelijk te maken. Gedurende de bovenvermelde ter mijn bestaat voor eenieder gelegen heid tot het indienen van schriftelijk bezwaren bij de ge meenteraad van Venray, postbus 500, 5800 AM Venray. De burgemeester voornoemd, mr. H.J.M. Defesche Openbare vergadering van de commissie voor maatschappelijke zorg en sociaal-cultureel werk op maandag 5 juni 1989 om 18.00 uur in het raadhuis (raadszaal). Op de agenda staan o.m. de vol gende onderwerpen: Beleidsplan "veel voorkomende criminaliteit" (in gekombineerde vergadering met commissie onder wijs, c.a.). Informatie over het afhandelings verloop van de nieuwe uitbetalings- systematiek m.b.t. uitkeringen sociale zaken. Bespreking tweede evaluatierap port TV-GWJ "Jeugdwerkgaran tieplan". Gedeputeerde Staten van Lim burg maken bekend, dat zij bij besluit d.d. 2 mei 1989 een zone, als bedoeld in artikel 53 van de Wet ge luidhinder. hebben vastgesteld rond de asfaltmenginstallatie "Wanssumseweg" te Venray. De vastgestelde zone, alsmede alle andere ter zake zijnde stukken lig gen ter inzage van 5 juni 1989 tot 5 juli 1989 en wel; in het Provinciehuis te Maastricht (bibliotheek) tijdens werkuren; in het gemeentehuis van Ven ray eveneens tijdens de werkuren. Kennisgeving bekendmaking Ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat zij van plan zijn om de aanvraag van H. Holierhoek, Mgr. Hans- senstraat 77 te Oostrum voor een hinderwetvergunning voor het uit breiden en wijzigen van een konij- nenhouderij gelegen aan de Mgr. Hanssenstraat 77 te Oostrum nega tief te beschikken. De ontwerp beschikking en bijbe horende stukken kunnen op het raadhuis. kamer 119, Raad huisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 9.00-12.00 uur worden ingezien tot 16 juni 1989. Tot deze datum kunnen de stuk ken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur, na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kun nen gemotiveerde bezwaren schrif telijk worden ingediend by burgemeester en wethouders van Venray, Daarbij kan worden ver zocht de persoonlijke gegevens van degene die bezwaar maakt niet be kend te maken. De aanvrager en degenen die be zwaar hebben gemaakt naar aanlei ding van de aanvraag en degenen die aan kunnen tonen dat zijn niet (tydig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen bezwaar maken te gen de ontwerp beschikking. Burgemeester en wethouders namens deze, het hoofd van de afdeling openbare orde. veiligheid en milieuzaken, J. v. Kuijck Op donderdag 1 juni 1989 wordt in het gemeentehuis. Raad huisstraat 1 te Venray, aanvang 19.00 uur, een openbare vergade ring van de gemeenteraad gehou den. Op de agenda staan o.m. de volgende onderwerpen: Beschikbaarstelling krediet ad 140.000,- voor de renovatie van het dak van bassischool Coninxhof. Wijziging Marktverordening 1971. Wijziging "Verordening riool rechten Venray 1989". Voorziening in vakature commis sie openbare werken, verkeer en agrarische zaken. Bestuursregelingen Ryksweg A 73 Noord en Zuid. Uitvoering "Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten". Vaststelling afralstoffenverorde- ning en wijziging van de algemene politieverordening Venray. Kennisgeving bekendmaking Ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Venray maken bekend dat zij van plan zyn om de aanvraag van W. Willems, Rouwkuilenweg 29 te Ysselsteyn (Lb) voor een hin derwetvergunning voor het uitbrei den en wijzigen van een varken smestery gelegen aan de Rouwkuilenweg 29 te Ysselsteyn (Lb) positief te beschikken met dien verstande dat in de inrichting 1200 mestvarkens mogen worden ge houden. De ontwerp-beschikking en bijbe horende stukken kunnen op het raadhuis, kamer 119, Raad huisstraat 1 te Venray, elke werkdag van 9.00-12.00 uur worden ingezien tot 16 juni 1989. Tot deze datum kunnen de stuk ken ook worden ingezien op elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur. na telefonische afspraak. Tot bovengenoemde datum kun nen gemotiveerde bezwaren schrif telyk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venray. Daarbij kan worden ver zocht de persoonlijke gegevens van degene die bezwaar maakt niet be kend te maken. De aanvrager en degenen die be zwaar hebben gemaakt naar aanlei ding van de aanvraag en degenen die aan kunnen tonen dat zyn niet (tydig) in staat zijn geweest dit te doen, kunnen bezwaar maken te gen de ontwerp beschikking. Burgemeester en wethouders voornoemd, namens deze, het hoofd van de afdeling openbare orde, veiligheid en milieuzaken, J. v. Kuijck 22 mei t/m 4 juni: Nederlands Ro de Kruis (landelijke aktie); 5 t/m 11 juni: De Nederlandse Le ver Darm Stichting (landelijke aktie); op 17 juni: Tafeltennisvereni ging Red Stars (plaatselijke aktie in Venray-kom in het kader van het jeugdkollektewezen); Scouting Don Bosco Leunen (plaatselijke ak tie in Leunen in het kader van het j eugdkollektewezen 18 t/m 25 juni: Lourdescomité af deling Venray (plaatselijke aktie); 26 juni t/m 2 juli: Nationaal Epi lepsie Fonds (landelijke aktie). Alleen voor deze akties is een kol- lektevergunning verleend. Koliek- teren buiten de aangegeven periode is niet toegestaan. De kollektanten en kollektrices moeten een op de kollekte gericht legitimatiebewijs kunnen tonen. let grc ankba u k eboon Don ei l(j het IÜ de Het zal intussen iedereen we ïanne gevallen zijn; het (on)kruid g intvan welig op de stoep en in de goot name op die plaatsen waar wi lapse of niet gelopen en gereden w nn'e Velen van u zullen zeggen dat geen gezicht is. Anderen vin het prima dat de natuur een krijgt op plaatsen die niet gebi toy worden. mei ferkw fsselst ht bij loeme TRID lebort Mal de 1 >eren: Naast deze, zeer persoonlijke, ning over deze kwestie zijn ooh kele technische aspekten aap i orde. Zo werkt het nadelig voo n waterhuishouding als er veel >f kruid in de goot groeit. Helaa >802 het niet mogelijk om met bel van de veegwagen de goten - kruidvrij te houden. Een belang Je vl deel van het onkruid wordt meegenomen, maar met namf _.-e wortelkruiden zetten zich goed >5 x in de voegen. Om te voorkomen de goten dicht groeien, waan event plasvorming op de weg zou kun \Veth. ontstaan, is het verwijderen vai 58< planten nodig. 'n par Tan aanzien van de planten# f1311 oc op stoepen en klinkerbestratin speel het veiligheidsaspekt een Zo zou een weg met klinkerbes !jen tingen door weelderige planl °ren groei een glad oppervlak kum^'U e krijgen. Bij remmen en in bocli n kan dit onverwachts tot gevaarl JT" r situaties leiden. De wegbeheei heeft de verantwoordelijkheid 11J dergelijke situaties zo veel moge ,|,un*e te voorkomen. Ifcyers Arno van c AN lllem 25 m restr 5821 Vierl Om deze problemen te vooi men zal een chemische bestrijdi uitgevoerd worden met het mi AAkarzol, ondanks de bekendh met de nadelige gevolgen van dit bruik. Met dit middel zal alleen ratief d.w.z. tegen aanw{f^er onkruid, gespoten worden. Hetp genovergestelde, preventief ten, houdt in dat gespoten w« waar "waarschijnlijk wel onki zal komen". Op parkeerplaat^ 58O; worden alleen de molgoten bel deld. Boomspiegels mogen in geheel niet bespoten worden. Gebo 1989 .Zoon slfchan '°pels-ï Bazn Heri Ui 580; v Res? van Op 2 Miel geki men Op deze wijze wordt getracht enk] met gebruik van zo weinig mogel eter chemische middelen een aativaa bare situatie te handhaven, raard is het met deze manier werken mogelijk om te voorkom dat voor uw woning met chemist middelen gewerkt wordt. Omdat leen op aanwezig onkruid gespol wordt, zullen delen van de verli ding waar geen planten groeien bespoten blijven. Om spuiten voorkomen kunt u dit gedeelte de verharding naby uw woi schoonmeken. zodat het niet handeld hoeft te worden. Wy de doe: NNI jaak oen< oni iels 28 1 Loe 580 Wij geb (Naar gegevens van Ben Kruysen.) r HET SINT BERNARDl'S-ALTAAR Reeds in 1485 stond in de derde altaarry van de Grote Kerk een al taar, dat was toegewijd aan de H. Bemardus. de stichter van de Cisterciënserorde. De aanwezigheid van dit altaar werd later nog ver meld in 1510, 1566 en in 1628, toen het op de 13de juni met vier andere altaren tot één kapelanie werd verenigd. De kapelaan had tot taak, behalve het lezen van de van ouds gestichte missen, de Zielzorg, de armenzorg, een preek op zondag en het dopen. Zyn inkomsten waren volgens het Venrayse Meetboek van 1628 onder meer afkomstig uit het Haagse Veld te Merselo van Gerart Goorckens en Hanryck Verheyen. I Ook enkele namen van rektoren van dit altaar zyn bekend, o.m. van Joh. Tsweertz (1510) en Peregrin op ter Straeten (1566). Op het altaar stond, naast het beeld van St Bemardus ook een beeld van St Joris, welke later door samenvoeging van altaren op het al taar van St. Barbara terecht kwam. Dr. Fr. Gorissen gaf de volgende beschrijving van het St Bemardus- beeld: "Het 99,5 cm hoge eikenhou ten figuur van een monnik in het habijt der Cisterciënsers, is voor zien van een nieuwe polychromie Schilderij van de Abdis Maria Cae- cilia van Egck de Nitnen. (1749- 1771). en moet zonder twijfel afkomstig zyn uit het atelier van Meester Amt te Kalkar". Opvallend bij het beeld, met als attributen de abtstaf en het gesloten boek. is. dat de oren zover van het hoofd staan. Een direkt in het oog springend kenmerk. Het heeft de maker de sprekende by- naam van "De Meester van de flapo ren" opgeleverd- In de inventarisatielijst van de Grote Kerk van het jaar 1833 werd genoteerd onder nr. 43: "Een stand beeld van St. Benedictus (bedoeld werd St. Bemardus) op den muur van den tqren onder het orgel". Vernielden swaard is. dat onder nr. 23 van deze lijst een schilderij ,werd beschreven, dat in de sacristie hing en dat öf de H. Bemardus öf een pastoor van de Cisterciënser- Orde voorstelde. Het schilderij is verdwenen, maar of het enige rela tie had met het St. Bemardusaltaar is niet meer na te gaan. LEVEN VAN ST. BERNARDUS De H. Bemardus werd in 1090 ge boren in Fontaine bij Dyon (Bour- gondië). Op 22-jarige leeftyd trad y in in het klooster van Citeaux, dat de bakermat was van de Cisterciën- ser-Orde. Met een aantal medebroe ders stichtte hij in 1115 de wereldberoemde Abdij van Clair- vaux in Frankrijk (njet te verwar ren met de Benedictijner Abdy van Clervaux in Luxemburg), waarvan hij de eerste abt werd. In zijn klooster te Rome benoemde hij de latere Paus Eugenius III tot abt. Bis schoppen en vorsten vroegen hem raad en met zijn grote welsprekend heid predikte hij de Tweede Kruistocht (1145-1149) in tal van Europese steden, o.a. ook bij de O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht. Ondanks al deze vermoeiende rei zen, leidde hij een zeer sober leven. Hij stierf te Clairvaux op 20 au gustus 1153. Paus Pius VIII heeft hem tot Kerkleraar uitgeroepen. Zijn feestdag wordt op 20 augustus gevierd. PATRONAATS RECHT Tben Gerard III. graaf van Gelre, gehuwd met Margaretha van Bra bant, in 1224 de Munsterabdy van Roermond stichtte, schonk hy aan dat adelijke stift de tienden van Venray en tevens het zg. patronaats- recht van de Grote Kerk. Dit recht hield in, dat dé Abdis het recht had om in Venray de pastoor te benoe men. In een op 24 mei 1228 te Luik uitgegeven akte werd vermeld, dat bisschop Hugo toestaat, dat de Ab dis een priester van de Orde van St. Bemardus of ook een wereldlijk priester mag voorstellen. In januari 1666 was door het overlijden van pastoor Petrus Ver- berekt. het pastoorsambt in Venray vakant geworden. Op 21 maart stel de de Abdis Francisca de Bossu de priester Matthias Roebroeck aan bisschop Cools voor, waarna de be noeming volgde. Door de Abdis Albertina de Reede de Saesfelt werd in 1716 tot pastoor in Venray benoemd de vroegere ka pelaan van Nederweert, Wilhelmus Sonnemans. De Venrayse pastoor Christianus Ilouben (die het sacra mentshuis in 1802 liet afbreken!), werd in 1768 voorgedragen (en later benoemd) door de Abdis Maria Cae- cilia van Eyck de Nuenen. Op de oude Venrayse pastorie be vonden zich. voor de oorlog, twee met familiewapens versierde schil derijen van de twee laatstgenoemde Abdissen. Beide schilderijen zijn bij de verwoesting van de pastorie in 1944 verloren gegaan. VENRAYSE TIENDEN De door graaf Gerard III aan de Munsterabdij van Roermond ge schonken Venrayse tienden, bete kende dat het tiende gedeelte ran de opbrengst van de landerijen, door een groot gedeelte van de Ven rayse bevolking moest worden afge dragen, o.a. voor het onderhoud van de kerk en de plaatselijke pastoor. Enkele oude boerderijnamen als Tennef Tiendhof) in het Venrays Broek en Spiekert in Heide, herin neren aan die tijd, dat de belasting in natura moest worden betaald. De oude namen wyzer er ook op, dat die gronden hier eeuwenlang in ex ploitatie zyn geweest. Pastoor Van Haeff schreef in 1867 over de tienden: "In het jaar 1783, bij de suppresie opheffing) van de Munsterabdy van Roermond door de koning van Pruisen, wer den de tienden van Venray inge trokken en verkocht aan den Geheimraad P.W. Hofman te Keulen, voor de som van 6956 Hollandsche ducaten. Bij de inval van de Fran- schen in 1797 werd Hofman dat be zit weer ontnomen". De Munsterabdy bezat in Venray een vrij uitgebreid landbouwbe drijf, dat bekend stond als "De Laa thof'. Als bestuurder ran dit bedrijf, laatheer genoemd, trad na mens de abdij de pastoor op: ook in geval van rechtspraak. Aotocollen ran de jaren 1662-1674 en van 1717-1790 zijn nog in het kerkar chief aanwezig. In een aantekening ran pastoor M.J. Janssen werd melding ge maakt van de Laeterij "De Weem" (1514). Weem betekent pastorie. An deren zijn van mening, dat men de oude Laathof moet zoeken in de naaste omgeving van de kerk nl. by Het beeld van de H. Bemardus, stichter van de Cisticiënser Orde. de voormalige Latijnse School, vroeger "De Boog", maar daarvoor "De Hal" genoemd. De naam "De Hal" doet weer denken aan rechtspraak; daar waar recht gesproken werd. Dat gebeurde, zeer ver terug in de tijd, in de open lucht, Er is sprake van een getui genverhoor van de oudste inwoners van Venray in 1542. welke plai vond op de Grote Markt "bij Steen (gerechtssteen), onder Linde up den have (Op de Hot)' Was de Laathof oorspronkelijk Huit Frankische herenhoeve? Onderzoekingen door de Culti Technische Dienst te Wagening stelden vast. dat de eerste onl ningen rond Venray dateren omstreeks, of kort na, de Fran sche tijd. Mogelijk werd deze trale hoeve of curtis opgevolgd een zg. borch vers te rl boerderij). Er zyn aantekening, waarin ding wordt gemaakt van twee chen in Venray-. den DuyckenboP in de Hoenderstraat, en den Ra _ÜO kenborch. Het is onbekend, dit tweede borch lag. In het Midde Nederlands betekent het woo "Roeke" gerechtsdienaar. Lag Roeckenborch bij de kerk? Wis de, öf de latere. Laathof? Slechts diepgaand onderzoek zal hierop h foin juiste antwoord kunnen geven. twe d VOP Brc leflri f lent irts- 28 Ma 58< Ho d(flAR Zo< lart d. 28 Ho 58 Wi de do IAN DE ALOUDE BURGGRA1 ion Lint 5f MAl In dit verband mag ook de alou Burggraaf niet onvermeld blijV met zijn ruim vyf meter breedte: »n drie meter diepte. Ook daarvan ten we nog niet wanneer en wiens opdracht zy werd gegrave Voor zover bekend zal te zijner tj Ben Kruysen van de juiste liggii en vondsten van de Burggraaf et beschrijving geven. Deze gracht liep om het terrei waarin niet alleen recht gesproken en de hoofdzetel l< Laathof) gelegen was, voor het b heer van de goederen, maar waari ook de Grote Kerk stond. Vermeldenswaard tenslotte is e< gegeven uit 1431, toen op 5 api Jan van Broekhuysen, heer va Geysteren, Oostrum en Spralaii schepenen en kerspelliederen vt Venray èn vele anderen, een geti genverhoor hielden op het priesU koor van de Grote Kerk. i.v.m. et overeenkomst tussen de hertog va Gelre en de Cisticiënser Abdij vi Roermond, met betrekking tot tienden van Venray.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14