Zo werkt de stemmachine Stemmen per brief Bouwvergunning aangevraagd Bouwvergunning aangevraagd Bouwvergunning aangevraagd Afsluiting spoorweg overgangen Wegafsluitingen i.v.m. Kennedymars Bouwvergunning verleend Bekendmaking Honk- en Softbalver. Red Caps Venray T.W.C. Oostrum BILJARTEN Midgetgolf Buitenlust Rodhe JBC Venray80 Triathlon Vereniging regio Venray Avond vierdaagse V£ 8 tm 11 juni vers Hollands lamsvlees SLAGERIJ DRABBELS PEEL EN MAAS Donderdag 25 mei - Pagina 14: Voor het eerst gaat de kiezer in de gemeente Venray op donderdag 15 juni 1989 niet naar de stembus, maar naar de stemmachine. De be diening is uiterst simpel en sluit het maken van vergissingen vrijwel uit. Stap voor stap volgen we met u de gang van zaken. 1. Op 15 juni neemt u uw oproe- pingskaart, die u half mei al ontvangt, mee naar het stembu reau. Op die oproepingskaart staat waar u moet zyn en dat het stembureau van 08.00-19.00 is geopend. 2. In het stembureau zitten twee mensen achter een tafel. U overhandigt uw oproepings kaart aan de voorzitter van het stembureau. Uw naam wordt opgelezen om te kontroleren of u in het kiezersregister staat en of u niet al eerder uw stem hebt uitgebracht 3. U ontvangt een volgnummer. Hiermee gaat u naar de per soon die naast de stemmachine zit U geeft deze uw volg nummer. 4. Het stemgeheim is ook by ge bruik van de stemmachine ge waarborgd. Daarom is de stemmachine zo opgesteld dat niemand kan zien op wie u stemt. 5. U staat voor de stemmachine. Horizontaal ziet u bovenaan de verschillende partijen en hun lystnummer. Onder elke partij staan vertikaal de namen van de kandidaten. De opstelling is dezelfde als op de kandidaten lijst die huis aan huis bezorgd is of wordt 6. Om te kiezen drukt u de knop in. links vóór de naam van de kandidaat op wie u wilt stem men. Op de stemmachine wor den bovenaan twee cijfers zichtbaar: het cyfer van de kan didaat en het cijfer van de lijst waarop de gekozene voorkomt. 7. U kontroleert nu of u de juiste knop hebt ingedrukt. Als u per ongeluk een verkeerde keus hebt gemaakt, drukt u de knop in boven het woord "HERSTEL". Maak dan opnieuw uw keus. 8. Om van uw keus een stem te maken, drukt u de rode knop in naast het woord "STEM". U hebt nu gestemd. Heel simpel eigenlek. OOK UITLEG OP STEMBlTtEAU De bediening van de stemmachi ne is heel eenvoudig. Mocht u zich na deze schriftelijke uitleg nog on zeker voelen: geen nood! Op elk stembureau beschikt men op de dag van de verkiezingen over een klein model stemmachine. Met dit model in de hand kunt u op ver zoek een mondelinge toelichting op het gebruik van de echte stemma chine krijgen. De leden van het stembureau hebben een speciale training gekregen om u de werking zo goed mogelijk uit te leggen. Bij de op 6 september 1989 te houden stemming ter kiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kan aan bepaalde kategorieën kiezers worden toe gestaan per brief te stemmen, te weten: A. de kiezer, die op de dag der kandidaatstelling zijn werkelij ke woonplaats buiten Neder land heeft, met uitzondering van degene die zijn werkelijke woonplaats in de Nederlandse Antillen heeft en die niet gedu rende ten minste tien jaar zijn werkelijke woonplaats in Ne derland heeft gehad. Uiterlijk 10 juli 1989 dient hy een schriftelijk verzoek tot op neming in het register van bui ten Nederland gevestigde kiezers in by het hoofd van de Ryksinspektie van de bevol kingsregisters. Gelijktydig dient hy een schriftelijk ver zoek om per brief te mogen stemmen in. B. de kiezer, die op de dag der stemming wegens zijn beroep of werkzaamheden of wegens het beroep of de werkzaamhe den van een lid van het gezin waarvan hij deel uitmaakt bui ten Nederland zal verblyven. Uiterlijk 9 augustus 1989 dient hy een schriftelijk verzoek om per brief te mogen stemmen in bij de burgemeester van tie ge meente waar hy op de dag der kandidaatstelling in het kie zersregister is opgenomen. Voor de verzoekschriften moet ge bruik gemaakt worden van formu lieren die ter sekretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar zyn. De kiezer mm wie is toegestaan per brief te stemmen lean uitslui tend op die wyze aan de stemming deelnemen. De burgemeester der gemeente Venray. W. Claessens, loco-buig. PEEL EN MAAS elke week nieuws Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens aan de na volgende bouwaanvragen medewer king te verlenen. het oprichten van een kan toorgebouw aan de Stationsweg 73 te Venray, t.n.v. Storms Projec Enge- neering; het uitbreiden van een loods en tuinbouwkas aan de Pater Tulpstraat 11a te Ysselsteyn, tn.v. G. Donkers; het uitbreiden van een wo ning aan de Asselberghstraat 5 te Oostrum, t.n.v. EW. Peeters; het uitbreiden van een werk plaats en het bouwen van een car port aan het Nassauplein 2 te Venray, tn.v. Jeuken Electro; het aanbouwen van een serre aan de Eisenhowerstraat 17 te Ven ray, tn.v. A.M.A.J. Janssen; het uitbreiden van een wo ning aan de Laurahof 20 te Venray, t.n.v. F.H. Aarts. De bouwplannen liggen met in gangvan 26 mei 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Art 19 WRO/50,8 woningwet Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelyke Ordening en/of artikel 50, lid 8, van de Wo ningwet, bouwvergunning te verle nen voor de navolgende bouw plannen: het oprichten van een dubbel woonhuis aan de Urbanusweg te Leunen. t.n.v. G.C. Swinkels, Kiosk 88 te Venray. De bouwplannen liggen met in gang van 26 mei 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij het bureau ruimtelijke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Artikel 18a van de Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Venray zijn voornemens om op gtond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel ling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten be hoeve van de navolgende bouw plannen: het plaatsèn van een tuinber- ging aan het Groene Hart 11 te Ven ray, tn.v. de Protestantse Kerkgemeenschap, p.a. Eifellaan 12 te Venray; het plaatsen van een hobby-, kasje aan de Bosschermolen 6 te Venray, t.n.v. H. Seelen; het bouwen van een tuinhuis je afrastering aan de Watermo lenstraat 20 te Oostrum, t.n.v. H.P.G. Claessens: het uitbreiden van een wo ning en het bouwen van een ber ging aan Marjolein 33 te Venray, t.n.v. H. Geerards; het bouwen van een tuinhuis je aan de Kruisdistel 20 te Venray, t.n.v. J.AJ. Lenssen. De bouwplannen liggen met in gangvan 26 mei 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelyke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren .schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. Claessens, loco-burg. In verband met noodzakelyke on derhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Venlo - Nijmegen zullen op onderstaande data de daarbij vermelde spoorwegovergangen worden afgesloten: - 29 mei 1989 12.00-16.00 uur spoorwegovergang Roland - 30 mei 1989 07.30-12.00 uur spoorwegovergang Rosmolenweg - 31 mei 1989 07.30-12.00 uur spoorwegovergang Loobeek - 31 mei 1989 12.00-16.00 uur spoorwegovergang Smakterweg - 4 juni 1989 00.00-08.00 uur spoorwegovergang Mgr. Hanssen- straat - 5 juni 1989 00.00-08.00 uur spoorwegovergang Mgr. Hanssen- straat. In verband met de op 27 en 28 mei a.s. te houden Kennedymars worden met het oog op de verkeers veiligheid van zaterdag op zondag de volgende wegen en/of weggedeel ten voor het verkeer afgesloten: In Merselo van 23.30-02.30 uur: Handrik tussen Pas en Weversven. Pas. Haag vanaf Schaapskuil, Veldstraat vanaf Schaapskuil, Grootdorp vanaf Kleindorp (kerk), Coppelenberg. Dorperveld. Op de Ries (eenrichtingsverkeer). In Ysselsteyn van 24.00-05.00 uur: Ringweg tussen Timmer- mannsweg en Puttenweg. In Leunen van 01.30-07.00 uur: Apollonisastraat. In Smakt van 08.00-17.00 uur: St. Jozeflaan. In Venray van zaterdag 18.00 tot zondag 18.00 uur: Deken Thie- lenstraat, Merseloseweg tussen Kempweg en Kruitweg, Kempweg tussen Merseloseweg en Gouden Leeuw, Henseniusplein, Schouw burgplein, Schoolstraat. In Oostrum rijdt de bus van Zuid ooster op zondag tussen 08.00- 15.00 uur niet door de kom, maar via de Witte Vennen. De bushalte in Oostrum wordt dan niet bediend. Burgemeester en wethouders van Venray hebben in him vergadering van 23 mei 1989 voor de on derstaande bouwplannen bouwver gunning verleend. Zij die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kun nen op grond van de wet AROB daartegen bij het college van burge meester en wethouders van Venray een gemotiveerd bezwaarschrft in dienen en wel binnen dertig dagen na bovengenoemde datum. het verbouwen van een wo ning aan de Kattestaart 19 te Ven ray, t.n.v. L.M.J. Manders; het bouwen van een tuinhuis je aan de Zandbleek 36 te Venray, tn.v. J.A. Wester; het bouwen van een carport aan de Verkleijstraat 9 te Leunen. t.n.v. P.J.G. Ewals; het bouwen van een oefenkooi op sportpark "De Vloet" te Merselo, t.n.v. Tennisvereniging Merselo- Vredepeel, Coppelenberg 40 te Merselo; het oprichten van een be drijfswoning aan De Hulst 3 te Oostrum, t.n<v. C.B. v.d. Worp, Pr. Beatrixstraat 2 te Venray; het oprichten van 20 apparte menten en een kommerciële ruim te op de hoek Kruitweg/Merselose- weg te Venray, tn.v. Verhoeven Vast goed b.v., Dr. Poelsstraat 10 te Venray. het bouwen van een garage aan de Leunseweg 39 te Venray. tn.v. Th.H.G. van Kempen: het uitbreiden van een wo ning aan de Vicarieweg 24 te Leu nen, t.n.v. P.W.M. Weijs: het bouwen van een serre aan de Coppelenberg 8 te Merselo, t.n.v. P.J.M.P. Willems; het bouwen ran een erfaf- scheiding overkapping aan de Van Broekhuizenstraat 3a te Oostrum, t.n.v. PTh.A. Verheyen; het verbouwen van een wo ning met berging aan de St. Catha- rinastraat 14 te Leunen, t.n.v. J.H.M. Pijpers, Loenerveld 4 te Leunen; het oprichten van 6 woningen aan de Horsterweg 82 t/m 92 (even) te Castenray en 2 woningen aan De Leng 16 en 18 te Oirlo, t.n.v. Bouw bedrijf M. Peeters, Gen. Demp- seystraat 25 te Swolgen. De burgemeester van Venray, W.A. Claessens. loco-burg. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard De burgemeester van Venray maakt ingevolge het bepaalde in ar tikel 9. lid 3 van de voorschriften behorende by het bestemmings plan "Veltum II" bekend, dat met ingang van 26 mei 1989 gedurende 14 dagen by de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raad huis, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het uitwerkings plan "Hardeweg". Het gebied, waar voor het uitwerkingsplan zal gelden, is gelegen aan de Kulutweg te Venray, direkt ten noorden van de wyk Kulut I. Bovengenoemd ont werp beoogt woonbebouwing moge- lyk te maken in de vorm van vrijstaande woningen en twee wo ningen aaneengebouwd. Gedurende de bovenvermelde ter- myn bestaat voor belanghebben den de gelegenheid tegen het ontwerp schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wet houders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. De burgemeester voornoemd, W.A. Claessens. loco-burg. Verdiende zege Red Caps Venray 19-5. Het honkbalteam van Red Caps heeft afgelopen zondag een ruime overwinning behaald op Condors Sittard. De eindstand, 19-5, zegt vol doende over het krachtsverschil tussen beide teams. De Venrayse ploeg begon aanvallend en strafte elke fout van de tegenstander af. Met Wilbert Flinsenberg als pitcher hield de Red Caps ploeg het verdedi gend goed dicht. A.s. zondag spelen de Red Caps honkballers tegen H.S.C. Venlo. De ze om 14.00 uur beginnende wedstrijd wordt de moeite waar om te gaan bekijken op het veld in sportpark "De Wieën" te Venray. Uitslagen: HB sen Red Caps-Condors 19-5 SB sen DVS Aalst Red Caps 34-0 SB jun Gemert-Red Caps 14-8 HB asp Heerlen-Red Caps 1-16 HB pup Red Caps-PSV 4-15 Programma 27 mei: HB jun Red Caps-K.Stealers 14.00 SB jun All Inn Veldh.-R. Capsl4.00 SB sen Bullfighters-Red Caps 16.00 Programma 28 inei: HB sen Red Caps-HSC Venlo 14.00 In het afgelopen weekeinde reden de amateurs de "Omloop van de Peel"; een driedaagse wedstrijd rond Someren. Vrydagavond wer den er vyf ronden van 17 km afge legd. In de derde ronde ontstond een valpartij waarbij zowel Piet als Maurice Engbersen betrokken raakten. Piet moest hierdoor de strijd voortijdig staken. Maurice wist in het peleton terug te keren, en in de eindsprint zelfs beslag te leggen op een vierde stek. In de tweede etappe ontstond een kop groep met o.a. Hans van Leeuwen, die in deze etappe als achtste ein digde, en hierdoor opschoof naar een achtste plaats in het algemeen klassement. Zaterdagavond werd een avond criterium gereden, waarin Hans Alaerds regelmatig een premie pak te. Bij het ingaan van de laatste etappe bezetten Hans van Leeuwen, Hans Alaerds en Thijs van Asten resp. een 8e, 27e en 28e plaats in het algemeen klassement Alleen Thijs van Asten en Maurice Engber sen wisten de vierde etappe, die door de wind tot een slagveld werd gemaakt, uit te rijden. Thijs schoof hierdoor in het algemeen klasse ment naar de 22e plaats en Maurice Engbersen werd 20e. Zaterdag rijden dp jeugdkatego- rieën in Baarlo op dfe baan. De lief hebbers, veteranen en amateurs rijden in Neeritter. Zondag starten alle kategorieën m.u.v. de jeugd in Eindhoven. Trimmersgroep 1 vertrekt die dag om 8.00 uur voor een tocht van 80 km richting Cuyk. Groep 2 fietst 45 km richting Se- venum, vertrek 9.00 uur. Beide groepen kunnen overigens zaterdag deelnemen aan de Kennedy-toertocht. Men kan star ten van 10.00 tot 13.30 uur in de Schouwburg in Venray. V.RB. Finale-wedstrijden 7e klasse: In het afgelopen weekeinde zijn de finalewedstrijden gespeeld van de 7e klasse. Als winnaar kwam uit de bus P. Rongen ran HGL met 11 matchpunten. Een goede tweede plaats was weggelegd voor José Bos van BIOS die 10 matchpunten op het scorebord kreeg terwijl S. Gou- mans ran SVD eveneens met 10 matchpunten de 3e plaats voor zich opeiste. De wedstrijden werden gespeeld in café d'n Oldtimer en de organisatie was in handen van D.O.S. D.O.S. Toernooi In Maastricht speelde het Cl-team afgelopen zaterdag met nog een tweetal teams de gewestelijke fina lewedstrijden. Een tweede plaats was voor hen weggelegd. Met wat meer geluk had er ongetwijfeld een eerste plaats in gezeten en dan zou men namens het gewest de landelij ke finalewedstrijden in Amersfoort hebben kunnen bezoeken. Jammer maar ondanks dat toch een goede prestatie. Clubaktiviteiten Door omstandigheden, vakan tiesluiting clublokaal d'n Oldtimer, zijn er deze en volgende week geen clubaktiviteiten (donderdag 25 mei, maandag 29 mei en donderdag 1 ju ni a.s.). Vanaf maandag 5 juni gaan we de draad weer opnemen en hoogstwaarschijnlijk zyn dan op maandag 5 juni en donderdag 8 ju ni de finalewedstrijden van de club kampioenschappen V.O.P. Bandstootkompetitie: VOP 1-DOS 1 4-3 BC Tegelen 1-VOP 2 5-2 VOP 2-BC Tegelen 2 2-5 VOP 3-Acquit 3 2-5 Maasbree-VOP 4 3-4 Deze keer goede partyen van Rini Weemen (9.28), Theo Dericks (5.41) en Henk Hendriks (1.73). Op vrydag 26 mei a.s. is in ons clublokaal café Halfweg de feesta vond van de V.B.B. Leden die in de V.B.B. gespeeld hebben dit seizoen, zijn voor deze feestavond uitgeno digd. Aanvang 20.00 uur. Al voor f43.- per dag even er tussenuit knijpen in je eigen Huur-Opel. Waar u ook heen wilt, Happy-Rent wijst u de weg. In zo n comfortabele luxe Huur-Opel. Het openbaar vervoer is duurder, kijkt u maar. I HappyRent Perdaq Corsa f 43.- Kadett f 51,- Ascona f 59,- Per week f 283,- f338,- f 380,- Vraag onze volledige tarieflijst aan. Reserveer tijdig Prijzen zijn exclusief 18,5% BTW en inclusief all-risks-verzekering en 200 km vrij per dag 1964 1989 Atebe Garage bv Venray Oude Oostrumseweg A Teleloon 0478(186200 Afgelopen weekend stond volop in het teken van de laatste voorron den van de Nationale Kampioen schappen 1989, die in Blitterswyck op zaterdag gehouden werden en zondag op de banen van onze vere niging. Zaterdag werd er van zeer laag tot vrij hoog gespeeld door vrijwel alle spelers, Gerard Arts en Jan Litjens handhaven zich goed bij de Heren Senioren en plaatsten zich ruim schoots voor de finale. Bij de Heren speelden zowel Harrie Lenssen als mede Gerrit Janssen een puike wedstrijd door resp. op plaats zes en zeven te eindigen in een zeer sterk deelnemersveld, met een ge middelde van 26.5 en dat over tien ronden; dit mag een goede score ge noemd worden, zeker als men be denkt dat de baan in Blitterswyck, op het Bungalowpark het Roeken bosch eigenlijk een nieuwe baan voor eenieder. Al met al mocht ee nieder tevreden zijn na de afslui ting op zondag bij "Buitenlust", een schitterende entourage, gevoegd by het mooie weer, soms iets teveel van het goede, maar al met al een per- ,fekt lopend kampioenschap georga niseerd door Distrikt Zuid van de FNMB. Komende donderdag spelen we wederom de onderlinge kompetitie, zij het in een iets gewijzigde vorm, in verband met het opnieuw tijde lijk uitvallen van een van de deel nemers: de aanvang is zoals gewoonlijk om half zeven. Vrijdags vertrekt ons eerste team, aangevuld met speler/coach Jan En gels naar het verre Appelscha, waar twee dagen gestreden wordt om het Algemeen Teamkampioenschap van Nederland. De vrijdag wordt ge bruikt om de baan te leren verken nen, en zaterdag en zondag zal er op het scherp van de snede gestre den worden om een ereplaats te be halen. We zijn zeer benieuwd wat er uit de bus zal komen en wensen hen veel sukses. Uitslagen kompetitie Kringkompetitie 10 mei: jo 12j A Arcen-Rodhe 3-5 jo 12j C De Gagel-Rodhe 7-1 jo 14j A Horst-Rodhe 6-2 jo 14j C LoLlum-Rodhe 6-2 m 17j A Rodhe-Venlo 5-3 Distriktskompetitie 16 mei: 2e kl dames Rodhe-De Gagel 0-6 5e kl dames 40+ Venlo-Rodlie 1-3 Kringkompetitie 17 mei: jo 12j A Rodhe-Venray 0-8 jo 12j C Rodhe-Grubbenvorst 6-2 jo 14j A Rodhe-Venray 0-8 jo 14j C Rodhe-Velden 0-8 m 14j A Venray-Rodhe 7-1 Distriktskompetitie 20 mei: 5e kl jun B Rodhe 1-Belfeld 1 3-1 4e kl sen A Rodhe 1-Panningen 441 4e kl sen A Vlodrop 1-Rodhe 2 0-5 le kl sen B Horn 1-Rodhe 1 0-5 4e kl sen B Rodhe 2-Mookerh. 3-2 2e kl h A Rodhe l-Grubbenvorst5-l 4e kl h A Rodhe 2-Venlo 2 0-6 4e kl h B Kaetelberg 3-Rodhe 1 5-1 5e kl h B Brockhuizen-Rodhe 23-3 landelijke kompetitie 21 mei: 6e kl. h A Rodhe 1-St. Tunnis 1-5 Programma: Distriktskompetitie 27 mei: 5e ld jun B Rodhe-De Kaetelberg 5e ld jo B Tonido-Rodlie 4e kl sen A Ohe en Laak-Rodhe 4e kl sen A Rodhe 2-Kelpen le kl sen B Rodhe-Park E9 4e kl sen B Bleriek-Rodhe 2 2e kl heren A Venlo-Rodhe 4e kl heren A De Gagel-Rodhe 2 4e kl heren B Rodhe-Ace 5e kl heren B Rodhe 2-De Poelder Landelijke kompetitie: 6e.kl heren Liessel-Rodhe Distriktskompetitie 30 mei: 2e kl. dames Horst-Rodhe 5e kl. dames 40+ Rodhe-Swalmen Kringkompetitie 31 mei: jo 12j A De Gagel-Rodhe jo 14j A De Gagel-Rodhe m 14j A Appollo-Rodhe Venrays doublet suksesvol in Eindhoven Doublet Jan Geurts en Jan v. Hey- ningen zijn erin geslaagd in Eind hoven een 4e plaats in de wacht te slepen. Aan dit door Jagershoef ge organiseerde doublettentoemooi namen vijf Venrayse doubletten deel. Bovengenoemd doublet kwam tot dit resultaat door vier van de vijf wedstrijden met ruime winst af te sluiten, slechts een wedstrijd werd verloren met 13-11. De overige teams kwamen ondanks diverse winstpartyen niet in aanmerking voor de ereplaatsen. Nationale kompetitie tripletten, uitslagen zondag 20 mei: Op 20 mei werd de 2e kompetitie dag nationale tripletten gehouden in Heerlen. Op een sintelveld, door de droogte keihard en volledig on berekenbaar, ontspon zich een le vendige stryd onder een brandende zon. De resultaten voor de Venrayse deelnemers waren als volgt: Tripletten derde klasse: Nellie Duykers. 2e speeldag 1 winst, uit slag na 2 speeldagen 3 winst; Lou Leenders 3, 4; Mia v.d. Berg 2, 6; Eef Zeelen 4, 8. Tweede klasse: Jan Wikkers 2, 5. Op zondag 4 juni is de laatste speeldag in Asten. We wensen alle deelnemers veel sukses. Doublettentoemooi 10 juni Zaterdag 10 juni wordt weer een groot doublettentoemooi georgani seerd door JBC Venray80 op Vla kwater. Inschrijvingen tijdig bij onze wedstrijdcommissie. PECH VOGEL LIJN AUTOJtWioBEDRIJF GEBR. TIMMERMANS HORST Schade herstellen? Timmermans bellen! (van maandag t.m. zaterdag dag én nacht bereikbaar) LET OP: Wij zijn (natuurlijk) aangesloten bij het FOCWA-garantiefonds. Een steengoede garantie dus voor vakmanschap bij bevorde ring van veiligheid en herstel bij pech. ADVIES: Neem tijdig contact met ons op voor het afspreken van een auto-weldadige vakan tiebeurt: motorisch alles laten nakijken bandencontröle uitlaat nazien Wanneer u een caravan rijdt (die misschien al een jaar werkloos stond te wachten) bedenk dan: Inspectie op verlichting, remmen, banden en wiellagers is bittere noodzaak. Schade herstellen? Timmermans bellen, want: Timmermans Horst maakt foute boel goed. Op 13 mei jl. deden Jaq. Beinsber- ger en Henry Drieshen mee aan de eerste ETTC-wedstrijd van dit sei zoen. Dit ETTC-klassement is bestemd voor de beste tri-atleten van Nederland. In Breda kwam Hendry op een schitterende 6e plaats over de finish in een tijd van 2.03.14 uur. Jaq. had pech in deze wedstrijd; met 2 kapotte banden staakte hij deze wedstrijd. Op 21 mei deed Henry Drieshen mee aan de ETTC van Eibergen. Ook hier liet hij zien dat hij in een goe de vorm zit, als 10e kwam Henry over de finish in een t(jd van 1.52.49 uur. In het algemeen klasse ment staat Henry op een schitte rende 4e plaats! Mededeling Op donderdag 8 juni is er bij John Raadschelders thuis een info- avond over sport en voeding. De avond wordt verzorgd door de dië tiste Maria van de Geer. Aanvang 20.00 uur, bestemd voor leden TV.R.V. Wedstrijdkalender 27 mei: 1/3 ran Rotterdam 4 juni: 1/4 ISD van Uden 10 juni: 1/3 van Asten 18 juni: 1/4 van Drunen - Zuid Ne derlandse kampioenschappen. Trainingstijden: Vrydag: zwemmen 20.00-21.00 uur gemeente-zwembad. Zaterdag: lopen 16.00-17.30 uur vanaf parkeerplaats gemeente zwembad. Zondag: fietsen 8.00 uur route 14 (Peel Maas - 120 km) vanaf par keerplaats gemeente-zwembad. Dinsdag: lopen 19.00-20.30 uur at letiekbaan. Woensdag: fietsen 19.00-20.30 uur vanaf parkeerplaats gemeente zwembad; zwemmen 21.00-22.00 uur gemeente-zwembad. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard 1 k. trou Over twee weken, donderdag 9 ju-P ni is het zover. Dan kan de Sister,1 Avondvierdaagse beginnen. Wilt uF meedoen, dan volgen hier de bef langrijkste gegevens op een rijtje. Afstanden: 3, 5. 10 en 15 km op 8,9,10 en 11 juni. Op zondag 11 juni kunt U ook de 20 en 30 km wandelen. Inschrijfgeld: 5,- per persoon voor vier dagen, 2,50 p.p. voor een dag. Alle deelnemers ontvangen el ke dag op de rustplaats een trakta- tie en na afloop een| herinneringsmedaille. eko loera, rant h roertj- oeme ICEN toon ïsen- 11 juwlar VE 047E ruste lnschryven: het inschrijfadres'is Sporthal "De Wetteling" aan de Zuidsingel. Voorinschrijven kunt u '0 uu op dinsdag 6 en woensdag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Tevens kun Jebor je inschrijven op elke wandeldag ggg vanaf een half uur voor de start AKI Deelname: iedereen kan deelne-' men, alleen, met zijn tweeën 'JÖ drieën, in grote of kleine groepjes ie on nke ïutst a D) 047 Herinnering: ook dit jaar outran- ying gen alle deelnemers een medaille ni« met een afbeelding van een kapel letje. Dit jaar het kapelletje aan de Lorbaan in Veulen van O.L.V. van Fa- tima. Alle groepen ontvangen een groepsherinnering. Start en finish: Sporthal "De Wet teling" aan de Zuidsingel. Tijdens de vierdaagse is de organisatie daar te bereiken onder tel.nr. 85333 of in de kantine van Sportcafé de Wet teling, tel. 84854. Iplf reu o STRII DM 2 irin, Me Jori 23 A Jurering: Voor groepen vanLet r minstens 11 personen, die dit wen- j, seri, worden na beoordeling van een jury prijzen beschikbaar g, gesteld in de vorm van bekers. Er is u een aparte jurering voor school- groepen, sportverenigingen jeugdverenigingen lank rij U gebot zoon Bij h hij di Starturen: op 8. 9 en 10 juni om 17.30 uur Op zondag 11 juni zyn de starttijden als volgt: 30 km. om 9.30 uur. 20 km om 13.00 uur. 15 km om 14.00 uur 10 km om 14.30 uur 5 km 15.00 uur 3 km om 15.15 uur. Défilé-. Zondag 11 juni doen alle deelnemers mee aan het défilé van af het bordes van de Schouwburg Dit défilé wordt opgeluisterd door een achttal muziekkorpsen uit Ven ray en omgeving. De opstelling voor] dit. défilé is in de Helfrichstraatj Vertrek aldaar om 16.45 uur. NU VOORRADIG: bout - rug STATIONSWEG 45 VLEES WERD AFGEKEURD Een 22-jarige bestuurster van een1 personenauto verleende op de grote kruising te Ysselsteyn geen voor rang aan een bestelbus bestuurd door een 23-jarige inwoner van Deume. Door het krachtige rem men en uitwijken van de bestuur der van de bestelbus kantelde deze na de botsing. In de bus werd 300 kilo schapenvlees vervoerd, en dit vlees kwam in aanraking met benzine. Door de vleeskeuringsdienst van Waren werd het vlees voor kon- sumptie afgekeurd en op de voorge schreven wijze vernietigd. INBRAAK CHINEES RESTAURANT Weer was met geweld toegang ver kregen tot het in het winkelcen trum in Veltum gelegen Chinees Restaurant. Deze keer werden 45 sloffen sigaretten, 12 kilo garnalen en 10 kilo vlees ontvreemd. EERSTE ASPERGEDIEFSTAL De eerste aspergediefstal werd weer by de politie aangegeven. Het betrof een partij van circa 40 kilo van een aspergeveld aan de Gun- hoek weg. De verkoopwaarde van dit witte goud bedroeg 450,-. JEHOVAH GETUIGEN Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een bijbeltoespraak met als thema Wees verstandig in uw keuze van metgezellen in de Koninkrijkszaal aan de Henri Du- nantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang, geen kollekte. Joha DntV£ iel ei lilips mei irkw( 113 B Wij j de g< zoon DEN Jriar n en DUWl idith mei ïtten 113 B itekii een Dan] ven de g doel DIA Haai luid< dian ertn aak We )b e I me oers 113 I Dan wij- van ARI zusj Nic( Geb 211 aak 3TO atio 103 Hall evei J0R heoi 5011 lark arij imb 802 be: 22 nufi heo nufi end Geï rui zoo fil e anss 2 m riea 808 Wij de twe RIS zus Jos lay ans: 3 ni ien< B ren lieo brst

Peel en Maas | 1989 | | pagina 14