16e Landelijke Fietsdag buurtbuschauffeurs NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY onder redaktie van het bureau voorlichting en inspraak Geen huisvuil ophaaldienst op 15 mei Demonstratie elektronische stemmachines op 17 en 18 mei Parkeer verbodszone in Merselo Afsluiting spoorweg overgangen Commissie vergadering ruimtelijke ordening Bekendmaking tijdig juiste gegevens hebben van studerenden Algemene Begraafplaats Boschhuizen Bouwvergunning aangevraagd Met pinksteren natuurlijk een lekker stuk vlees van prettige pinksterdagen Bouwvergunning aangevraagd Mededeling voor het bedrijfsleven Openstelling buitenbad Bouwvergunning verleend PEEL EN MAAS PaginatEL EN MAAS Donderdag 11 mei Pagina 19 BADHUIS VENRAY adhuisstraat 1 lefoon 04780-23333 rrespondentieadres: stbus 500 )0AM VENRAY leningstijden: aandag t.m. vrijdag van 9.00 tot .00 uur. afdeling Bevolkingszaken is te- ins geopend op donderdag van ,30 tot 17.00 uur. in deze openingstijden kan uitslui- id na telefonische afspraak wor- n afgeweken. ireekuren b. en w. jrgemeester J.M. Defesche aandag van 10.00 tot 11.00 uur. jenbare orde en veiligheid, finan- n, economische zaken, voorlich- ig en inspraak, grondbedrijf, be- stingen, toerisme). éthouder A.A. van Oers aandag van 10.00 tot 11.00 uur. nderwijs, volwassenenonderwijs, ije akademie, muziekschool, bibli- heek, sportzaken, culturele zaken, useum, jeugd- en jongerenwerk, ;commodatiebeleid welzijnssector) it spreekuur wordt voorlopig aargenomen door wethouder evr. E. Hoppenreijs-de Loo, m.u.v. onderdeelcultuur", dat wordt dargenomen door de burge- eester. ethouder A. Claessens aandag van 10.00 tot 11.00 uur. penbare werken, verkeer en ver der, reiniging, energiebesparing, ei- andommen en grondverwerving, jrarische zaken, hinderwetszaken, oórdinatie milieuzaken). Wethouder P.T.M. Willems laandag van 10.00 tot 11.00 uur. uimtelijke ordening, volkshuis- esting, bouw- en woningtoezicht, welstandstoezicht, verkoop bouw- irreinen in bestemmingsplannen, ersoneelszaken en organisatie). Vethouder, mevr. M.A.A. Hoppenreijs-de Loo flaandag van 10.00 tot 11.00 uur. ociale zaken, samenlevingsop- iouw, gezondheidszorg, bejaarden- org, culturele minderheden, eman- ipatie, werklozenzorg en coördina- e welzijnsplanning). In verband met 2e Pinksterdag (15 mei) unit de route van de huisvuilop- aaldienst op die dagen te verval- In de afgelopen weken hebben wij u reeds meegedeeld, dat in onze gemeente voortaan stemmachines zullen worden gebruikt bij verkie zingen. Wie in de afgelopen weken een bezoek heeft gebracht aan het raadhuis, heeft wellicht al "kennis gemaakt" met de in de hal opgestel de stemmachine. Op woensdag 17 mei en donder dag 18 mei a.s. worden bovendien demonstraties gegeven van het ge bruik van de nieuwe stemmachi nes. Dit vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in de burgerzaal van het raadhuis. Iedereen is van harte welkom by deze demonstraties. In verband met de in Merselo te verwachten drukte bij gelegenheid van de muziekfeesten en de "Aid Merselse Dag", geldt van woensdag 10 mei 13.00 uur tot maandag 15 mei 24.00 uur, binnen de bebouwde kom van Merselo een zogenaamde PARKEERVERBODSZONE. In zon parkeerverbodszone is het parke ren verboden, behalve op de plaat sen met een (officiële) P-aanduiding. Meer kon kreet betekent dit dat binnen de bebouwde kom van Mer selo het parkeren op de openbare weg, waartoe ook de berm be hoort, is verboden, behalve op de plaatsen aangeduid met een P-bord of een P-markering op de weg, gedu rende genoemde periode. In verband met noodzakelijke on derhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn Venlo - Nijmegen zullen op onderstaande data de daarby vermelde spoorwegovergangen worden afgesloten: - 29 mei 1989 12.00-16.00 uur spoorwegovergang Roland - 30 mei 1989 07.30-12.00 uur spoorwegovergang Rosmolenweg - 31 mei 1989 07.30-12.00 uur spoorwegovergang Loobeek - 31 mei 1989 12.00-16.00 uur spoorwegovergang Smakterweg - 4 juni 1989 00.00-08.00 uur spoorwegovergang Mgr. Hanssen- straat - 5 juni 1989 00.00-08.00 uur spoorwegovergang Mgr. Hanssen- straat. "Waar u ook bent, thuis of met vakantie, fietsen kun je overal" De ANWB organiseert, in nauwe imenwerking met de TROS en de W's op zaterdag 13 mei a.s. de «tiende Landelijke Fietsdag. Op 22 startplaatsen kunnen deelne- lers kiezen uit 148 routes, die een ngte hebben variërend tussen de 0 en 40 Ion, uitgezet langs de looiste plelyes in ons land. Met de anschaf van een routebesehry ving laakt de deelnemer dit jaar kans een mooie prijs. Per provincie er een fiets worden gewonnen tl per route een verrekijker Pin ksterzaterdag De zestiende Fietsdag valt dit jaar p de zaterdag voor Pinksteren, 'eel Nederlanders zullen dan el- ers in het land verblijven. Voor de NWB een reden te meer, fietsers p te roepen juist nu mee te doen mdat men de mogelijkheid heeft ens een andere route te rijden dan ie bij de woonplaats. Goede doel Naast het onspannen rekreëren oor de fietser en het genieten van c omgeving, heeft de Fietsdag nog en tweede doel. Een deel van de pbrengst van de Fietsdag wordt "itiegetrouw besteed aan een goed doel. In het verleden lag dat vaak in de gezondheidssfeer. Dit jaar is gekozen voor een bijdrage aan de natuurbescherming. Het, be treft hier het projekt Akkerdyk, een waterrijk natuurgebied tussen Rotterdam en Delft, dat door de Vo gelbescherming wordt ingericht als beschermd natuurgebied, waarbin nen natuurgerichte rekreatie wordt gestimuleerd. Het gebied gaat als zodanig een voorbeeldfunktie ver vullen voor de inrichting van ande re gebieden in Nederland. Nationale Molendag De Landelijke Fietsdag valt ook nu samen met de Nationale Molen dag. Veel routes zyn zo uitgezet, dat men langs een molen komt die. wanneer een blauwe wimpel zicht baar is, te bezichtigen is. Een aantal molens fungeert tevens als start plaats evenals enkele jeugdherber gen van het NJHC, die dit jaar 60 jaar bestaat en op onze Fietsdag open huis houdt. Routebeschrijvingen Op 13 mei zijn de routebeschrij vingen k J' 3, - te koop op de start plaatsen. Wanneer men na het Openbare vergadering van de commissie voor ruimtelijke orde ning en volkshuisvesting op don derdag 11 mei 1989 om 17.30 uur. Agenda Hoorzitting n.a.v. het beroep schrift van de heer J. Janssen te Ven ray. Voorbereidingsbesluiten. Burge meester en wethouders zijn voorne mens t.b.v. onderstaande bouwplannen de gemeenteraad voor te stellen voorbereidings besluiten te nemen: a. de bouw van een mestverwer kingsfabriek m.b.t een lokatie na bij de hoek Jan Poelsweg-Deumese- weg te Ysselsteyn op initiatief van de LLTB Ysselsteyn, samen met Sca- rabee Waste Conversion b.v.; b. de bouw van een mestverwer kingsfabriek m.b.t een lokatie aan de Steegse Peelweg te Veulen od irt' tiatief van het Organisch lingsbedrijf Venray b.v. i.o. Bij koninklijk besluit van 27 april 1989 nr. 89.010757 is goedkeuring verleend aan het besluit van de ge meenteraad van 20 december 1988 nr. R674 tot vaststeUing van de "Ver ordening op de heffing en invorde ring van een baatbelasting uitbreiding aardgasnet 1987 Heide, Leunen, Veulen en Ysselsteyn". Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 1989, met dien verstande, dat de belasting wordt geheven met ingang van het belastingjaar, dat op 1 januari 1989 begint. De verordening ligt voor eenieder ter inzage op de afdeling financiën van de sekretarie. Raadhuisstraat 1 te Venray, kamer 132. Voor studerenden die onder de Wet op de studiefinanciering vallen zyn de volgende punten van groot belang: tydig aanmelden; tydig doorgeven van mutaties. Tijdig aanmelden Studerenden worden door mid del van een televisiespot gewezen op de noodzaak om zich tijdig aan te melden, namelyk drie maanden voordat ze 18 jaar worden of als ze al 18 jaar zijn, drie maanden voor dat er met de studie wordt begon nen. De spot wordt uitgezonden tot en met 18 mei 1989. Tot die datum is de brochure Studiefinanciering 18+ met aanvraagformulier ver krijgbaar by postkantoren en bibli otheken. Wijzigingen in naam, adres en studie Alle studerenden worden tevens gewezen op het belang van het tij dig doorgeven van wijzigingen in de van hen geregistreerde gege vens. Dit gebeurt tussen 24 april 1989 en 9 mei 1989, door middel ran een brief en een overzicht van de geregistreerde gegevens. Voor de korrekte toekenning van studiefinanciering voor het nieuwe studiejaar, is van belang dat de ge gevens voor het nieuwe studiejaar vóór 1 juni 1989 aan de Produkt- groep Studiefinanciering zyn door gegeven. Dit is evenzeer ran belang bij de eventuele invoering van de OV-Studentenkaart. Er moet met name worden gelet op: de naam. de voorletters en de ge boortedatum; het woonadres en/of het korrespondentie-adres; de school- en de studiege- gevens. Studerenden die staan gere gistreerd met een einddatum studie op 30 juni 1989 omdat ze de oplei ding dit studiejaar afronden, moe ten voor 1 juni 1989 een eventuele vervolgstudie hebben doorgegeven. Met spoed worden enige met gewoon rijbewijs (BE) gevraagd. Voor inlichtingen over dit VRIJWILLIGERSWERK voor enige uren per week gelieve U contact op te ne men met de secretaris van het buurtbuscomité, ka mer 119, raadhuis Venray, tel. 04780-23333 of 23250 uitrijden van de route op het ver trekpunt terugkeert, ontvangt men de zgn. jaarhanger 1989. In Venray De VW Venray, verantwoordelijk voor de organisatie in Venray, wil op deze dag aandacht schenken aan het Psychiatrisch Centrum Venray (PCV). Een deel van de 35 kilome ter lange fietsroute zal daarom over de PCV-lokaties St. Anna en St. Ser- ratius lopen, waar tal van aktivitei- ten georganiseerd worden. De deelnemers kunnen op deze ma nier nader kannis maken met het PCV. In de ochtenduren (tussen 9.00 en 13.00 uur) voert de route over de lokatie St. Anna. In het restaurant is gelegenheid om uit te rusten van de geleverde inspanningen. De An- ser Folk Dancers (volksdansgroep van het PCV) verzorgen dan uitvoe ringen. Voor degenen die meer over het PCV willen weten is er een in formatiestand ingericht 's Middags (tussen 12.00 en 16.00 uur) fietst men het terrein van St Serratius op. Speciaal voor deze ge legenheid is het museum geopend. Iedereen kan er kennis maken met (de geschiedenis van) het PCV. Ook op St. Serratius is een rustplaats voor de fietser. Deze bevindt zich in de buurt van de skelterbaan die op deze dag voor het publiek toeganke lijk is. Óp deze geheel vernieuwde baan worden onder andere de monstraties gegeven. Bovendien kunnen belangstellenden zelf ach ter het stuur van een skelter krui pen. Ook bij deze rustplaats staat een informatiestand met informa tie over het werk van het PCV. ►- De Algemene Begraafplaats Boschhuizen is gelegen in een mooie bosrijke omgeving. De ge meente besteedt dan ook veel aan dacht aan het natuurlyk schoon en aan het onderhoud van de begraaf plaats zelf. Ten aanzien van de graf- perken berust het onderhoud bij de rechthebbende(n) byvoorbeeld de familieleden. Veel mensen beste den mime aandacht aan het graf van hun dierbare overledene. Om het aanzien van de begraaf plaats in stand te houden is een be paling in de verordening van de begraafplaats opgenomen die er on der andere in voorziet dat de be planting niet al te groot mag zyn, namelijk 80 cm, de hoogte van het grafkmis. In de vakken A, B en C bevindt zich een aantal grafperken waarbij de beplanting echter te hoog is. Het gemeentebestuur verzoekt de rechthebbenden c.q. familieleden om de beplanting in vorm terug te snoeien naar de gewenste hoogte, dan wel het ontdoen van de beplan ting. zodat dit het aanzien van de begraafplaats ten goede komt. Wij zullen de rechthebbenden eerdaags via een brief benaderen om aandacht te vragen voor het on derhoud van de beplanting by de betreffende grafperken. Voor eventuele vragen over het bovenstaande kunt u tericht bij de afdeling burgerzaken, tel. 04780- 23235. Burgemeester en wethouders van Venray zyn voornemens aan de na volgende bouwaanvragen medewer king te verlenen. het bouwen van een kantoor ruimte aan de Wusterweg 1 te Castenray. t.n.v. M.A.M. Macellis; het verbouwen van een wo ning met berging aan de Stations weg 137 te Venray, t.n.v. W.G.A. Voermans, Blauwververstraat 24 te Venray; het verbouwen van een garage tot berging/kantoor aan de Auba destraat 19 te Venray, tn.v. C.J. de Keyzer; het bouwen van een bykeu- ken/serre aan de Tblstraat 21 te Ven ray. tn.v. Th.J.L. Siebers. De bouwplannen liggen met in gang van 12 mei 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelyke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelyk by burgemeester én wethouders wor den ingediend. De burgemeester van Venray. W.A. Claessens, loco De burgemeester van Venray. W.A. Claessens, loco slagerij Drabbels en medewerkers dinsdag na pinksteren gesloten Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd De lengte van deze Venrayse route is 35 km. De start en finish is bij het VW-kantoor, resp. om 9.00 en 17.00 uur. VERNIELINGEN Op de late zondagavond èn in de nacht van zondag op maandag werden er verschillende vernielin gen aangericht. Voor een bedrag van 2.500,- werd schade veroor zaakt aan een in de Henseni- usstraat geparkeerde personen auto. Het was duidelijk te zien dat over de auto was gelopen: deuken in dak, koffer en motorcompar timent. Artikel 18a van de Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Venray zyn voornemens om op gtond van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrystel ling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten be hoeve van de navolgende bouw plannen: het plaatsen van een dakkapel aan de Klaproos 25 te Venray, t.n.v. N.J. Postma; het bouwen van een carport en een berging aan de Weth. Rein- tjesstraat 9 te Leunen, t.n.v. J.A.M. Litjens; het bouwen van een carport aim de Weth. Reintjesstraat 11 te Leunen, t.n.v. H.J. Bergh; het bouwen van een tuinhuis je aan de Largostraat 1 te Venray, tn.v. L.M.G. Cuijpers; het bouwen van een tuinhuis je aan de Etudestraat 20 te Venray. t.n.v. J.A.J. Pypers. De bouwplannen liggen met in gang van 12 mei 1989 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage by het bureau ruimtelyke ordening en bouwzaken, kamer 201 van het raadhuis (van 9.00 tot 12.00 uur). Gedurende deze termyn kunnen eventuele bezwaren schriftelyk by burgemeester en wethouders wor den ingediend. Regelmatig bereiken het bureau Voorlichting van onze gemeente be richten en vragen vanuit het be drijfsleven over vertegenwoordigers die in verband met de samenstel ling van informatiegidsen, platte gronden e.d., by het Venrayse bedrijfsleven advertenties trachten te werven, waarbij deze vertegen woordigers de suggestie wekken als zouden zy handelen "in opdracht van de gemeente". Voor alle duidelijkheid attende ren wij het Venrayse bedrijfsleven er nog eens nadrukkelijk op. dat enkel vertegenwoordigers die in 't bezit zijn van 'n (recente) originele brief van 't coll. van B en W. waarin duidelijk omschreven is dat het be trokken bureau handelt in op dracht van de gemeente Venray en met betrekking tot welk onderwerp dit bureau bevoegd is akkwisitie te plegen, in dit verband als "hande lend in opdracht ran de gemeente" kunnen worden beschouwd. Mochten er twijfels ryzen, dan luidt het advies: neem kontakt op met het bureau Voorlichting of met de bedrijfskontaktfunktionaris van de gemeente Venray. In dit verband wijzen wij er voor de goede orde op. dat binnenkort, i.v.m. de vernieu wing en uitbreiding van de in Ven ray geplaatste wijkplattegrond- kasten, een dergelijke akkwisitie in opdracht van de gemeente zal wor den gepleegd door het bureau Suurland. Tijdelijke invoering éénrichtingsverkeer in de Hoenderstraat tussen Langeweg en Deken Thielenstraat In verband met noodzakelijke rioleringswerkzaamheden in de Hoenderstraat tussen Langeweg en Deken Thielenstraat moet de noordelijke rybaan op bovenge noemd wegvak worden afgeslo ten voor alle verkeer. De werkzaaheden starten op dins dag 16 mei a.s. en zullen 2 A 3 dagen duren. Verkeer vanaf de Langeweg via Hoenderstraat naar het P-terrein Blekersveld en expeditieterrein in de Scha kel blijft mogelijk. Verkeer van af Blekersveld, Bontekoestraat en de Schakel moet omrijden via Deken Thielenstraat en Mer- seloseweg. Met ingang van 1 mei jl. is het buitenbad van het gemeentelijk zwembad weer opengesteld voor het publiek. De openingstijden zyn: maandag t/m vrijdag: ran 10.00-19.00 uur; zaterdag en zondag: van 10.00-18.00 uur. Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergaderin gen van resp. 2 en 9 mei 1989 voor de onderstaande bouwplannen bouwvergunning verleend. Zy die menen door de afgifte van één of meer van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te z(jn getroffen, kunnen op grond van de wet AROB daartegen by het college van burgemeester en wethouders van Venray een gemotiveerd be- zwaarschrft indienen en wel bin nen dertig dagen na bovengenoemde datum. In de vergadering van 2 mei 1989: het verbouwen van een winkel en het verbouwen van een boven woning tot kantine aan de Stations weg 39-39a te Venray, tn.v. Jan Linders b.v. te Bergen-, het bouwen van een carport aan de Pr. Margrietstraat 14 te Ven ray. tn.v. P.H.M. van Eisen; het bouwen van een carport aan de Pr. Margrietstraat 12 te Ven ray. tn.v. PA. Bloek: het bouwen van een woning aan de Hoenderstraat 48b te Ven ray. tn.v. mevr. P.A.T.M. Smits-Aben, Hoenderstraat 47 te Venray; het bouwen ran een woning met garage aan de Pater Tulpstraat 22 te Ysselsteyn, tn.v. W.G.F. de Wit Veenmos 33 te Ysselsteyn: het plaatsen van een schoorsteen aan de Adelbertweg 27 te Venray. tn.v. J.G.W.M. Gommans; het bouwen van een garage aan de Laagriebroekseweg 7 te Leu nen. t.n.v. L.M.G. Mandeis; het herbouwen van* een gara ge/berging aan de Overloonseweg 47 te Venray. tn.v. C.H. Jacobs; het bouwen van een tuinhuis je aan de Horsterweg 74 te Casten ray, t.n.v. mevr. J. Janssen; het bouwen van een woning met bedrijfsruimte aan de Ys- selsteynseweg 84 te Ysselsteyn, tn.v. J.F. Maessen, Deumeseweg 145 te Ysselsteyn; het bouwen van een tuinhuis je aan de Dorperveld 6 te Merselo. t.n.v. C.A.P.M. de Brouwer; het uitbreiden van een garage aan de St. Catharinastraat 6 te Leu nen, tn.v. W.A.J. Janssen; het uitbreiden van een wo ning aan de Urbanusweg 10b te Leunen, tn.v. J.A.G.J. Fransen; het bouwen van een carport en erfafscheiding aan de Gerbran- dystraat 22 te Venray, tn.v. W.T.M. Lenssen: het bouwen van een tochtpor- taal aan de Dagoberthof 5 te Venray, tn.v. W.HA. van de Ven. In de vergadering van 9 mei 1989: het verbouwen van een garage aan de Knopkruid 19 te Venray, tn.v. H.G.A. Lichtenberg; het plaatsen van dakkapellen aan de Kerkweg 5 te Ysselsteyn. tn.v. GJ.J. Kuenen: het bouwen van een berging en erfafscheiding aan het Binnen hof 6 te Oostrum, t.n.v. G.L.A.M. Vol- leberg; het uitbreiden van een wo ning aan het Groene Hart 5 te Ven ray. tn.v. H J.G. ran Donzel; het uitbreiden van een wo ning aan de Schei weg 1 te Leunen, tn.v. HJ.M. Vullings; het bouwen ran een woning aan de Pastoor Strijkersstraat 17 te Leunen, tn.v. OJ.W.N. Comelissen, Schei weg 14 te Leunen: het bouwen van een woning aan de Willemstraat 3c te Venray, tn.v. H.M.G. Mulders; het bouwen van een fietsen berging aan de Kempweg 99 te Ven ray. tn.v. M.J.J. Smits; het uitbreiden van een schuurtje aan de Verdistraat 5 te Venray, tn.v. J.A.B. den Holder: het bouwen van een tuinhuis je aan de Vicarieweg 70 te Leunen, tn.v. A.W.M. Cremers; het plaatsen van een dakkapel aan De Vlies 12 te Veulen, tn.v. H.J.P. Bouweriks; het plaatsen van een dakkapel aan De Vlies 14 te Veulen, tn.v. Th.P. Derks; het bouwen van winkels en 49 woningen in De Bleek. 3e fase. te Venray, tn.v. AMRO Proj. Ontw. Bu reau, Amsteldyk 166 te Amsterdam en de woningbouwvereniging "Noord-Limburg". Plataanstraat 15 te Venray; het uitbreiden van een wo ning aan de Houtzagerstraat 17 te Venray. tn.v. JJ.H.M. Bouten. De burgemeester van Venray. WA. Claessens, loco uw weekblad -Van maandag tftn vrijdag kunnen seizoensabonnementshouders b(j slecht weer tevens gebruik maken van de vrtyzwem-uren in het bin nenbad.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 19