Gezonde ontwikkeling fietsvakanties FIETSER FITTER Doe-het-zelf vakantie FIETSVAKANTIE-PIONIERS Vael Ouwe Tocht Lange afstand fietsroutes 7.000.000 Gazelles! fTAiriir Ut Welke fiets waarvoor? (Lhuyljhof EMOFRA i;OKI»/iH\IT VERFfr Steun de AVO-collecte giro 6250OT PEEL EN MAAS Donderdag 27 april - Pagin Het recreatieve fietsen, thuis en op vakantie, neemt toe. Zo'n 7% van alle Nederlan ders gaat - al of niet georgani seerd - met de fiets op vakan tie. Een gezonde ontwikke ling. Niet alleen in groei, maar vooral omdat fietsen zo ge zond is. Het aanbod van fietsvakanties volgt deze ontwikkeling. Alles is mogelijk: dagtochten, week end-arrangementen en fiets vakanties in eigen land en fiets-reisprogramma's naar verre en niet te verre landen, van België tot China. Reizen kan men per (fiets)trein, bus, vliegtuig of schip, al of niet gekoppeld aan een verblijf in hotels, huisje of camping. Er zijn recreatieve arrangemen ten, ook voor families met kinderen, en meer prestatiege richte programma's. FIETSVAKANTIE- WIJZER Waar kan ik terecht voor in formatie? Het - zeer gevarieerde - aan bod in fietsvakanties in bin nen- en buitenland wordt voornamelijk verzorgd door in fietsvakanties e.d. gespecia liseerde reisorganisaties. Buitenland Over fietsvakanties in het bui tenland kan men informatie verkrijgen bij o.a.: Cycletours 020 - 274098 Eigen-wijze Reizen 053 - 303435 Fietsvakantiewinkel "03480 - 21844 France Individuelle 020 - 268898 Future Line Travel (FLT) 020 - 222859 Intertrek Aktieve Vakanties 070 - 636416 My Way 010 - 4041212 NIVON 020 - 269661 North Sea Ferries 01819 - 55500 OAD-rietsbusreizen 05483 - 77243 Sindbad Tours 040 - 111444 Studenten Reis Club 050 - 120100 Vinea* 05154 - 9741 Vlieg en Fiets 020 - 997686 Vrij Uit/lnterbus 02968 - 88888 Fietsen mee/per fietsbus Fietsen mee/per fietsbus of trein Fietsen mee/per schip of vliegtuig Naar welke landen? Georganiseerde fietsvakan- tiereizen zijn er in en naar (in alfabetische volgorde): Algerije, Australië, België, Canada, China, Denemar ken, Duitsland, Egypte, Engeland, Finland, Frank rijk, Griekenland, Honga rije, Ierland, India, Indo nesië, Israël, Italië, Japan, Joegoslavië, Kenya, Luxem burg, Maleisië, Marokko, Nederland, Nepal, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Peru, Portu gal, Spanje, Thailand, Tsje- choslowakije, Turkije, Ver enigde Staten, IJsland, Zweden, Zwitserland. Nederland Over fietsvakanties, weekend arrangementen en dagtochten in Nederland kan men infor matie verkrijgen bij o.a. de provinciale VVV's, de Fiets vakantie-winkel en NIVON. NRTU De Nederlandse Rijwiel Toer Unie (tel. 08385 - 21421) geeft ieder jaar een fietsevenemen- tenprogramma uit, waarin ca. 7.000 fietstoertochten zijn op genomen. Onder vermelding van "Toerprogramma '89", door overmaking van f 21,- (incl. portokosten) op giro nummer 626664 t.n.v. de NRTU, Veenendaal kan dit boek worden besteld. KNWU Ook de Koninklijke Neder landse Wielren Unie (tel. 03480 - 11544) geeft een toer tochtenkalender uit. Deze kan worden besteld door overma king van f 12,50 (incl. porto kosten) op gironummer 111711 t.n.v. KNWU, Woerden on der vermelding "Toerinfo 1". Documentatie Binnen en/of buitenlandse fietsroutes, -kaarten en -pro gramma's zijn verkrijgbaar bij o.a. ANWB 070 - 147147 Fietsvakantiewinkel, Woerden 03480 - 21844 Echte Nederlandse Fietsersbond (ENFB) 03480 - 16250 Stichting: fiets! 020 - 5491212 Kaartenwinkels zoals: Pied a Terre, Amsterdam 020 - 274455 Stap voor Stap, Nijmegen 080 - 234957 De fiets is, als dagelijks vervoermiddel en in de sport, altijd al populair geweest in Nederland. De laatste vijftien jaar is ook het fietsgebruik als ontspanning en tijdverdrijf sterk toegenomen. Steeds meer mensen, vaak hele families met kinderen, maken regelmatig fietstochten of gaan met de fiets op vakantie. Op de fiets zie je immers veel meer en fietsen is gezond! Behalve veel fietsnieuws, vindt u daarom op deze "fietspagina" allerlei tips en informatie over fiets tochten en fietsvakanties. Wie regelmatig fietst blijft het fitst, is uit onderzoek gebleken. Zowel geestelijk als lichamelijk. Van fietsen gaat een rustgeven de werking uit. Het verlaagt de bloeddruk, bevordert de stof wisseling en traint spieren, hart en longen. Omdat bij fietsen de knie- en enkelgewrichten niet worden belast, treedt bovendien minder slijtage op. Langer leven Eens per week - of zelfs af en toe - een fietstocht van een paar uur maken is uitstekend, maar het is nog beter om iedere dag te fietsen. Al is het maar een half uurtje. Een Duits onderzoek wijst uit dat iedere dag een half uurtje fiet sen meer effect heeft dan joggen. Britse artsen hebben zelfs uitgerekend dat, wie dagelijks fietst, goede kans heeft zijn levensduur met vijf tot zes jaar te verlen gen. De drie fietsvakantie-organisaties van het eerste uur zijn de Fietsvakantiewinkel, France Individuelle en Cycletours. De Fietsvakantiewinkel ze organisatie in 1980 met De Fietsvakantiewinkel in Woerden begon in 1976 met het organiseren van fietsva kanties naar de Verenigde Sta ten en is nu een op fietsvakan ties gespecialiseerd reisbu reau. Ook kan men hier te recht voor allerlei documenta tiemateriaal, zoals fietskaar ten, routeboekjes en reisgid sen. France Individuelle France Individuelle te Am sterdam biedt een breed pak ket aktieve vakanties. Oor spronkelijk verhuurder van caravans en huisjes in Frank rijk (en nog steeds), begon de- fietsvakanties naar dit land, inclusief vervoer met eigen fietsslaapbussen. Er is hierbij keuze uit kampeer- of hotel arrangementen. Cycletours Cycletours - eveneens te Am sterdam - is vanaf 1981 orga nisator van fietsvakanties. Eerst van zwaardere fietstoer tochten, maar later ook van fietsvakanties voor de echte toerist. In de reiswinkel van Cycle tours, "Reiswijzer", kan men ook informatie verkrijgen over aktieve vakanties in binnen- en buitenland van an dere reisorganisaties. Voor liefhebbers van lange af stand fietstochten zijn de twee delen "Lange Afstand Fiets routes" onmisbaar documen tatiemateriaal. Per deel wor den in ongeveer 150 pagina's (met afzonderlijke kaartbla- den) ruim 3000 kilometer fiets routes door Noord-Nederland (deel 1) en Zuid-Nederland (deel 2) beschreven. De boe ken zijn voor f 24,50 per deel verkrijgbaar in de boekhandel en bij de VVV-kantoren. Ook zijn ze te bestellen (via Post bankrekening nr. 234566) bij stichting: fiets! te Amsterdam. De Gazelle Rijwielfabriek B.V. te Dieren is met zijn bijna 100 jaar niet alleen de oudste fiets- fabriek van Nederland, maar met een jaarproduktie van zo'n 300.000 fietsen ook de grootste. Onlangs kwam te Dieren de zevenmiljoenste Gazelle van de produktielijn. De heer M.W. Hancock, pre sident-directeur van Gazelle (links), overhandigde deze fiets tijdens een feestelijke b eenkomst in de fabriek aam heer M. de Bruijne, Commi r,e saris van de Koningin in Gi ,izoe] derland. a Deze zevenmiljoenste Gazel werd - als prijs voor een lol rij - geschonken aan de Gi derse afdeling van het Were Natuur Fonds die fonds L voor een projekt werft in 1 n donesië' mn irsor Wel Uits ie 1 t Op zaterdag 1 juli 1989 orga niseren R.T.C. "De Veluwe- rijders" en Gazelle weer hun jaarlijkse "Vael Ouwe Tocht". Deze traditionele toertocht voert de deelnemers (naar keuze of conditie) 100 of 200 kilometer over de heidevelden en heuvels van de mooiste de len van de Veluwe. n c Deelneming 8,-- p.p. vo nale* niet-toerkaarthouders Start en finish vinden plaa_ op het terrein van de Gazef^ fabriek in Dieren. Voor inlichtingen of een i schrijfformulier: R.T.C. Veluwerijders" (Velp), tel. 085 - 620826 of Gazelf* tel. 08330 - 29911. Uit de oude doos rABBIEP Ai' TE DIEQB f 't. Zo maakten fietsfabrikanten in de twintiger jaren reclame. Het model van een fiets heeft alles te maken met het doel waarvoor hij wordt gebruikt. De naam van de fietssoort zegt vaak al iets over het ge- bruiksdoel: ff//ec/ag-fietsen, roe/fietsen, sport en racefietsen, /memfietsen, kinderfietsen enz. Andere voorbeelden zijn boodschappen fietsen, zoals de kittige Galerie, jongerenfietsen, zoals de robuuste Road Cruiser (in 1988 tot Fiets van het Jaar gekozen) en lange-afstandfietsen, zoals de stevige World Cruiser. Alle drie modellen zijn van Gazelle. De World Cruiser, voor de lange afstand De Road Cruiser (nu ook in damesmodel) Bij een georganiseerde fietsva kantie wordt alles geregeld: vervoer naar de plaats van bestemming, overnachtingen en maaltijden. De fietsroutes zijn voor de deelnemers uitge zet, de bagage wordt dagelijks van hotel naar hotel of van camping naar camping ge bracht. Voor diegenen die het alle maal zelf willen doen, is een goede voorbereiding aan te bevelen. Hieronder volgen enige tips. Voorbereiding Schaf grootschalige kaarten aan van het voor de fietsva kantie gekozen gebied. Hier op kunt u dagroutes uitstippe len (max. 40 km per dag in de bergen, anders hooguit 60 km per dag). Probeer adressen van hotels of campings langs de route te bemachtigen en deze evt. te bespreken. Voorzieningen Wie met de auto gaat, zal voorzieningen moeten treffen om de fiets(en) te transporte ren. Hiervoor zijn speciale dakrekken of als men een trekhaak heeft - trekhaakdra gers in de handel. In verband met het transport van bagage (20 a 25 kg) is een stevige (toer) fiets met versnel lingen (géén lichtgewicht sportfiets of racefiets) het ge schiktst voor heuvelachtig ter rein. In de bergen is een derail- leur met minimaal tien ver snellingen en een aangepaste tandwielverhouding noodza kelijk. Voor een langdurige fietsvakantie (één of meer maanden) leent een randon- neurfiets zich het beste. Ter evenwichtige verdeling van de bagage is het monteren van een stevige vóór- èn ach terdrager aan te bevelen. Fietstassen zijn in allerlei soorten en kwaliteiten in de handel verkrijgbaar: tassen voor achterdrager en vóórdra ger, stuurtassen en zadeltas sen. Lichtgewicht tassen ver dienen de voorkeur. Let bij de aanschaf minder op de prijs dan op de kwaliteit: de tassen .noeten waterdicht zijn en mo gen niet uitscheuren. Een onderhouds- en reparatie set is onontbeerlijk. Ook fietskleding (m.n. regen kleding) mag niet worden ver geten. g Insc Nog een paar tips Maak ter voorbereiding; enige fietstochten in dp buurt. Neem alleen de noodza kelijkste dingen mee. Pak de tassen zó in dai de dingen die u onderweg het meest nodig heeft, gemakkelijk bereikbaar zijn. Maak een lijstje van in welke tas zit. Geef de fiets vooraf een onderhoudsbeurt.- Lo Tenslotte: Laat u over allesye adviseren door de fietsspe-J cialist in uw buurt, en vraag) hem vooral welke reser ve-onderdelen u mee mi nemen. In Nederland gang bare bandenmaten zijn bij voorbeeld in het buitenlai niet overal verkrijgbaar. - I Bruidsboeketten corsages bloemstukjes aanbiedings boeketten cactussen aardewerk zijdebloemen Tuincentrum TE KOOI» Ford Sierra '86 lpg apk lichte schade, bellen na 17.00 uur Ttel. 04780-10581 TE KOOP groentenplanten zo als bieslook, bloem kool, broeeolie, ijsbergsla, knolselde rij, prei, peterselie, knolvenkel, poste lein, sn(jseldery, koolrabi, blesjes, spruit kool k ƒ0,10; Tbmaten, augurken, komkommer, papri- jkaplanten en cour gettes k ƒ0,50 DE LIFRA Lorbaan 12a Vfeulen TE KOOP electrisch fornuis met oven en grill ƒ100,-, na 20.00 uur Tel. 04780-80365 TE KOOP kinderwagen ƒ50,-; buggy ƒ30,-; leeslamp, hanglamp, konynenkooi ƒ35,-, gezichtsbruiner ƒ50,-; koelkast ƒ50,-, reiswieg ƒ20,- Tel. 04780-11063 TE KOOP VW Kever apk aug. 89 ƒ500.- L. Heidens. Holthees TE KOOP compleet aquarium met onderstel 100 x 40 x 40 cm Tel. 04787-1467 TE KOOP aangeboden, 5 alu minium schuifpui en, compleet met glas en ventila- tiestrip E. Kessels Zandakker 20 Ven ray TE KOOP 207D bus mercedes, bj.80, nadere inl. Kempweg 23a van 10.00 tot 16.00 uur TE KOOP Puch Maxi 88 Ttel. 83437 TE KOOP Renault 18TS bj.TÖ ƒ750,- TW. 85665 Vrijetijds kleding rechtstreeks van groothandel naar klant??? Oh, vandaar die SCHERPE PRIJZEN Overloon - Maasbree Heythuysen TE KOOP africanen, alyssum, ageratums. salvia, aster, ijsbloem, zil- verdust, lob elia enz. enz. 25 srt a 20 ct. per st. Begonia 25 et. Mij tig Liesje a 50 ct. Fuchsia a ƒ1,-; geraniums ƒ1,- en 1,25; stamfuchsia a ƒ12,50; potgrond, diverse groenteplan- ten. SVP kistje(s) meebrengen. Zaterdag koninginnedag geopend DE LIEFRA Lorbaan 12a Veulen-Ven ray TE KOOP grenen eettafel 4 stoelen Bellen na 18.00 uur Tel. 04709-5962 TE KOOP antieke kast Pr. Bemhardstraat 80 Ven ray TE KOOP caravan 4 pers. ƒ1250,-, bellen tus sen 17.00 en 18.00 Ttel. 04780-10188 TE KOOP jonge geiten bok ken, wit. Rieterweg 36 Maashees TE KOOP Ford Taunus 1.6GHIA bj.77 apk 2-90 750,- Tel. 04780-82104 TE KOOP Ascona bj.78 i.z.g.st. 2.0 SR Berlina apk tot 8-4-90 Tel. 08855-76818 TE KOOP 5 ventilatoren met beveiligingskastjes 0 45 en regelkast Tsl. 04786-242 TE KOOP fietskarren Tel. 04780-83406 TE KOOP div. Saai) onderdelen (ook lichtmet velgen) Tel. 04780-89447 TE KOOP Opel Kadett '76 VT.pr. ƒ200,-; fietsen rek voor op auto- bumper vr.pr. ƒ50,- Tfel. 85895 TE KOOP kanteldeur br. 2,32; h. 2,10 Ttel. 04780-84716 Paterslaan 7 Venray Telefoon 04780-82810 TE KOOP Opel Kadett bouwj. 76, apk tot 1990 14 Oktoberplein 5 Overloon TE KOOP 5 a 6 pers. tourcara van (met eventueel vaste standplaats) pvc voortent en lui fel; 2 x koelkast bar, toilet en zitje Le.a.b. (wegens tijdgebrek) Ttel. 04780-89260 of 10950 TE KOOP talbot Horizon '79 i.z.g.st. Ttel. 04780-86979 TE KOOP Opel Kadett D 1.2S 3 drs. grijs met veel extra's i.z.g.st apk tot 1-90 bj. 1-84, prijs ƒ9000,- Tel. 04780-83303 na 18.00 uur TE KOOP Kadett coupé '74 i.z.g.st ƒ1950,- Tel. 04782-363 TE KOOP vele soorten stam, struik en hang- fuchsia's J. Heesen. Leunen Horsterweg 11 TE KOOP zonnescherm met doek 2,50 m breed Tel. 83999 TE KOOP VW passat diesel bj.'82 apk 6-'89 Tel. 88600 TE KOOP mooie crossfiets BMX 3000 75,-; kinderfiets 5-8 jaar ƒ35,-; bruine tweed kinderwagen 3 in 1 hoog model ƒ100,-; wandelwagen ƒ25,-; Witzand 15 Venray TE KOOP asperges ƒ1,- per ki lo, zelf steken Vicarieweg 7 Leunen TE KOOP C Kadett bj.78 i.z.g.st apk 6-90 Arkst raat 29 Tel 04780-86743 taxicentrale 10.000 VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR EEN BEGRIP voor al uw vervoer ook particulier ziekenvervoer TE KOOP bloeiende wintervio- len (buitenteelt) 40 stuks en meer 25 ct per stuk. Tevens meerjarige planten o.a. meizoentjes 3 kl. tuinanjers, ver geet mij niet 2 kl. duizendschoon enz. alles 40 ct p. st. P. Verrijdt Oostrum Geysterseweg 29 TE KOOP Volvo 340 GL 1.7 5 deurs bj.'88 nieuwpr. ƒ28.695,- voor ƒ20.695,- Tel. 04780-80949 TE KOOP tomatenplanten, vlees en gewone Heidens Leunen St Catharinastraat 3 TE KOOP Motorblok Honda Ci vic 1200N kadett C 1200N Ttel. 82021 na 7 uur TE KOOP compl. tienerslaapk, zwart/groen Tel. 04787-1714 TE KOOP 3 zits, 2 zits en 1 zits ƒ500,- Tel. 83667 TE KOOP dames- en heren- tourfiets, merk gita- ne, kleine maat kleur blauw z.g.a.n. Tel. 11025 TE KOOP hoge rijlaarzen 42-43, met trekkers en spanners, twee rijbroeken, alles z.g.a.n. 250,- Tel. 04785-1738 TE KOOP Volvo 343 DL 1980 Tel. 04780-85801 TE KOOP Ford Fiësta '83 ƒ6250,- Tel. 04780-81159 TE KOOP noten eetkamertafel 95 x 160 cm, 6 stoe len nieuw gestof feerd, vaste prijs ƒ1500,- Tel. 04780-86720 TE KOOP van Volvomedewer- ker Volvo 340GL 1.7 1. 1988 5 drs. 16.000 km, veel ex tras o.a. spoilers, alu. velgen, zeer mooi zwart metallic Tel. 04780-89819 RADIO EN ANTENNEBOUW Reparaties en nieuwbouw R.POTS Gerard Smuldersstraat 79a America tel. 04764-1335 TE KOOP Nissan Sunny coupé gti 16 v 5-'88 evt in ruil mogelijk Tel. 04787-1453 TE KOOP 207D Mercedes bus bj.'80 nadere inl. Kempweg 23a na 10.00 tot 16.00 uur TE KOOP Kreidler RMC 3 bj.'83 zeer mooi Ttel. 82021 na 7 uur TE KOOP meisjesfiets (7-10j) Tel. 10165 TE KOOP 4 pers. tourcaravan met voortent kleine prijs, te bevragen Venray, tel. 85783 TE KOOP org. Renault Alpine ƒ1000,- Tel. 04786-242 TE KOOP nest jonge Fox- hon4jes Tel. 04780-82704 TE KOOP sla-, tomaten- en koolplanten Jacobs Handrik 1 Merselo TE KOOP 40 één-ruiters-glas 140x75; 1 houten ladder 10 meter; 1 houten ladder 6 meter Tel. 04780-82300 TE KOOP massief eiken baby- kamer i.z.g.st; wipstoeltje; badje standaard; kinder wandelwagen; box e.d. Tel. 04785-1381 TE KOOP Ford Capri 2.OS bj.78 apk Tel. 10955 van 15 t/rn 21 mal Het Ev< ng< A VO-Nederlan Wilt U aktief aan de collecte meedoen? Inlichtingen Venray P. Smeets Tel. 04782-86474 en en ang On Jok uni evoi He m 485 er i reit]

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16