iTts O flfaic Gemeente doet weer goede grondzaken Amba de berghaag CDA-top in Venray Ü&fr Asiel Venrayse maatregelen Weer opgravingen in Oirlo LEKKER UIT ETEN! De bevordering van Anne Beuving Uitgebreid programma voor viering van Koninginnedag Koninginnedag, Smartlappendag Dansmarathon Torenbeklimming Pagi, peel en maas Donderdag 20 april - Pagina 5 Jean Penders, de lijsttrekker van bet CDA voor de a.s. Europese ver kiezingen, zal zaterag 22 april aan wezig zijn op het Europa Congres dat door het CDJA-Venray wordt ge organiseerd. Dit Congres, in het ka der van de Europese parlements verkiezingen, duurt twee dagen (22 en 23 april) en zal bestaan uit ver scheidene seminars en een uitwis seling tussen internationale [politieke jongeren-organisaties uit ie BRD en België. Het geheel vindt ilaats in Gasten centrum de Wieën- iof, Leunseweg 20 te Venray. Tijdens het seminar op zaterdag 22 april, aanvang 13.30 uur zal de CDA-lijsttrekker ingaan op aktuele problemen en hoe het CDA deze denkt tegen te gaan. Ook zal aan dacht geschonken worden aan het wegvallen van de grenzen in 1992 en wat voor gevolgen dit heeft, naast Jean Penders zal ook René van der Linden op het seminar in gaan op het Europa van nu en in de nekomst. Als oud-staatssekretaris voor Europese zaken mag Van der Linden beschouwd worden als ie mand die zeer ingewijd is in deze problematiek. Tbt slot zal Maxime Verhagen, de jongere kandidaat voor het Europese Parlement een inleiding houden over jongeren en Europa. Zondag 23 april zullen Ad Lan- sink, CDA-Tweede Kamer lid, en Ad Koppejan, landelijk voorzitter CDJA, inleidingen houden aan gaande de milieuproblematie en het onderwijs. Dit seminar vangt aan om 11.00 uur. Tijdens beidé seminars zullen re- jgionale, landelijke en buitenlandse 'christen democratische politici in de gelegenheid gesteld worden hun visie naar voren te brengen. Ook is er ruim de gelegenheid met de jgastsprekers en gasten informeel kennis te maken. In de loop der jaren heeft de ge meente Venray heel wat verorde ningen opgesteld, in de hoop, dat haar inwoners zich daaraan zouden houden. Maar in de praktyk blijkt het wel even iets anders uit te vallen. Venray-Centrum kreeg - om te be ginnen - een voetgangersgebied, waarbinnen het verboden is te fiet sen. Het winkelend publiek onder vindt desondanks heel wat hinder van fietsers in de Grotestraat. Om te voorkomen dat fietsen zou den worden meegenomen naar de winkelstraten, werden in de on middellijke omgeving van het win kelcentrum fietsenrekken geplaatst. Maar fietsenrekken of niet, het blijft in Venray om het even. De ingangen van heel wat winkels worden dikwijls doodleuk gebarricadeerd door een hoeveel heid fietsen. En 'n aanrijding tus sen fietsers en voètgangers is geen zeldzaamheid. Alles wat u nodig hebt voor de verzorging van uw hond of kat vindt u bij: i/flMW Pes'on «fflr Hekwerken Tuinvijvers Dieren verblijven dierenbeno digdheden Vennenweg 5 5807 EH Oostrum Industrieterrein „de Witte Vennen" telefoon 04780-82512 WIELDOPPEN GESTOLEN Wieldoppen blijken goed in de markt te liggen. Van een persone nauto aan de Akelei werden vier wieldoppen ontvreemd. Schade 290,--. Van een personenauto aan de Mgr. Nolensstraat werden vier wiel doppen en een Mercedesster ont vreemd. Schade 320,-. Van een andere personenauto, welke eveneens in de Mgr. No lensstraat. geparkeerd stond, waren de vier siervelgen ontvreemd. Scha de/ 165,-. Gelijktijdig werd bepaald, dat het bevoorradende verkeer alleen in de ochtenduren in de Grotestraat te recht kan. De praktijk van bijna al le dag is, dat veelal 's middags nog de winkelstraat door knotsen van vrachtwagen wordt afgesloten... Toen vond de gemeente Venray de blauwe zone uit en werd de par keerschijf verplicht gesteld, om langparkeren te voorkomen. Omdat tegenwoordig alle kontrole achter wege blijft, weten veel automobi listen waarschijnlijk niet eens meer waar hun parkeerschijf is ge bleven... Nu is er bij de gemeente Venray weer zo'n maatregel in de maak, waarvan met tevoren weet, dat vrij wel niemand er zich aan zal hou den. Hondenhoud(st)ers zullen worden verplicht hun honden uit te laten op daarvoor te bestemmen plaatsen. Bovendien worden de winkelcentra verboden terrein voor honden. Maar. zo zegt de ge meente er bij; de gemeentelijke fi nanciële middelen laten het niet toe, dat hierop kontrole kan wor den uitgeoefend... Evenmin dus als op het langpar keren, het fietsen in het voetgan gersgebied, het meenemen van fietsen naar de winkels (en de markt), het verplichte gebruik van de parkeerschijf en misschien kun nen we zo nog een poosje doorgaan. Hoe was het gezegde ook al weer? Ze (de gemeentebestuurders) dron ken een glas, deden >n plas en... al les bleef zoals het was. Men kan de leden van de "Werk groep Aid Oelders" niet verwijten, dat ze de naam van hun werkgroep geen eer zouden aandoen. Want er gaat bijna geen dag voorbij, of leden van die werkgroep zijn in de weer om iets terug te vinden van onze voorouders. Vast staat immers, dat er in de Voor-Romeinse-tijd (in de laatste eeuw voor Christus) er al mensen hebben gewoond in het ge bied tussen Oirlo en Oostrum, waar nu dankzij financiële medewerking van de gemeente opgravingen kun nen worden gedaan. De afgelopen dagen zijn er weer studenten van de Amsterdamse Universiteit onderder leiding van archeoloog N. Roymans een nieuw gedeeldt tussen de Pauwweg en het Hokven komen afgraven. En op nieuw zijn daar weer sporen gevon den van niet alleen middeleeuwse boerderijen maar ook van een ne derzetting uit de zg. Ijzertijd. De studenten, maar ook de arche oloog onder wiens leiding nu het onderzoek plaatsvindt, vinden deze vindplaats van groot belang, omdat hier de opgravingen in een groot oppervlak kunnen plaatsvinden. DIEFSTAL Vanaf een bedrijf aan de Blakter- weg werden 30 meter waterslang en een sproeier gestolen. Ibtale waar de 300,-. OORLOGSTUIG Tijdens landbouwwerkzaamhe- den in een tuin aan de Albionstraat kwam een nog op scherp staande granaat van 38 cm lengte en een doorsnede van 8 cm naar boven. Het oorlogstuig is in afwachting van de komst van de mannen van de EOD veilig gesteld. Begin van dit jaar hebben zij een eerste oppervlakte van 20 bij 100 meter in kaart kunnen brengen. Alle gevonden en uit de Ijzertijd af komstige voorwerpen kon men re- bruceren. Nu is men aan de tweede baan be zig, welke eenzelfde oppervlakte heeft. Als men straks nog één keer kan terugkeren, om op dezelfde wij ze een baan van 40 bij 100 meter in kaart te brengen, dan zijn zij er van overtuigd een juist beeld te hebben van hetgeen daar in de laatste eeuw voor Christus leefde en werkte. Ver schillende voorraadkuilen en brandkuilen heeft men er aange troffen, welke ongetwijfeld bij een vierde opgraving gekompleteerd zullen worden. Als men de leden van de werk groep bezig ziet; met welke voor zichtigheid iedere zich donker aftekenende plek in het afgegraven gedeelte wordt bekeken en gelokali seerd; dan moet men groot respekt voor hen hebben. DRACHTIGE REEGEIT SLACHTOFFER SNELVERKEER Een op de Midden Peelweg over stekende reegeit moest, die over steek met de dood bekopen. Het dier botste tegen het linker voor portier van een passerende auto. Dat portier kreeg een grote deuk. De autobestuurder die de botsing niet kon voorkomen was afkomstig uit Bakel. Bij het onderzoek kon worden vastgesteld dat de reegeit drachtig was. Het kadaver werd op de voorgeschreven wijze door de politie afgevoerd. Veel is er al gevonden en zelfs in de grote hopen zand zoeken school kinderen van Oirlo nog op aanwij zing van leden van de Werkgroep Aid Oeldere naar resten welke dat verleden kunnen illustreren. De jeugd is er trots op op die manier iets te kunnen bijdragen aan de ge schiedenis van Oirlo. Over belangstelling behoeven de onderzoekers niet te klagen. Er zyn altijd wel kijkers. Een van hen is de 87-jarige Grad Custers. Van Oirlo en zijn bewoners in deze eeuw weet hy heel veel. Toch gaat zyn interesse ook uit naar de leefwijze van de eerste bewoners van Oirlo. Hij is er trots op dat Oirlo toen, in de eeuw voor Christus, al bewoond was. De afgravingen zijn mogelyk ge maakt, omdat het gebied door de ruilverkaveling was toegewezen en Van Rattingen dat zou mogen afgra ven. Dat was voor de Werkgroep Aid Oeldere een unieke gelegenheid om het gebied op zijn oudheid te ver kennen. Door de vondsten welke bij het eerste onderzoek werden ge daan, was het gerechtvaardigd des kundige archeologen in te schakelen. INBRAKEN In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken in het tafel ten niscentrum van de Red Stars, gelegen nabij de Kiosk, toe gang was verkregen door forcering van het raam van de bestuurska mer. De dader moet geweten heb ben waar de dagopbrengst bewaard wordt, want de op 'n onopvallende plaats opgeborgen geldkist, met een bedrag van 295,- en bonnen ter waarde van 32 gulden, bleek ont vreemd te zijn, evenals 7 pakjes si garetten. De inbraak werd zondagmorgen ontdekt. zowel voor kleine kaart als voor uw uitgebreide maaltijd een smakelijke keur aan gerechten NATUURLIJK VERZORGEN WIJ OOK BRUILOFTEN EN PARTIJEN tot in de puntjes.... Café Restaurant Ruim 1,2 miljoen gulden aan grondtransakties werden vorige week o.m. door de commissie ruimtelijke ordening en volkshuis vesting besproken en natuurlijk gunstig geadviseerd. Aan het metaalverwerkend be drijf Cox Metaal, nu nog gelegen aan de Steegse Peelweg te Leunen, wordt 3.000 m2 grond in erfpacht gegeven. Deze grond ligt op in dustrieterrein Smakterheide aan de Energieweg. Het metaalbedrijf heeft tevens optie op 1.500 m2 grond, aangrenzend aan het per ceel. Hiermee wil het bedrijf een eventuele uitbreidingsmogelijk heid verzekeren. Op industrieterrein De Hulst wordt aan dhr. Manders van de Broekweg, 2.120 m2 grond in er fpacht gegeven. Dhr. Manders wil een bedrijf beginnen dat marktkra men en zeilen verhuurt. Naast de bedrijfsruimte is ook de ruimte voor een woning gepland. DADER DIEFSTAL FIETS AANGE HOUDEN De politie kontroleerde in de vroege zondagmorgen, omstreek 3 uur een drietal fietsende jongens, die vanuit Leunen naar Venray te rugkeerden. Then de politie met de kontrole bezig was, passeerde daar een Venrayer die bij de politie aan gifte deed van diefstal van zijn fiets. Op dat moment ontdekte hij, dat een van de jongemannen zijn gesto len fiets bereed. Ontkennen baatte niet, want de in de fiets aangebrach te postcode gaf het onomstotelijke bewijs dat die fiets niet van hem was. Hij werd naar het politiebu reau overgebracht en kon, nadat hy was voorgeleid aan de hulpofficier van Justitie, vertrekken met de me dedeling dat terzake diefstal van een fiets tegen hem proces verbaal zal worden opgemaakt. De jongeman vertelde, dat hy met een taxi naar Leunen was gegaan, maar geen geld meer had voor de terugrit. Daarom had hij zich maar van de fiets meester gemaakt. Bovenstaande percelen vertegen woordigen een grondwaarde van 260.500- (excl. b.t.w.). De grootste grondverkoop is bestemd voor woningbouw. In Landweert wordt aan Nevanco Wo ningbouw b.v. te Helden twee perce len grond verkocht. Op beide percelen, gelegen aan de Kogel distel en de Kamperfoelie, is de bouw gepland van 18 premie-A wo ningen en 10 vrije sektor wonin gen. De totale grondoppervlakte bedraag 7.230 m2 voor een verkoop prijs van 942.881,- (incl. b.t.w.). Commissielid Reintjes vroeg zich af of de gemeente Venray al eigen dom was van deze grond. Hij meen de zich te herinneren dat daar nog grond van derden lag. Zijn veronderstelling was juist, al leen betrof het niet de verkochte percelen. "De verkochte grond was van ons", aldus wethouder Willems, "al veel te lang van ons..." De gemeente mocht deze grond dan wel "te lang" in bezit hebben, met de bouw heeft men blijkbaar haast. Nog voordat de grond ver kocht was, was met de bouw al be gonnen... OPBRENGST GRONDEN Ditmaal geen grondverkopen in de commissie voor agrarische za ken c.a., maar toch wel een finan cieel meevallertje voor de gemeen te. Men zal zich herinneren, dat en kele jaren geleden de gemeente besloot de gronden welke men niet direkt in bestemmingsplannen of op industrieterreinen nodig had, met landbouwprodukten te gaan bebouwen, zodat die gronden toch iets zouden opbrengen. De eerste ja ren ging dat prima, gezien de grote vraag en de beste prijzen voor mais. Nu daar het vet ook van de soep is, is men overgegaan tot andere teel ten en wederom niet zonder sukses. Wethouder Claessens mocht na melijk deze week mededelen, dat bedoelde gronden in het afgelopen jaar netto 750- per ha hadden opgebracht. Dat is een resultaat waar menig landbouwer best tevre den mee zou zijn geweest. Zoals w(j reeds in Peel en Maas van de vorige week in het kort heb ben kunnen berichten, is met in gang van 1 maart jl-, als opvolger van adjudant Jan ran Ampting, be noemd de brigadier .Anne Beuving. Het heeft lang geduurd, eer deze va- kature kon worden opgevuld, om dat bezwaar was aangetekend tegen die bevordering van brigadier Beuving. Middels een kort geding had de rechter bevolen dat nogmaals een onderzoek moest worden gedaan, of alles zorgvuldig en met afweging van alle belangen was gebeurd. De vertrouwenscommissie (toetsing scommissie) moest daarop weer by- eenkomen, om een advies uit te brengen. Dat advies werd weer het zelfde als het eerder afgegeven advies. Anne Beuving. een geboren en getogen Drentenaar, heeft na zijn diensttyd met goed gevolg de oplei dingsschool van de rijkspolitie in Arnhem gevolgd. Hij werd op ver zoek geplaatst by de rykspolitie in het distrikt Roermond. Zijn eerste standplaats was bij de groep Venray van de rijkspolitie, toen onder leiding van adjudant Peijnenburg, met als mentor de huidige chef van de recherche a((ju- dant Tbon Vervoort. Op april jl. was het 25 jaar gele den dat de kersverse ac(judant zyn eerste schreden zette in het politie vak in Venray. Then Venray gemeentepolitie kreeg werd Beuving naar Horst overgeplaatst. Dat beviel hem ech ter niet en hij solliciteerde alsnog en met sukses bij het Venrayse korps. 1 mei 1975 werd hy tot brigadier bevorderd. Zeer verdienstelijk heeft aclju- dant Beuving zich zeker gemaakt bij alles wat te maken heeft met de oorlogs-explosieven; men kan hem zeker als een expert op dat gebied beschouwen. In een kleine plechtigheid werd de 47-jarige Anne Beuving jl. vrij dagmorgen van zyn brigadiersem bleem (bloemkool) bevryd en kreeg hij zowel de stip als de adjudanten- pet aangeboden. KUNSTHANDEL INLIJSTERIJ AMBA Keuze uit een grote collectie schilderijen, aquarellen, etsen, posters, litho's enz. Bij ons slaagt u zeker voor een waardevol moederdag kado Ook kunt u bij ons terecht voor fotolijsten, aluminium lijsten, ovaallysten, schilders linnen, passepartouts enz. De vakman voor al uw inlyst- werk en de beste in kwaliteit: Patersstraat 26b telefoon 04780-89695 Venray Het Venrayse Oranjecomité heeft dit jaar voor de viering van Konin ginnedag op zaterdag 29 april a.s. een zeer groot aantal aktiviteiten op het programma staan. Dat begint traditioneel met herauten te paard, die de feestdag aankondigen en het eindigt met een Oranjebal in Dan scentrum Janssen aan de Raad huisstraat. Hoewel wij volgende week uitvoerig op dit aantrekkelij ke programma zullen terugkomen, willen we nu al een greep doen uit de aktiviteiten, eaaraan groot en klein öf door deelname óf door er naar te kyken, hun plezier kunnen beleven. Aan sportwedstrijden en [■demonstraties zal het niet ontbre ken. Op de Wieën en op de sport parken van de kerkdorpen worden Oraiye-voetbaltoernooien gehou den. In de Wetteling is een zaalvoet- baltoemooi, op het Henseniusplein basketbal-demonstratiewedstrij den, danswedstrijden voor jong en °ud in danscentrum Janssen, een hockeytoernooi in het sportpark, Jeu-de Boules-spelen en de monstraties op de Bleek, ringste ken in de Schoolstraat, rock and roll-demonstraties op de Bleek, mo- tortrial door Trialclub Baarlo op het Henseniusplein en een bridge drive in de schouwburg. Andere aktiviteiten De Venrayse centrumwinkeliers hebben zaterdag 29 april hun deu ren geopend en nemen een aantal aktiviteiten voor hun rekening, ea- arbij met name de jeugd aan haar trekken zal komen. Op de eerste plaats wordt door de winkeliers van het Winkelcentrum Venray een eta lagewedstrijd georganiseerd, waar bij stripfiguren moeten worden herkend. Er wordt een ballon wedstrijd gehouden en op de open gebroken Grote Markt kan naar schatten worden gezocht, en kun nen jong en oud hun geluk beproe ven met radiografisch bestuurbare cross-auto's. Op het Henseniusplein komt een kasteel-springkussen en op het plein voor de schouwburg en aan de kop van de Mersèloseweg wordt kindermarkt gehouden en een straaattekenwedstrijd. Daar kan men ook opstappen voor een gratis rit met een huifkar. Voor de allerkleinsten zijn er poppenkast voorstellingen in de Bleek. Muziek Geen Koninginnedag zonder mu ziek. De Kon. Harmonie Euterpe be geleidt de herauten en verzorgt de aubade voor de gedekoreerden by het raadhuis. Het jeugdorkest van de harmonie luistert de kinder markt. op en 's middags trekken joekskapellen door de straten. In de Grotestraat brengt de volkszang groep "Mallemoer" aardige luister liedjes ten gehore. Van tien tot vijf kan men de toren van de Grote Kerk weer beklim men. Hieraan wordt medewerking verleend door het Vocaal Ensemble "Arabesque", dat in de kerk om twee uur een aantal liederen zal uit voeren. Verenigingsnieuws dient dinsdags vóór 10.00 uur te zijn ingeleverd Het is weer zover, de vervroegde Koninginnedag staat in café de Bonte Koe ook dit jaar weer in het teken van het levenslied. Voor de 2e keer krygt het pubhek de gelegen heid om zyn of haar eigen "le venslied" ten gehore te brengen. Nu al hebben diverse artiesten van vorig jaar hun medewerking weer toegezegd; zo zullen o.a. Doris en Mary Bee wederom vóór u op treden. Door het sfeervolle verloop van de Smartlappendag vorig jaar hebben zich dit jaar diverse nieuwe ar tiesten aangemeld om hun eigen idool te komen vertolen. Zo zullen Christel Cuypers en Wil Leidens Va der Abraham en Wilma tot leven brengen en geeft Bob William een imitatie van Koos Albers. De muzi kale begeleiding ligt dit jaar in han den van Gerard Schütte jr., Hans v. Els, Otto Kooien en Cor v.d. Kruy- sen; de dag zal aan u gepresenteerd worden door Bruno Lucassen. De charme van de vroegere Ko ninginnedagen dreigt te verdwij nen, samen met u wil café de Bonte Koe dit volksfeest bij uitstek in ere blijven houden. Voelt u zich geroe pen om uw eigen levenslied te ko men zingen dan bent u, uiteraard zover de tijd dit toelaat, van harte welkom. Zaterdag 29 april, een vervroegde Koninginnedag, de 2e Smartlap pendag vanaf 16.00 uur in café de Bonto Koe, aan de rand van de Bleek. Dans- en Partycentrum Jeanne en Paul Janssen organiseert op 4 mei a.s. (Hemelvaartsdag), in navol ging van het vorige jaar, wederom een dansmarathon. Dit evenement waar de nodige publiciteit aan gege ven wordt, en waar het vorige jaar een grote belangstelling voor bestond, wil men dit jaar nog uitge breider aanpakken. De bedoeling is namelijk om door sponsoring van de deelnemende paren, een zo groot mogelijk bedrag by elkaar te dansen voor de stich ting "STINAFO", een stichting die zich inzet voor hulpaanvragen van onze invalide medemens in Ne derland. De totale opbrengst van deze dag zal dan ook ten goede komen aan dit doel. De onkosten die aan deze dag verbonden zijn, worden door ons als organisatie gedragen. Dit geldt ook voor de prijzen van de winnaars alsmede de konsumpties die elk heel uur verstrekt worden aan alle deelnemers die nog in de strijd zijn. Natuurlijk zal er gedu rende deze sportieve prestatieslag, die het vorige jaar na bijna 16 uur aan een stuk gedanst te hebben be ëindigd werd, een Rode Kruis-post ingericht zijn voor eventuele cala miteiten. Het vorige jaar betrof dit slechts een enkeling Het begint langzamerhand een goede traditie te worden, dat ons Venrays Monument Nummer Een - de Grote Kerk, steeds meer voor het publiek wordt opengesteld. En te recht natuurlijk. Niet alleen voor de eigen Venrayse mensen, maar ook voor de groeiende stroom toe risten, die een bezoek aan Venray brengen. Bij die openstellingen werd in het verleden maar al te vaak gevraagd of de machtige toren beklommen kon worden. Het antwoord was toendertijd nee. Het VW nam in 1985 het initia tief ter hand om hierin verandering te brengen met het organiseren van een openstelling van Grote Kerk èn kerktoren. Op de eerste beklimming (19-7-1985) waren er meer dan dui zend mensen, die voor het eerst de Venrayse toren beklommen. Na die eerste suksesvolle torenbeklim ming kreeg het VW, dankzij de me dewerking van het kerkbestuur, de toezegging om dit in de toekomst vaker te mogen organiseren tw. 1986 (2x). 1987 (3x), 1988 (4x) en voor 1989 wederom een aantal keren. Het VW heeft, i.s.m. het kerk bestuur besloten om de eerste to renbeklimming van dit jaar op zaterdag 29 april (Koninginnedag) te organiseren. Op die dag zullen de Grote Kerk, de schatkamer en de to ren open zyn van 12.00-17.00 uur. Vanaf de galmgaten kan men Ven ray dan eens van de andere kant be kijken. Zeker de moeite waard in de lente, om met 't licht van een oran jezon, dit te ondernemen. Meer bij zonderheden over deze openstel ling kunt u volgende week in dit blad lezen. GEYSER DEFEKT Het moetje maar overkomen, dat je boenbuur niet aanwezig is en dat je uit zijn flat water naar beneden ziet stromen. Dat ondervond een bewoner van de Veltumse Kleffen. De politie werd ingeschakeld en die zorgde er weer voor. dat de sto ringsmonteur van de Woningbouw vereniging kwam opdagen. Die ontdekte dat een defekt aan de gey ser de oorzaak was van de watero verlast De kraan werd dichtge draaid maar het duurde nog lang voordat het niet meer druppelde... De bewoner, die aansprakelijk werd gesteld voor de schade, bleek niet verzekerd te zyn voor een der gelijke kalamiteit. maar hy beloof de wel voor de schade op te komen.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 5